Sie sind auf Seite 1von 69

go9r~L~1'~ys

~?1-tzll
~A.JC

~~~~-V-t--t?

7:tJl.-??..'7-?';,-7'77'1'ffllll
~:JR.fi~IB'.Z:iill-T ~ 6-38

Tl05 TEL03(452)431 I

I
VGLF JSllOO

7;iJ-Jv7 A'7 -7'/(7).::..:i.--t!;:f'-t..--:/3

:...-~ml< ~=~!ii

~~o ~8(7):irxti1l.ffeL

..17-:Ac J:(;l'.tl.9ff:(7)

l.OC*o ( 9

t::r.70

~17:.

(7)~~ ~1~1Y-)l::~>K

L t:, :::J ;_...,. '7

::J';i,7

~ f.i. A~

1 ') /

7'-CT o < 9 c !1. An'El IY-Jit!!l::ioJ..., -C, t~1:: , ~~I::, *I;~


a~ l::~ill.J-C ~ 9 t: /1)(7) '/-Jv, CL'-') 7 ;iJ- Jv 7 A '7-7'/(7),'!l,~tJ<,

.:. (7) :::J / / ' 7

ft ;f-j" 1 (7) cp t::, *. ~ ft .f,'ltj~ C ft -:> 't tll*-"J ~ ti. -CL'

9 (7)-CT o
**~9clll1'JT9
~~f'JW:

< ;.,,t ::fJv7 . L', J':>ftt:l::WfLL't.1-71 7

-C~!J}-CT o

L\
,. '-+t-

:/ r::i ..1 :::i "t-f CT>T < ti. t:*~'T11:ti~ ~ ~iHE Lt: 7

~,

:...-.Y:...-, 7o :...L -c

:r.

~ ;r-1-;i.- F717'n<, ~ .:,1::~JTLL'~fl4~77A

::]';i,71 ::~~

;;$;(7)~ ~

r::i :...- ~

-CL' T

ISOOcc, *~ 70~1J(DIN)I/y/

1:: ~ llil ! t T 9 :::f;i, 7 !1 4 1-"7 "E:TJv. t 1? 0 A.,, ;it Lt: o ;:;.717'1 :...-7' Jv-7tif.>l'JT.
f.i. ;t-7' 1 O)cp 1:: u 0 n< 9 . *.As An'< -:> 0 !f 9 !li'.'.l[.

~?7;;71fi:tJ'ltft.L

:::i ;_...,. ' 7

(;t,

;iJ-Jv7 A'7-if;...-O)fi~*-Ji~ 7 !t-:>1.,t.:, ~1~f'i~:r.:...-.Y:...-,

;~~. illtt~1~n<ll1t-CT 0 ~t:ll>

L (

t":~

*!

L' ;hf.i.t: c-C:~-?I::

L -c~~1::* 1'J T o

-f L -C , 7-Jv7'- ~ ~ml!t 9 c JitlmT 9 t: ...,~ l'J Lt:~ 7 :...-::::> Jv


-.b.. :::i;i.,71;1:, ~JTLl.'~:t!l"t< 9(7)~~~tJt*.Lt: , ~!::.:.
nn'.:, (7) r 1 :; ;Jft'!l,~(7) < 9 -c"T.

L\
:::i;i.-71;1:, L'7'A.,t.i.~17(7)( 9 ~-'Ei'-C*t:1".:i -7 1 'J7"1
1.1--CT o :/ 3 ;; l:::':...-7'1::, )WJ}J!::, c-C t~ft 7 r:. IJ- 1J-.
-fL-C, 1*B!::(;t)g(

..-...~1:::Jt:< ft977:.

J -

1 l'fl<!::~ijl::~(.f!:: l:fJ'lt 9

<9

1.1-o :t.J~~ ( , L fJ' tfttR:


t.1-. :::i;i, 7 !1, ct:> ft f:(7)&8 ~

~ (7) ~ ? :...-

ft I-" 71/fJ<~LII>9 ;:;. ~-71


-.P!JE~ ~ 1t 9

t.l- 0

.c

-c"T.

L\
:::i;i.-71;1:,

~i!fCT>7;iJ-Jv7A '7 -7':...--C1" .

t.:n'i?, 7;iJ-Jv7A'7

-if:...-(7)Tr-.!-C~~*-"JW:LT . 1RJ~t.:.~ffl1.'t:t:!t9,

t:m~.

~1.

'db.

*!;~11:, ~~1::mi..., t:,.,_:;,

T('tl.

Ji~9 7 ;iJ-Jv7'A'7-7'/ -If" -~;;.

.:. ti. i?Tro.!-CfJ<:::i';i,7 C~I::,

if.> ft t: (7) t (7) 1:: ft l'J T .

< 9 .t (7)~~

L\
.:.O);fJ~ r::i 7'~~roll~fJ'!t-C .:.~~1

< t: ~ L'o :::J'Jv7fJ', ihftt:I::


i:: A.,ft .}.;~~(::J'.[?fJ' .:.ImL' t: t:tt 9 -c L J: 7 0 -1:?-Jv;;.? ;....- 1::,
ft n., ft l'J c ;1:; t: "f

n < t: ~ L,.

-f L -c, :::i;i., 7 (7)* l'J ...,

l'J

~.

::.:

ll:!i}-C,.,:...-1-"Jv~c...,-c-1:>~fJ'll>< t:~1.' .

~...,c,

.:. tl.fJ'., if.> ft t: (:: ::.:~m L' t: t.: < (:: ..- ~ :h LL'.

:::J'Jt-7.:.-f,

t 7 -?(7) 7 ;it )v
7A'7-if:...--Cif.>9 ::. C ~.:.t:fti~{/l.'f:t:lt9-CL J: 7 0

;h. ;/)'

i? 0)

( ~

O)r..9im.1:5t;JT 9 7
t~

::t )v 7

t: 7:> 7 ;/)' o

7 ii?-? t: '?Bl: L 'O) ;/)',


'7-if/O)tff,j._O)-?, + ;h.;I)<~ L (

(;I: (:' 7 t,i: ~

(:'

=
~

Lt: :::::i'J v 7-CT .

.; -r. .:. O)!J!f'J;R:t,i: :?-- ;;i 1' Jv~ = i:. /v < t: ~ L'

/ '-tt~ r , -Y i::i :; :::i (:.

:Eli:l:ln'-EI -cnn' tJ T . T .....:.-c 0) 7 ::t Jv 7 :?-- '7-7/n<+ 7 -c<I?


~ J: 7 t:, :::i';v7 t;E9~~E~i&: t:k-tJJt:.~7... t:g9jf -CT . i.1!1.ffe l
t::r..ri::i :$f1' 7 ~ :; 7 :A Glit1*1J~) n':::i';v70)gltifO)t:IP'>t :~15!!
~:h.

??'L'-C, 1' ;;i l)-\"0)7.J-T-ff1'7-, :/") 'S/7- P (:. J: 9f;>ft1'J:-C

Lt:
7 ::t Jv 7 7' '7-T/:j:.io:>.7;:t,i: )l\;Fo)O)cp "'(, i'lj: t

T.

0)1f~n'~* ~ tt~

:::i"Jv7 tJ</ '1' '/ x 1' ~L'n' ( : t~l;R:t:~;E L -c L' 9 ~~


;tt(;!, 7

::tJv? A. '7-if/n',

=i? /v(:.t,i:

=0) :::i;v 7 =0) J: 7 t: 7-ff1' .._,,Lt:


~

* :;

~3ru!fmO)j,'L'

tt t: O)-C9. 1g;L ,;r- .._,,


r n' i:.. :kt: /v(:itJt
