Sie sind auf Seite 1von 344

W As helEen F.AC1{ELN. tICHt' IUId BRILtEN,.

Weil jedcrmann nach (doem Willen


In der C H r M I A aogfilich Cuchr,
DaCz ihm das HER T Z im Lcibe puchr!
HI Cucher znaI die cremz und qver.
AI,lciDe N-ICHT S das finder CI,
UDd fcrzre cr auf alle 1IriO,*.
Weil er Dur rhut Dach [dnem WilleD.
So nird er dom DichE treffeD 10
Die JJ'".A H R HE 1 T. (0 CrreUCD kall,
VerCu,hs. und lis das mit VERSTJfND,
Und rapp nicht bliadlings Dach der WAN D,
Georaucb (echE F.A C K E L N, LIe H 7 lIod BRILLEN.
So nird GOT l' deinen WunCch erfUlIeD.
P O L ~ N T NON FITIN1U1UA.
D, 1 ,Coogle

HYLE A LISCHEN,
. f)d ifli
II
.
{}ber
talgnndnftl \llat6tlkOCD
CHAOS,
A LCHYMIAB
Unb. ALCHYMISTIN.
I unb molm.
mtbrtte maturgfmdg ALCHYMISCK-
_
CONF6SSl0
. Cbft
_ SdanDtntft
HENRICI KHUNRATH LIPS.
fitbba&M /11"
Wr8.ncv Dotloris. '
o HHOCHMAH-EL!
&qgeftft iff
\ I
*n alit tuabft ALCHYMISTEN,
fid) t)or Dtn
ftcD JU butCR.

/
ilnlegtt5 -Dtfnrtd) Otbtltttal.
An. M. DCC. WI.
D;,;".;byGoogle
tiorrck ..
c. VII. S. LXII. 688. r I
btfmtttnChcmfatri, I
J - I
fdne 6hlbftU f,etritft I fO ge. 4
tietb et jung (tvie fcbdnt I gJeicO
'm II. ober I2.. 3a6r ) tn bte
Alchimie : wOl1utl er ben
Q}eiti ltnb beG tn Diefer
stunfi I \)on I roie tt . VIII. Dts:
bier nad)S\tbenben Przfation tntlDt I iU1
Oratorio bUtcf) I unD tin Labora-
torio buro, 2irbtiten I berommtn I alfo I
tt N6falld uul' bit
3u "etWtt{ftn : ()tngeStn (Butt unl>
bit au gdernef.
.
I dnrm (fnb m3ti'cf[tind
tM 2lnb4ng aUe bet
tnatltt. Alchimiz tranfmuta..
toriz treultcb crillDert I ban It)egell btt

J)anbgtftffen btr ' bttritgeri.


fC&tn Arg-Chimifftn (wit rr fit mnnn I j
gutt lJonn6tben.
3nbtm tt af>tt ficO f4'lllbig trrontt,
anbtrl1lUtt bet bit bte$)<f9\9t
lnftgtt6cUd I ""a, Ottlcm unD
duff bttnctl ;, bat ct I
fokfJtl! l btwerd.
fltfltgtn J .. elabo-
titft.. UDb ail'ot . T ra-
ll:at uuter lItul: Vom Hy/e.clifd)tUI
bAS itt J I
lifd)m. CHAOS &t.
1,91 8, II. ()ermlt
tt SapieQtia: 3:tcrnz [0-
lius verz Chriftianq-Cabbalifticum. nee
non Phyllco . chJm.icl;im. ter trinunum
catholitum =- . ",dd)elll er fc{)tribt /
bafJ rt fc)lcf)td. mit stofftr
Untotltn I 9ttifm I gdt unl'
fd}ttebtn III. Symbolum
Medicum .. I",.
8. (wtt ' Mollerus oben. Ort4
. )( 3 fJ4t/)
--.
"-- -..
,",coogle
\ , .. ..
:,' '/ ' ". .. " ,.,
tiOt I } [rIm fi'U,.
(in mtUflkbtt SJ;rtbluU
til
.. S:,ripta dl1ganM
..,.tQ ,/ ., 6U-( I
jCf)rdbt.. 9;(btnat, f(llfi$ttl:\
Anonymus nOt'{) dUt"Manualis, Wit anCb
titlt' Pllyflco..:Medici, , ttt .ttl I
roU, ' 1lld..
.. ,,;,td 1. ' '; f; : '

fellio: t11agb . Itge6tl",
( ..... infra JU pnf.) .. Irtff
!.tip3ig ftin 60micilium se6ab,t l-
bdobttt Mollerus
mt. datgrwolftn/ tt
Profeil"or gcro.ct(n tt"'dirit
<..,4riJld 1. -d. Dafi tr in, tintl1\
aUtll Manllfcripto. . CIw.uico
Ub,rigtru1 bat .eebtn. llt<bt
l)oc6 g:;a$' I fotleetn
lief) frill' gefcglltt! nemUcb l tm 4 ..

fA"-=tl Dtt .eatdlllfc{JenExem;
plars bon Amphitheatre> in Der [lor
. teOt
)
Digiti", byGoogle
l'trrcle.
rtbt unb' 5"'ar An. (Gas ; 3D
-, i)rtfbtn. v. Mollcr 1. d. alfol
tift l'tutltcf)tl I roann G.M.l\&'
Mig tn fdntt !iblioth. V. lit N.
, Ct 1601. fioritet.
fftff tr tin- UtlZ, antlertJ
tn btt anZ,ern
ten tingtftben; unD rote merctfic{) tr "cn
tid en gcmeintn 'ungtgrtinDttm retd.
nungeD a&gtgrtngtn I ttl tn s,tttn
StttcOtn.unD f 5:'itlortt ,
. 1. d. r. no iq. angtlUtrctt. i)abtn tuft
. bann btn gmtigttn (!ef(t "'tiftn nnD aU.
;' bitt nut b.ttD geNnettn wolltn ;. ob tt
.gldd) l)41Utt blamcs (luff fid) gdaNn:
aud)' bt1)btd bon Medicis, Thcolo-
gen',! \)tdtn 2Btbtrfprud) ttltibm tnuf,
fen f bag t6n bit Add)ttcfltll
anb l)ttfldnDtgf}tn felbigcr ltnb
fo'genl'tr Stit boctltlen,d a:ftimil'et ..
" Donn au bed 4Bilbntg M. An.
drcas Riccius , titt 6acf)fifc6et
lletl:or. blttht lltbtncfticOen .eob,eprucO
9t fd}t: .
:' "
.'
", Culpcs
I


,Culpes ne libros. hujus" tibi dico,.
Sophifl:a,
NUluinis infi:inctu facri nam rit
..

$ecretarius.:, hn ..
6dcf>fifcbtn. lU IDreijo-
ben I loannes, $euffius, bat ibn l,nit foll('; 1
aellt\ftl J . Wit Dettt. "
AmphhheatJ;o all (ini'CU"
Immunduxn potiU$ olu.udum
! exuat.. ac fe, ,
. Impeditric(s Ik. fugiat nebulas,:
Orchellram:quctui fubeat,).
Theacri, ,
Actheris. igniculo.
- bono. -
<l!:!,as patulo. pandis
(hante Theatro,
Conr4{le,. ingcnui progel\ie8 genii.,
Auaor kranbkll 6ttlbfd)rtf ..
"en, "om bee tnmfd.>-',
aKrbuIJ81 mma bell
ftcL
Digiti", byGoogle
...... .. ,
Digiti", byGoogle ___ ... ...--- _ _ ...-, ___ 9 _ __ _ _ ___ , _ _ _ _____ . ___ ___ __ "
[ < ,Coogle
t)orrebc.
",rem {Bebrauct; (tfen wollen
ttl bet uuD (luf bitjtntRt 2Bdft
tbUll I Ne n J l.\nD (fl1b llltbt.
grbad)tet tlletfj(tcO t)orgefd>la.
gel' (intclUGhl I al
bag u.nd au(() \n i>tefn, e"c()en U"b Stu-
diis, QUt1\ obUefi.t t . um fti-
ne t>Ql1 oben dU bitten ,
nuD .Oll ibn
...
Ob: fonlf C,QA(eftiQ
ubcr Dit- tttlert-
kgt tQ110CU faSt , I
2Biffm aUd) ntc()t l ($ ut<tt etwCln I
tin SDcrfto,ff I tuann s,trr M,ottCl; I d,
ftt;t/ fie fn) 15'99.in 8-&U g
gtgcbm. mon i)tucf
abtt ltlOacn Wir ntc{)t ungtmdDtt rar.
in I Ibn ber S)ett 9Jetlegtt nacO De
fo befagttm 9Jlagbtbur
to 8 (lntJ fommen I
gen ll.nl) aUfd ftciffigfit Corrigittn (afifn I
tllen Nt t)idfdlttg Dar.
nacf) gefmgt I unD baa t;uc{) dn.
lua( l\)lebtf gCltltiu gtlUactlt tDttDen ntbg. j
it I J tin (6muRtn
u Infitn: -
6cf)ltt6ltcOen 6abtn Wit mit
btt).
O'9"'''dby Google
"orr .
udicium unber.
Chymici unD Polyhifroris
fo er uon Dieftn unftrn Au-
thorc faUn tn ConfpeCl:u , Chymicorum
illuftriorum . LI. p. 33. '
Hendcus Khuntad de IgnibusMago-
deque variis ignium generib'us jufro
opere commentatur. rtlirurn, quod
verum, iftum PhiIofophoturn ignem nc
verbo quidem &: nihilonUnus in
allis tenfendi$ prolix us eft.
2Bdd)t I ban ftt gtf'(gntt fft} I
uol) betJ "U(ll J btt btr unpartf)t" tR
nac()forfcOtn I btt( 9lUt)CR
, f<tafftn I ",if bon ",im.
fd)tn I oomit Dcn gtnetgtm etfer Dec
Aottl ei'ttt au aUtm gllun tlt1l>fd}ltll.
gwn)6nacfrl1/ btn 2,. J anUar. 1708.
', ' " : ',1
. .... -.
i.
Dig,,,,,, by Coogle
-1, ' .

. ;..! ' .
:- " ,' , , ~ .
.. '
. '
" ' .. , "' ,
,.
i
. ~ : ~ ; 1
.; ' " ~ 'I J
I.' ',,' .
. ~ r > ' ~ ~ .
;' I., ,.
Di9i"""lbyGoogle
D;g;""dbyGOOgle
,," ,Coogle
morttbt'" Apologie
D;g;""dbyGOOgle
\ mombtunbApologie
I
be6 Au8:oris. -
quod mhJljit ;nun;-
verfo PhiloJophantium [chola, quod carnn
lIoftr", re(urrefJionem ( (j {;11m ma-
gn" inno'Vat;one atrae gloria) certiUJ nobM
perfoaderepotej/, 'fuit.m Chaos IIIud Atch}-
mijJi,um, flu, ut vocant , Phito{opbicum.
Hd.cille. J)iefts ftirtrtff1icben m"nsll
nee billicb I "Ie
Spottl'ogds unnUl3es fpe'gen.
fes wAre beffer / er rodire te denu fu
o
c a-A
ninIJ etw"s ,,"bers/unb lieffe bas tia.-
eorlicbe Chaos t'l4turg
e
mAffi n belt mit
2\unfi Alchymia: unb Alch,mijlarum un.- ffiorr
. ' 8tnWent
fdbti pril1{'
X. BohuHebr",;sindigeftamoles ell; pro
Bohu Cohu Gy.c;'exqudiverunt :. Unde
hwn veteres Mundumdixerunt. Dnno ..
GrAm';'"ticovetuj1ijJimo. 1nM verbum In:.
c,hoare .Yet: Chaos ( ) a x,'" (Cheo ) ee"
[undo, q.d. Mundi materiam primAm, 'fu", rinntn.
. t:'/ . . ro9wtlt.
fUll ex AquA & Terra LutHm jive liebl/rib.
fuifJe li'luiaam,fH{ilem,humiaam,AfjuMm,l;;"
flJ(lfom . OVIDUJS b :
undedi-
A.te M4re fj Te/IUJ, e5 teg,it om#ia, ..
Cd.IHm. morfh,
. U .. crlU NAllm,vllltlM ;11
. !l!;",JiJetrlCHAOS;r.JiJ -geft." .
. ""us,
NOli fJlliGfllMl";; pOIlUS
u*_ .
. .'
)(){ , N",
P J
N,,, b ~ l e jllllaMIIIII difrwdill ft-;".
rtT"",.
O,g"""'byGoogle
D;g;t",dbyGOOgle
tt6 Aullorls.
_ "Coogle
<;l}6rrebt Apologiebtj Aull:oris.
------ ---------
Laboratorio prilEliec fracbtb4rlid) ,.,
ee., <B<D"treultd) ClJeleatmcpe"
hrge ben I J. Junii, I ",. .
'HENRICUS KHUNRATH. 1
LIPS. Philo-Theofophus Be Medic.
utri1.1SqUC Ded. ' .

JOH. PICUS MIRANDl'1Lj
, COMES.
Frlljfr. N.A7UR-AM lUIi'. 'I"; P-ANA
n,. IIII'IIX,,#.
ORPHEUS
I" "}",,,it, M PANE.
nc,. u)..M xe."'eI" ,.. oS-.atJ,xd"/A"o ".1 .. J/A7I"v.
QUe-w, ltfli -"&A ... ,..", iJl' xld,,. ... p.e" .. /A ....
\ - ',' T ',.5.' to. ! \, I
& .,rue (S .,.",u. aI I.,. /A,'" .S"'"'' Dcsroe.
P .ANA 'rIDCO ",ttg"""','!,,; IDt.", co",;"" 01'1",",
1l!!! Mar","; C.'"m,.fJ
lfi
7'err. fr"gifor,,,tll.
beeP ANOSfo", "i."".br".
IDEM ibidem:
...... .! II' .... ' , .. I I
__ .... ,e .... 't'V .. " .. &,,, .. , ".,, l'aI ... , .. .'r.
N .. 'M. NM""", ,.".". Pr"Je",;" .IIIM.
D;g;""dbyGOOgle
.1
) Coogle
!-..
. Coogle
. ,
o "'" Coogle
....... ---.... - . - .. - - --.__._ - . 0)".......,.----. :"If'
. ,
< ,Go'ogle
I tIS /tJlJ
i"rntnll. _ ~ n ~ ..
morrebt unb Apologiebei Au4ons. '
Laboratario praElice frud)tbarlid) 3u
Se'9 (f;<Dc:t treultd) <Bet.en
"urge btn I Junii, I f97
' HENRICUS KHUNRATH.
LIP S. Philo-Theofophus &
utril1squeDoct. '

JOH. PICUS MIRANDVLi
COM E S.
Fr.jfrA N.A7UR.AM Alii,. '1Ni PANA
n'1I .tt".x,,,it.
ORPHEUS
In b}",,,iI , tie PANE.
n.,. x""; ,.. TO
0.,,,,. ;'/t x.d, III
, - '6' J A!.I l !" I
X., 'ltUf ,,"''''IITOII. Till '7" !A-''A.. IS-I Tit. fica,oe.
p .ANA 'Vor, m*'gn."',fJ"i tot.", cont;n" Or6,,,,,
ib! M'lrt1*i fr.gi{tr,ntu,
. z,er".""h {gllnll : PANOS fon' """,A ""mho".
IDEM ibidem:
...... -'II' If> ' , ... I I
__ "uc Ir' 'lJ'ct'TfII, TIIII, 'Ill " .. ellr.
N .. t N",IW"'" TIT'" Pr.de.ti" 111.,111.
D"ili"d by Coogle
,
') Coogle
I " ,Coogle
"
/
)
' - , <:oog[c
11' : ' . : y . -
. '1 - -.
Di9i"""lbyGoogle
o -eo ,Coogle
,
,
,
r
t
,
,
r
o < ,Coogle
D'g,'''' "yCoogle
oogk
.
"J'Vfhl'r-mHf 'hrlMJrh'
.d ,Coogle
, '." .
" .Coogle

n I
---.------..;.....--- i
, '
o < ,Coogle .
...
,,',,'- Coogle
0: " ,Coogle
.- .. :l:. ~ ,.,- 1
Henr. Khum. Cap. 1.
..
I)qbm bie c:!Gtifen mit rtitfem unb
gutnn <:IDo(btblld)t 1)on fsd) !()ann
Mon fie ibr CHAOS aber MAGN.ESI
.AM , mit feinem jeberman betanbt:eit
eigen.m t"l4men / brn 'lud) beom ge-
meinrn rolann I a($ Hermes btacuget I
nenntten I fo g(Qllbt t5 bod) / fprid)t ROS,":
NUS, bie nid)tI bQS btu '
fee l:)inSJ fo(d)e grotfe unb
in nd> 6Qbe. .
';t{WC C!J(!)tt btr burd) Lapidem
Philofophoyltm im groffen be"
natur / 5Urbilbung61- I 1 HS U M
CHRISTUM (dfret "nbeuten I fo mag iel)
"ud) biUid) bie c:IDort (ifaid be6 s.)}rQP6e*
ten Q \)on CHRISTO, a Cap.Ui
,"ou;a", uno Ubrreinfunjft biefcr 4.
@Suint I (OQTt)on in nQd)fo{gcnben
gtfd)id)t) bllTQU5 ttlid)er m'lf*
ftn ou ertl>tifen/tl)o( uno gar bequtmb degi-
rm, unb {Quten c&(fo : ter b4t reine (fSe;t
I fafjenif}n/4bet b4 n74rfdne
I <5ef!altl bieuns gtf411en
I t1)flf bet' 411er"er4cbtef!t unb .or,o@;o(tJ
I tl}effe/\1olltrSd.)mel13th unb
) beit. (!r fo "eracbt I bafJ rna," :eor
t>aG 2tngeticbt "or ibme l'ei'l)4rg I
1}aben il)n rt,fcbt$
' @Cml) 'lifo .ftcl}5 aud) nut bem
Sol}n btt grofftnc:IDert/LapiliisPhii0fopho-
Tllm Catholic; "' Subjeao,o (o/1Uie' gt;-
. J CtJntrllHiNr in bent
U Q) groffttt
10
Digiti", byGoogle
. 1
18 philo(oph'.
btr unb I ill.
elATlltVa' AGMON 11: l!3arfntoir"nftrnSeeinndt
bttIm Uttb WAmtn fJicf;t i)trbtrgcI:
. tm/fo QUd)
:Oit \)(rlad)en : QU6 Urfa'd)/tOtil
itt Idltf.uiIQlid)e .ftlnfl (berne bet ftt toei6/nid)t bm
Intoiffmben/unb aud) gegm Clnbere .f{mfft
iU .Cld)ttnl fo ("ngt Stit AU (tmtn beburff'm)
"" ticb felba (eid)tifil unb uon ti,
acm/fo btt il3tifenStein &U berditn tuti61
tintm anbern ClUe) gilr balb fQn
III Marla. totrbtn/toit M. PetrIN Fer-
wita pretio. TArunjis btitU9tt &/ bil tr flmd)t!ble
fa nonUa , bieftr jUantl/baeU'eil cs an sar ge,
-i' 10. ",i1ferunbwarl}affter roeg ifft fonne
btl)bt' unj) ilud) gdttmtnmbtn I
in tintm tt,a9tlja in tintr baB
tin roltifttr tintm anbern
bitfdbtgnug unb tinfdltig
mad)forfd)m unb
ber Urfcad)rn I bafi fonfltn in burd)au5 fti'
ner Clnbem 2Bifltnfd)afft nod).fun1l btr.-
t fan. 5'afa9t tr Qud; ' I
. t"!' toann bie bit 9Qt1Qt .trunti mit
aUfm/fo &u btrfdben PrAClic.
.d. ne Utnbfd)totiffe obtr q}trbuncfdungtn
. flat (u,rtn tooltml renttn fie bitftlbe in 6.
. . obtr 12.. gtiltn gnugfam
fafftn. fprid)t aud) BERNHARDU
COTllesTrevi/A"1N b; fagt birtbaj/tottnt
0,ott bit offntt I tr bar6U
men foUl Unb bif ,,",nil "ud) (tQlidj btgftiftJ
bai
D, 1 ,Coogle
I .
,p Philoroph. Q;e!dnmu, .
. .
tint6 boftn
(tUm: bitftr
md6 i ecbaQ btt ,
Sl)eifJl)titl nur aUtint gtf)ortt ben It'urbi:=; I
1 ifl/lti:)en 2.\inbcrn 0 LeI}re/Q{5
bmtn/fo @),ott(nid)t t)Onl 1
titre fel}nt> ftl) intl)tnbtS th1r,U angttl'itbtn/ unb Sf tie!)
afti t)ocirtt obtr gtruff'tn
en btn/Que!) <!Jel) et 'lBti6lid) in Oratorio,unb
snaturgemdg im Laboratorio
telt. "l1me nacl)fud)tn: aber fold)rr
I uttb btr Watut
mtrboratnbtittn mtrdd)f
'tritltri<l)tftrtigtn 'Edt.
fid)t Qltrgdnglid)frittn/Q(6 teftfid)t I
-!jod)bdtm I I ffiubm I unb '
@Sut/etc. aU ftbr UtbmDtn QUt fofd}t
bieffr jtunft unwurbig ftinb!barumb/ q*D4
binarium, ;n Semetipfis, lit T ernadus per
Q.uaternariwn, "JMonadis rlJllc4t*r Sim-
plicitatcm , pro vir;"," Divinitus Ji/J; cfJ"ce!-
:fil, 11.11 rljicere JI*Jent.
fn nad)fofgmbtn I an ftinnn {)rt/ mtbr foK
Qnat&rigtt ttrben.
b In Tur- BACCASER. fprid)t Q(fo: c;mt(d)tt
\a", bmtXucftn mit5(tijbtg!bt
. unftrt Q)ud)tr &u.ltftnl unb Urftt bit
fdn mtrflant> utib 0tmt!tr,
unb gar it101brt I unb itl mit fonf} titdtn
@jrbQnctm nidjt btlQbtn/Unb blttrt(fJ)ttl
toit utUb unb nid)t
annb gtQj unO ititUdj QSut I ber
iQ
r
'I
tHe,nr. K h ~ r Cap.II.
l4 Philofoph. Q;tldntmi6
- .......
.,;j Henr.Khunr. Car.I1.
c.IDdt I (luff l)a6 mdnnigCid) bin IVbi{oro.
;natur bttrac1)ft I unDPbl
41H/
f
O
I tlon.perratn bal'fur MAGNESIA
ftt) bet' Sobn otr @:;rofi"rn c.IDtlt I uno btr Ilcbcmr
Hniverfol Stein bcl' <;IUtiftn I inl)tr
t't4tur. Otbct/bor.l
Utl',
MUNDI, oie @3l'o6t>citer in bitfrr c;mdt en /
b
:.r jo, J. Of. or. nutH tiM
nmnd) un an"em nae., l.,nm I lit jet> micb
ber So1)n ber grofftn m.1tltl CHAOS obtr
MAGNESIA Philofophorllm (fo \lid fefnr gtcid;l 11)(1'
2\rafltt unb btlanget/bann fc I
fonfltn aud) BERNHARDUSber "
@raff bt&tUgt II I bit
tor I unb fennets bod) nid)t ; un.
/ oa es Minera S4piehtHm C"tholic4 d :tn rei:
Marerier Lapidis Phl/oft- ner Para-
phIJrNm ,roxiWlIt) Cabalifrifch, bas jill aus bola.
06ffHd)tr I
unb fonbtl'tr :{)ffenbarung (Q)tibt6 burcb
unb auel) mittel/ fo lVO{ lVlld)tnb
4(S 1m ootr ctralUU) obm
anfdnglid) belant lVOrbtn. HER-
MES fpricbt b : Jrunfl unb 6 fap,J'
fel)afft ba6 iel) au(S in/pir"tion ootr .
flung I
btr allergndbigtl gerubet I mir
i)itntr Ntfdbt &U fagt
4Ucf) btr snbHofopbus in CDnjilis conjNgii
o (5) : 3d) fd)lVert btt> @S:{)tt I ba6 id}
(ange
f
3tit bit Q)ud)er aU 9tAO'f
sm ( id) 6unDrrt
- . Q) r
, . .
Henr, Khunr. Cap. U. 27