~~ L t: 7P/ r '.7'77' .a-~-C, 1)-\"t:.t,i:t:'.' i?1J'(:5ift:tt9 , L'P~9
:Ar'J-.b. 71'/, .+L..-c, 7P/ r

7"' 1 J;vO)rt : -t!;.ir~tt t:

+ 0)7;: ~ t,i:~E ~ :::i / / ' 7

?--;f-1'7-(;t, ~'1t~ :A.b.-A. <:5Jfl:L To ;E.fT~3'i:'.iE~it. ftl;R:

:::i;v 71;1:,

t:;E.;;t.:'tt-ct<1-' <, ~ift;j.O)Jil"it."Jt: t:k~ t.i:~S!:ttl~*t: l T .


:::J'Jv70):A;;i 1' IJ /7'0) t "J-?0)7;:~ t,i:~:Jlt(;I:, ..fO):::J //-\7 r

-c.

t.i:gltift:;I? t) T . ~:&3730mm, ~ rjJ 161 Omm 0 :& ~ (;l:~,ii (, rjJ(;I:

Jv-.b. t ]fj:~O)cp t:-1*<:*i:li7't;

IZ. ( ,

c L' 7 gltif-C9 o

;E ~ Ji1iEfJ'+-5t-c, ]fi:~n'IZ. ( , L n' t filj

1~n't:-:>~

tJ tilt1P'>tt1.r. ;t-7'11;1: :::i //'7 r t,i:1Jn</5~t=~t~-g--c


T . ; g L t: ~Jcp ~ ;E 9 c ~, !S:f]fl:T 9 c ~, c -C t ~ijil)""l'9 0 L

fJ'

t, ~~tP < -C9"1- T .

t.i:~ ~J\

c ttiil\j ~1st!L,.;

x.._,,::.;.._,,

Jv-A~.

r t: 9

=c -c,

*~7~9~(9 .
t)

t: IP'>(:.,

~t : .:i..::.-

Lt: . :r.. .._,,.y .._,, ~*liHti:ID:t:-1:! .,, 1- T 9


c
-c-~~t:tt :::i// '7r(:.9~. r7/?
:k ~ t.i: A...-{- :A ~~i:l+l:9

9 C ( :~J:j) L -CL' 9 0
:::i' Jv71;t, 7':~ t.i:~E~:::J //'7 r t,i:;f-7'1

ii? t.i: t: (:, J:

t,i:{i@ijilj ~

~ t.lt#!:9

l :~it."JL

t:,

=;h.fJ' i? 0) ( 9 -CT

t:*

7 1- t.i:9f.1Jt~ t _, t: :::JJi., 7 t=. :. .n ti C'JA\. ,~rJln<~m'J ~ .n


-C \.'.;, c!::: t;t, c!::: -C t ~{~ -c t'- t.i: \.' -c L J: 7 o :. .n ~Ji -c t, :::J' Ji., 7
:::J :.--" '

n<, 1],~\.' <.;, ~'61]7:> 7 c!::: L -C~ nt:o:>-Ct;tt.i: < , ~ -,t: l'J c!:::
IA\. '.@fi:.A ""- .A ~ii] .;, t : d:> l= ~ .ti. t: ( 9 -ciY.> .;, :. c!::: IJ <~ 'h tr
l'J\.'f:t:lt9-C L.i; 7 o t:c!:::xtt, 7:7-t?Ji., ""?z'Ji.,IJ' ':> 1J"'7 .Y.-

1- o:>"-:";; :7 v.A 1- -Co:>~~~ ~Jllj-,-C ~.;, c!::: 2 m 0 7 o /I- c ') "'7


';/ 3 Jv?f- ?."'-.Ali I . 3m 0 :.o:>,@{i:.A""-.A(;I:, ~ 7 t=9l~~
t=~~~T .;,}A~ -cT o ~o:>~~t.i:.@ii: .A""-.A ~ J: l'J :.J!Jlff\. ' t: t -!.
< t:u.>t=, ~ t.i: :::J -7'.:i. o-"( c i..--ij'-O):::J/l:::'::t--.Y-3/'/-1t =~~I') ( t: ~\.' o Ara~.I~t = ~-:1\.'-C~~t~.nt:, "VT;; I- ~1'

/o:>7o/I- .Y.-l-t;1:7JvlJ:771':=.:.--7'0 ~ -, t: I') Lt:'J"'7 '/


- t- o t 1? .:r, Iv, t: _,~ I') t.i. v:17' Jv-.L..nn l'J T . ~~ J: a
""" :.--7 v - .;...- 3 :.--0 '/ .A 7 .L.. t;1: , t'- 'h d:> -C ~J:W: a{] -c. 'ii!; l: I~ t.i. :Eir
l*J~tilJ l'J 1:1:1 L T 0 ~nt;tn' I') -ct.i. <. t~~ ~i~Tt:u.>1:~ < o:>
~Jfjnnl') To L'i-IE.J:\.'.7J-"":11-. "' :1 r.Al')0~:..-"<1-i1'-,

:::J - I- 7 ;; :7 t.i: C'-C' T 0


9}Ut1, t: LfJ't= :::J /"':7 t- -CTn<, JJI~t1 1 ~ t.: ':>:tt.t.i:\.'liC'IA<,
~-CT o 7 ;t Ji,, :7 .A '7--T/0llf L \. '!l\1-t~fm\.' t:" \'~- I-, .Y.
o;;:::Jt.i:c-. -r<-:n.t:< .;, ~~~t-:. Lt: :777 t-7:..- .Y.:17'!1.
:. o:> :::J'Ji., 7 ~ t, .:rz:;*1.i:7 ;t Jv :7 .A '7--7:..- t=1.:rr.-C t: o:>-CT 0

:::i'"' 7

1:.

.}.;*

t} (:. t.i: '? -c'

-r ~ L: i? ti. 9 .:. t l;l:, ~ O)t~"'

-c-r

.}.;*I') 1:.t.i:9ntJ<, t""A,t.i:1:.~\.'.fE.~l~-:>-C\.'J: it, 1.litJ'tJ'~ i


t' i!J!'~tJ<~tJ')) i t ' 1.litJ't.I')) i t ' \. ' -r1:.foJJ];:f-i:l*-:>
-c 1.' J: i t, t:-::> t:~f:f- i:i -c il?)) i t. ~ O)M"' t:.Wft.1'*1- 9 l:l:

-r-c-r

1;...-A ~Jv..><' / ~ "'.::t-Ji...~ .::-i?1i, 1.:1.i:n1!, :::i;i...7t.1<1.'t.1't :.~~l't-:J


t.i:< 9-CiJ?9tJ'n<.t-.:;ntJ'l'J\.'t:t:ltTo < 9 ~Mi :., $:~
1:., ~illiiT 9t:~1.: 1.JZ~t.i:~fllt.1<, ~?& t !licwt"' n -c 1.' To
A 7"7

J ;...-7

1-Ji...~~.li-:> t: a? t.i. t:0)1m1:.,

-n<, -rma~1i, -c ~ To

~ 1.i:P:J~ ..><'- ~

~~t. i.~V~rilt. ~-*'+!tt.i:

t""t.1<Ji$1:.

MliA.
07-

n -c 1.' ;-o .:. O)P:J~..><' -

A1"/T, l:::-:$1-i.,lU'"/7-v--/3 /

"'tl.-CL'To
-/ ;,..-7Jvt.i;-cj:I(:. t,

7?

~ -0)1.i:. 1.: t:l:,

2 ~'~-tJHf:!;t 0) 7
A1;;7-tJ<lliCifi

-?-?O)~~tJ<3't:~l:.i!tfJ: L~

~ "'ti. -CL' 91 /A ~ Jv..><' /

< "'ti. -C L..-1

~ "'.::tJvl;l:, ~,&MO)'*;t~ ~iil!ffl