fcT,icfttt I bafftlbt Qud) Une (fo
bm 2!(ten l'or utttS)
rr6ffttet unl> ",erom. (5CDtf!
fd)mdd aucb nod) tuof)( f)cuti'
dntm einen'truncf Qut4
a. ,Qbtr aber friner a k
Ii tn Signatura, Oll5 / 44. ,.
\\ldd)e aud) dnt Warl)eite1Stlmme unb' ....
Q)el>elmni6 rtid)t red)t ffitbe
(Bottes mit' UHS Dtr t='laeur I burd)
bie Creatur if1 :,obtr (lud) ausSc:briffti
Ueber tntinbJicber 3nltieun .
uno tinttS gtltcn
1)Ott <BcDttbi6faUt4 &U
Uh&/ obtr &U tme Wir geftnbtt tuorbm :
'rodd)tt bie Une entt\)tber nuf
fid) unb (tf)rtI OQ5 ba(bt unb
nlit menig Qud) in tiner
E5tunbe (tott bitr "or b aU5 BOltlo Lornhllrd" 5 pJg . L
gtf)oret) gefd)ef)tn fan; ober aber
mit .panbgritfen in Laboratorio b(lrt1cbm
'ftudraeigtuttb utttertocift. $'cb (!S<Dte
ft9 gtfllgte5 Ends trluniUl Catbolici
{olilll Dei mzferlltione I Dum
t)on einem unb
,Iutem ex ipftui Ira ..
I _'on" berne Itt Ue fea, I
i tbti( abrr' ob4"l1
tbe
U'
'tnen be'9btde'9 Ubungen unb l!rf4{)1
r.unge" I ntbttt fkiffigem t(fttt l'ttltr
t fo aucb
'. rnunfftigtn groffe
n
. ' . . "",Cf
--,
i
l!>ucbes
ffd) ttrlaffenen,mqnd)tr(el> unO t\'tlu-
bei'barlid)e-nmonumeJUen: aijt5 mit.pidffe
, uno R U A C H .
HHOCHMAH-iL, ,be6 <oeifles btt'
, U)eit3beit <5ttts.
r' -
,.i
am. It. s,
Bert <Beif! (SPIRITUMBONUM) gtbtav
benen bie bitten.
ha6t 31lenl bit Qnruffml 2UlfWbit VelIe aEl.
Jbn mit tfrnf! anrufftn.
. "'4$ bit be bren I
unt> il)r 9cbre\,cn / if).
ntn I bt&tuget btr r.Droi\l)tt
tit> o. Et etu'''' in noftru Oratoriis Oii Cl 9>(4[111 .
(ELOHIM) h"bit."t.. Ort. 14(' ,ed:
fern uno II, & J"
(fJCl>tt mit feinen guten
<5eilftr"lat6 bl obtr 6u un5Q)ot-
fdjllffts " t\)tift U!'s bC'9/bQ6 Wtllll' I'intl
i.er mit un5/unb roir mit Jl)me1heo[ophi'.
foUenunb fonntn.
2!re bQnnlt\)o bit .ptiHgcn<5ei1 ,jom
flee wUl'cfet/fagt Qud) HOR TULANUS Cf I&ttn IUID
f. . . rb 0\ 9611r<ab.
,;mbert ble;.ot trgung btT ttll/brr(!)ot.
nid)tte I in utrbuncfdtm mebtn I tt6 m31U'11
1IB:::..f. .... ru.. '''C b . &tp btn9)tll
tew \'Utma,; ben unb an trn / un.
iff it nid)t (tn fon/lrn In
I
t""!..J 'I. i. it' &rr 'lI3tlf /
U;n erm v-..gttt,?lgen ",orrll'l I t19tntm IIu'rfcflttt.
iHtn I c Przfatio.
tmdtwtiftn feftn I @5tubimn unO ill
"atftigtm '"borirfn nur blo6 uno Taltulam.
{tgm I fonbem t)td mt6r an bem
Willen unb <lJn4bt <DOUts. meti$,
Qud) I bQ6 i6fer arfo il)mig &Ut
2.\unfl fommen. ttnmugfid) iff Que ben
obtr aber burcb tigtnfinnigte 14
l1r;re Zlttintl noel) QUcl) buret) bieft
. (obnt mit
(ffnli
. ' .
... - (-
,I
tG l>hiloCoph.
__
tErnflim uttl> ih btr ntbttt
btttn/Ilud) in btm <!Jotteei
fonbtre bar,u rtl)tijhmg I c,utrorbtlung I
uhb muffung) itt t)ftftr
su fommtn; man btlmil)t tid) Qud> f6 feljt
bamit I moge obtt
roollt. _
5inbtflu in birl mit n\abrtt
fd)er unb QJetlaflilng aUer
QJcrgdngUd)lti"
ten/rine fonoerUd)t rtd)ft
licbt I unb
innere6 &U btr4Ef)l)mifd.>enSfunrtJ
nid)t abtr @3c(o unb barburd}
fammlen/unb tl)tifcl9ro-
fe ulegtn!fohbtm t>idmel)r bie
bt5 groffen <69ttt. (fo btl)bt5 itl
Q)ucb I auef.> 10 mtinem Amphi-l
, Sapientiz &c(;. an unter-
fd)itbticVtn :Orten fptci(icireeWtrbtn) bar.
aU5 tt'fennen / unb bit btrfdbcn
an&ull)enben; fo biflul 6tl)tif'
fd5 1>on <tJ(l)tt be,,',u \llfo gtllrtet/gt.
nllturefJ berufftn uno 9tfcbictet. 3eo nun
l,;ete unb 2{rbeille I rott gtfagt I t& tt>irb
tlicbt {err gtl)en.sl("'''''': RU ACH
HHOCHMAH-EL btrmet8'
C&ottcs I obrr abtr anbtrer i ..
cs(1)tt; <f)uur
lier
unb ift5 mit un(erm t/uoe
.. unb p"1IIEiiffr,,, eben;. t

Hent. Khunr. Cap. II. t
fitbtr I bortt bod) I \006 bit
!)on ibren mud)ern fdbtl bUrfftn fagtn :
HORTUL,ANUS fprid)t": :Ctbo! In i x-
unfern Stein &U berdttntfo bab pofit. Tall.
id) bil' bit '1l3arbeit gefagt ; <;IDeiflu abet HClmctlS.
nid)t/fo bQb id) bir aud) nid)tt1 gtfagt.
QucQ fpl'td)en GlBER. MORIENUS, U.
LIUM unb "nbert mtJ)rlDa6 nul' aUtint b", I
fO ben Stein &U btrtittn/bie
btr nd)t unl> t\)01){ bttl
fttbt.
3ft bOd)notbig \)on C6(!)tt /
bern bet' I btn @tiff
feiner WeifJtJeit: (5Q)t;t &U
bitunl auff bQ6berfdbt (vel immedlat; v el Si,' OfllDC.
, ,nad) bern .gndbigen
, '16tUtn femer @otthd)en unfern tcS facilli-
bt'Otife , mit bern Liebt btr roo DCgO ..
unb W4rheit erltud}te I (io Cup!:.
mit ftinel' @jute umbfQnge I uberfd)atte tabim'll.
unb unO anbere monH-
mentA ber unt1 erotfnt I inter-
pretire unb unb in c,utrflanb
btt1 Liebte bel't14tur unt1 tinfubrtlfo
aUt5 gut: ..oaflubenfdbrn
famiilari, fo fet>nt> aUt buncfdt ffiebrn unD
I bir l{arunD offen.
cB0tt \lom {>immd/fan I
ge b. iff gtwi6(id) & i)4nte[
tuabr. a
O
li.
Jd) ifl(ltilfa
boO) mit iU mriOtn/ tmb niemtlnt>
f'Oujlm
;
2. Philoph, mtldntnu6
fontten au fo tuola(s tinanbtt
btn Jf1"'gi,:atione1l wni) Mo/fen @eDancren
bififa{s (@lOtt lob) nid)t &uuid getl'autt I
nod) aUtint btu @)runb uno
Fundament mtiner miffenfd>afft
id) bem ,,&errn Dancte) de Ma,gnefia Ph:-
lofophorllm Cltth,/i,a ()abell fonbtl'n
I
unb I
btt)bee in OratorIo unb Lailoratorio
Gam, baff ne fev Lapidis P hilo{8phorllm Ca.. ,
,hoI;,;, lie mag'" Subje<lum Cathalicon
WO( unD gtti6 lmnen (emen/ -aCs
wtl'ffe id) aus Dem @)l'unOe Des .t.id)t6 ber
, ,. natur bas filffd)t/unb fage \)01' \1idtn
btrn unb l'OiU :teb
feine Signaturam alml (fo bid Iln j
fem ,ortl unD auff"bifjma( fid) CeiDm Will)

1d2 neliz itl fonDer I 9twi6
PhJofo- unD aUff (iel) nbt
mit HERME TE
Si,natura. ctafd) fortitudo Omnis Fonitudinis FortiS;
0tarcftfe 6tatde 2U1er
cfel nicbt:s ad)tenbe I
tig gen1"ltiSJ uberwin()enbe
jeucr6/ J.!..uf)'ts/ n?afftre
a lib. de unb a:rben. es Elixeir,
ubrilitate, titudo', Starc.fe / ",it qud) {ul, C4f. Scali
cllercltat : r. t !o-. 1. 'Il ' tf' ,.k E1' _ A
P.7. Hine ger It lag : \tAl) elgcn '"I to
vi- brdifd)cr (5prad)e fo btl) btu
'mrn Potens oocr Fortis, mad.Jtig
.. cidlCQ'.

Digiti", byGoogle
Hcnr. Khunr. Cap. U. 'J

SUrcf ;'1, btbwt (fmG ; X, DenAriN1n
Perfed:ionis "umerHm, 5ebcn I fint
'iJehe aller !i)aJ
in
fplelldor Jive flintl/l" Attt flllgor, rin
. obfr Q){iQ: eso toirb
nun (rage id) ) EL-I-XEIR red)t unb ti- pc ..
. gentHd) fplendor f
u
lgf4rell4 Jivt
riliA perfo5lA V"i{i Pote1ltu AC FortH, (fIn
SdJein / unb juncf bI ll.
bee einigen n1ad)eigtn unt> Star-
den. if! ttS mad> Xld
"t4nbigffe.; ja tben ba61 bAbon GEBER
a(fofa9t" : 3d) aUei5 buntfud)tttunb (1 3n ftllleJ
tlid abtr nid;t6 im 5tutr be .. eumlll4l.
2111ein bit vifcofam hHmi Radicalis
I altatem we1cbe fa tine l'Vul'ftd aller hwnidit.u
t ,. o:J IIntluofa
metallclf# tff Aqua n[eo[a :
nens ftmperqf4eV;Vtnl, bleibenl)e uMt> Nee mi- .
immerlef,c"be ban" 5 int)jtutr
brffdnbig iffl im 2tnfang unb
be :merd'6. Aq ua IDCO:bll-
PhildjophorMm fleeA. non madefacienl mltnlU, fiibili$,
'tructent btr
burcbft(btige <Eaffer J fo bit .pdnbt nid)t Aqua
mad)et. Mercurius Phil0fophurf41n
I Crudus btr I to im 5tutr Cn:.-
t1)irbl nod) feine tl&n tinanbtr dus.
t1)Ctd)rn 1 fontern 1m enttotbtr
unb gar btfldnbig bltibuobtr a&tt ganQ unb
g"1 IInverbrennetl unb 1)on rinanDtr un"
5l,[cbieOen / rojwerumb I
g: ;.. ....
O'9""""yGoogle
Philofoph.
.bal3 in 1 genommen unb
- ba6 an ftintm @)tl1)id)t (tl>ie Author
Co"jilii 0 (j ])1 unb Di()"lft
lU
Z4chariIU
mdbtn 1 baG t6 aCfo foUe)
abgt>tt: VUIgI obtr o.utctmbtr I
cud) nid)t c()rpIJrum Meta/LicorHm c()rp()-
rel#. btr ltiblid)e I cro
man mi6brdud)fici) MercuritJJ nmntt ,) fo
QUt bem 5eutr HER-
MES fprid)t: if! I bag nid)t
flirbt I fo lange bit <l!3dt ARSU-
. BERES fagt: '1Bifftt I ba6 cin i)intt ftl) ,
tldrdtr unb bann aUt
.ttn : btn Unwdfen iff t5 fd)(ed)t unl>
bit c.IDtiftn aber bame-
be. ftintn unttrfd)iebCicf)en Prpa ..
r"tio"m ftt ti gentnntt EIR, X-EIR.
J-X-EIR. bivl)ero gt-
pat ,llte- fagten Urfad.>tnl ill t51lUd) 2lUer 3d.-
. te,fel unb Adrop, ba5 ifl/ Saturnus Philo(o ..
gait biephorHm; bie Urarttn .ptlJbtn
ttO nicbt aUtint fur bit Btit I fon.
in lJ. btrn Qud) fur MateriAm prlmAm
, tallifcben l>ingen: Unter tuetCQt5 ;n,,-
Aw:eum turgtmd6 ffitgitrung bie
feculum rtd)fe gUlb.ene gtit iff. fJ in
fub ;r, Philo[ophi" Ph]fic. - Chrmw, P1Ulhbum Ph;-
lojDpborlllll; P)th"t
lJrM
fprid)t :
pborum. Om", Secrttllm ill p'.",/'o eft, aUe Difftr
. ,Iumitum .5tunil.f)timlid)feit fleett im 2!tlev. UnD
. RHAZasfagt; I" f./IIfII" S./"" eJ UlII"",
CONlil1e
r;olltillere pOUlltif4/iter, lI'on v!librllttr ; h. e. (tcrctum.
Pirlllte, Nf4t.,,-A e! "011 "" ' !i)d __
iAi/ica corporA/iIAte: 1m ttnb "rr' .'b
<Sorb unb I ::rc:
I strafft 'tugtnb 1
m(lteriarifd)tn , SIDtftn I , wb ur-
dung I niebt nad) routdifd)tr
ftit. .pM 0 V I DIU S Lib.lf.
7rem",. ed4k rerum, bit .aelt frffl
btfftc \lnb p 0
fan ttUltl "11lgen I Mf4teriA p"r',.A tdAX
bit 'trflt MAtlr;",
s.Dlattrialifd)e gtmad)t ,
It>iebtrum' I '(0
iff I f'brpmt? einte.
gtlt \lnb bor fief) fdbff
tiid)t5 friff nod) 'btl'&tf)rtt I ob fd)on ,it\
ber 2tit t>ul1b SAT URN U M h. e.
MAteriAm primA" Nniver[a/em, aUt ma-
ttrialifdJt I uttbS)lg.
turgtmdg "funff{id) btr&tt,ttt
SAT tl It NUS defAlci'(ce tl'nb frift
Jt gt1'O'i6 f(it'lt tlg'trrt Sfutbtr! 2Biti;
f tt>obl fonfltn ttocb. anbtrt
T( bitft6 U ...
fawen btO btn m tiftn gefunbcn tutrbtn I
mir Qild) nld)t unt"Oi/ftnD ; aber
&"
o ",Coogle
. J
- - - I
J' Philo!Oph. Q)tfdrttnu6.
tiL ,
"(nr, Khunr. Cap. n. 19"
..
l't'- crfuUtt btn
if
)
Unb fold)e6 I Sp-iritu (\ I.f.
Mundi...thereo Q;eltl btl'
(t\{5 eintm "Ucr mite'
tel obtr tllietler I &roifd)tn MAur;iC unb
.. FormA, J!.elb t,lnb Sedl gftid) ahJ aud) itl i/1/tlimlllli'
btr grofftn Qnfanglid)
bitfelbmbtt)bt E:t(trmJl' mit tin(\(lf wfal_
bcr &1\ \)ert{nigtn: Eft In;m five
A:thel; SpmtHl corporelll, (j CorpftU jpmtllA. q'Drlt,
., Ie; qHQd 41 non Corp'", fod qllAfi j A_
_ ,!IIAr; nm AnimA, e! quaft jam
ober I tett ttJ bie nennen I b H. c. A..
bern (,immcllbQ5 Car
feurllJcm ll:'affer I
Seurigem <Bcifft I Scurigcm Phil.
Q.Jeifi"'''ffer Animirttunb
Schamaim
t>onEfch VA h e.lgnis e5 Aqua,Seuer
uno roaffer SIIli't bann aud) ...thcr, fo \5uff: H,rt
nicbt alltine tm Obcrtll fonbtrn aucb
rem bcr <lGdtlaUba er gldcf) 0 ",obi 08,!
Quff fdnc aud) I antrofftn I I
unD burd) mltniftJliret fan t\)trbm/ cell',
\)on ...THESTH.., batJ
ifl; fu/torr, tom rtartn btttlltil n'lff
mtrtl unb feintn ma.f)men
C I \'cd)( l(f)rrt I ungeac()tet Anima:

IllUS Calla
liiedt 10-
ea' Anim:t proprills : Coclam ' ..... Ii fi&..'
.. ius &IlIIUnt ... Sa...-......... .
... CItIJIe. .
,4e PhiloLOph. mt!dntnuj ,
tmgrbtn6 I
(tint Uon l>el'
Wdt I wibp bie @;ottlid)t btr
6eiCigtn 6cbl'tfft I bal'Duni) &U
id)tunb diverfo re-
JPeRu, unurfd)itDlid)cr Q)drad)tung nad) I
Qud)\!dtf)olifd> ' .j'
gert (a{6 mit ftiner Forma, Entelechia, tiner
fid) unb (e,. t.', '
enDt9ma .. "enben J\rallt bcs tua,,ll'cn Mo-
tus Perpetui) mit unb \)on dnem '1
' .. ACH ELO.
eft, (fine / HIM, bt6 <5eiffee ober (tl>ie I
r bie Htbrlur uCl'lattinet rtbtO ) Flatus ber 'I
.. ng ober
,blgrtit, bts (a(5
II J ft tull'b a) am !luff beau
. roafferl (ba6i{11 auffbtmuom.pimmd I
unb &ufammen \)cl'mifcbttlU, .. ,1
Ternt e. t\)dfth'igtIUCl;IAOS b) fd)webete: Unb (",it ,
pro- f)icbc\)ol' btn nad)
it3iUtn/ aC6bQnn ttll
{uit, que:m- nilt tinent I
admodum !o. ' f ' itt 'j} ..e(' '" I
. eft in pCal. over eUtlgtn bUll\.&. nn ver C
ber smelt I bll6 ifll 'btr t:i4tur 7 341 betJ
j
1
I
I
btr I
tis, unicum tf)ohfd)tr Ontr 2lUgemeinef alltr Waturh. J
cantum,cord)tn/rolattriaHfd)tnl ';Ut9ttabilifcbt.nJ
pus ,quod ('r ..... bA' ('rrf...
MoCe:s Gen.ma l,wtnl\\J,mtl'(l t,e"tn/un t'UJtn
1 , \ :I:eua.n
1

tlomlJlavit. D II' 17'\
tunc uta. stn. ,lU!UJ
ret., <Don eftr,kr .. III
L Spiritus fecreriiSimlls : qui, cum Celo in e:oncreto,
eh:un _ De: quo viele: ApctcalYp.
etel1; AuthO(1I tnIl01l11nat..
Hcnr.Kimnr. Cap. DI. 41
$ 4
i '
Henr.Khunt'. Cap.nl.
clJotdicb - unb
m-ifj,,31d)ymifcb I au
nocb f14cbforfct)enl fo
'3ibltfcbcn ecbrifft I QftJ
illlcb t)cr Wdt / unb in il}nell
Jclbff/Q{fl'
unb trfd)dnetl bClj qU' -'\ rafft lei,
ntr ( burcb Webrn,:;
RUACH HHOCH-
bt6 Qletffe btt
<50ttes 9t9tbl6at
re magi (qHales
..
.,N"t lib O,.ientt a) unb 4ufJrrcbtc 2UcbYf
mificn/ bas ifl/ $opbi, metfe I I
au ",trotn I Qud) ned)
'tQgt8/ burcb bitftn I ",trbtn
ntn unb ",trben: ibm" in unb
.... 8 btm groffcn brr tl4tur 'lutf--
9an9tn iffl llnb nod; bit Sonne $o1Nar'Ua,'
qUtr matUl'Ud;tn War belt / tlOn
<6ottlicben unb QUd;
i>ingtn I btl) wtfcbtr aU.inc bit
; Que!) nod)
tmmittdfl
, (fJottlid)er Magia I unt>
ftr Alchymia, (als burd)
ittn btr Scbeitt
\lnb l\ratftl bt6 21ufil(ange
Clue btr cD l, gibl b" r.\ Id
. ttl btitlttU .ticbt batf Licbt & t .
.... . Philoroph. mePdntnug
Licbt iff bas Lied;)c I
btr natar/ wtld)t5 QUt liebenbt-
tr(tud)tet I bit in bieftmldt
lommen. itl in ber '1.6dt/unb ba6 I
1'_Sf Q;tbdu btr <:melt itl burd} bllffHbe .
,C:It:i Hd)fd)ongtmacf)tlroirb Qud)
fOMult unb groffln ctagt bctS (auff
I'ffft/Il(fo' tt8 but'd) batfdbt snaturfid) tr- I
Clber brt <.melt trJtnmt6 nid)t :Bu; :
otllTtt. "ofau6 in SubjeC\:o betS unb I
Steines btr 'IDtifen I ba6 (wit
btr @SraW beeugtt)
1 bit gonf2t bor I uno
ftnntt5 bod> nid)t itl fommen in ftin
groffe8ucb I
t'latur/barinntn ts bllsS),?.aturlidjtLimt ..
Lu ber ganQtn I uno 4ucb ilt;
lllobC benen bit t6 rennen: abtr bit
btcr lIlu- '" oJ' tllh' J.. +-. r. m .
mman. t1tnru(h> l,,,vlt mt,/rtl' 'U/tt vtrer/,o ell
Mwulum. Ber unb .t.el)rtr btr unb
pel) offentUdj ntnnen littfen I
mtntS nid)t aUff; httfen bie
gen etlid)er.pcl)onifd)m utrmeinttn
fltr &u litb fiebtn -Pe.rren J ",ie
langt foU C50ttts gefdjdnbtt t'Utrben I
t\1ie oat4 fl) litb/uno bit
?>f,L4'}'fo gtrne? ll. uiel tS abtt 4
cCfJriaUcb,<r4balifcb I
Sifcbl unb
. uno I brntn gab unb
gibt ..fs/ ilud) btr
t;tatu.t unb I jtinbcl' ber
.
Hcnr.Khunr. Cap.Ill. 4f
lJeit I f.erfalJrenlJdt ""b 'WiflCns I iri
(f;ottlicben <5ebcimniffen unb t14tUrl
licben &u rotrbtn: btnnl
fagt iel) I bie feintr ;11 tabo-
t atorio uob
fo(gen; nid)t \)on btr be'
opet)bnifd)tn uno <.IDdt-
uno \)on btmtro iUm bet
unD
r nod) \)on bttn
tintgetit ber Q)iblilCben
ligen 9cbriffc/bt5 LiE1)t8 bet natal' I
unb reine& etgntn (5ewiffen& 2eugnuf*
fen unb @)runo/ eigtnftnnigtnft)or btr <IBdt
aud) roit fon-
bent ;11 Oratorio f5 Laboratorio CClJriflltbc
4tabaUlielf; (6QttUcl)e magi unb tl4I
turgem41fe lld)'fmitie", a(5 rtd)te71Jeo.
(5 Philo(ophi , (f}(l)tt , unb
benor QU5 unb uon (fS<DtC fta,nb.
.lia,t; .3"a S4 Et Lid Sa1
ein ealliJs!..eib cbtr I..e(blicb Sal13 I Sal latta
Sapienti:r, ba5 ber Wti6IJeit : nid}t
bag _baffdbt nur aUeine timn bfofi1n Leib
Sed I obrr J!.etl,l unb Seell of)nt
<Beafi I bas iffl 94113 SHlphHr , ober
SalliJ uhb SHlphllr MerCHri um lid)
gtnommm Mttt I fonDern bit Lei& f Obtr
e,dgU)Crbana iff gefd)t6tn I in
btrftlbtn btgritfth &ugfticf> bit See(el
ber 1!..eib/Unb btr (f;tifi'baG iJl/ Roach Elo-
iff ein
Aul
Digiti", byGoogle
46. .
.. } '. .
4U5 Ltib
/
<5eiff unb etcl
ben: Unb tnt ..
/ 2)aucbe CHAOS, bats
tfl/in a(8t 6U- I
Mr noel) nit tmpfangen I 1mb
totgen t)or btrfdbrn 2tit 10nfltn nod) nid)t
nh0d)
Ilfd)tntifl frau '"I tuQr ! m n;.rett .I 0 N'Va 0 N b 1,.
IfliltUACHELOHIM, brr <lSeitf bed
In ",nlltf f,(fm I burchtnittel Schamaim, bed
Itrrtr h r / 'I}; !Ii. .7_ . I
.D" vEt \Vet,,,. o .... er 'Y.'lmme /
"ad) bem mintn bafdbfl
1f)Olifd) I Leibl ja 9al13 /
ftll S41q, Leibl obtr leibbd;)
SalfiJ t\)orbm j
c;mdt! Unb bt6 Jtid)t im
btr t1a1
ur
un'Ut' ben
un5'l'it f"benl tuie bann Qud) nod)
1:,agt5 .1t'inber I feint
ftitl tin Lid)t .' <51an13 unb
'Sdietn D.et..!.fft'fgen \l)eifJbeit I
macbt unb (fJutigteit JEHOV., ELO ..
HIM, bt5 !t)ret)tinigtn (IJ<Dttee btl
(bartnRUACH ELO-
iflani)frfem.orteitlltnof
e
ntd)tbie
Q)rittc SlJerfon btr fonotrrt roie
'.moffCttn BLOH1M ,ti-
get fur fief) fdbfl gnugfam an pltm.lilm;;11
. Creatore, man bttn Rutl.(h nict;t
rr&Wfhgtn.) Cl,loUtr fcbenbfgOla!lll
(benber tUt!> I
gtnbtn urtO .u
bifponi-
o ,,"" Coogle
"tienr. Khunr. Cap.m. .,
Digiti", byGoogle
. 41
<!Jeilf/corporalifd> tl)trbm/ bardn mQ*
teriaCifd) I uub in btt une
ficbtbar bringtnlUnb &um nUQid)tn
Cl em. I. furfltUtn tl)o(te -. .patte berOtt-'
9tn (5Q)tt btt l,terr bit
fdben Urfad)tr I 2lnfdnger unD ,
::J;l. in ben feintr unmbUlil)en mei"
fcaua,is. f)eit/2Ulmad)t,unD Q:Sutigfeit <!Jtifilicbl
. pnMea.. ntmbHd)/oie inmrtFormam obti'Seel btr
uli In- I . autre "olleommenffe uno we.
tftintm Q)fj:
lis Idea. fu, Up nay,1 t)er orgtn gt"avtL aUvtrttt SUI
lis. t)or unb fer bitfer leib(id>en unb una
De Ideis ficbtbal}ren <;lUett Materiam trfd)atfen f
feintn bem tfnbe
tlam hane putireen <Ileiff ODer 1\raffe I barinnen
Leib tl)trbtn (irfft / benfd&tn cort.'oralifd> j
(Dco mi- unb rolaterialifd> bardn tlerfrel)bete I unb
hi adtifrcn ba6 grofft ger SIBdt bal burd) fd)on
te) Chri- ,ierett: Den @Sried)m bit

srGdt ibren It?trf.(O' , unb btl) bm


tIeR am (l' J !o. f,. (' 11 o
mcam' A- <.atttnern Mu 6tU-J, tlOn ver "err lu}en ",Ier
Iii unb bi6 fo rem,qe
gncat Cu- (,fr t)enfelben feinen(5eif! ober 2\rafJ1;1
AU ftiner I ,,{soann
fdoer <5ottUcben rola;tfldt
!lor rourbt bl Uns ficbtbar I in .pimmdl j
lUIS aUc. unb 'lBaffer &itl'lid) "ttf(evbet/ gebco
o EfiCllim tl)o(tt/uoogab. aud) (fJ(l)tt
Deus btt Archetypus Mundi, ba5 f,frffe
,-CDS lib.cr- Exlmpl4r ber btt> btn
. bU.f((l6
R ttt'o.cb : '
Henr. Klnmr. CAp. DJ. 41J
Dig,li,'" by Coogle
',s
, ' }.
.. Khont . Yt
"
Di9"""'byGoogle
fit' lWdftCM\f"
$ ... au .,_. - , J.OL
mcff unb

HlJGO
,Wuiitt..,b4,l}rt
.'. ,
: rodter: .
. qidJt b(r
i. uljlb meii\
iu6hiincf .. Ptei.1a.,
',,;,; &Ja.W ''::1,1;. 0. 'J ff
t>H,r1atW'WC)rb.e"
ber\fi.\!!..
C:OR.i'US )fe/)"ng t>om fo q!ltj
l qq
T L nctN}tIlOtlll!l(nl, \tnt> ttl
.
l\rufl c/ n9 Ul1b "v9' Ii"
cbff 9,aanlefl gUer
11) 'litO Rer4.\llSermn.a.r. fdtRa.
tF'f e{ vI/Ale. PdnCipiHm, ill
Natura; AElI 011 U fowl Ft(CII'ltiit4lif a'4JhoY,.
GenerAtiomtm ($ 71:an'plan/4iionum omni-
ilmqu6' 'YJc110ntlmi motkr.atfJr ;
'Sp des R-erum,:' (f)(l).te
tf ,-r./
ttl I tn5 Prrmordllr.lli(be t)om
.pitnmd/@l'Oe \tnb compontT-te !-,,-
Jealildk CHAOS , gefdtt uno ge!Uorffttt"
["t(wtifd> btfaamtt
.lfd)ll)angcl't ngtf) f"uct ,oblr
&U
' :( , . , ;,.
O'9""""yGoogle
," .'"
i
" ..... J .. t . . , . .
.
r'. .
,,., .
, '

"J i
, :
:.'/" :
.. "',. I
.
, l'
1"" Coogle
. ,
'I
D, "GOOgl.c
fa Philofoph. mtldrtfttUG
fJeJUl. _Cap: IV.
ZMsr . _ . ... . sa 4
ralifd) I p.er ',&j {"ad," D1fo IJtumu .
,CompoJ
I
hw. ii, SI1-
JiItlOnu, fUPlflHcf)t
P""par1ret / to bor fid)
p.rltn4 ( lltha" e" )-
aum g(Ol'jficil'ttl) Corpnrt \\nl1 muf}
iubtt'titrt tl>trbcn; .ponigl
Secu,n.dma,
,Antl1amuUJ" Ie. n)ft be!, 1< ltJANNE,
Jfo4C Holtanalo: YMUNOOll.,lLLIO,
Frat. R06ERIO BACliONE, R P.L...O
unO anorrn &\1 :' nod)
rtlid)en SUlnflf.ern
t;Ung btAtuget. {Sjtf"9t( unO. orFg[eid)tll
Q'ltgetabHifc6e I ijnl)
telnel "'Ie
unb ,ebel
1mb Laputes Totales
Leibl Wlb, 9(el
Sce.im ;, S(oocQ !l.btt' nut' .Speclale!, unl>
gar nid)t 'qniverfoit.'J rSa I ob fd)on
QUcf) per Mater-I.m Catholicam
fdnglicf) ,'n pr,";""'" MauriAtII rebuch'tt
1tlOrbttt. fiV4 Lapidem 'VIi
Ml t.t"lhI.." VII .. vel Mlner"1,,.
T otalem faoflu. afro btfonw
bm ro6l)l bu Ilbtr oarumb nod)
fanSt nici)t L'pidem Vwver!Alem. 5t)itft
geeiMe
unb la.plde$ 'MitloreP, . ':&leine; btr
r:!"iV"fo
J
l.;E1ixeir uNb <6roffe
J " '.. . ;.,:' Eitetn;.t, ..
. "Coogle
i
I
to Philoroph. I
I
Sc::ein fO ngtt"bil" ' . A"i",AU, unb Mint-
ral" (wi( foO tutt' .
tr f1i ben) C/flholict&ugreid} itll, unl) bC\berQ Qud}
bermaflC
n
unb I>ptrtret .obtr ",urdct I
licon de ",tt fonften bUl'd)aU5 femrr m i)er
Ca ru3dtJi)arumb ban" aUd) glcid)tn 1
o lca. l1id)t 6atl ift \
ftibN5tit1 aber Witgt\t.
_
brr bar.ncbtt\: l!pb Unb.
Nateriz . ift: ber,of)a(bttt; lein Ma. :
II,Db opera ... '" :. .. 1 "
t.e.i"el1 .:
.q.tlo, a(,. '
fNU un I
aud), qnll..qung I
ifl unt) anbtrtt: \
<tbifrtn betl'pes/fo;
fit an ,llnb bot qUsine gebrClUd)t to (rben I J
Ilttd); mit,.Ftt;me.ntQ ;, Q(t\..bem.
V!,
llI
e.rfa! Stein
tjret
.
(t fo\ aU

nen foU unblfl) $.'.;
uno :su!phur.: e I
I1rlutll , M ., Oper4tionu . grAd"",. txalt,rct;
fet)nl . .frdtfttn I ,
ctugenbm. unb nad) i .
rounbtrtbdtig. Sur'. Tran{mHtAt'UJII abet .
btr '"'term in 0 ober J> I obet
. " . .. nu,.
" Coogle
D;g;t",dbyGOOgle
;
. ,
,," ,Coogle
,D;git;,odb,Google
, _. -
D,m"" by Coogle
D, 1 ,Coogle
'8 Phllofoph. ~ t r d n t n u
I
oW"" Coogle
"Q '. b Coogle
70 Philofoph. t f n f m j f
0;9;';"" by Coogle
Philo(oph.
O'9""""yGoogle
~ . .. -' -------., -" - . ------ -....-- ,.......---- ..,
Hm. Khunr. Cap. ~ 'J
O'9""""yGoogle
Hen. Khunr. Cap. v. 7f
I t p
bith)ti( t\'ir 'llU)irr ftintn
Uni-
verfalc fueben uno tl)oUrn Ubrr
bie(tl "Ute itt unb fitcftt Aurum Phil0fopho-
,..", (fo gar aid)t tie btle gtmeint
talLifebe nur aUtint in Ma ..
gne(13. &phor*m CAlhqiicA, md)t in Anti"".
IIil1. mdre
ibm.,/ fo
u bd-rotetQi{ifd)e@)olb I a(6f'1at,
bie anbtrn : Leo i11Je
'tJor s Allr*m. btt (fJolbfrefle.r; fo nid)t
aIltine bM Wolb t)trfcblingtt I fOnDtl'll aud)
"trbautt I unb fdnel' IDlttIlUitdt!&ertlo.
rttlbaj te fortr,in ftinIDlrtaU ifi/nOco tt'irb.
2J30 big rth)a6 ItU8 Dtm Ant,mon;' ?
@5tjn ft , obel aber bureb
-bUlfftinte btqurmtn Mn.jlrlli ext,.,,[Jiv;
auj9(09.<n; nocb aue) bae rotbt :Ott I fo
mit &U8 K6",m. bart)on btfliUiretl "tr)llo$.
gene i,t "id tl)eni9tr t6
JK\rQ(tfdJt iHJND" tf)tUlI f0 mtt fubhmt! tnn
Qutcffilbtr Un 6'tuer 'barQUe gt&lungm.
Unb." Qudifcbon rinLi,,..,. \)onS"I" SIII-1)onn d .,
phtwl unb. Ami,.o";;' rtin/flar unb
Ml)4nbtn/tutrflu bod) btinm nici)t
fci)Qtfcn. <ID1l! bu mit A",;,.o,,;; cllr-
HHI_ filrnimmfil ifi aucb nicbU
l1lilo
,
atlber6 I a(' tittS unb PAnit4t. :
SMWtll;lIm unb anbtrt feint
ten I Dif ,"Ill '\5pitSd ft9n,

,6 I'hitofoph. mtfdntnu6
---
Laboranten rotrbtn mid) am
::nedill:a flm U110 red]t aUtr
aq::a. ifl Magnefta (It)ie fie
Herm.tis. bie t'latur I obnt ber .pu{ff'e ober
But uun. einiger stuntl I Qtl
IIlfr' <;tag f)tl'till' gibt) rin unEluofifd:J trud'tn I 4
de Illllf m> a; 'K. .
l'ri)tfd) I fix ;,u.}a"er I obtr to<llltrtgt fixe
rOtl barinnen Sulphur unb I im Seuer
I bleibenbtl
fel)nb: 3ff bein Antlmon;u", aud) affo ?
tI Ut illquit nid)tttl. Dixit Sapiens" , QUId dI
Hamue! Ii. fi ' .r. b' , J
Magne fif,le corp'" Ma/nel'" no ,Ie, 9*11.
interpres omnlS philofo"h, t
SenlOlIS. r. './,' r' , . r'
Maaneua det , eft aqua c01!llPOfit4 (ex. I,' .,
'luid I 3. 4. Nt foquitur) c"".gel"t ..
I$'li. Hoc ",41fe latum, mal"um. bonum ,
elljlu b"n;tlilte", com;;endavit Hermes. ,
auff \)ol'fitb I <f)Q)tt
gUtf \lntert
t\)eifungl Anti"ion;Mm nid)t Magnefta.
fel;)l bct'r>tucgcn aud) (.I!r I ober etroae ,*IJ$
ibme I V"i'l!er[a/'. Stein nid)t
bienHd); Ullb
oflfCbe trucfene n.?'*#fer fennen.
3d) ,tWld gefast: nun I
(fJ(!)tt tutrb t fo ttl mcf)t
rooM
<.<50 i-fl 'ts aud) nid)t 9tmtintr t)trbrttttt"-
lid)tr Scbwefell tr f(o g{tid) grau I gtlb I
b{aul ober I nocb 4aUcb etll'ae
aus ibnelf ge30gen : . rotifft unb
bll\)on fQgm
'f, . "
r
Benr. Knunr. Cap. V.
77
. b(l6 tr fel) p"ter mirilbiJiNm oper4lionum, At.
qHt comhurtns comhujliont mlliorlltioI1U,/t-
I /It Semore, iff tid tin anDer ifl
aud) nid)t C,inober, e5 fet) gleid) fdbflgebic- ein.boC.
gcner I al5 ober aber burcb
i'unfl Qu6 o.uecffilbcr unb gemeinem
(5d)toetfd gcmad)ter. njd)t Arf,.
nicum; Auripigmtl1lNm, RtilIgAr:
aud) JtJIHmJnll f5 Salill vulgarlll, ar5 Pi/rio-
/Hm, (0 ttlidJt SIC' cllm foil hnmi-
dilate 6ri/ltn; Aniltbron; Jamtni!1c.Uttb
",ie aUe , . , .
. fommen nun toibrr mid) Obl}iQ;
flarcf gute feutc I bit 0"
fpred)tn I ? forte bie !'unff nid)t in
flectenl nod) benfdben
ober ber9tetn Der9IUeifen bat'mit nid)t an-
9.cfangenl gcmittdt unb t)oUbracbt ?
man bod) jt fo(cbetS unb itt
; ni4>t nur a(-
(cine in uno tinetrtl fonbern bel) uno itt
gar 6eUt!f(ttr UttD ausbrucflid) t
60 ifl5 aud) ber Watur gemdFI
btlUtlad) gldd)e5 bringet feittttS I
man aud) IDlefaUa oocr 'QU5
barou uno braUd)ttl mUfft I bietvri(
aU6 Ditfer J\unff I tlUtd) ben bet
$eiftn/Oit unUrtH btrbtfftrt/MU-
fommen gtmad)t i ad dignitllftm
,J-iorllm, al5 d0 /
tIDie bann
1\10 nid)t &ut;or berouff t
t .
Di9i;iZedbvGoogle
Bent. Khum. Cap.. ."
80 Philofoph.
- , -
Sintemal}l ol}ttt metaUifd> )) ODer 0
<Dlrt<tU,tll I fern tlleullifcb obcr 01 t-"laturge.-
auil mAB 2Ud:>"mifiifcb e4n 5ul1'ege br4mt .
nllt b' '( . . !o.. ' S '(
C))?etIlUtn. ",trven; 1CroCI , vrc I tJ
beretic I im I (t5 ftt) nun

0
grtid) nur r"um 9JletaUifcb tmbrl,)onil'tt J
, bbcr abcr aUbtrett perf tEl f geDitg tn obcr,
bit
(gefagttt glcta,er @)cllaft) im (SO(De ijl ;
fUud) ben gcroifftn,orbnungcrt utit> brducb*
hc{mu bcr natur naro I gleicbd
mjle (etne-6 <Bleid)en,l)crfur gibe; IDarum
mnn aud) tmbtet I tntr matt gtfdtt t
Unb aucb fe,inen
fen Dfum (peelliit"" 6De1'
bifcb/MtdicinA/tmt btt)bttlbic untenn
taUa in J) (;) oU t)ttroanDdn I unO QUa; I
(had) SlJermogcrt bcrtr pecia(
fd)en oDcr @)u(bifcbttl .1trdlftt uno ttug
beltl fo Durd) in bitft
bet;t'>e roletaUa gr(rgt ) btr
UlenfcblicbtnJ!cibei' /unb anbtreritlJw
toe &It tltrtrtibtn. Lapidis
Clttholici MAgn; l1tat bit 3U1nff
gar ntd)t il1 m .-taUtn/ Obtr ID1ihualirn ;
fonDcrrt nUi' dUdnr Lapidis Sp;,".'.
Itt ptt,rvi; tllill4ru SO/Ark'; QUffbir I
I. itt tuit .
213fc e5 abtr im @)ruhbc brr tl.,
. ' tur tigcntlfd, tl)dUr I bQ6IQftjt
Ud) tCtvM ffdra btrirottli. ,
EU
Nenr. Khunr. Cap,. V. t
PhllofoPb.
a-
\
O'9""""yGoogle
(I.
'-
I... . . Philoroph. t r d n t n t i
r
Cap .. V:. I
' . . . ....
Dig,li,'" by Coogle
II Q)tldntnti,
..
I
Di9iU"db,GOOgle
Jlenr. unr: v. ,
Sltt4lL1 i&ttl
I(S]) unt> fit ffi egentrirttl "hlfqualtll'
rttficiretl uno tll(rbm
unO fel)nb I brMrfftn eeil1ef /
Materia A1.ttAllorl4", 0",";14", CAl". pi--
f5 regutera,ns
fali! .
4Thtn tintr f\'agm,
tint 9tinung bQrmit I ba' .
ISAAC HollandilU unb ROGEl\IUS B.AC ..
t:HON) u.itt
d)t lapida reg'"
iabiLes, A,umalt.s uno Millnlfl,s, au"
td)it'bJi4>en , Alii.
ma.liblil tn P'!JetAh./.
Animal" unb Mineral-mitd)trn.
trtn bit rolttaUQ/ "Ii)) u..b 0 I &U
megttfrtMltgtntrirm
cirml tl'cl)ll
4IHct. /. &"feb-iff*,. 2lnt- ,
mit6"tda{,.Sttitlc./
inangtlog&nCn ihrm
tin pr.p"rirtn / 4ln unb
{tifftt man rtq,t unO gut bleibtn I auff f&)((I)t
rod{el gcfagt : Ca ,
btr
I I )))laa,t 009 Q)ttl?a(t I bus aU:,
bit rolttQUa )) unt> 0 I uUledi<!) !'I
/- ;U -;negttirtn I unb
I iff {auttr
e i unb Un
_
!
{
,,, PhiloCoph.
bCl6
'orr mtiftn (tut(d)rr
unttt jell.ell. 2l11"tJe mug(id) I un'o
tui'otr bert I <1BiUen uno
i.n; ",it in birfttp
meinem 2)ucb
ftattU,d), ttlirb: .
. eirt ba,rmit I
I Sit unt.er frtmb'otr
Speeitrum SimplicI"IIJ
mtn u,n'o f{reparan.
4i lint> t:lacb f 2lrbeu
ten) i. Fer.,
(:J aucl). UCus.
J,.apidis. CAtho/iei 4" iI1IIglli '. ben Do.
Plar unt> btffdbtn.
nut fid)
in.
I

"en fI.dffig UllP: rtd)t ifi 1
btr . I fo
d)tr in
fen all.
fiatttll fomm(11.. .
smoltt tintr unb.
fprtd)tn/l?Q6 btl: Uni-. 4
!)trfal. M.!eril, QUtt bet I

bannO(b aud) obtt:
@)runbtgirngt:'
. I eptcrahfc!) .