L,

~O)J:.~$;:t.l''-'*;t~-c.1' ;;

L -C 1.' 9$:~!~t-c-t o

r~*&A-.1'-7-...-{

-/i:l ;; ::J t:.,@,?\.'l\.'9iii\.'.f'i:if!O)~mJtJ<,


.:. 0) :::i;i,. 7 t:. t ?t.l'htl. -C '-'T o

~7"-t?l.>'tf!AT l6 '"E-7'JJ...C.- ~-?> c .: ? 1.>'.f> I) T


(J:.Ut.~Jltl;t,
07Y:it'l.>'#:I~.
0?.1::-r .>' -~-1:t, km~J-ct.. ri-r .

:::iJv7(1, \.'?-t~~~~t:;iE9( 9l o imfiiT9=t:n<, t:-C-t


~ L 1..' < 9 1 -C-t o
f~'fftrg!:. ? '// I- ~:11.t:, ~rfEl0)7C/ I- .:I:/S//(1, t : ( L\.'
/~'7 - ~t: < :hX., ~9u'r.L t:.+n-t':tl.0)*1'-Ji...1:., T < nt: ~!fib
1J t c - r *-Jv7'1' :..- :7'tt1i~~-9-X. -c 1.., .t
iitrta1:.f.J n<n'n'

-r

9 0)-C, T ti.. t: ~:iE:l'!t: ~:vtl!\.1:.s~1.. 't~m1J ~~f!fi L .t T


i@-tJJtJ. * 1' -)vO)'fftillt: ;i_~;~ ( / \7 / 7-.IJ< t: :11.f: A. "j' IJ / :7'11,
r.z;.1.., 1- v;1 r t:~1..' *1' -Ji...~-A.t::fl31 -?-C, ~r nt:71i))!~:iE:
1'i. :h- /-CO)~:iE: L t: :iE1'T'l'i: ~? < '"? -C 1..' .t T o
-tJJti..O)iR.1..' 7 ;1 7 & t: .=. ::t :,..-0) A. 77 11 :..- :7't:, ~nt.i: /v-"" .y
-? -C\. \

r71'/\- l.: -t, ~*flt: l-"71'/\-!:.-t,


~~-c~~t.i:~ii~ '5J1l~!:. L -c 1..' .t To
:::Ov71i, fta-CLn'-t~lf'.-CTo .+O)= t:n<=O) < 91 ~-<Ii
C'~~~~ t::iE9<9.t1:.~-c. LIJ'-t;m:< ;iE9<9.t1:. L -C\.'9
O)-C ""9 .+0)-J X., il~iilill1i~!il55km/ h(A / T ISOkm/ h)l:.
A.7Al1,

~O)~L'

~L.

~Jl:liiit..:

i?ti..t,i:L'(i C'*fj~ir..J-CT o 45l O)'}i'/


~1..'-?lt1..-i:.-tn11, Ja1..'*1.:-t~!:.tl i?ti...t To

I)/~/ 7

J:Jij:Jtli, -\":l"-t?ti'ffi1'. T ii> ':7'JL-c ftil> c .: ;i, ti'if'> I) 1 T )


0:tc:7i:i:.- I- f71::-tt1' f t::.:1.- ~ 7-ti'?lt-?tl.1-t.
(
@;;!.71'7'1' ;.-p- JL--7li:t7',:....3 :.-<:-t 0

:J'Jv70)~:fm~..}.; 1:.t.rlt 1 L J: i . ~~~~ c7.E9 ::fJv70){.'

JliiC' tL'i ~~.:X:./y/ 0 ..fnli, "t-C l:..1~-if!.iE tr- n t: ii!iilitiE7JC~ I SOOcc .:r. / y / -c-r 0
::::i'11; 70)~~1i , 10.~:n(o1 N ) O')iinE~~t~ L

1',

-/CJ

;1:::J-C~

9 . s -"7 'J :..-- 7'.

OHC .:r. / y /Ii, C -C t@lfit;< A..L..-;:(-C L fJ' t M'fJ'

..f n -CL'-C

-it-"= A- 5r ;1 I' -r ::::i :..-- I' CJ - '"' ~ n .;, -atllJ 7 r :..-- t;<
1f)Jg., L'?t~i~~f!f:?iJljt-c-r . ::::i"Jv70).:r.:,...-y:,...-(i, ~1i~E-C,
*i~tJ<J:..;, c

b.I! I') ~ffi. ( , L fJ' t *f;~l'il:. T ( n -CL' T 0 ..f O)iilit.~:!'ili999999


-c-@~-r.;, 6 (fjO)~fj- ,;<- 5f-t;< E!f~O)(i (: ~4~!8"? -c L' T 0
.:. O).:r. / y /tJ'tt4fTI:iltl:., L 'h' t{l:Ji~J} L -C ?"} :,...- I' tr- n -CL'.;, 0)1:.

-!!.7 :7-t!Jv~~i~.:. t; c -3n,1:.~J:.1J. -r1;r ~ LL 'Bf.lii5~~ L

.:.)i:

-r. f1>!!!*0)**1fti=@~1:. :n tJ'n, ;~ ~ t:WJ1:. ti, ~.liL '@l~t:1t


t;<{tjj ~. ? ~ -.L.. 7 '/ 7 t;< c -c t~.lifJ'L '~ra'J-C"t Jj. T 0 L fJ' t.

<.
IA<

<t :

tr-L' .:.O)'?>'>nt:c .:r.11;y:,...- JV-.L..O)A..-{-A.~'1'tr

L'h't;f-:.--;t"/ I' ~f~< T9.:. ctJ<-cg. "t ..fnt:ltJti~t;<


t.i: I), L'ht~~J::j}LO')PL'if-7'1 7-ff1:.--n<-cg. T .

"t-Cl:."tt!~LL'P.Jilj)~..}.;t'-~t: 7i:i:..--t-- .:X:./Y/,

7CJ/f' ;t-

L'~Jf.J:h ~~~ L, ttul.1:.~;j L -C t T It~ LL 't!fjj\::;IJ ~ t "?-CL,

1-Jv r717'0)1J'itn'::::i'11; 71:. t ~tJ tr- n -c L' -r. ~W!R:lr~


~O)-ij-A,.-{ /y 3 /-C"To 7P/ f'( i , CJ-7- "J1'-/.:i.;:f--/~

~fiij Lt: .A

"'77 :.--

I' 7 '/ I' 5r 170

')-\"'

-ij-,A.-{/y3

/(i, jJT L ( l'#l~tr

nt:T~O)

l' --/3:.--1::.'-.L.. t--t..-- 'J:..--7' 7:7.A.Jv~t-=>, ..::i_.=.:7 f.J'. A. I' 7 '/ I' 5r 17-C"t o .:. 0) -ij- .A..-{/-/ 3 /I:. J: "? -C, ,P.J>:flJitl

t.i: (:O)~~-c tf~!fifi!iin<i.;61:...&..n i', .A.L..-.A t.i: Qtt~~tll L

T . 7 i:i :..-- I' 1:. J: I) ~ < O)fiij'I[ ~ n' It t:!!tl

..f O')f: ~. :h~ffi.

T It ~ L L 'ibfi1!i~'.lf:tt. CJ - r ;t--JvT 1' ;....- 7', ..f L -c. T ('


n t: ::::i -7- 'J :..-- ml'ili, 1 t:~:I~~O)PL, F 71.1 ' -0')n1:. t 1 t:
0

F71.1'-1:.1i~~ F 717'0)~L

*.;, n0).ffit1:.1.i. "?-C ~~ .;, -

tr-

~f~~

-c <n T

.:. O)~~m1i 7 ~ Jv:7 A. '7-if:.--0)

~t(.Jf~!i~J~~~l8"? -CL' 9 O)""("f o

...t.tir!j:Jlli:ti"::...- I-" Jl/C'f . El*l:tt..>-.~ tt.7.>0>liE.1'/ I-' Jl-$0>1:6">~)


( 7.>pJitJ'$,

I')*.,.

~Jv 7(J)7

Cl;....- t- ;7'1J Jv(:. ~L'""(L'QVW(J)?-7(;1:,

~4m~-?-CL'

< (J);::

it T .

7 ::;- Jv 7 .A '7 - ;r;...--c if> Q ::::. c (;J:, T <


tt t: i:i"I:.~. il'iil~.:I~, ~~I~
~'fmj~ -CL'Q::::. (:(J)fil[-CT 0 ~ i?I:. 7::;-Jv7:A.'7 - T/-Cif)Q.:: c
1;1:, t -? c ~ <(J)flL~ ~ .t:>ilf-HF: L -c l ' T .
-f (J)flJ,~ ~ J:.lf-C h L .1; 7 . ;g- 1:., 1;1: L.: d>-C ~~T Q < Q -c
l;J:, c'IJ'< t-77.Jv'IJ'if)IJ'IJ'"l:>-CT . L'/J'L, ~aiEThO)~;i,,70)

tt~j1:.1;1:,

-f(J):::f'~'IJ'if:>

c'IJ';g-?t:C:
;g=(J)flJ.~c

.:7.-"7 ,,-\-;;-c:::f'l31tlt.i:<'.'Q'Lt<Y>IJ 1tfv 0


L -c, 7 ::;- ;1,,7 -A r;-;r;...-t: 'IJ' .:,,, -f (J)$J',,,O)fm1;1:,
L '/J' t,

=(J) ~;i,, 7 ~ t

<'.' i?I:.,

foJ'/J':::i-~B11tt.i:.::

c -C t %JJ.a-'.)-

'IJ',

IJ it 1v. ;g= i:., 75-,

ian-c~

Q 7::;-;1,,7 :A. '7--7';...- "if- !::".A

L? '/]'I') Jl~-? -c L'

;gl!9(J)flJ,~'IJ<iY)IJ

T 0

~;i,,71 :.~-?-C~~Lf:-'-\"if

t- -'?> .Y c :t ~ -C, -f 0) T ('ti. t: .6.Jt~ 'IJ'~ll <'.' ti. -C L' Q ,

~ /.? (J)jtfit\j

'IJ' -? t: <~ti L If t t.i: <, .:: (J) ~;i... 71:.t;jiffl <'.'ti., <'.' i? 1:: t:, .::
(J) < Q (J)f: d) (:. , WT LL '111if:r'IJ'fm~ ~ti. -C:!*ffl <'.'ti.LL' Q
c -c

il;-C~~

T.

--< -C (J) t (J) 'IJ'#iii-? -CL' 9 C L' 7 ::::. C -C' T

;g.n:.O)flL~ c

ti., EJ;;.j;;;(J)~<'.' 1:.mHt i?tt. T .


? IJ, ~;i... 71:. 1;1:, if> t.i: t: (J) 7 ::;- Jv 7.A'7--7';...-1:.~ <'.' tt QT
0

1;1:, El ;;.j;;;(J)~~l:4!->?>J~~~;:li:A.x;J-~1:.?
L' -C t, foJ i? ;::,l,,~(J) t.i: L'::::. C -CT 0 ~)v 7 (;j:, :fJ!,:f*(J) -C, 7
L -c,

~;i... 7

Q.:: c 'IJ'-C ~ T o ~~:$1:. ?L 'Lt, :A.


L: d>, T--< -C (J)xg~'/J<7 ::;-Jv :7 .A '7--7'/0)I.

Jvl :. -f(J)tt~~~~mtT

I::'-

l-'15-~tJi ~ (;j:

z 1"7
(..t.fll!~Jtcn
*1. 1t A..

.A:9 :---:9'- I" '!0711-1.t. '75'!0711-c L-Cli, B*t:tt;.A.~)

7 ::t Jv ::7 7- '7-if;...-n<~ttfi~t.i: < 9 1


~l:?L'-Cli,

-t-:n.1:.b-~:t?L1.'.

M L-C'-' T o
7;:tJv;:7.7.'7-if/(;I:,

~ttf~T

9 J:..U.,

..f-(7)~-;i::X;f

tlTL'-'tt.1f.T~~1j!L-C,

~:i:~ = ?(J)ii'.iifJ'':>~~ 1T o

?1

~~

t),

$'.

t 7-?, n-$
~n<~~Lt::IR;.g-, ..f"(J)~~~il}1J-t: < '-'CIP'.>9t:IP':>(J):X.tm
~
11.Jtr..J t.i:~:i:. (J)=? "'('T o
:::fJv 7 1:: l;::(J) J: 7 t.,:fi~ttJtr..Jt,,.'te:i::X;f~n< c ':> :h. -C 1.' 9 -c L .t 7 n'o
'9~- 1::.:: i~L't:t:'~ t:l.'(J)(;t, -t!Jv7 .7-91::..71' .Y/;:7' .7.
~~*~1=1lJJ< t:IP':>(J):X1~

fi~111.Jtr..J1,,.~:i:c,

77 'J ;...-;:7' .Y:A7 J... c J: lt:h. 9#,l.t~-CT o ::. :h.li, jj'lJ'41ft(J))t1Jn<,, ,


/;:7 Lt: t)' A 1) ;;/LL, llliJllJ1JtJ<:::j'~lj1:tJ't.1'-:>t: c ~ t, r

71',, <-tJ<;gmtr..J<= < 9 i (J)im~~IElm ~it J: 7 c L 1.i: <-ct,


1' -Jv(J){f)J~ 1: J:-:> -c, !1~1:iidit!il'!t~i*=? c 1.' 7 , iiIDWJtr..Jt.,:~~
"'(T 0 ::. (J)~IL~!i, ::.:t.!l'J:.AJ:.(7) t (J) n< <f> t) 1 T o
~<:>1:, 7t..--.::\=-li, 7i:i;...-t-1:f1 .7.::7 7t..--.::\=-~~L-C1.'1
"'9 0 1 t:~1'7 -:::J.TJv '/1 ;...- -+.t-.:\=-;; t- 7v -.::\=- .Y.7.7J...cl!'fl1
:n. 9. i!oJ1ft(J)* 1' -Jv ~:X-t.1l!*.Jit1:*a1v t:=@~(J);lh/@l~~:!*m L
-Cl.'1T o ::.:h.li, $t;(J)-t!Jv7 ;;i.9~7 1.:.;;...-;:7' .7-77 1) ;...-7 Y

.7. 7 J... c (J);j:!~H~~~ -c, C: A,t.,: c ~ 1: t~~t.i:ifiiml!itJllJ1J ~~~ L


To
~(J)ftJ1,, ~*-* I) -t1 '/ "(' / f'-"-, $, ( j;::_ ~ 1i '/ "(' / t'- ff7 ;;i_t,,_ (:',
Ji:~ ~*~<=llJJ ( t: IP')(J):X;fmn<, T h 9h1: ""(!()> ~ c e:1. 'LI.' T 0
~ ':> 1:, $'.~(J)t~~ ~ 1>t.i: < "t 9 t: IP':>(J):X;f~-C~1ltT--< ~Ii, -::J 7
/.Y/Jv '/-:..--cll'flt:h.9, < 9(7)jj'lJftt(J) "::.:t?tt.9$~" "'(T o
fiif,!~ 7 ltt:ij];.g-, ::. :t?:h.9::. c -c, .Y 3 ;; ::7 ~l!&J}x L, *~(J)~
~~~9(!)-CT 0