Digiti"" byCoogle
-
__ Hcnr. Khunr. Cap. V. "
I 9tmtinrt (tt)n folte? Ur{ad) bit!Vti(
I " Philofo/JhorNm Dber Matcna Prima 411-
nod) 'md)t auff dntgt6 gt'
l1'ifft mrt ifltfohbtm nod) illjl ..
tM Carho/ieo, in tlt-
bet) I urib I &\1 I biFfllU6 nod>
nid)te itl; !OlYauj bQnn (fo t.er 1m Vide " 14
I :5aucb btr rben gtltgth/ Uilb auq, nod) 1$3, lit
. 'bot ftitltr (!oagu(ation obtr trfl c ..
I nad) on btl' tl4ltbr I mit bit- pm$ .
.fem obtt
Anima: Mundi, QUff titefcs Obtr ,tnte 1$1 &C>.
tal6
Unb banlt ferner burd) , Pr.p"-
r4tiQII Seun im @cburgt
btn'l ein fold,)e5 fold)t5 smetaU Hlod)te
worben fet)n fonntrt. , .
He6rn 2lrtifien I ",oilet
anDus stinDtt btr I unb btl
(ernd Materillm CllthQ"
lieam Prima", trtuid) Uno \)or aUtn
9th tet1nenl aue>
turgtma6 bttfdbe bet)bes ;q
gebraud:)en; tuo nicJ;t J
'(0 !Verbtn <:) ober J) tud) nj(bt'
tin tue(,2tr.
d)\,millifcbrn !lintllern; &raud)tt nt.
benS))lttIlUifd>trt)) ober 01 aud)
ber/MlreNr'QJ (tl)it pfiegt &u ndltlrn)
CorpQrllT J) 111/0 CorporloJ; Aqlllfl fortel
, oAf/llllrd R tgit. A'f*1lI S"liltm Nit'l;. Gemm.
obet
.... . : ..
i.
of
. .. . -. . '\, 1
I

b.tl'Co"; u;
phllTU. Alltlmonii ($e. .Un9 anbere
d)tn I aud) n;unberbarCid)t I
cinfacbe u.- ff4lrd'.e
(Q)arfft \'l)affer/muffiit mit
ten! tf)ut ihi- n,isvf
.tlmtleint tuaf)rt SoJ"rUJlIei ) unb
o bnrtlurd) 8ll tr{angtn? bod) bit
affo nid)t rKdic"Iiur (J ,,,urne
\)irttlfonbrrn "annnt" nur
,erffrcuct In gar Subtile t .t>lt
&u IDlttaUifd)tn unb 0 .1
turd) btqutmt tuieDerum rCn*
nm lVtl'bm. ..piumit btfmnrt
if)r ft lbfllDati Dit @)efutionbtr role*
fallen tlonnot6en I oI,nt ft,nt
btr I ]) unD 01 rege-
'allOt'. Rt!tlltr4tUJII unb PlH/'lullmptrfttl ;011
bu\'(nn\t; nid)t .. SlBae
. aber mit tutrn 1d)0pbifli(Wcn
unb t>ermrinttn SI)/NtiOnlbIU j(mM5
rid)t? @5ofd)f5
tutre cij)t1t @;ttt>iffrn in tud)1Qud1
d)t Mn l1ufftnJbtntbe.aUtr
rt!!,
50 I tbt bann [It &ur terrantn,if}
"* nod)I
QUcQ, uno
befi1'n que I gulcn
@runt> 1)abtn) .dJriffttn unb trtuf)trQiM
bitlfd(t'9t 5Dittntif oann
nun f(ilf "nb to .. "r/ b4lt SQluti& MetiUo.[Um
"'I
Henr. Khunr. Cap. v, .o!
';)1\f(JU6 ",arum
trt if,tbann nid)tSolNri.nem MetAlloyu;1-J (j
RebGi?ollem fer M -
Prlxnanl
laffct bargtgen
rtn? J,>rima Ma:teriaCatholtca ifl on
in bitftt 5t'ut1fl &U
roItta-llelJ/ ZtUeine fonf}en burdj
}) 01 itt Prima", Mtae-
riam ('1(5 in .",ibcl'um
btn/bl'lld)tunb mu
to,ntten unb forIttt ttmben ;
fonflm roi'e.gefQgt,b\trd) anber6 in bei
elt. bann
d)(t' an ft'intm ,orft t\ltlur foll
&eiget 'ttYtrbm.
Dig,li,'" by Coogle
Digiti", byGoogle
Hear. Xhom. o CAp. "
. -
obtr 9Jlintrltl fton, ettbtt berotutgm
nod) 111 JIM. (JAtbQlkQ, in
@;tanbtJt\)itoff't gefagt.
ed>Udfe btr6alben nod) dntna[ mit btttJ
!uttn ZACHARIO ("rt1 dntm
I nttll btr bit.funfl fdbfl ge6Qbti barum
4ud) biUid) &U j 'Qubrn) oor toQtl)Qtftig
9ttuifi/mit "Ut5 2WtiffdtV b4&8
Materia. unler ... oti id>
u.?erdl n aturgewAfJ _ tunfflicb ge_
m4cbt ",irb I nicbceanbefe fe'9 I pd.mufti
nllr .Uti" fein i)ing I in allem unb alifdl OUI
l>urcl)aue SIei4> jemgen r.Jnl'1lerfol.
Materia: . fo ble t'latur bNUdlet in r::'
8
,
:&lUtfeenenb ctJAngctJ an f.l r"'" Ie
, .. leug .. ng uJlb tt1,.- philo Ca-
tallen. UngtQd)Ut u-
tel') toll5 &u\)or Qtlgc30gene J unb Qud) nod)
Anbtre mrQt btrgldq,rn aUt-unD jtbt "NthD-
,.itlltes, tinbringtn. Jilf eft U '''&liii0
ex quo DEUS per Nlltllrll. p,.""",,;t, f5for-
m"t omnes MiRtrM : DflJ1Jt ell'", MlIA//lIm.
;lIqtUt GCltianus, eft ;11 Philof 1'",.,
MAter;/I/ittr, nee 11011 IItque PH'''';'';
,ti4m SimiJit"dinAri6 . ",eft .p"d Ber"h/Ir
IN_Qmiti,,,. c. LAltdetttr ( die"",'" ell11l Q In laa,
Geb11> a,hKtI,) Altilfi_,9IIi/,,,_?j ,reA. bola.
'IIi" de.., ,
ttO/lr. wr"",
,;n,,J,,,,,. SInn : Materia Lapidis IN/Irl FHiit .....
11 h-I" 0 M. 'Prop' & .... ' ariDe, &til
.. '41 rnKl '" Ag'" mqua, ".. .. t""",IID- feme ha
.. Ixhlhl NAlMrtl, 41
QS I I"".
Digili"dbyGoogle
,. PhiloCoph. Q;tfdaamOf .
. . ;au , j ,.
.. CDAgIII.IItI'"IJII,;"',lIr": .
. Wota, Aqua AqIl",Cllth_ ..
Ji&i#, Cllrho/'cA "J'e./N t Pronna. (j imme.;.
Iliar". eaJem ex Magnt[ta f Ph)figo.Chymi-
I' reJoluta Ca:iefi:is
",UPIe Divina. Hz, ;cpud PhJjict# orthodo:. I
xos e5 "on c(zCHtielltes. dic1IntHr
ten<r, pro Opere Phil0fophorum CAtholico
Cipitndo Abfolvendo 110bM Prim:zt
Prima) lila. j Secunda i. &/1)114 Nomtll'
prium.Phil0fophi oecultaverunt.
mun ttleittl' t mid ttltnigel' ift t5 tt,.
AnimalifGh. OQ
ai LX ex cis. fetmo SpermatIC; (Sperm" t fo bit
.pf)i braud)cn/iJl Sperma Mundtis bel'
me bel' <.ll1dtt3'f)t'
I bel' @Jrofitn
far I J. ift. fotn (\ Urin4 1 Sa/niter;
m.fttf.; Matrix; After.: @je-
burt ; \)ont .paud,)en in
tin @)(a6 ttleife autfgt.
fangm ; Q)dne; nee Aq1l1l, 'i
U
"
egreditur A Ante egrejJroneTij prolu
'1.IOCA1Ur Alhedi, Aftulru habitA proPri-
materiAli Cathqliea; obtr abet'/ Luz,
f(einfie Q)ein(tln itn H. c.
A:e:rippll... b gebencft/fo etlid,)e Hebr.i \)Gr ben
l' hli. hb . .I. unfmr mum unb g(9rifidrttn
/ in ber ctobten
ten; QucQ. B4"f3e me"fd)UdJe
wn\11lr/fell. fr[bll nid,)t roiu gefcf)lueigen Mil'"
m;1I (frifdJe oi:)tr abel' geb(llfamil'tt) nod)
. . fontten
Digiti", ,yGoogle
_"._ _ . C<lV V. 'f
. ( )
einig e5tliC,ODfI'@.rCl'etnrn.
ttfmtJOn .Sll3til unftt Microco{ll'lll$
n;mt uti- if}/t\)ie fan Ns!iJ)lm
fd)en fiib I ebe,r etroa5 atlbcr5 "on
i ,
COt-pUl o'Oer be ..
mifd)cn ftt)o ? _
" Unb hod) t>id.fufll'ign if! cr VEG"TA.
'Ocr Vegetabilifchen, iftl ('
tDmgen / fClmb1
/, barinncn tmfoffcne Lil//orant n'
(md? Slgn .. tur bel) et(i-
d)tn.tm 0tftcbtt btl)ftHcpen an ben
tllJt 'tag unb gCl'l1 tg
laborirel.1 : Unf..t: / fagen l)ft
Aqua nid)t ViSlS, maffer
,.fb' ben&" "trot bell
ifl5 aud) nid)t
4'-htUJl/ fonbcl'tl 'Cali do'{um p ,Ui 'U no/lr;:,
E.ll: , ,in CrelU _! dnt :!>imm{ifd)f @3aftt
'Nnt> 0tfcbmcf'upf-ere5 qJattm3/ jD,er
:Jt.tlim , Herba Mercurialis
$t'l'aut folf bi(l'au au'd) "
itr 21Uein,c .
sut: tinigcdct) ; 2ttpf41
I J!,irtfl obtr,4ud)
d)en Srticbte: ?,q1tl.l t5 fe\)
"'as mdttmrn ",oUe / f})ni:ll'fid). \tOn
,Chad) etlid)tl' .j\unR-
((1' . t>rrgebn,em t5urgebm ) tuO njij)t gat
glricD bicfefbc. 2lrt;Jeboc{) fehrfd)r n(lnc5ner-

iUS uni) Q36fe&/t'clHl foU; :c.
( 7. 31'
I JO$
t
-- C I
3n Q:6 ifl tin
bQtS bfe fo gar btint>
ifll unb g(eicl) a-(tS mit (SewQCt oU
unb Q1erbel'b e,,(et !
lid) abtr bit jmigen! fo gtrti6mt
fe\'n woUenJ unl; trefflid) I
funbfger lU ftt)n ffd) fdbfl bebimcfen Cafren I
cum tamen fint nihil mi"HI; "ItS I
t laioten, fo fur im !.icl).
btr t1atlJr Od) erfcnnen unb belen.nrn I
fn>nb nod) dWM cnt[d)ulbigtt.)
tlebmfid) a(fo ndlTifd> fid) "nfleUm ,
1mb titbtr batS flare mel'bott} I
Qud) ubtr red)t t)idfdltigt
'troarnungtn in tof"
eben ffinaenbenl l'erbrennlicPen
Iticbt 3erfforlicben I)tn9cn I
. r-u/cAnifcb arbeittn.l unb batS G!blelfc I
Elixeir brr natur
1mb b1eftr fud)cn. Senior, H,,-
.,lId btt Zatiith unb Se-
"ioru; Author "nfilii 0ef J); btr
mifd)t@)rQffQ)crnbarb! Dion,-
crcdcnd!:tift1U ZlichariM unb t)id anOtre W"btt autl,,11- I
"Vi
en
", tif"'e I trtf",trtfin it bitfe .
unO bergCdd)m ClltS
fltrtl)tn I fCar I f)tU unbmit
$J1abmtn ; forgt ,if)r bann n' d)t
bentn I 'bit unb rtintf
rotrnunfft e30nber(icb lVtii
if)r Difoipull unb ber
iU ftV"/ btruf)mef. Qiutt Medi-

o,q'''''''byGoogle
, Hem. Khunt. Cap. Y. lot
, -
Ul11trHA !t.lr btr fleifd)ltcbert
I fie gt-
ft)ig bMau5 I t\)o ern fie b1tftlbm StUCP
aucl) snaturgemd Py.epAyircn: Tintturas
tiber tranfmHt4l1tes, bit fit barinnen fud)tn I SIn
(bann um tuibu IDleufd)(id)t & <:)
itl ibnen im @)runb iUtjll1lo
fid> nid)t AU auffbit unuoUfommtnm
in Obtr 0 I ob fit Qud) fwon ))
l)ba 0 funfllid} barnebm ant\)tnbttcn I
11&)d) aud) fonfltn btrgleicben Particullt ..
riA, t)id t\)tniga ben UniverCal- Stein
bet'9Btifm/t\)tl'btn fit barau5 obtr barbul'd)
9tt\)i6Hdj unb ltber.
fommen. fllgtn
ran tine pn;erfl6rfid)e Tin.
, lhll: aujsrAogcl1 t\)erben I \)on ciner &ertl6r* r ,
lid)en c:mie .fan(1u ttt\)a6 be- a u.
fldnbigt5 tr",arten \)on unt> beme I fl)
fdb{l Micbt bt(1dnbig itll (tid)t }ttilorfid)u
t>trbrennlicl)e I unb barb &U nid)t t\)trbenbe
I tuit fonnen bit tine un&trfMrUcl)e ,
unuerbrenn(id)e unb bltibenbe
TinChu: gwen? 'Eit bie ifl! "(fo
iff aud) bit 5rud)t I
HAM UEL ber Z.dit/g: fcb(tuf} Sf G N A.
fet'nerl quod perpetuum!AC;AtrUptrpetuM iTUM.
(5 ftXH'" res fiXM, b4' etw48
4ucb
ge gebe; unb btffAnbigcsI
ge. I fprid)t- Codex 1'tri,atill
scfuQ)tI in beme bANfo man fu-
Q) 41rt4
J. .
Digiti", byGoogle

\
1
1
I
,
D;g;t",dbyGOOgle
tiellr. }{hunr. '1: ,of
elaffi'1111 ober '<Drbnungen 3Utn lOin;
gen / tin jtbe! \)01' fl ' st
\luff feint
lig gelbifj gecli'tet 'nb ge
gen abel' btl' orr @roffen unf
ftr Chaos Magndia-, genllfilret
iff. bem Catholici.,.
fmo ober itll bel' iii So.
oi6f"Us gal' entgegen la:clfiBuSi
uno unb Jrtle
mit'l)iefemJ (lfs sefagt / . fetne frierou
9tlusfame Ubminfunnt . '
, t'bd inntr-
lid) ifl/ 1\XU1 ifIT.
I b"nnl mOd)tt.tnttT-fraqm?
btl' J ob fdjOR bu
Ubtrfomme./fo ",m itt, bil' tm-
mQ( fur, iii FiliuS M. undi .
bel
. P-hi/""pho"""'l 'tin <41
tbOlifdif.ba5 iflI3Ugemei"'.
".lj mmtiCl)I
(trid)t S44mcn l)er
m3afftr I "llrc&
mittel bee
Men) C>er rotto'}
SJuu.Aim obtt
ftdigt& gef'd)roangftlt/mit
fifdjen ( ttl I '2II1f!f
-tilrlidJm' megetabififdjenl 2tnim\lt -
' -lifd}en-I
. - ... f
..
lIeN. Khunr. Cap. V.' iC,
gnu", bl1raU5 &tl bmiten I fet)n btrmfinfn
uno furgebtn) and) nid)t Micro-
cofmUl . fonbel'll tm tne"(cb / 1)On
Leib/<miff &ufammm
tint f(cine mdt. c;rueil ,bann beme afto I
It)ic ifl(ou (!ababtrifd)cr fappifl) bir mU5l-
lid) I baj nad). gefd)cl)cncl' 'tobte"'trtn-
nung unO <5d)dbung gcfagtcr SQre'ger (bit
bann gtfd)tl)tn anbrre fficgcnera-
tio 1)oUbrad)t I1mbcn) bl biefduen 2Ul,
i.lreve I tin jeOta 1)or befonbtra auffll ,":
fangcn I I depurAnda depHriren I
maturgtma6 proportionabilifcb co"'poni ...
ren/ unb mit rinl1l1bcl' AU unb in tin neu 9(.0.
rificirt gefe-eligec: eorpUi 'l)ieoerum 10nncfl
mar(id) bie Sfunfl tl>il'b bir
unmilgCid) ill I bag bu bell
rolcnfd)en <5etlt fonncfl autffangen I \)cr
1l
I I lInb beiNes
tl'actircn.
nid)t cingcrdumt/ 'bu bollbrod)ttfl ;
fo tl)urbcf}u bod) nur tin
smenfd) fid)
(id)e ooer (Sef}a(t/,3a dnen
ten/unb nur "Udo (luff bit ndfd)(id)en<!6r-
"er Sc:ein/fdnetS tl)tge5 aber
, Lapidem CAtholicon [w,Vni ..
Autuegt 9tbnl d)t
mrdbe berotue9cn tin jtberlbtr CatholicOil
ber f, Soph.,ga
fd)en \l)4rbcit will fd)aurnl bel1
offt unb btr
. QS r the-
Ie' . PbiLfoph.
thorlco) fO b(l iff peculillre f! pr:primtl 9*i4
i.:[llre- ;n fe, (!J orpkllnum lie fll'iCUTII d Q11'JlJ.ihlU fl-
1 paratum, cui ali'!uiri omninQ jimilt, in Ca-
tholicifinQ. u,ter fruchu EU71Itntomm atidu-
,;. non poreJl ,fed [olum eX parte; (tn)(15 2UC,
gemtine& unb Vnille,:(al-
Eigcnef/torl in ullb an alleiml g(eid;
4(5 tin waite ullb einiges
fd,>iebtn on aHen I .Ptttle ttwas
/ unter gUm btr tmtnferu
ClathQIi- in 2lUgel11einl)eit buni)au5 grcid). I
,ifuw. nid)t funbrn nod) Qngetroffen tl>irb/91l6 ru*
fo/ t'Qit )biefe5 f in ;Ug(eid) fet}
miner4lifcb J 2lnimalifcb unO \?eg".
tabiltfcb / roie gefagt/ in
I u@
I
I
." -
-- - - . --- "." - ----- - -
Hem .. , u n r Cap. Yr.
D,,'li,'" by Coogle
101
\