-:> -C .f:> t), *~(J)'ti:':i:~~i*= L -C 1.' To ::. :t?:h. ~$~. ::. :t?tt.t.i:
1. 'JSB'5j-(J)*Jl..g-:t?itl: J:-:> -c, 'te:i:1<i:-Wl L -C 1. ' 9 (7)-CT.
~~~I J\ ~ ( T ~ f: IP')(J)fj~ ~&ffll}B "'(*(f :t\.(;j'. ~ t) ;'J<;f) t) it lvo
t: c ~It, .:i..=-" <--+.t Jv .Y 3 ;...- I- ~it-Lt: -t? -77 1 ;;i. 77 'J ;...::7'-::J 7.1..., BltWt~(J),,<;; ::7 ~ 7-, 1' /A I- Jv .-" ;...- I- "';t-Jt-1.i:li
L: IP':>, JC~<:-'';; t' ~ !;t C:::. Lt: !fi:'.liro T--< "'( 'te:i:....._(J)~ "'(To
7 ;:t Jv ;:7 .7. '7-if;...- l::X;fT 9 f~fl(;I:, ~ (J)'ti:'-;i::X;f~ ....... (J)fj~'( t <f>
-?>(7)-C"t 0
,

.t.A~

..... _

_.

-----.;

L- 1.s2.02.s2 sM-s-g-12-1su- -e2 ~gs - 100-1oi.-

~tt t: ;1J<,

--

-- -

l:: A..tt El a-:J""t:"::IJv 7 t.:.t:>~ l'J t.: tt 7:> 7 C::, ;t t::ill!*ic7) .::

~~ J

-t> ., 1' ::..-- r

-;1J<~M>i-~1Mrc-;-;1J' .:,, ;:n:.~<7) ~1.,

s 1:" td~/JO)

9 ;t t.:Wlri'f ~ tt 9 t. 0) ;1J<;1E~t.: ~ 7:>.., 1: 1.' ;t T o

:?-Jt.W-t;I: :k ~ <$;1J<.., 1: 1.' To


VW? -7<7)1ff_(, Y-\7-7'tt~l.:0)7o::..--t- :7' 1J Jvo

t: C:: ~ (;!'.,

1.,.., tt1. -t.:JZ;I)< rJ. m1., 77 A