_! Ie:' Pm}ofOph.
-, :*
tinmwtr nod) mol mogengtbulbtt tuttbtn)
(lUG S.,pmre, Slife unb Mit'cwr'. i D46 ifl J
::0- terOtl
, IWn pti. !!Icl) ex le"!IJ, P'IIl'" f$ 'Uifoofo I"ifo b*fI'ifI'w..
c:aca.li.:e p.t. ex 'NnClM4fo hll'fll'ilftllle folfo, 4U8
, I fetter unb I ,
<;IBlltrtrG unb' Schllr*"i,,!s. S:1ef
c1
fJ
cn
ft' I
"yeud)eigeeitl ".16 (Die tbir lapiden:t PIp!L I
Vniwrj"/'''' SptC;A/lm, (ud,m) ,
iu fl'forf\:f)tnunb ftnntnJ_l:'.[erntn I in aUtO
ibrtned)rifttll.(l{fo trtHUd) bod) COmttlt'n-
bil'tn I unb4uffbc.rmeNllm 2lnt".
beiffen t fud)"tn jt bili-
binid) linE/iliffi'''' h"",itJ,lt.UnII (R1/.",
"' per11",ne""",, it bie"'til
bieldbe btnll)10t unb
am ndcbfltn I HnD fonllen aud) atItn rolaftf
in Pri-mMW_
i11\ '
. ')tAn;. .. met4ii,n nut WII,_
I.IA. I mIlne, Mater.ll. . e ..
'. " unb Sch"",4,. t ungrtid> fubtil obu
{Jer mi"',,,. ,,!ifciree J fit QUro
ahbtt qrfo fel)r. btfrtU"Det,
,rm..Z'. ",{lnDt fi. ("n. aber b(rfd-
btn catl(iren uno mamrn i bit
'ttr C))tfal nnttrfd)1tblld)tn Der untttfd)itb.
(icbtp "er"tinfffigen
Metallo- !&r4ffte ber t'J4tUrf
ba5 iff I ber Weft; 'awt
_!r.... .. otftgtDacbte tlirli. bee
"
D;g;t",dbyGOOgle
Digiti", byGoogle
"
I I I. plillofoph. Q)tfdnt1tti{1 \
-
burd) Vnbt(ferul1S berfdben aU6 (ang.
1bieriger be5 tfrbffuere/ im @t'
uno' I
affo I bat> @Solb muftt Qurcff1(ber ,
mlrv/ Sinn unb eHber gt-
wtfm fevn I bigcl'irtttour$
De; bann geid.m tlon ben an-
bent fo(d)e5 auo) 5ll : S})!ll'abo(i.
fcbtl' wtife bin affo &u nom I
. abel' ernf1id) Wlb AU
. f\aruirtn I ill falfd) unO
"'bit t:itam an feimm gctaget tuirb.
::= fan ",ob( rinet' unftr Chaos Naturce Synopti.
C, CAtholicon (ba5 bie compomret
uno bent furgdegt) duff
fcrUd) fmnm laud) tuo6l Azoth unb ben
Eictin ( naeI) I
. tung eine5 dfal)rntn I Qu6
(i}(1)ttes I ooer abtr fonbel'lid)er
gt6timcn @)ottlid)en .;ui[ton unb ..offen'
Vide 10- I fernct'6 unb
ber Urfad)tn) oarau5 I in
la( .' l t>oUfOmm!id) 3ubmiten I
unb bonnocf) \)on bttfdbm / tint> aud) btr
S))lctaUrn uemrawm, flCltuiren. '
/ in oirfcm $unct gutt
ficOt ; nicot tin Je,. I
be .. / tuie e1' mag gcbartrn I
lUtrOm / fo de Ortu (j Gmeratione MetalltJ-
rum gefd)riebcn I ti barntit rrd)t
get .. offm. 2lUen itl bi6faU6
. nid)t iU tl'Aueo. 3cV bir ,
. (eme{lu
~ ~ ~ ~ . . ' (c' " , . "'. ' . .
Henr. Khunr. Cap. VI. I t J
* j
t"4 p h i l ~ f ~ ~ h mrldntnM. . " .. .. :. I
, c
. \
DOi,;,,,, by Coogle
0;, ",Coogle '
X I' Philofdph. ~ d n t n ~ g
~
.
l ,'" Coogle
l ,'" Coogle
Digiti", byGoogle
- : , ~ ~ . ~ __ - ~ . -- . "- - " .... ' - ~ .... 00; --- -; "P:' . - . ; - -. - . ..... .. _- -
Henr. Khunr. Cap. VI. 1 %.1
.\
&2. Philofoph. 4IrHnfmi'
- { ::at .... 2
'" ,-Coogle
Digiti", byGoogle
..
'" ,Coogle
,
" ",,<;ooglc
li8 Philofoph. ~ n t m i f
1
"
D;git;,odb,Google
j .
" .", Coogle
"no"" Coogle

Hem. Khunr. Cap. VI. 131
QUtr.gnateria(ifd)en unb CtibCidjen LIMUS"';:'
barinntn: QUd) THALES MiJe- qua lilU-
fil4l. dner au6, ben fitbtn tutifttien be6 ..
quoflU. . I
aud)erfanbt/unb tutisliCb baruon

diCfaA,qua noflraeftde iUaAqua, Ii
'Jwa font Omnia natA, .
InHac/!9,uaCathoJiciNojIri In
alia uUa. eft maxims,. Secre- 111,'0 ....
I tNm: circa hancTheofophice Orare,eJ Ph,- .
fico-ChJ1nice Labo.[al:ememento. Sit igitur
Ma,gne[13. tibi [u"'.m' ill .
bitttmunftrtm biec:md" ,
ftnlfltcft bit 9anijdtunfl. 0 be1leditlA for-
ma Afjuina,ponticII,IJUif Elementa dijJo111u!
inqM# Hennes. ' Lim(14 Terra! Adama!, ift
, fd){td)U5 1)01' btl' 'Edt I DtttUt-
9en tl)ifb t5 aud) btt) btn Unwdfmin bie-
fer Stunfl nid)t gtad)ftt I nOd) um
-e,r06 @jerb t>trfautft ; bet) c:mtiftn .
i,ll tt f6flHdjtte 101110
- QtlffttAb-er Unfer I btt h,. c;m"rua
leabfthe A7/oth barUmMercurius. bitttif
ifl de /lyle Cathola. Azoth "bet l.imo ZOTH
...... d' , d ' l ' TT ' r; 1'" Arr MERCU ...
JY.l.un I-prlmor la 4fom '"'9rf
meintn Azoth: <Ed:; re. .
d)tf am Chaos, tiRe
,, 2Ulgemeine Materia tuar I bqrinlftn unb
barClu6 bie Se.,er1imcfen ber etcl bet
'i2Bdt: I "Is reine efft"tiaJes.
,n"c9 mtfef)( uno Fiat
. 3' :t burd)'
-
D, 1 ,Coogle

t
"
,.. ;
..i..,
1 J Philofoph.
Wort ro?atrrjafifd) un\> @:orporCl* I
(ifcb ffd> btrfltiort6a&tn/uno<l(fo ?2lUt FOT-
",AJunb (Srflaltrn I fo <fJOtt in oitrung btl'
c;mdt bcfaW an ftel) namt : 2lud)
d)tr operirtt obtr I nacbun-
ttl'fcl)itolid)cr 2!rtlWatur
jtbrn ettl-
lei"6 btr t1atur I mit t\)tld)tm unb
fur tinttn OmmitttCfl S&hama i1fJ ) bit
rt in Od)tbarrr
trrttung in Neft SIDtltltnt",eber mtgttabi
, -tJimmCifcf>/
III 9:Brilbann/fag
., urfo. offt Unftr itl bon
trfl-':lfdt Azoth.
(qNiaejl delimine G- JPtrmatt M!,"d, ex .
Magnefla. MacrocoJmi filio,) ",elebee I
.- .
.
,"
..
. feinee l?atttrn 2trt unb riad) I
Quroin tintjttlt tlatltr/&U btm gtftUtt
",i b I aud) I g1tid) brt .
c;o:ttrn MerClolrius am
bt' obem immd'; t5 bit 2Uttn
ICtiftn Q;(tid)nus",tife aud) if). -
rtn Mercurium 9t6dffln, ",it am
6btrn .pimmtClnad) btrtr
flimen/mitbtlltn tr I auffftint meift con-
obtr aUfammcn gtfirgtt tl'irb I ftc6
Accomm"diritUnb utrdnbtrlid) tl'&etgtt; mit
Quttn gut unb glircflid)/mit b6ftn
unb : aIfo Qud)-Unfrr
ificiret urrb op"iret ud) I nac6
Q1igen[d)Qfft unb c.murdupg btffm
1 (ietl
, ' <
Hent. Khunr .. up.VII. . J 3 J
----
citilmit",e(cr,tm (frlbeibt6 obtr
, S)?aturgemdg-fun11fidj I Quel)
"trtinigtunb tuirb. 3n unb Qn
fid) fdb11 i11 ioEr in ftinem Cathoi;r:i/nJo (!Q-
mit btn itn I;:;:"
fpttHthfdj . S,idt
, iluffbitft Schamaim, Spir;. thae , i4
([0 bit FormM R,,,,,,,,
, ejJenti.ales btr Materil. tmgtu/l; ellm MA-
t eria' maritiret uno trtinigtt; in 211m
, Globi inftriori4 (Wei) gtfunbtn;
unb' analy[eos IIrtifi'cium bar-
gefd)itbtnlunb ftd)tbllr gtmadjttuirb)
. Qud) Me.ccurius: Quel) Aqua Commll- AQyA
nu, bQO @Stmeint roaf\r; COlJlm\llli.
Vinuril CathoLicon, 'Otr rotin ittl eft ;
fo 'Otr ro:enfd)1 Animalia unb
M In btr COQ.
(tin auffftint trincfen. Undc
HERMES: f.j vita
in una ell Aqua; e5 h4.c .Aqua fufuptibilu
HominiblU C5 aliu, f5 in Aqua'
eft maximllm fin; Aqua mm ope-
,.atllr or
di"e. vIrum et;Am Animalium; quorllm
fJUOfJIU font Aqua.
nun aDtint f.!ih
-t>"lcaUfd)tt CaiholicU4
unfcrChaosQUd) gt&tugttr
' a(fo tuit bt1ftlbtn Q!lel) unftrt'
chaos (btttutil iff tim '.
Obtf I bit .
i
\
t ~ 4 PhiloCoph. ~ t f d t t t n
=
, -:"" Coogle
Hen. Khunt.Cap. VIt. I'f
i ",o(
I ORPHEUS rebd alfobart)on:
claves P elagi te m/IXi",e Prote.
JJrsfoe voco A primordill
primum "
Edita fllnt,formlU in mllltAivertlre nDjli .
Materiam [acrllm prNdenJ,PenerAhilu,al;'
C,mil" [cilns, jinl!lIlrilll,venlllr" Ir".
hantur. .
bitftmThco-Sophict ""cb; unb
S
1
ll
o4a,ac:
(erne ben PROTEUM Ulliverfoltm rtd)t
trftnnenI aufffangen I unb
fo aud) mit in Col-
legiNm,unb tn bit otr .

Pr:rparatio eJl ' 'IlIilm'Sophi v,ell"t
Converiionem in jllttHm; d, re ,,4
rem; de informltate ad pDtentiam j de grD/fi-
tie "d tenHitatem e5 Jllbtilitatem ac pllll.
fJHamper/eEliolltm, tl1ft SENIOR bt&tuget:
c(m'llertit Lapidem ipfom de rl in rem,
tie cDlore ;n colorem, de [apore in /itpDrom , (.J
tie NatHr" in N"tllrilm, Hoc ,fol'lle ;
I,,: ODC, fllvite corpor" in AqNM, ($ ,AqIlM
in eorlora-. Hoe, fac FiXNm vDI".
tif,,(5 Pollttile pN",. Unde Lilium ; PIli ..
...
riblll rei,," non indigttu,.frd lantHm UIU Re, .
1]11&'" HiI'fNoqNI gradN
NAtliram. ted.le
Ehs mllter;ale Primum a
tr MatenaAl pri",,,,,, , I\)trbm compoli-
.. in )br O:rll" X?cf"*
. J.. ,
0. ,eo ;Cooglc ...
I' ,,,,,,,, ",Cooglc
"' 6"": ..
.....
o ",d , Coogle
.. ,::,"' " -, '. -: ": .-
,. - --
,
\
\
0-'" ,",Coogle
,.
*40
"
urnluFfPred)Ucbt 1\rARte: unb
d)tr <!bl)mifd)er batftlt't nitbt
fennet! noc{) in ftinm (&um U ni-
verfal AU fOlUmen I obcr aber tin ntiQCicfJ
tl)arbutftig SUartleu( r aU6)) obcr 01 Quff
<!Grifi ober auff bie unttrtn SDlctQ'-l
fa / 0 II cr(angen) braud)et I btr flirbt bij-
taUs unb ifltin '
red)t SUurglltoriurn I
unt> :.mafd:)tt>affcl'! fo bi6faU$ aUe SDlate-
riafifd)c Unl'einigfriten aUtr
Scintilla fan unb au6tilgen. Ell
MOTUS mms Ignis Ruach ElohUn, Spiritus Dei SIiIII-
PERP- Cfi perpetuo in:xtinguih!u: fo QUe
TUI. snatl'trlicf)t btr J
marim unb tr6tiet
San- unD crfrruet . biefe6 ((aelJo-,
Seuer tltrmag nod) fan nitmanb &u I
ber _0 unf! jcuer btr I
.'
_ illbit jtunfl/obne tl>dc{)t5
beit ill umfonll : ;nann ts ill ber
Q!!.!nt EjJentill. unfers AcctWl1
.cerrimum, fpl'id)t PYTHAGORAS.

tinent roltt"Uifcf)en. Cor;ore t>trmifcbtt
tuirt)1 bfl'tanbdt btnfdbtn in Sp;'
ritum. .
ti3ictl>o{ et>gtntlid; uub
ber btr I fUr 4n JIt1
mrin '5}lt. filbfl / lcbenbLge pnO
J) befelmb/unb gar gemrin
"" !tDO CD "nb )I tttN6 baf;trO geRommm .>
bte,
Henr. Khunr.Cap. VIJ. 14'
; bit bQ btm frutbt*
, bar
ftuer btr
flllu, iii tjl,tx Magnifta, Materiz trff -
cmtcfet/beft'eget I megetirttl ft'acf).l
tenbe uub (ebnbi!t gttnad)tlbae iff.l "on
be \' g)?u91id)feit in Urtb &u toUfomtne,
mn urcfung mUfftn "ngtrrf,. '
f2tt1gcbrad)tlgetritben unb ",trb,n. -'aIm
(t5 fan AltrNm VHIgI five Metal/icNm nid)t Philofo_
P9-
tabile gemad)t tl'trben I obne Aurum'thi/'.rum v.ulgi
fophorHm. l)iefe6 ifl Jenee is Me_potab.; e.
IIici"a nid)t ",urcftt)be I
scfcbfi1tigcn in AlirNm t.
jJhil0fophorNm Clltho/j&on. ",irb nid)t "on
9cmcjnem (So{Ot prttpariret
Jo&trn nul' aUtine ex "Magnefta. l\0?
tl)e untmbrcnnlid)t SlIiphllr Magnefo, ffl fdJavlntt
o Ph,lojophorNm. Animam Magnifttt ntn*0
net Hermel Aurum. !Ver .pt>fcafifd)t
2lb"'flifd)tober
unb ",iro gtnaiuit Au-
rum vift0fo
m
, f! Gummi Phil. GUMltU,
Scblammtgt unb (fJumml
unb btfltlben SpiritH4 Mi-
miltIU ober J iflAllrllm Stou, Ant '
xo[.tile S"PitntH",' , Sltid)tige
btr Ut1 ferer Nr 0
obtr Minmc Magne.
Iiz.lt'trbUnitr0 unb)) SHlphHr unb Ifr.
.,9t5egm / unO nfd)t 4lu6 btn
groffen roiiDtn i5db nnb <;IDdt

D '" 'b,COOgle
Philo[<:;Th.
D, 1 ,Coogle '
< ,Google
I
I
1 ,Coogle
?W f
, J
/
, Di9iti",;yGoogle
Hent )(hunr. Cap.vn. 1 4 ~
,
.",Coogle

41 \
Di9i'iZedbyGoogle
I
I
"
Philoroph. e f l
DigitiZedbyGOO Ie
D ~ ,",Coogle ~
I f . ' Pbiloroph. t f h t t m f
Digiti", byGoogle
Htnr.Xhunr. Cap. VII.
, ,
J
Digiti", byGoogle
Go Pbilofoph. ntnt'l,
fo in u"fin I
e>teine <6riin rrfd)rinttliicb Quit 6trno-
cf]tr m bit bOdJthRoC9cfin 0 S!bH: (tid)t-
lid) utffcbrtt.
.. . ... . .... . ' . .,: . - - T -
.
, . @;Ofgm/ . , ' '.' .
, , Sn il,mtfkdt bitft ..
. borgm. , ' I
2Hfo iff SltlpJ;,Hr PitTio/i SlIlphltr Naturz
tltf/
He
PhilofophorHm! nid)t$ anDero.
fagt bir/fpric{>t tin 411ee
I bi Ifo in "nfcrem fl:.rt3,efjeEf ifiJ 4\leirl
_ feme <lJriin!jeit fe+t / ",el,-
lit t)emrittelffber 21unlf / lid;) He,
ADETZ fdjwinbe in unftr U14tl}afJtig 0 "el'l
rtl)ret. fpr{d)toer#
ftlbt/erf(\bren. ttl unfer Duenech '
Viride! :0 bu gebembtt)tlt @>ritne I Vi
Oleum, bit bu 2Ule tlattirlid)e I)ingt
. &tugtf}! iff tmb btiff QUa; ,
f " " Der gC9tlmC -ROt"e unb Wtitfe SAlmi.,;
i ', 2Uaun ; T;1I'ktJr ot>er BarrIlX', SItIElebrod;
(btffttl l5arb ein gefled't Q)(utifl! unb
oet C!t)J)rifd)en tSrbe bes unttm
ctf)tils bee :Ofvmpifd)m gema(ijt I
..
,-
' , " I nad, tl)dd)em bie @1,>t)ritiften lange .
lleiffig gtforfd)tt un!> gtfud)et I I
.aber rornig finben foontn) I
;Ul1i) elffe ber 2Brifm; bietoeilte tvdfd)t '
CDrjGra in m "nttrt I

Digiti"" byCoogle
aerfiOrHcf)rn Q;(ooo/t)on hot .a
I unb Unnat / unb Quj
tiger jtrafft ftint6 UnlverJAi Scuer&
Liecbt& Ott natur I Unrti!ligrritm.
smann bt" btg gtfagt llisSapicA.
tirbl Sales .Jint rAdiceJ Operu tw'; rO tr.
tube t6 nur "on unfcrem
4Ileinl
bQ5 mit ZUer I":
feint <:lBdft unb t\)it ran 9t* . ' .
Jlenntt tuerbtn. eo tt aud) HaUJs Halo ...
Anthos > bit rtd)fe jor nnb "Uer thos.
I ealC3tnbes t11eere& uni> (frbrricbe ,
I)on btr coUigirtt I
(omponirtlunb in unftr Chaos tt)(it
I rrdfftigtr unb furtrtfflid)tr
il{e ;tnef fo auif' bern ))Jlttr in btr grolfm
I oberabtrin4nberer
bung obtr mad)ung I obtn aufffd)tuirnmt;
unftrte in unb auff unftttm meer
funbenl quod eft MagneflZ,Mate lat*"" ma:-
I,nHm,b,nl4m.c*jH4 bOllittlu", co"""end"vit
HERMES A. iff aud) S4{Mgo .MAru;
LJxivillW ctltiHlicolI NAtl!'"le911oIlArtijici4-
Ie,oae Unil'ttial meer,lt)4ffer
Ur;nA Pki- Urlu1'W
lofophiel, md>t pHer. h"",An fonbtrn p*er, , IOlIU8t
, idtft,fil;;' MUlldi ."joru, Mil:rJJcofmi
I croeo!",;,;' Filii Mundi mlljwu Uri."", CJJl-
i ho",i"u.
I fltn ltOCb ron bit ftfbft
, aiber !fug t)undtnbe I jtbocb 9l4rrifd}e
, 2\3flt
_ Di9i"dbyGoogie
'''''''bvGOOgle
Cap. VII. 1&_
I I barauj tntfpringt unb quilItt
un fir I in tt)tld)tm unfer \
, funbtn wirt>: gff
: J1\lnnt I bil'tl)tiC btmfdben WoL-
den/ fprid)t HAMUEL, Quffflt.gtn I unb
tl)ibernitbtrfaUtn: Et,fl III
'IUA congreg4/tt. jllnt fJP(lIl-
A/bediiJ C$ RllbedillM: MM ,"irn (1'
ArtlJ conjlttillint Aquam ca,
,holicam.in '11i1l etiam Tria,QuatuoJ',1I1
, [ Hpraa: Cath"liceOmnia. - . /I
I if! Fontina. o.utUbninnltin
, :!;efnlJarbi 'l'bilofopbi
I llnl> @)rllfen i1QIt I Den l\ontg .
'inntn &u unb &u t>trjungtrn 6: 6 Supr.pat
flnb Itbttlbtgmad)tnber' ,
I bra"" .
:. ben" unb. btrglt;rotn mttbtrifcbtn
i 2Ullffer ; eJn Um\lerfa( Wein I
I Ilcl
y
rimW)1 , btr 4I1erfdJ&1rtrff,
mnffe Jg ber SIDtiftn btrfommt .Aqua
Regis.& Forf's Ph,/o(op' horum . ntm Sophtjl 4-
1'11111; rtd)tt MCllllroum Extr4hull
SO/lItJVllm fJ Ver.etativllm obllt
bie 9)2ttaUifd)tn Corplrt'
Wlb @jolb nid)t Aubtrrittt / nod) au<f2 tutber
bit r:IGtifft unb .
; trfd)dmn to"i' e Tefte
I PflJ. c. TURB,\
! ' Scttt3 Fonti,lldJl tt4d;fl PitH;
'i 4Ud) Off ;84Wl Sol ,s ,($ b.tr
., ' unb $tilfe n.,m W'?
.
! .
D 1 ,Coogle ,
1 Philoroph.
mc.ere. ANthor RO.
SAltII m"gni : btr Lunariz wirD
unferm ft)tnigtn unb nur
unftrn i'fnbtrn belllnbt iff; mit il)me
fcbidJt unfert e5o(ution; unb burd) ltJlf
tuiro unttr ANrN"'potAbile bertittt '; ""' I
uid)ten 4bel' "bne ,1)n. HERMES fllgt:
I (5 tt"nb aud; tl'M fUr i
ttl tl'oUen / ftinb unferer SUlnff &u tuibtr I
nur "Ueine unfirer Luna- .
riz; berer S41t3 iJ! Luna PhiloJophflrllrll
(J DNlcedo S",;entll1ll 2nlgttUein
I fo btr seilnffntr in bie
-unfert6 brad;t
.ptimlid)Ptit obtr rotr' I
bitfer .funfll bit wtfertn obtt
geringtrtnrolttalla in" ober 0,u trQ
, munren/ Sol.ti"",
ber <!Ot1)er vt
l
01 unl) iff t)id an f I
rtr .. ng, unb Waturgt*
mafftn 2(utlf4)liefl
isn
lt9dtgtn:
be gefd)fd)t aber I bann nut
dlleineburd) D"ttr Sal Sapimtiz Un;ver-
fole,quod 4f SfllphNr Naturz c .. tho/ico,.; btt
in bitftr .funll :
ifl Sal CNm fo"hNmiJ;,att,fJiJelicer,
EluoiA,;" igne p".",anenu? bQt)on GEBE I
fagt. 2Hfo &trfl6rtt man
@:orptrlbitmcm &trfl6rtntm
aUfffd)litffen tl'iU! C!Btr.bit .ptimridjftit
bitfetS I btr lVti6 nid)t
tl'enfi in bitftr .1tunfil bQnn tflibtrfom
. btn
,.
Digiti", byGoogle
---
Digili"dbyGoogle
1 Philoroph. mt!dntnM

fmtJ mure. fprid)t ANthor RO ..
.. SAltII mtCgni : btr Lunariz wi
unferm rottligen unb nut
\lnftf n st'inbtrn belQnbt ift; mit il}me
fd)ici)t unfere unb burd) 1l)n
roirb unfer Almlnlpotabill bertitet ,; mic
ni<bten 4ber obne a,n. HERMES fQgt :
I (5 ft1}nb QUct; fur
t6 rooUen / ftinb unferer SNnff &u roibn /
nur QUtint unterer Luna-
riz; beret Luna PhiloJophDrIl.
(1 DNlcedo Sapientrnn 21UgetlJei
ea(t31 fo btr in bit
-unfere6 ,Mere.,;; brQd)t
obtrmtr'
bitftr jtunfi I bit unterm obte
geringtl'tn rolttQUQ in 1> obtt 0 &u tr(l
, mutirenJ in Soltlt"'"
btr vt
l
01 il1 t)id an i
rtr 5erfior.Dng. unb
mdWen 2lDftf,,-,tieflunggdegen:
be gtfcbicbt abtr I bQnn nut
"Ueine burd) Dnftr Sal Sapientiz U,,;Vtr-
[ale,'1uod eft SulphHr Narurz CAtholico,.; btt
in biefer :
iflSalcNm fo"hNmiJitAtl,tlidel;cet,
Eluo{A,in it"e p"m""enU, bat)on GE.BE I'
fagt. 2Ufo &trff6rtt man
funffHcb QUe @:orperlbitman &trtl6rtnun ;
aUfffd)litft'tn ",ill! CIDtr.bit .ptimficbftit
Smt3ee I btr turig nid)
tl)tnia in biefn b,,"n tf illterfoltl
Om
,
Digiti", byGOOg'
,Coogle
J 6 8 PhiiGfoph. mtldntn6,
Digiti", byGoogle
" ...
Henr.Khunr.Cap.VIlr. 169
O,g"""'byGoogle
Philo(oph. Q)tfdnmfff
-.-;,.- . I
\ -- . . ---.-
_d ,Coogle
/
Henr. KhtUlr. Cap.VITI. 171
- 1'-

Digiti", byGoogle
'7'
Digiti", byGoogle
"

,
4
171
.
Di9":'odb,GOOgle
7
180 , Pbilofoph. mtfdntnU1i
___ - 5 - _ $ ,
l)ann aucb red)t /volent; non jit injH- I
- Nt!. nid)t i)tr,; '
I bitlt)eil wir nid)t i)trtttben t\')o{,
,en; an <50ttt6 mtlngdt&
lid) nid)t. itbttn It)ir bit bobur <B Ottcs ,
Q;abtn / fo er Qud) im <5rotTen \
ucb ner tl4tur (gefagttr <Stflalt) umt I
mHbiglid) anbrutl alfo btl'maffenl
. lr fer es meinet I forfd)ttn unb
fJJw,tm t>enfdbtnt C5 Theorelice C5 Pra(llt;,
in Oratorio es Laboratorio fltiflig nadj I fo
aoge Er QUd) 3tU ber QlerDun
f
t1)O( btfftr i)On unftrn I unb
tltrtritbt ben mrbtl btt ununilanbt8 auli
:riatI.VX. unfertn unbQJtmutf;tm/ a(,
in 0 I bag tuir bie i)1)1'I (l;ottl'-
IIiU AOfu:IS. eben uno t"l4talrlicben (fJel)timn4f}eltf 4
in unb auf; bem 15ucb btl'
fdbtl Ditfdbtn bardn gdtgt' btfd)t'itbtnl
Qud) barau6 btrilanbll luiU , fonttlt
tuol I rtd)t lefenl uno gnug(am i)tr1lt-
.!fal. (I) in btintm Lied.)c:
10. bap,tn tDirim
3infltrn. .
rolQn oa. btl'
mtrftlJm- f<ten 9cbriffe nicbt/ unb bas Q3ucf)
.. t"'C4tur an ftin,t
SlttQfftt:no' alfo ;, blls Jjl tt'o(! @)cnbern t'
"1., m
Cl aJu,p' r tai(ubb Ie t.l)VI;
.' ( ti tm"
'lDVctIII
r
'''''''bvGOOgle

, . ":oj. * __
(Cut hollce ) woraufJ ur Stugee:
tie meMUa im l,;"ud) be&' / in
:A16tlcen unb Q;Angm.
. lid) in-unfmm Chaos Magllc[Ia! il1 ,u
bm uno ligt roletaUtn unb s1ine-
raUm I Urfprung unb
)u phur uno ooer I 6Ql$J
SUI, hur uno ; bit 3a!;Jetfettc unb fa.>lel-
.'" Umlltrfal )!)leibtnbe. ...
!eit bao Zllgemetne Hyle) fo
ODe .. <!Gtifm aUc&tit in cngfier
66d)fl urrbol'gen gtba(un. 2lU6itl' I
Ifod)clunb bid)
nici)t l)trbrit[en Q / fo nd) bit
a troffncn tint !lpt I tlldd)t Qu6
, btm bt6 ' eo!}"e btl' groffCn
rotle entfpl'ingtJt1)iber aUtCSebrtd)lidjftit
rolattl'il1lifci)en :i)ingtn ; bit ba gibt :
'r",' \)oUe :!,tinigfeit unb fo tl)ol
bm ttaUifdjtn a(s (8ttptd)5(id)en unb
fleifcblid;en Q:0l'pern.
ro2tbicinalifd)ttt
l.1rutln bee letxnbigen unb
(trOtt nun I if)r
J ..
unb fd)opf-
fmtfo fonntt il)f Jeunfl bt-
ntmlid) bQ6 Uaiverfal btl'
ftRI Uflb aud) birblU'llUj ffitfftnbtn Pam..
" Cularii tutr(Qngtn I :
. ' fief) (cfd>tu! bitftm btl'
, '" .. btr in "Ut -.u06(1
.. ' fQl}alt.Ufttll erqwcfctcud1.

... '"'
lili,. ,Coogle

I
I
I

I
- ..
D;g;t",dbyGOOgle
,'7B PhiloCoph.
Q)trtiljung bes bOfen unb fd)dbficf)tn )
Serrvat6yein (.!l'l}alt:er Milcrocofme, btr
tP"offe" melt / in berftlbto 2Ule8
tUdicf) unb
rirenot unb 6um gutto uernrutrenb; 'lui
etsam (.mat ac f erVAt li opulum fuum' , ber ,
fein illlaUt5 fo ex Mat-eria I
prtma
inflaurirttunb t1' ifi
tar-i7. Leo de Tribu Cathoilca vince1ls;AurtmlPhi-
lo[ophorul1J (j humidum Mllndi radicate
permatlens Semine ac Spermlt-
te,Muntli,fjpropterea Fermentum, depajl"
totiU! Mundi U1Iwerfali, U niver[ale: @5o
lO{ Ilucb btl:) ben ulib
anbern bis (luff ' I
IHSUHCHRISTI @)ebul't/einwe tntlid). 4
in unb 4U& bem 2.iu
\ tUt' 7 ( nunmt6r
abel' nor 17
0
8. gefllnbten) MA.
UlIlUS in-SCHIACH, bes allein einentmittler&
unb tltm I
nts CHRISTIIHSU!-I.
btl' fid.> fdbfl gegtb en fur 2I.Ue iur
CHlU. {ofung 11 / unbSeligm"",
STW. . cbere (burd)
" I btr .poUen I unb 2(ujtilg\1ng btt
tI1en(cbUd}en@)tfd)(ed)tN
Salvator, Mi,rocofmi h"",IUIi, bte l\ltine.,
t11,nrcblicbtn 'rodt: Ipic en;'m {Alvllm
Ila!or. Hoc t"ciet p"pulum (",;",. pec,.,M
tuirb ftin
4endo de- ' e5u ,
11 vine Glcci,Heb,aGrWll vcio Grammatici a Sal vano.
\
,,',,'- Coogle
J' . ~ .
,," ,Coogle
/
PlUlofoph. Q;ifdtltnuf'
biU>.ftl)'; Unb tlQ bemfelbe tj uno
bern roe1t--J5ud) btr
'fine btfianbige unb
bet) "tn 7lBtiftn unb ibrtn
bern: .:5a eint lJtrrlicbe Jebenblge Con
trafaCl:qr unfere IHSUH
CHRISTI, in unb llut1 ber groffen Welt! _
t\)e(d)t :lbP1e ( ft'utt.t>er6arlicbtr tEmd"
pfang"ufJ I (f;eburc: I
(btr / l:ugcnben unb Wur
ll
'
cfungen "arb) e6nrid) fief
bet; ,fO Jntbtn
ntt1Sobne aud) im,
l)ud) ber tlatur un5 fonbtrlicb
,btnl unb mMurlid) barfleHtn.l)at taffen. !
2Dit. Dann mit @.()tttt1 .ptHtfe unD
t: in tiuent befonbtren >..:;ncb
.. deHannonia IHSUH CHRlSTj
f5 Lapidis P hilofophorNm 4dmirandA, &u fei
", ntrSrit u.on mir gpugfllm fan'erroitj"en tutr" I
btn; ;Jtbod> fur bit I
, ltjd)tftrtigt qgdt nid)t.
bu I GHRISTUS
111"",9. ber gefabtlt I 011 rr gtfllgt It :
40. I 9Jlo biefe rott'btn fo n>trben bit
fcbrel)m ? c,urrflunbtfl u bef
@)efd)rel)/ -Q{ ll'unberb4*
Vid, fen @),Otttttfwunberbare S t imme I
burd) bit n4luw in btr I tlOfJ
. 311tn/burd) Zlie/ au 2illen ; fo ruurbtflu
l>it <Befc . be5
fd)en lOn CHRISTO, n>i t 9,tf
U
9t1
mmg'
,Coogle
D, 1 ,Coogle
1''''. ,Coogle
171
Digiti"" byCoogle
Hem. Khunr;Cap. wr. .."
-'
1
ISP , PhiloCopb. mtfdntnirfj ,
.......--..-- "'3tfe$
bann dud> rcdjt I 'Volent; non fit ;nju:'
- . fommts/oIl6 roir tS nidjt tler'" ,
I bitrotil t5 nid)t 1\)0(1 I'
fm; an <Ottee mQngdt5 war"
lid) nidjt. It)irbie <B'ones
Q;abtn /. fo tr Qud) im <SroWen .
her tlatur (gtfagter <Sella It ) untt
milbiglidj anbtut; a(fo btrmaffenl l'Oie
tfr tj mtintt I forfdjtrn unl)
& Theore!ice & Pra!!,,;.
in Oratorio ($ Laboratorio flti/fig nadj I (0
Doge ter Qud) btr mertlUn"
Ifdung rool btfftr 'Oon unftrn I unb
lltrtriebc ben mebd bet Unuer(tanbe6 au6
vx. unfertn unb a(-
in Menti: 0 I bqj roir bie t>on (!;ottl"
ilU5AOiUJS ....... "\""Y . ...r.,. -4r..
.
in unb aup bern btt natur/roief..ft
fdbfl Ditfdbtn b!trein gdegt I btfcbritbtnl
audj barau6 btrf}llnben h>iU I fonted
rool I recbt ltftn/unb gnug(am t>trfit-
tlf'L CI> in befntm Liecbc
10. bap,tn tl)irim
3infltrn.
Qn utrroirfft l;;.,cb btt 'iibli-
fcben9cbrifftnicbt/
tlatur an Wtin nid)t
It.tafit.t:no. a[fo; It'O( ; ' onbetn .
I mIt be ..... .
fit btJ)6t br
,M1!!fi . ( t1uff 'l
Digit,,'" byCoogle

I
i-"!SZ .
(
Digiti", byGoogle
Henr: Khunr. Cap. VnI. 11,
J!4 Pbilbfoph. .
' - - & ,,:
@:att,olifd)m n?eiel)elt.-
am \5i.lbtr unb
@Q{t) C.th9lutl AG
M,A,f{1!() C",anlloer benfdbtnl
nad) $i.Uen fUd)ft/t>arau
a.iecbe QUO> AU erfttmtn bU
Xcicb(5otcef uub feineOJefcd)tilr .. },
a(fo gtwi6 c.lu.Pel) felbfl forgeD I Nub btm.
Sl}9.tlofopbQ ei)lelU

lief). burd),
( nicbtbtaj f.erfi....,
. . ' {Q. b\l Cl)i.cJ>t i.O .. g
\tnb CS,'offen. Si.npu.
2)u:* fdb{l/. bureO,
.. ticb.
. bet Spintlll,
A"i,mI!o!1!I ftin Corplq !mpe",ire, obtr
/ unb.baj
gud) in \\)(rbr / ($
blJ.6 C.orpl# ftittro. tignen.
Spirltuws .A,,,imlltum aud) ferine1ltire
fdutte 4lfo
tt(bt:. hi"e /!h,jr,[ophoru,m; i" hprA.
fUA. Cqqtlr:1I. /i''l{II"tllr. Spir.it'" cllAglIlNt-.
tur. It.ews:. Ex COTp8.rl./i4t. , (5 IX:
Cap.:. $f;ritll.<;orpll! . HERMES .
"""ifiJep4JtffjA :.
V!
cnentop.p. Q,w
til.1IJ1i f$ ..
MIt(:.
D; ",Google
!
I"
Henr.Khunr Cap. VIn. 11
,. lege fie in mcine
li(d;)e ODer .... fey
nid)* ungl4ubig I fonhnl iJlAubig I. -90 .......
. 'tI)omifi tulrb glricf> t\\tt &f .
fein l!! ibmt: mlrin
unb mtin IHSUH
iU : bv mid)
9J? Qw,lidj totltrafcmfd) angtbilDd QUj
IInb in btm J!MJcb btr naturlfo glaubfhu
fdig fet>nb bit nid)t ftJ)tn unb bod) g(QUtt Q)t("*
btn, fitb(n I ben im
@)laubtn autf' unb tl'l\'irret bit
@}ttuilftn ni <:lOtI'tid) ldfttt bimcfttll .. * &Ic
tr lufebetllba6 er nicbe faUt c.
MORIE..NUS PhitojoptUl hr jlw.IM
fQgt: i1t tint fold)t .funfi/t)ie an- f
D
:
1fll
' ,
bern fonbtrlicf} fo.U. g(fud)t unb trltrntt
tottbtnl man bUl'd)fie 5U ciner "(
"iel 1\.,"f! ..
tml) !an.EfJ ellim SeCrtUl", & .. __ .
crmm,.m D ei& Dei Altiffimi. M
Mag"" t: SICItI. M1t11li_ creAt'" "''I.'' Uba.l ... l
.rllAJ.UI6j1: itA e!Lapisnofterwtlll,fAEl.'
AcprparAtlU bit ....
Swnma: Lapis Ph;/o/ol'hor IU" C4lhDlz&HI .. ,
M"l"HI ell .Spcculwll. Mrft",.;,r.", Dei. .
(J tDtiM
, Joe.,letiffima;
tanb@>rofft etle,n ttl tin SpieGel
lict:n(fiel)eilflnu(fcn I unb tin ubtrQwi .
rridi,rScbm3QUermatUrfidjtD l?ar""
IcnJ1cieen: Ubcrt'"e(cOcu <54>" .,..
, iffrt
.n
Dig _ "b,COOgle
f ,.
Henr. Khunr. Cap.rh. 191
,
. ,
. ~
. ,
;i'-
. . ,1
)
Digiti,,,, byCoogle
Ti'nd:ur ftt)/i)Qnn in un-
Itf"t0RU ftrem 4re : t)erfd)totnbet tu tf
. ro:i!'" Q;db Q11btrtr @Stfla(t
0ittt barburd) ibr wei) fdbfl ctrQurigfeit unb
' ff ubtrn .pQ(t$ litbet. (!in Z"bcl"
lcilt ff. fpriel)t : Unftr
Jta. & nd) in aUe I bamit tr t)treimgd
tntfltbtn nun Tineturz Spe-
ciales, Llln411el So/il. .Allthor COllfil;;' Con-
jugii0 J): NII/J" " it 'CIi" ad Rllbedillem
{! Alludilftm,.ijiper U-
m
Ignem Patientem
( UIIEfIlDJllm hllmiaitatem perfi1lerlllltem ill
perm."entem ) Soti 1It/ LII-
c'''jll1lxeru; "tC Aliter .AII;mAm ""e-
. trA"telll (5 ti"glnttm Ii (Me".llo)
'. bnla1t;extrAhere,qIlAiIl1lelltre corporis DCcllltatllr.
. fpr{d)t AlANUS rtcl}t Q:
. 1ft in unftr 9)?tiflerfd)afft mtbi
, llotl)l bQnn aUtine bit SAulunB bt' (6rlf
( ftl) nun Lapidis ipfiHl Pit' fi,ad Lapi-
dcm 'hil: Cilthoticall IIC 1IIag1lllM , ober abtr
$olu1l,/ LIIII.t.Ad Lapidem Spuial.m So14-
rtm 1ItI LllnAr,,,, ac par1lllm) in bem
W4fferber Sllbilofopben. 2lU$ Ul'facl} :
unftr Leojam Viridis, i"m
Ruber, LlIllllm e 0 Jevmt11J btr
'<B'rutte I bQ(b Xotbt I tlbcr unb
@)ofbt)trfd}1ingenbe Loft'. Philofophus:
m3er <:) tofip 3u
. . renl bap rtin iff I
tinem grofitn
2ern6bruns Qbtt bt6 Wlttalfll .
fcbm
DigHi,,,, "Google
Htnr.
--
fd>tn0 fan burd) bequtmtr
nod) befitr I Ql' bUtd) Matcriam
OmlliNm MtlilUorNm Catholic.", rrimam.
grotfe RoIarium: gnit -.
bem rdnm Q;o(be I fo burd)6 in tin
bt(ldnbig COypMJ ' gcfd)mtlQt unb
bt'ad)tiifl icblbQ6bu
fOmltefil e& fel) bannl
ba6 bu bit (unb Univerfi'l)
Materiam,btr)))UtaUenl unb barinne" b",
g)1ttaUifcbe 0 autfloftfl in prim.", Mall.
rill1l'J, unb in feint
t!affet berot'Oegm untfCllef)tt bafdbtl U 'fd;
ndjmen bit MAteria", b4-. <Bolt> 4ast le:,JI9.
"'ir.: a(&bann tt)irb 0 (\)trmittdtl fpecilC4-
ber $futt{l) iurn i"1II11110
bet Sl)6i1ofopf)tn. ' SUtrfie6e I ba6 Lapit
Phil . SpeCialu (j Fef"mt1)t.m Spte;"" (iii.
miTNm "d Cf fHper .AllYN", fIIll.-liC1II aliNti)
blU'QU6 wtrbt.
Aqua.NnElNojA Lapidis n,ytri"brirtgtaucf)
in A qN.", IIntiHO/"tI", bie rolttQUQ I biet'Otil'
bitftlbtn IX AqNa ""aNo/a Urfprun,
dUd) gtnOmmtnl unb ton
. Jtugtt ftt>n. ALANUS" : \tnfer Stci .. tlADit,
witt) gtmad)t aUtint QUe cincm tittigctl
aUeine mit tiner 'Dleftlttfd]Q1ft
btr ffiegitrung; mann unfn WaRer bts:
lofet Qutf bit Corpor. Solu 'Tiel
Llln.t. !i)ann unftt, XX'affer ifl1cbcnbiJI
"nD in altr
leit /1)On tutgm fdntf
m 3 Un.

Digiti", byGoogle
Henr.1t!mrir. up.or., -ft"
prflcipitir,,, trtrbtn fat tid) t\)o( ptr ft ' ill
, e5djtt'arQtl dbe unb ffiotbe SUU/t)ft'l
nur pr.cqitllt0 !
IUt TrllmmHtAtion obtt AHgmtntiftioll btr
'J)?ttaUt1J. aber I in 0 vtl)) nid)t tin
bienlid). S,rlitffeflu bann itl
Uncatl)olifcben n?41fern I unb prcip'-
tireftfttburd) birfdbml
befio qijatJ fanflu bamt
l>trgttla{t/ beinem ;ntl"t nQd)I bQrmitutr-,
ricf)ten?
<1Btmt nun Materia Prima CathDlic,,;
Sal Sapientiz Univlr!AI" AcetumAeerri ..
murnfecrttiJfimNm, Sal-Annoniac PhiJqfo-
phorN"". PiVUI A"i1lJ"tU4 unb .Azoth bee
2Briftn ( fo nur aUrin in unftttm Ullivtr ..
Jill Chao Saturnio obtr Magnef13. phil: ea-
Minera eft Artis (5 ..s H"mt .. ,
I U"b
!U niebt ft)O( bttannt ftl)nl
barte ftine .pdpbt nur unb gar/fo ",0.
ton btr Tin6turen unb anbtm
TransmNtir- Particularien auff WeifJ uno
/ ton btrfdbm Univer.Gtl unb
ilrotftn <.:mercfl unb Qudj COfen.
I wirb fonfien ftbr brtfcbm.
in Sal" Sapienriz Catpolico Materiz
Pnmz unb bem DlSsopho-

r ...... 1. 1"1 m. - .) 11" CathQ.
3I1tr'\4.JMrfffien tfrrlSI Azothobtr
Philofophor"",
Ic&ne/fonfien mrgmb/(tgt ilerborsenunb tfi
m i
f _ ...
Digiti", byGoogle
..