~~~;IJ<)~;IJ' 7:>

7 c, . . . :. 7" 7

::..--

-c ~ 7:> 7 c,

-=:J.Jv 7 t.: t;I:, ~ tt t: ;1J< <

lll!ii:j:IO)~;tt >S; 1. '~ L, )]t~~~ t.

::f--\7 ;.o 71:" ~ .Q 7 .Y

:::t(@lffti:l"i:i) t;I: t.1'.> 7:> A..tM~lJlj""t:"T o

~5tt;IJ< El :i'.r. "?

~9;1J'r?t.:7Ut3t:t.i:.1~;..;.1'-.

~~1:",

~ L 1:,

Y3 ;17>S.-%lJl.XT 9.1';1 r-::>~1'."T o

1i'l ~<7)1' ::..--7' 1" ?-- ~ -

7 ::..-- 7;1J<*i:JiA tt 1: 1.' ;t To

;t

P;t-t;1J<'fsem ~

;17ll1;1J<ffl~~tt1: 1.' ;t T .

7 0 /

< .Q<7)rj"J

n 1: 1., a: ;-;/)' ,;,,

1t A.. o

L ;IJ' t ~ t .:)J!-~;1J<1: ~ 9 .:: C:: -c, :::t- t- ?7 ;1 7 0)1t~


;1J<, l:: A.. l:: A...b ~ 1: 1., ;-o ::JJv 7 t.: t., t. -t:> 7:> A. 7 Jv :::t- t-?7

t- y - t- !.: (;!:,

- I- t.: t

=lfil~~O)~~......:_)v

;t,; IiX~1tT 9.::

t- ;IJ<~~ill!o IJ -t7 y

t- 7 ::..-- :t.J t..- ;1:/;1J'~Fm ~ tt -c 1.' T

.=l.filflii~O)~'.i'..-..:.Jv

t L. ~1.:.::$~1:-~ttt;I'.,

fl, 1$i,

1. 't,i:

.A71'7'1::..--:7' Jv-7-::>~c7)-=:J.Jv7t,

C:: ;1J'-C ~ T .
::..--

~ tt

t: O)~;=t->S.-? t: ~ T .

.::ttr? , -?-? O)~'(filjt.:1;1:,

IJ-t'

7 ::..--7';1J'-::>1. '1: 1. '1:. f~*'C!lit.:ra,~

7:::tJv7.A'7-7'::..--tti?1:"1<J:<7), ;Qi

'-'8'i:ii1i c J-.~tt1J:.lf;1J<-~;- 9 t:tt-c~ L: c tt. T . '-'f: ttl'J-::>


< -tt rJ O)t~~a-::i i:i: ~1.Fm c- 1J:.tfc7) ~ ~ ;IJ"I~. ~~1.i: r 71' 7?: .t:o
~:W: L 1: I. ' 9 c7)

~~-tJJ~~O)""( ~ 9i!JJ1lt'.:pg ~ 7-t.~j\li~Jlll""(T 0

t.: 1;1:, :;1::::~<7)-=:J ::..-- t:.::t-y 3

<,

-c-t o

7 1'.>. El *O)~PiJ"l*~~il!i1: J: I) Jll(i-:J":::f'iiTfiE1.- ~ 0) t>';;, I) :t)


(J:.m'.ij:Rd>~MiO)
-r. x, 7 '-'::tli!Eim.l'ab'tili~tlc 1.- I) -r.

<9

!;I:~ L

<ih? -C !i L 1. '

~'h'

':> c 1.'? -C ?ilJ4~tJ<t:? ~ f'J ij!t~


c .:t,;~;lo:>/]!;I:, tt? L -CPtt < ;n f'J itA. 0

tt1.' J:? -c1;1:1E.Q 0


pt.i: < c: t, ::i :.--..-~7 r tt < 9 -c, r 7:.--7
51':.-- c: li!iJ t.: J:? t:f~t:~a f'J ll ~it 9~f'J11t;1:,

Jt.--.b.~. ~~*o:>-tz
~tttJ<~1., c: 1. 'h ~-

9~;l1tA.o

::iJv7l;I:,

r7:.--7

.A~-.A~itr~o:>-~o:><=1>1:;r.F11J.-.;r,..,

-r L -c.

:;;l;:~ttJ-V r7"~?(t.Q=.c-c.

~ L ~ ~m? tt 9 ('."

=-

::(7)r,,'lfm~M~~L1

Lt:. L'h't
J:i 'h', t: L J:i, ~JT L 1. 'trurn~ ~~h t::'9 =. c:

t: tffltij) L -C 1.' T .
-r :n -c1;1:, 7-JL--'7'- r ~ ;n tt-c '*'~.::'=>A. t: 1., :n 1 L .1: -1 7 Jv-7'- r ~ih!t9c, r7:.--7 Jv-.b.o:>J:.7:$ltJ<-~t:t1?J:.tJ<?
-C, -r=.t:t:?~f'J~o:>nf~9 r7:.--7 .A~-.AtJ<~l*JLT .

350 o:>a;.,~ tJ<;n f'J 9'h' ':>, 1? .1:-:> c Lt: ::~rr. .:t,;J?l~t:t;l:ioJ:::f'

El El:lil? f'J it A.. t L~~c: ;n:nit J -v -Y- r O)f~. r 7 :.-- 7 .A


~- .AO)J:. 7 :$l O)J:.t:, :R#o:>~ ~ 1 -c?ilJ4mtJ<fft.;ry. =. ~ 1 T .
1 t::' t?c?ilT~~~fl.'fht:vc: ~t:1;1:, 1J-v -Y-ro:>,.":17v.A r~
i)1JI: t: t: h =. A. -c, 1iiJT c, -f =. t: 1;1:, 1 9 -c~ I~ L -c t -c ~ -f ?
t.,: Ii ('."JAi.' .A~- .A tJ<-c ~ ihtJ< f'J 1 To

:: o:> ::i ;...-..- ~ 7 r t.i. -t- 7' 1 t: =. :tLti ('."(7)7ilJ4~tJ<?~ 9 t.i. A. -c, ~ t:1!
L: ':> :tL t.,: I. ' ( i ('." -r9 ;t.).
::i'JL--7 c*t:, Wi"L I.'< 91 (7).A~-.A .:i:--(.YtJ<flH~Lt:o:>-C"t.
0

..-.,-.
- ....