'01 I'hitoroph.
- . ?
fo{gen mtiffen'llud)/Q{tJ
a,crber fo{gen) fd)on
abgtfdtet ullb uerttibret. Natur fdfret
.' ficb nicbt premftn nocT) ,tl'ingtn I. toie bu
0 til uermetmeff ; I tutit gtftbft I
fltfn berrfcbtt tiber I tl'ir nid)t tiber fit;
tI fte gebeut unb fd)rdbt \)or I toie ((l.
boriren foUtn I l1'ir 6abtn 3U gt*
bitten; toir mtifftn ber Natur @;tbot unb
mtfdd) forgtn. iff gttl'i6ficb. tDabr.
gtbt man flcb nul' btl)Bettuntet
man Philofi-
unb"orb. phice laboriren , ' unb bie unb
.. ()e& ZId)'9mifcben
licit PAR.- dyu antre"en I abbrtcbtn unb gtnttlltlt.
TI.CULA- toirD braug. .
iCt\'. megel toiegefagtllan mati
. mtire t1'o[
bmSilbemeunb aud) <tJufbenc (ibnr
manter ""d) 3toeigtl m{dtter /
llnb bieftnt @)runbe (111ft mit
allen toabrm aud) jd) btm
("borirtnbtn
&u (roofern aud; @S.o<t't toil! ; bann
an @),Qttt6 <:roiUtn unb I bermit'
ttfl1 ber snllturgemdlfen
jfUn1ltiflbi6faU6 gdegtn: ber
bQ I nod) btr iff
fonbem Dtr @)ebel}en gibt I
1.(,1'.1. (prid)( Sl)au(u61l) m"nci)t unterfcbiebl
7 bobere ( bemnlld)
mgn fubul scrcintgftl unb
-
Digiti"" byCoogle
j
.
f!cnr.Khunr.OLp.1X.
maft'
IIt)tl)trCel) Weife &u; c.lBann .Ali- .,
(onberlid)
oDtr p""Efi- t)ftrtAado
ifll unb aU5 Ungam laud) au6 bem
(Sebiete I ber " ...
fleinifd)tn T4Hrm fommt I aucf)
ba6 ttrid)t anbere
bureb AqH4mRe.fu ooer anbere@Jo(b.
fo(t)irenbe flarcfe roiti) I
fo Fan man mit bmfd6m SIeaffern (fo brr
.l'unflner ExtraEfHm A"timonii ntnnet )
6trnad)er mrobm ifiG
aber? nid)tt1 tine ScbeibunB e4t,.ta ..
unb -L1etQu66 ringung btrtt @3o(ber/fo An.
timonium aUbereit iU'Or
btn untJ ftd) {il6reU ;
7rammHtatio tl)t(d)e burd) ....
I <;tugtnb unb
ctung l)oUbrad)t fi'dre. (ange m"n for-
d)tn Antimon;tl m a{fo
(angt tanman biefe f'unff aud) treffen unb
arbeitm; wo nid,)t I fo bat folcP
@;olbtmtdjmattd) tin
rung I (0 aUer gewiffe
ijll nid)t UUf tfnmafj( be.euget.,
4anbem fl>irl) burtf) SpiritHm .,Allti at
711onii, btu man fimflUd.> sefebtufnbe tan
fd}on (,fJr_grurf ,rood) ttffU e:
'-oot I ober abtl' barb t?trbrQUd)t
feun/fonfl tr : aue) anbere
I'ejr.lLat6
u$
Di9i"""lbyGoogle
,/
,

I
1mb ba5@jolb/fo-in-t-t(-id)-e-nl
e>ifbem aU5 mermifd)un9
tlecft/unb mit ber bermaf
CJ
fen ,mmenget iji I bl15 auff gemeine
br4ucblicbt Weife/Wtbet' burd)
s:1affer nod) 4
tJt
imoniHm im burd)gietfen \
9lltbn. nid)t fan gefd)ieben t\)erbenl nie-
bergefd){agen uno abgefd)ieben I a(fo I ba6
ba5@jolb mttl)eber im jiarcten matTer au
Qjrunbe faUt I ober aber ;n Cimenten !>.om
leid)tHd) fan tntfcbiget tlierben.
ollnn tl)1 aud) mit
. TrAns-
mlllAtio, tl)llrum t>erfe6rejiu bann bUrd) Qn*
gebeuttte ExtrllCiionet, Spiritllm OleA
$JllphHris, obtr abtr Antimonii gtunt" Spi-
Jfontiam, Li1110rem ober I
Oleum, alle bas I fo bu m beofelben
ant\)enbejil burd) offUrt reitera-
tion ober erjie6ma6l
br,4lud)ter 5eunflJnicl)t unb gar I ober
jet nur &um tl)enigjien ben mtiflen in
@o(b? <1Garum I . fo offt bu biefe beine
jfunflflucl mit &u braud)tn t>ermct)1
neff I fanflu t6 mit btn &ut>or gtbraup)tetl
nid)t immer6u fo (ang
ben wartn I fonbtm bid) utdl
ft aUe,dt neue/frifd)tt unb I
!>Of ungebraurote @Silbere I
iarllttr unb ctt>ro(tl' &U
<:): ift6 je atld) ber 9?atnr
OcfcU. 9a.f 'U I bllP tin unbtfldnbigttJ

DOi,;,,,, by Coogle
Hem. khum. ~ p 1 X. , III?)
Go8 Philofoph. t l d n t n u
--
.. '
\
I
Henr. Khunt.Cap.IX. Z.ll
abtr btmfdben nidjt rontJtn titbe-
nam trttftntaudj nocb nfdjt:
8m nid)t aUt&tit Sophi/f"elen mit btn P 1#'-
ticHlarien btm @Srunbe btj
Univerfotil, ober abtr nur Scbeibungml
tit idj t5 barfur lag
btl'idjten: bu obtt G
5,Dt'obltin funbtn I icfj ",0(.
abtr I ba6 man wifje fold,) )
.ober 0ftt,) fommm. TransmHtlftfJrii Q!ti bed
nid)f fel}n fonntn /. trfcbtintt dHiillgui ....
btn Qu6 bm f}attfid)en
ft5 gegtntuartigtn TrlZEtatHi Mate:-
bann gnugfam: tpabm berowtgen bit
Maeeri",t,a, a(5 Antimonill11l, ArjenicN"',
jft,)f61.t'Orner/Jruptferl eitbtt I L4pU L"..ria.
jmt5ma6(
unb gar gewij)) Obtr 0 f,Q.{.
ten muffm/ba5 bu aU5 nid)t
t!anbtn nod) gtmercft ; fonflm tft rt
naturlicb jt nid>t muglid).
gut uno 0 &u mad) en
I wit oon ed)wtfftl bob
.Antj mo"iJ-2!rbtitm bitbttlor eroffntt.'
E50{d)t6 erfd>tinetllud) ba6 bu fdb1f'
btfenne1i1 bergrd,
d)tn IvIal"i"/i,,, wit bu gtbrau-
d)ct/ tonnen witorrum btf9mmtn. u-
lterfommt man nud) ( fo
I unb ungefd)ieben
ifll bll5 mU6 bann
o itben. <iiJfbm QSro;.
.0 1. fcOm
Digiti", byGopgle
1
I
212 Philo[oph.Q3efdtttnu6
fcbtn unb \5ilbtt ftl)nb aud) nid)t
"UtAeit gar, rein @Jo(b : \50 tl>oLaud)
bi6weilm bet 0fd>hlger\5Hber/ob fcf)otl
titd fe.ittunb 8 fein
{tl)n foR. aUAunarcfen
ftt (barAU btt 1>om nid)t
gddutert) greifftn 0 gensaltig
e.nt unb taubtn bann im@5d)d-
be 0 funben tuirb.
. u nb G><5d)tiber wifftn wol,
ba6 miJ ben
3d) rrbt Ilud)
bu reill
I fo b(tibtt3 bod)
.. ' " barbel) I tolt bu uome 1>on
uflb Antimollifl einm Q)tfcbeib tibtrfom-

/ einer Iluff,tinegtit
Qu6 @)runfpan/ a(t1 man red)t
....
"'-.
el' tin .AqUA forr, fo et bar-
It r.ral1d)en mUfltl befommtn I ba (
if)me untt>ifltnb) <5ilber innen fo(t>irtt/unb
"om nnbern aufi unt>orftf)m 1>erwtd)fdt
""at. bdtte bet gute rolann ( o().
bet .:frrtr,um fd)on angt&tigt worben 1
tid) barauff 1>trbrtnnm faffeOl tr 6dttt baf'
fdbt \5i(ber burd) ftine 1'trtntinte P articH-
IAr- jtunn l'erwaJJblunge"Weife
d)et. 9:Gdrtn feint unb btine au
red)ttm @jrunb gangm I if)r
bdttet ne wo( toitbtrum trtffen I unb mit
snufl roeitef ctrbeittn
.. ptfn
I
-i
I

"
Henr. Khunr. 11 J
pdntuar n &uer&tblen/itl aber
Itt 'notb aUt6 JPeciaLittr rul&umtlbml tl)ur*
be aud) gar lU tutitfdufftig: SUDltru1: eso I
(ang bicft tinfdltigtn I unb btt Natur nid)C
t>tl'ttdnbigm feutt/ Obet@Solbbal-
tenl>C Materialia unb braud)ttl/
if)re tbntn : .paben bitfd-
ben tin Q:nbtlfo f Ar-
oDtr)) &U tnad)tn/aNd) tin
be. HA.ha,he, litber mdnertgiengt bdne
j{'unfl QU5 bem @Srunt> ber Natur,unb
ftunbeflu bit 1'ed)t I bu. tl)u1'bef1 bal
anbel'c/brittetbitrtt tl)iffen
d)e fo(d)e Species obt1' Material;oIl,aud) "WO
'Vie( laue> 'U
Jjren tl)ie t>ormQb(6 / unb Illfo bie matur:J
immtt'Au trtf#
fen. SIDdrtflu im gl'ofi"mQ)ud) btr Na-
recbt unb tl)o(
I bu t'Oill'btfl0 unl>)) bUi'd) brine
megt&u IOOwenl a(fo ltid)t
uno gering nicbi. 2lbe1' ",a5 foU
man fagm.? jebn: feintn elJgntl}
I barum aud) fttntn elJgntn .put ;
aud) ftiue et)gnesnarrtn
1
jtappe
unb Sfolbtn.
"
fanfl aud) nid)t tutfcf)u(bigtn COlN-
mit btr Qeit I Ills b,a6 oie rtqjUn
bortnbm uno .ptmmhfd)e .
bit ;tUO mangdtettl unb ba6 btt
.f)immtl uid)t I tl)it
mittcurde ; mieroc'( t
. :0 3' .
'r-
IA Lillo.
114
PhiloCoph.
fopbu5 CI auetritcttid) ragt : Opu.,
non MNfetNr A mOlU Superioru"" quia omni
'tempore fieri potdl, oa6 roerd' nidjt
ttntrfad)t ",trOt bom bt5 -bimmdtS
unb @>tffirn5!bie",tit (5 AU jeber unb aUfr
grit ronne gtmadjt tl'trorn. Unb
'DUDS fprid)t I man unfenn Stein
!Qnne unb.burffe aUe burd>e
, emftgen; bann biteitlfa9t
RHAZES b, tl'urcft nrd)t5':3t1bieft&
wabr (",ic e6 bann itl) im Univerfal
Jlcn1io- n?ercf I toarum nid)t aud) in
awn. Tincturen unb
Particularien? Sintemal}l
tein Transmutir-P articular in
ober <:> lt14f)r iff/bas auB beln <6runb
unb Wurgel Unwerfalis nicbt gebt. I
.C!},..1.14S0 lebrtt bid) Qud) bid tin Eln-
@j,,(Ytctber
rolont> unb e>terne an bit .selie
mefs unb berorbntt bat / Q{5 roie bu
unbtrffdnbig mtt)ntfi.
obtrn ill ber groffen tID elft
ba6 <6effim fl) baran iff I tl'trben
flOd] fonmn bem Stein bet <:metftn feine
ober c:mitl'cfungtn tin
f
gitfftn. Seirrc'm"er l,immel ( Sch,,-
maim) ber in if)me relbfi iff I infiNirt
ftine aug unb "Ott
ltuach Elohim, fO in tf)nle leibf)4ffhg
, Q:Qtbolifd) $t)Qrfon an tintm an-
,
. ' , I
. .. . , .\.
Henr.Khunr. Cap.lx. tIt
fprid)flu: frag id) barnad)f .
t5 fet) t9gcntUd) tin t>erw4nC>el"nss I
obcr aber uneigtntlid) (l(fo gmannt
ScbeibungsPanicular. ",ann icf) tturt)id
uno <:) uberfomme" l) ia liebtrl bir
t5 aUba? 6tfntt fld) nun beine ?
tudreflu If r fa
btflllud) W-aturgemd6 1)on bitfcr .st'unfi '
btn uno heifer unftrfd)eioen. birl bu all-
dellbcr fu(be bi6faft'5 .puftft
; Ole snaturgtmclffe Alco/,,,,.,, ttl
f)aCt 16rt t),id I Q(6
biefeCbt &U fofcl)em fd)nobcn Q)raud) Itt lIilte
tcrfcf)(aubtrn; ftttt.
Summa: in iff jt feintslJ
an
, 'lI34rUIIl tI
, f3tn ein Q:l}eil ! "nC> ei" PartIcular tin PattKU-
Ober Stud' itl jt Univf;rjalis tin 'I.u
ParticulAr ober Stud'. antmctt.
<.mei' bann btt] ben feint Un;
'lIerfalis Materia ll'tnioer ftc
bas ifcf)e unblofft'm.lmt
lofopbcn trllairen, ronnen fit ba'nn
r,afftige ntiQlid)t P artlcularia
tiM fo tanttull'o(
(d)ntibtn; tintn Q)irnbartttvba 1)id
fanj1tJ aud) 1)ir( '8il1l ab#
fd)uttdn i affo Oq& Uuiverfal,fo
btfommffu unb oarau6 ""Vt Par-
titularia.
. mon :l)dtit
ttbid)ttn M
ber Obtr bec bannod) tit i-
, ...a 4 tvi!lcf
Do ""lbyGoogle
.-
Digiti"" byCoogle
2. 1 t t>hilo(oph. mefdntmi,
-",1
Henr.Khunr.Cap.1X.
- ' -
geringr mit rintm
'1 btfferen AU
. f ' c:'\.l '[iCC) r 'fid)' foldl <)'Iat
c, ,aber cr a ' .. aam /Dtct\>cil ftnJlIffCe
fit mit'bemc/fo fdbfl nid)t gut iff
11 nod) bct'bcffmnl unb AU ;tunfl I

tn bel' renn -'<.Jtngtn ; a vOw DIC'" gtgm
Ttlbm fofttn 0) fud)en I bcrmltttifttintm (!:!l'*
Materia Lapidis ef Metallomm Rerumtir
Materialium omnium Catholica Prima: Unb bula: Parl# 1
tt)ann fdjon bu unb
d)en anbere Specialia nod) a(fo Mundi
I nigcfftaud) funfllid) unt> fubtil pra:parireffl
l1lDI
bal)OI '
i a . I rtbtt.
now t>anno\.Jj ,an,lU Au-
reitatem, bie ober (Sulbigfcit - I
( bie,Namc bidi.bifffaUtS
fan) bttnt5 @;tfa[fens btnftfbtnmd)t j tf.-
troduciren ,nod) aud))m obtt' 8
m

Regmeriren unt> p/UJ- .
quam perficiren. 2u btmel fl) tuerben aud)
biefe uno bergltid)en Sophijhfche TinClu. en
uno p unt> mitsnd-
mtn ffarunbaugttitcfHd)1 altJ fa{fcr,e unt>
bttritgerifwt Seniore; ' HA-
mHe/e,i" )) '
ftn ffim){a:o; 2ad)ario; unt>
tidtn anbtrm
mtb,r :' tnbUd) nad) itbtraug ftf)r (an'
gtn unb \)itl,tn 1>trgtbtntn fublen I brubdn
uno flYd)tnlaUt"ngtotute ParticHlaria \)tt'
(afttnlUnb btmtitligm Univerfalotr
ftn 2Uleine blU'burd) fie
aucJ,
i;2.0 'hilofoph.

dud) &Ut uub 8ft\'unfcbttm
(angroul'igtn
OJtlbgtl\a d)cnd fommen. <:IDa6 to.u man bann fid)
WQd)et/ belj tlid
1 ftinem d)abcn / I
tlltnig ad)t <Sl'ott unb S&l'btrbtn '
f tnb (aufftn ?
(5tt> berl,)roegtn tin jebtnorfo{cI)tn@)e,
ftUtn / ffitCtl'tcnl unb
pi)Hlcrtt)CIl trtu(id) geroarnet I !luff baf er
nici)t gefu61'tt unb betrogm ,
11mbe: mann ftt fet)nb
dnm mit bem <Stftd)t I ffiebtn unb CD"
71erfAtion tlergifftCll unb tltrfubrcn ; Sa toit
unb bit bit im fd){eid)ttunb
ro{eDit <5tilcf)e bIt im 9)littage 1)tlberbtt.
Q;tt) alttria,gtnl bann
unt> SUagen; mit mand)tt
el'fa6rtnlin ftintn Ul1tlerfhinbigen
l1ltrr reno un&tl)(icl)en bt&tugentS
fUr je Oleor Dann gnugfam burd)
mdlt 'U 4::( t r...... r..... .
anv; tol tlon :aU" ,,,,rottgtn.
nur fdbfl totni 6mUll fO tottl
autl>. bet 16r mcl)t
mdne litbtn I folgtt bern
GEBR1,ba erfprid)t A: (!6 unterfltf
pClfcti. r,t fidj nur nitml.lub burd) btn
fcbtn <.meg "nfere l.\UnfI 3U er(angtn I
fonbern t5 bftibt tin ;tbtr aUtin barauff/ba6
man Elixeir tltrfmigt. Unb id) (age
birled mod)tt @S,oct't bet (bt
dnclferiserQSOct'tber UM"ititll
. , !lilt
..
ltnb burd)au6 gar root <Stmtinfd)Qfft mit
ber bir bit i'trfQ*
SltMtHlnn bu nod)
gtfll uno t)on berfdbtn bit AU tr*
langm bid) QUcb in grtu[id)c
I jQ enbfid)tn QUcf) in immrrf
1t)dbrtnot5 unb I
QU gered)ttm 80rn fallen' (a[tn. mun/iq,
rod); <mtr !Juten nicf)t ",ill
ntbmtn unb btmfdben forgen/btr ftin
9t",16 foiii tr'
nfcbt red)t obtr llutftttl)"tS un*
umbo
Cinober mug idj
nid)t t)ergefftn/1t)dcf),' ob fttfd)ori mit Yi-
triO/D (To mart btg IDltijler
ftl)n trad,>ttt) cAke vivA,gemeinem
Sa/millc,
Spiritll obtr Oleo Pitr;D/i, Uri".
burd) j}r"'iflc
ir
i!',i.l1iriren, fttbtn uno an-
btrn bltnnod) aucb
mit an bitftn 9ttigtn
rm; unO' ob ftt fd)onScbwer 4m
llria,t I Qud) trJet4l1ifcb 4m <5ef1clJc I
Inb 9cbnitt ftdj be1t)ti(tfll fel)nb fit bod)
(feb rtbt nid)t altint aug tl)gntr I . fonbtrn /
au'" anbtTtr guttr 1t)atbqfftir in oitfem(!i.
tt)o(gtubttr
rung) bt., t'\)tltem unb (angt nodi
nlcbt obtr @Sofb ; flarct
redllrirJunb trtibt ttJ ab / fo 1t)irnu in-
nrn t\icrbtnl baS bu Qud) fQ\lm btfn im

..
J
Phllorop1,l.
--
bt6 SIGercf5 obtr
@So(i) tuitberuUl mit Demel
ba6 t5 nili)t gnug im 5fuer gtff(W
1)rnl bit \)oUfommrnt FixAti"
reI) Il>id) ent[d)ull>igen ;
fiejfeflu t5 acl)m gaf)r ( tvanntS fd)on
in Q)(ct) todrt) fler,en I fo I
toiro bod) fo1d)Cl' Q;cI1a(t (bittoei{ t& reibtt I
ben wtUenuni) <Drbnamg ber Natur ifl}
ftint snaturgtllldjfe z vel Gis
unb berenttotgtn toebtr AMre;"
MetAllic;
(5fixe mrdlCe Imbi- !
buaucb g(tid) bat @:inobtr mit I
. l (tatbolifd> folvirtem (5.1lbtr obtr@)oCbf fo
fanfluibmt Quli) 6dffen.
Hieron}mm $lIbeUi Raven. 6&tte bitfe
(5oP9ifftre"rn tool btJTer mogen t>utle6en
(ermwebt tr ftim fttt: roru,r
.:setlione au6gegehen t1; aud) ba& <!5ifbtr
'S})u{utrtnad)ber/mitftinem
,. at, ap. Qung5-reduCllon'ou\>or in lJo abtrtibtnl
f}' bitfdbe)):n in6
(,,,tft etwatS gtbew fo fan td
bod)/t)ermoge btt S)?atur/ anDe1'5 nic6t gts
bben \)ongtmtinefJ<5i)tl'e.:
fd5 "u6 0runb btr Natur ange ..
aeigt: rolan probire ftintn fo :
",irD ffcf.>6 b,,"" iro 9f
f
:
fagt '
"'ACI. iff
lnAT. Qijcb btf Pucipitat;
,
.. .
D,,'li,'" by Coogle
"Halt. Khuni'. Cap.IX. .. "if
------------.------------
'VIIlli,ba6 iWo.ueclfilbtr/foU AU @;olbt wer-
btn/unb 1.1.. 3. in 6.obtr mt6r 0i.
gtbtnl ill I. rolarcf J) I tuann man btnfdbt
rl
1m 11tr ];a; eintragt. \ ifl5 bllnrl
nun? <.IDlUln bu fd)on ba6
tntwtbtr mit @:orpol'ahfd)em roletaUi-
fd)em/ober abel'
tifd)tn <;maffero a-
tntwtbtc
per fe, ooer abet ' bUl'd) fd)artfe 1)trmt1)nte
Gradir-'Unb ,u-
fllmmctfl fugtft;' bit <:mafftt abbtfiiUirefl;
nilftrum auffgeuftm mit Se
irilu
f?ir;i t f/i-
rzriolie5c. otTt <!ebobirefi I trucftntfl
pr:rdpitirtfl; Qud) burd) Aquam
Albuminu e5 conicuT O'lJOrHT; SpiritH"'.
SHlphuru per campanltT prffpartiiH11J, oleum
ea.phor4l; e5c. ' miteinariber tioilf6mmlid)
aupgjrm l>tm1tt)nfi I ifitS bann nun
..md)t/trag td) ? Q;ttl)i6Hd) anbenf
tin
ftitm 0 \)(l'Ulifd)tttS auecffllbex.
fd)on fit btl)btl als 01mb 'lJuigi hU
'-'tUef lQl1ge Edt Il(fo bet)et na'nbel' l>ermifd)t
,gtfhmbenl gefotttn I gefod)et unb gtbraten
itl,bod) .ftJrt Sa-
IHtltl, tucber ttnttS no", btp anbtrn I t>tt ttntr
nigtr tint red)tt Unio , bml' bel)bel'1 unb'vlll,i.
btl'mttl)tgm gtlf ftine Regeneratio ,
aud) nicbt Auri PlUJquamper!e-
aio un" r,.cnnnutatio bt6
fd)d)tn. 2td) Ql.{}tt't rrAlIJmMtAhP
. . -'" in,
,,',,'- Coogle
\
Henr.J<.4unr. Clp. IX. 22.r
flunbt tl'lunb nid)t\I
rourbtn mand)tdet) 111greJfo
I bar Cluff uerfudjt ; roar abtr aUes titd
fenroercf/umfonjl unb utrgtbent1; aut1 Urf
faclj/b"6 mM nid)t mit btr matur arbtitett.
<'?So jfi5 it audj tite, I
ft)a5 bu mit btm per ft, ltem,mit
ober 5el)6Hngjltindn : 1'trmifd)tem
pitirtem o.utcffilbtr I bi6faU,
lltrmtt)nell LAborallt
britte ben
fpenen tltl'mlfd)et I an einem mratfpitftl in
rinem seruer I tltrmtu-
nenbelbtnfdben a(fo AU ffgirtn 10' 0 ; IDfe
tr aberuerme-wte/ tr benQ)rClttlogd
am gt,'Ojfien/fo tlitfJt tr ben .frug ent,t'OetJl,
unb bar1lon,
I I., t1>ann t5 mit
,Qutd11{btr2trbtiten aUtn tiber dnen.pauf-
fen &ufammtn bl'(lci)t um unb um fommtl
unb am befitn iff I fo baflu nid)ts ali
nUl' dnm guttnPr;ecipitat ober 1HrbithMi.
tlerate, ben untmfdjdmten
fd)en Lahoranten, bit
AU (urlrtnl
aud) ahbtm gutm ftllten fn 1>tden be.. .
fcbrodrHd)tn offtntn unb aud) wr,
in utrUcbtn ft6r bitnfitid).'Virfft,aU'
at M') 'r. f n . . , .
t an"u ClUv
Ouecffi( tr unb @joIn mad)tn
<.IDie nu a:;u
mit nid)tm. tin jdm lilt.,
, '.U 1Parnd.
, I
I
I
D,,'ti,odby Google i
I
~ l . Philofoph. Q)efdnfnu6
Digiti", byGoogie
'" ,Coogle
Benr. KhWlr. Cap: X. 1
tlt5 aUff" bie Sragl!n Elardibe6
nifd)ctl I man nod)
&u flubiren I mQn oarau9 recljt \ '
/. wat1 bie Materia be'
Steins ber fCl}/au,!> wit berfdbe
pr'P.,artret fOUt toerben. ttl be6
nifcf)rn ro'lund)5!ratru Alberti ..
mditer bem .1ttofler s, blltbtD.
Mag(:falm4 de la fle"a novA,Colloqllill1lll obtt
@cfpracV( todd)t5 feute mit
ibren t)Olll felbtl
ttnt> itii nod) nit gttoefmem
mortf)ei(5 I tmfdlfcbet}
mit bem tlcrmet)ntdl @)dfl Mercuri, aud)
bemtaft"en befd)atfen I baB man barauj a(fe-
tid (erurf/ole @;'{)tt{
ols bOfen@jtifltm &u ftid)en. XtDlfd rot
untcl'fiunben Ocb
maN5'O'en cteuffd I a1tS:tinen fl'lboranttn/kD.
Aum unb la6 &U
nenibirfelbrn alfo &u
r
unb sU qNatificiren, bafi. Lapis P hit: barau6
gtfd)ad)? aulf
bm tr; jebod) fOI d)tr @jefiaCt I ba6 fie
nod),aua bea
mi.ibtr @;tlte) 3dt bat-:ttulftl,.
ten auj&ul'dfttll I fie ttHlren fonfltn innen 0>4!lt.
",orben otr <teuffd fur tin Laborllnte .
ift. miftintrl beme ei ( toie tr be' bra
l'jdjt) ftlbfl
l>On einem/aud) "biefer f'unfl I cttir* '
un I Quff ftine our nfu,orty
. 'P + roor-
,
,",coogle
, "
d ,Coogle
Hem. Khunr.Cap.X. sn
I
"., Coogle .
*J4' .
im <Bdff in ber
dngeruffm/t)id Oratorio
mitt)idfdftigem ThcDfo-
I phice aud) nid)t ber
LAPIS Phi- uno et)gcnftrtnigen 'JJbantatienl Ut11
Idioten) noct) dud) berer I fO bit
idio-. -!Janbe niemaf)(e!ooer jagar fdUn I tl'enig ,
unO mit tt)tcl Unt)rrj'lanb in bit stof)(en
imperito - fd>lagcn/uno affo aU8
J:llm. er,*l\unffl im Lfecbt bet Natur prailict
nid)t5 red)tfd)affcnt5 nod)
It'iffctl obcl' erfaf)l'ttl baben. fel)b nid)t
.Kod)e fo tragen; nod)
Ductorcs, fo l'otf)e s.pant autfben .pduptrm
babeo. '
fit6ri me!. fo(tttl roal'licf)lfo(d)e ftine @5tftUtn/
tt'it, f)iebet)ol' fel)nb / berer
v"
tn au", noU} ar,u hJrttl tl)gentn
C;tlluffnllmen entroebtr gill' Dicbt/ ober pod)
rj it nid)t red)t aU (rfen noel) hU fd)rei btn I ,'Il
tilth/flo .. r.. ." fC};:, I' 'r,."
Cld)ttll an au", ",rtl' el)genen 1,\4,en RcccpUII
tm
unb Pr(}(;cjJen j)ccies,MaNria/ia unb prl.pa-
, , . r..t ..r.t I
ratlOnNm termmos nt\4, rt", &u ntnnen
ober eins bod) faum nur
c;m4no droll tinmllN z.obtr 3roie man fagt Iburd) j
bit gdaufftnl roleDit @5au bllrd.> ' 4
btn ffiilbacftt , unb mit btm
fit , fid.> @Stfdm
fd.>fagm laffenJ unD bod) gltiel)roo( Drone'
fet)n IIoUen/ fo fold)er
uberQu6 tieff
rticbm
Hem. Khunr. 0Lp.' X. aJ'
Qlon benen fo fet)n t\)oUtnlrebt $Id X'r*
'..r.. f' f.. (',.r. '(Il ... (. ettn an&
t"'J urntl,m h,,; vU ",1 9trU"mt ,t!)n I '-'ttDb',
ba bu tin Q:brifl ftl)fl / tl) fo ba(tt unb
bid; aud) alfo I ba6 bu ttS im <:IDtrd !U>u9hf,(
uno tt6at bt&tugefll uno folge
treulid) nad). <:mit t5 abtr utn:,bj& mit fll.
<!Bafttrungttaujften!fo mittnebtn unb un- .
ter ben -!>el)ben uno . /tboci)
nid)t .pel)onifcl) nod) / { a('
mmUd) bit jenigm I fo nur aUtine bllpti{mfl
Flaminu, mit btm autfbef} <;eiligen
<Fieifies getautfttl uno <BOtt roolbtfannt
fel)no) ilor ur,l'Q(tttl uno a(ten 2dten 90$
roof)ndl untl etlfc9t noel) f)eutigttS 'ta9C1S
roof)nen mogenl ble bitft @)etll
st'unfl ge abt I unb
Itid)t nod) ftl)lt I bie ffe en I bi6faU5 bOt
tint @3degenf)eit/6ab an timm anbtrn ,ort
icl) micb unb gnugfam nfldret.
ben mod)tt etS ",or
9tfcbef)en fel)n I obtr nod) I ba6 @.1'tID!)I. '
, @;{)tt tinelll @;ottfofen tltrmtl)nten (!f)ri-- wilT""
f!entunb leicbtfertigen unbu6t6dtigtn I
f!ocften bOfen Q)uben I ftinem unerforfd)litll
d)en nad) / aud) ett\)\l5 guttS (nffen
aufommen ; gtfcbid)t fOlcbt51 gebt
brautf I ,(f;OtCl a(5 tin gerecl)"ter
f!ratftt btnfdben bernacf)tr an-- :
bern5um gl'euhd). CumRctlia
.fitbtn I t\)at mel)nt (frage tin
ftin tl)gtn @;tt\)ifttn ) forte <50tt
bies.l)er(en t)or bit mit<;mdtficf)tr ,Itt &rll Dell
e d),,(cff fromlP W

Philo[oph mtfdntmi6

uub <teufflifcbtr
m1:ltl)ll)j(Hg beftffenen
",erffen ? mit nid)te'n. ,3'l)r St'untlner fdbft
(bu (t1)ttl tuer bu tl)ol(tl1/ @rog t'ber
il1 tein btr
gctor.to. SlJel'fomn It) mufltt HtUe
J+I unb tl)etllt
unb &ul1or bann bie neue unt>
Uni-
werfolu / unbaue{)
bie Uermebrung unb fjoCbetS
fet)burd) TinCl:uren, ober aber1ram-
mHtir-li'arrlcuiaria )
fwer <!Beife I t>tl'mittdl1 unferetS
d)en Salgs' Seuere ber
In ,inate eudj tlIieberfdl)ret. \!uere/IDie
Tuip(e t,,- gefagt I fdbtl et)gtne
lis c:fto. t'ltueunb U'id)ergcburc: mu6 ber
turgtmdffen (!l)l)mifd}tn unfmr Magnefia:
puiem Catholic"" fo ll)Ol auef) unb <:) neuen
unb Wtebergeburtl in s:t.'ri"matel'ialifWtn
I je mit bgtl)tn ;
ruua 6t5tU.,on a1' e.tet ,,/r getlH" lll) t>tl'gt emS.
aft it tl)ann fold)e5 gtfdje6en oocr
r::aJ::' gtfcf)ief)tl t6t nid)t J ba6er / ",it ber
Sllropbtt unb fagt bj
.nld/tll btr itl ll)it ein an btn
m3afftl'b@d)en/ btrftint bringet DU
... J. ftiner Stit I lInb feme lttrtdcten
.. "ltffm.17
n
iwt/ unb was er m4d:>t b4& ger.\tl)
I. ",o1. fo ftl)nb bie @3ottlofen nid)t I
fonberp bie e,rtuer bit bcr
t>tr.
I

I
(
1- .
I
&tuntgcgcn bm pcb bIt Natur
unt> aUt <!reaturm ; tutr <5ott Aum
btrne muffm I
S2J:Ja/ftr unb ""'5 bannnm NUM nOll
mic @)otth>fen nicbt I t'Ullnn pt aud) Y,alct,onfi.
aUe .panbt Aufammetl
{Ilfrtt un6 t'Uir _m.,Ria
fel)ni (j tunc Theofophice lie Ph,Jfo-Ch,mlce
in hacArtepoterimm Omnia. faci-
(25onffm aber I tuO bit
r
e5 nidjt gefcf)idjtl ImpCIIaI
. , (' hi', Id,qll.o4i
tel) an/ mit/btl) unb neben pClil.
bem Univer-
f al unb (6roffenStein I fo bon unb aug pho[uJIl
!.eib/ <!Jeifi unb Sed
r.. IT. St.
unb btr fuett mfift'.
l)rt'9ti"tg mit uno burel) II1trbtn.
feine .tte'b/(i5e'ff unt> (tudd)C5 bann Roger'u.
Natur-
gcmd6Alchymi[ch,(5ottlicb-Magi[ch unb qUiblll
4:brifflia,-Cabalilli[ch, in Orarorio mit
I
Laboratorio aber mit 2hbeitent
f
.l. f. ('rr'" l'\ ., .... ' ill usdem
vnlle tl"' vrtl)Clmg au", opertren ctiam ma-
ooer tuurcten; UIlO fofd)en a(fo bOil bem gnam dif_
'" " rrr.{ l'\ b ,"ltalcm
angenunv u er .. om ,lill_mit.
. men. Su :
AlchymiCch; auff I.
, bu fold) mera
10 aUen , mit ber
beit/t)om bi5 &Hm
14d'!Jiniflrireft unb baubdft DI:";INO_
: ; MAGlC.,
, mK
,.,,, ' Google j
240 ,Philofoph. mtldntnt',6
mit bt6 I sntcfung/
I bll'
burcb er fotd) bein I <BOtt &u
read)tnbre I bit unb beinem burff'ti,
atn mdd)l1en f gutctJ
toercf enttl)eber obtr abtr gat
3u nid)te mad)m ",ill I unb bu l'or
ba\'uber 11urbelllburcf) rolacf)t u"b
CBottte / btt)ohs unb aud)
QJuu(IJtifiltcb unb gtMnbtrt
"'trbe: btr 'teuffdl tin
art Urfad)er aUet Unorb1
nung/ fan nid)t (eibenlbap
te unbt'l4tUr!Jemafjletinffltcb orbilltjl
licbtle Werd' foK &U <Eege brad)th)tr-
. btn; btrowegtn tauftnblil1igt 1\)0
tt nur fan : abet <86ttlicbe ft1eij
tin Bid ",of 'U trlangtn I ttm t\)tit ta:
bart)on bleibtn 2um
3. <Cl]rifilid)-Caealifti[ch,auff bap t>on @)ott
bu poft bent Yelle f5 Nolie"
. ttiam impttrt.! fJlIJe EAfe f5Poae,nQd)
",oUt" unb in bitfer jt'utt1l1
(nld) ba9 aUt6 <But:fe., unb wole6nncu
jeratOt. trlangejl
.pfrrt)otl ttbtn bit
fummarifd)tr affo; HERMES
CI Lib. ... fprid)t a: l)trmabne bid)/ba bu
"or aUtn (lJOtt f\ird)ftf!; 3n
. ftm iltdet bit beiner

MORIENUS: c.mir
f6nntD
.. -. - . ~ . - , . - ." . ~ ' f --
_ ,Google
2,4% PhiloCoph. ~ t f n t n u j
Do ""lbyGoogle
Henr. Khunr. (Ap.x. '24'
f"""""Cooglc
.. .
,
Di9ih,odbyGoogle
-
I
J
_ fJenr.KhJ.U:l1. Cap. X.
D." ,Coogle
.
" r e' I'hiloroph. t l d n t t t t f

, .
I
Digiti", byGoogle
Philofoph.
t u '
fit au4) nid)t ftnnrtt nod) Ufrfltbm bCt
Corpus Magneli:r eAtholic.e,fo Minera Arili
m, barintlttt ffecftnbtn U"i"'if4J
Sal acerrimllm,s.iANM-
"iac PhildOphorum ,uno Pri.mRtlri"liji:hen ,
Azoth ; fi'i1im nid)t Stine .. c
mdfft nod) 3nbcre Prd..
paratloms
ftineTh 0fophi. uno nicbt Amici
Dei,S <VOtte& tuit
bann fttm I unb
gel rcdd)t5 tin red)ttt in QS:O<tt:t, tudftt
aUtint fan I ttlanSttl? eft
Labonrtn nur nad) btm blotfen t0btfb
I mucbf}aben ber gtmefntn ffitcepttn unD
ber !pmerllm; Obtr
bon Q;rtriegtm t!Jgtnen '
btn fdbfl erbid)tm unb btfd)ritbtnen fa(.
fcl)tn ProceJ!en; obtt abet nod) btn
d)trnifo fit nicl)t red)t ( ba5 banrt
peflis itl in biefer ProfeJJwIl)
rceiter unb ex.",;"irH".I
Waturgtmdffe mtmunnt
unb @5runb 1m J!.itd)t btr Natur ,auff ettl 1
",of I. in <tag I unb J!,eten
'I1icl)t im (IJ if! J
unb 1
toriUl1;t unb Laboratoriwn tftnntn nt ganQ I
t)on tinlUlDer. lDit illl '
bann mit- :
lid)e6 rofttn Qu6rid>ttUl unb &U
&em 'f fommtn? .
eI
Digiti", byGoogle
2S4 Philoroph. mtPdntmi6
1
' ,
.,.
Digitized by Google
~

.
' Digiti", byGoogle
D,,'li,'" by Coogle
Henr. Khunr. Cap. X. Ie"
Qt.
l'hiloroph.
:uz: NEM. I gtnbnnt I befftn id)' ,
\
roirb 6tfitWtngutl 1
iDann man btn roli6braucJ; ;
Unb ba& \)on etLidjer \))li!jbraud) l'Oegenl
rolan ben red)ten Q)raud,. nid)t nie
. t' _ . .' ' . . --.,
, .
, 2Bddj6 niebt l'id
. ' e5d)eu. ' .
tea,,..- .p(fOOX gtbt btm
roaf thwm Finem tin wrmeynceJi
aber / fo QUj l'orr4S3unb
kr 9SCit rdfiem bIt fwtt
ijiIeinelt
Q)ol Strial iUt filltt berer burd) fugtn edang-
dlfr.tl1fd: an gulbtnm .fetten unb ..Mrinobim I lUlU
gier unb ltQtem I ' an
... fllst ;UolcfJAmetJ. ,
, X4iglf<f)(t21}unfcO &toAuthorise ':
JIle tt SPI-. 0 bu fJdff btf
"uel; fortbin
faailiarU. *>ie 8eit be,/unb I
;
t).IlUt't.it mtin, gei}eimcr/lemciner unb
.1,. :;. Unteawtiferunt>
.. . Laboratorio
. 00 in, 2lUe _ttl an'berm 'tf1un
. ., fAirqJ; 41(01 bQj on btm :
: '-J " J
I "
' . ~ ~ ' ( f ~
<l
'"
,
-
...."". \. ,
"1:_

,.'
W!
I
~ .. '" I
O'9H'''dby Googie
DOi,;,,,, by Coogle
D, 1 ,Coogle
felk war. grofftn I bamit bn
Q}otbfdfrr bit <tigd 1m nbtctttJ lta.
nimm wol itt I ffe mod)t(t1 unttn tin. .
I unb inHm feon I baj .
@jolb.barein gefltd't ",art uno burcl)faUm .
10
(tinl ober bati e"ferne I obtr flarch .001, a6tO- .
I mit rodd)tm er im Itia ilatfP!'
obtr 4btreibcn. I rnan ..
nid)t unb mit (!;OlD . angtfuUtt ., .
barrin eiCbtr ober @jo(b &uuor II.
fd)mdGt tuElr I iff aud) allff btr mabn st' eill6n ua.
rotfen; btr batte tti btitnUcI) bt"
ficb I granuUrtt I OOtr
Jtugdrotife I braucf>t tti 1m 4'nfieOen unb
4bereiben. iff u
btn mit Silbern,n mefJing I a(fo/ btr ,
(dffet rtcbttn roltffing boltn I
fd)ntib btn f(tinl altibann btr '
gut auff roltffingfarbt S C H-M 0-
(bati tr bann fan) gltid)tr@Stfo Kg.'
. fialt ficin gtfd)nitttn aUbtrdt btl) ffd) I Itt. I
tuecbfelt tins uors anbtrt I btn roleffing
fltdt er in I ben .
l
"(berntn in 'tigd mit fdnm "'ute ai&t.
ubiflifd)tn MAteriu,fetzt5 tin &U C6ment;rell . -
unb &U trtibt tr t5 ab
J
fo tt .
1,_
P.d\mltttm41n fcbtuatt. .. .
\
0 .1tafcl) uermifcbt tuar I ffl'.
fo jtner in tine 9tgtt
-. . ben r
Digiti''''byGoogle
<
Digiti", byGoogle
- ' ,
Digili"dbyGoogle
I
I ,ed y Coogle
.. ,
n J -,x> Coogle
,
" .-
..
Digiti", byGoogle
Digiti", byGoogle
t
[ -eo ,Coogle
Dig,li,'" by Coogle
Digiti", byCoogle
Digiti''''byGoogle
V.ERI'tAS QDJUM PAR
. t+mCh
" '""' nentWlellS C Q.E.l.. I, civ is. . I'

n.,,:t, . 4'J,Iil. n -.\ ;"I :,
Oi"""d by Google

Das könnte Ihnen auch gefallen