I.

:t-:> It 9 JlttWt.i:*~1:1:t= J: ? -C, Ii L: ~ -C ~ ~ n 9 0)-C-t 0

7 ;:tJt- 7 .A'7--T/

7 ::t JL- 7 A '7 - if/O) ~

T-"' I." 0) 7 ;:t Jv 7 .A '7 - ?'/Ii, -t O)g5,,"'., O)~~ t.r ':> , ~\J! -C 0 ) -

7;:tJv 7.A'7-7';.... li, ;tt~~O)~'tJ: \.'( r..-C-t . Lf:rL . ~~U~-c

L'~'.Mc, -tL'i.", 1fi:!fJi-C~9 7;:tJv7.A'7-7'::.-- -tt-1:::'..A-C-t.

?-? 0)iJfliH = :t-:> L' -C , ~ U' L \. 't~~ t.r -'i It, t: c ~ h "f tJ -c t :::{'

ii? 9 J:AJ:.-fO) i'iti~t.r.

<:'0) ( 9 -C t, 7 ;:t JL- 7 .A '7 -?'::.-- '}~~ c \.' -'i .:: c Ii,

~ t.i,' f lj,r;!i{ t.r-kil:l l =ia&~

=c 1= t.i:

I')

':> t=

Jt:~t.i.'PJi'tJ<;l?nlt,

7 ;:tJv7 .A '7-?'/0')i'l!fj~~

t:, J- 1') tl:l Lt= t C'~n T o .::O)J: -'i t.i:fcli

8'i:1'.l.'t t.r ~ ~T~~-f O) t O)tJ<, 7 ;:t )v 7 A '7-7'/0)L'? -e t1iE

C'O)( 9 tVWv-7t.r?lt-C~9J:il, i!t.W.~O).A./.l(l),

7;:t

Jv7A'7 -7'/1=X:t-r 9 2'1a~Jil=:t-:>Jii5~ T 9 c t.r7'.-tJJt=~~ L \. \


T . -t nli:/it t i..-~JL-O)iQi\.' 7 7 7 t- """/"/ ''/ 7 c. ~lif!iH=

~9;gj\.'8'i:1~t.r-::>

< IJ,

t:-tnt>' 7;:tJv7.A'7-if::.-- O)~~J:ILt>'


;gjL 'fiM~tJ<? It':> *1.. 9 !!1:13 '}? ( ? I."\.' 9 0) -C-t 0 .:: O)ii!fj~'t:tli,
T-"' I." 0)*'1!i,. ~- :; t=-::> \.' -C t fiij~ -c-t.

if-1:::'. .A
*-~~ i

':lm- t

t.rfW~t= 7 x ''/
~\. ~;;\;fil?; t=i*? t: ~1= Ii,

.Q t= ..&- ~ :b LL 'T (" n t:-tt- 1:::'. .A tJ'ifU1l~ -c-r 0

.:: 0)

7 ::t }v 7 A '7

- 7::.--t><, -tt-~" .A.I~O)t.i;L'Pfi'-C(i ( 9 t.r?'f:':>t.i.L 'O)t,

ii!* tJ'<I? 9 tJ.:, -c-r

<

.::(!)

7 L. +0)7-

~ -1= t

c ?\. '\.. mnn'(';>11JI!n'

1Th*1.. 9 . t~t>i? . '.lZ~-r tt.i:L'O)l= 1'iB.f',,0)'3'.1:~~t.r-rr...:: c ti!?


l'J 1t lv 0

;t.,;~O)fi?i.tf.Jt=

t.i;

l'J T .

8*-Cl;l:-t'-t'i?tJ', 100 ;l)pJTJ;AJ:.0) -ij--~.A.::t'/ t- t.rf~t?. ~~ 0)


7 ;:t JL-7 .A '7-7::.-- t.r Jig? -C \.' r.. 0)-C-t o

7 ;:tJL-7.A'7-7'/ -tt-1:::'..AO)~:lit(i, fi":bt.i:~-177' /--/.A"/


.A7.L..t=<l?l'J 1" .::O)-/.A7".L.. l=J:?i.",

< 90)T-"'i."O)~*.t~

::i :.- t:"""

- ~ -1: J: 951'1' 7 7' / -:/ .Al;t, i.!l.'/lo:> I:::. 7>. B :<ji;C"l;t~~ ~ti.)

-c .t; I') ii: 1t ;..,.

t: Ln'I:

< r.,

~ 1-::$:~~{:

~)K~.::

c {;I:, t:>?i"1.'.:: c -c11.:1? l'J itA.0 ;z,7


L l t,1(~1-L \ c 7 .:: c 11, t: < ~A.<!? r., O)-C--9n' G.

L:IJ'L, t LliA.c 71:~aAt.i:, < r.,0)}';'i4~~t.i:~ l'Jf:L'C.:f.>~


~ t.i: G, ::i;i, 7 l11l' 9' .:!? t.i: t: O):f.> El 1: :IJ' t.i: 7 T L J: 7 0 ::iJv 7 c 1.'
7

< r.,

~~fflJj:cL'7min'GJii-c

t,

.::niicilic~O)~i'~

c c-1.,

t:, l:IJ't, *-I;~t1;~:;*::1:J)l:~~t: ( r., 11, 11!:!,l:j!.:f?f: St.i.'L'-C


L J: 7 . ::i;i,7(;1:, ~!tt~:*:-tJJ1:~~ r.,, tL? ~ c Lt: 7;;t Jv:?

::J'Jv 7 :IJ< 7 ::t Jv:? 7-. '7-7/ -C .:!? 9 .:: C (1, {OJ C \.' '? -C t tt:t.J~-C

t:n' G c

L'?-C-Elt~tL -c,

1J: L \ -c- L J: 7 0
:? ~ t.i.';f--T 1',

c 1: .::*flif~'/J<f9:> < -c L J: 7 .
::i';i,, 7 ~ .:!? t.i: t: o:i~lf[ c L -C :f.>~U' 1: t.i:? -C, rr!l!IJ ~& S~1 : t.i:

~ t.i.' .:f.>~4~-C .:f? r.,.::

7..'7-7/t.i:O)-Ci" .
.::n1=~~ISl)t:,

c \.' 7 tR1: {;l:f9:>n'


L ;/}' L. ::i;i, 70)L\iJ'1: t-trui~~I: .:!?J-tLt: ::J / / '

r., .:: c1:t.i:?f:G, .:f.>.:CG< . iOJci"l!GL\.',.'-~7-~~A.t:


t O) f: 0 7 c .}.)~ L: (:t.i:r., 1 :~\.'.:f? I') -ttA..

~O)~ ~ ~ ~ c Lt:~ l'J ? ~ l'J, Thi' .;x;.1: -c~

\. ''? t, t: < L <~l'J .:f?t.i:t:o:i~~l:,e,,~ <l!l'J, L:IJ't, ~


c .:: 0~~Ill)1.i: 1. ', i" 1t s L 1., .:t? i:i: t: O)fitirJJ-ci" . v-=> -c t, 1.,
-:> -c t, .:f?t.i:f:O)::J'Jv7~QT~'h<?-C~?-C ( t: ~L' 0 ~ ? C ,

~ c C'l.'f:~J3tt.i:ttfil\f, iZ

t: t 0) l:Jljlf!tL t: c

~.

1-"1''/'lfi:IJ: S-C (;1:0)~4~<7)~~. CL'?


.:: 0) < r., 'h\ .:!? t.i: t: 1: c '? -c. .:: c 1 : ~

.:!? t.i.' t: o:i ~tj!f l:.:: t : ~ -C, TI! G L L' .A~~ .:f.>ll& ~ L c L -C, .:!? t.i:
t : I: .t:> ~.l'.l l'J T r., -c- L J: 7

B * l: ff.;A.t<tt..'f> ::i';i,7 T S-=t7'JL-l:(;t, IJ-? 7


VOL K S WAGEN<7>:X: //v.l..tJ'?<t ":>:ti 'T.

1'

~ J:.<: GOL F LS. )

-f.:r.o -

:Ar - / ... .... ... .. .... .. .. ..... -

- .

,..

7 / ' --,"
/ 7- '/ / ........... .... .. .. .... . .. .. ... -

7 Cl.Ar;t;) ~ IJ ( ::i';i,7 L S

1'.:r.o -

22

24

/'~1'

?' 1)

:.,.. ........... ......... .... ... . -

36

- 83

:$1"1'-t''t-/ I-" 1'.:r. o - (* ) ....... .. .... 94 84 -

1 .::C 0

1) /

E.6 E. 6 -

7.:i:: =-:t7:A t..- ;11-"(*) .. ..... ... .. .. .. Q s GS -

/;i,- .. ...... ................... K2 K2 -

1) /7:A ?'IJ - :.,... ..... .... ......... .. .. M2 M2 -

............ ........ ......

-t::.::t-1f1v t..- ;1 t-" ...... ......... ...... .. .... 09 G9 -

71'7~

71)7 ?'IJ-/ ( *) .................... . N7 N7 -

7 r 7:A *'7 1' r ... ............... .. .... R3 R3 -

ffl)

:A !- - :.,.. ... ....... ..... ........ .. -

14

7/' 77 ;t 7 ......... . ..... .. .............. -

84

ei...dfv '':/

"T ;t'':/ / 7 ' / / ...... .. .. .. .. .. .... .... . .. . -

/'1' /

?' 1)-:.,.. .... .. .. .. ...... ........ .... -

16

-T ;t'':/ / 7 ".7:..- ...... ... ..... ........ .. .. .. _

- 82

J-1*.i ~ 'J

IJ 7 7 ....... 7 7 /<
.::?- 1' / IJ r 7 7 / 1'
1'
-t' / - jf 7 7 7 7 :A '/ :::i
;t ; i, ~ :A
'tI
7 :A -" /
1'
/
7
(..- 7
.:r.
IJ
? -" -" ?'
I-" 0 :A ;t ;i, ?'
I) I *'7 1) :'.)z ?
1)
(..;t
1)
I)
1' I
I" I I / 1'
I
")
.:r.
/
r 7 ;t ;t /
0
*
I-"
7 7
-"
I
?
*
IJ
:$( 7

;f{7'1' 717-

/7 ;17 .. ............. .. ..... .. .......... . .. . -

50

1' .:r. o -

:A I--:.,.. ... .. .. .... ...... .... ..... -

56

/ ' 1'/ ?' 1)

:.,.. .. ..... .... . .. ..... .... .... . -

I)

63

7 1? 7
.J::

-r /'

**

;t

7
~

'

<:t \0

ro

p;j~ IJ

:7C.A

1'.:r. o- :Ar - :..- / ' 1' / ?''J - /


-T;t'/ /7 ' / /
7/' / 7 ;t 7

- 84

Ol

l[) Ol
(.9 (.9

{\J {\J
~

{\J {\J
~

I'

(Y)

I'

(Y)

2 z
2 z

14
16

- 82

l[)

LU (.9 (.9

<:t \0

ro

I I I I
<:t {\J l[) l[)

s
<:t
a: s
a:

x x >-

{\J l[)

l[)

x x >-

* :$1"1'-t'"E- /

::IJ 7 - c l*J~ YJ O)*.fl.-CS--ttn<:ml$1t~ c t.i: YJ t -t.


I-" 1'.:r. o -, 7.:i:: =-:t7:A t..-;1 !--", 7 1) 7 ?' 1J - /O)
3 tmO) :A ~Y "l' ) V ~ 1' :..- 1- .:&u-" :'.Sl 11 ;t 7 ~ 1' :..- t- <*Efl) ~ ~1lif:iE:O)t~rl-<;JJ11~an':1Ja~~ n "t.
1:t ;f-7 -< ::IJ7-, f1;J~~Y)O) ::IJ 7 - (;j , EflliiU1' :..-:.rO)J:l.-CS--C~~O)'ES.!:
~ 1-~ '? "( ~~ T 0) -c. .::-] jJJ( < t:: ~ L \
1:t ;T-71' ::IJ 7-. r*:l~E! Y) <:mJ L, ~ 0) ::IJ? o ?'-C ~;;r--.J1AO) .i!:>:<; , 7 ;;t
11-7 :A '7--7:..- Jt&;'Cr.5<: .;t.;r..'J-CS--tt < t:: ~ L'
~O) EfJO);f- 7-<

-Q-

36

32

VW :::fJL-7 LS

vw

:::fJt-7LS:t- l-7-T:t :7

17FH

-:t~~ .

17 FH

mil

:i:~

mm

3730

3730

:i:rtl

mm

1610

1610

:i:iVi

mm

1410

1410

*1-JL-----A

mm

2400

2400

mm

1390/ 1360

1390/ 1360

mm

145

145

r i..- :.- r

WJ/ {l

fi{;.111.J:. ;g;

lJ! f.lli mIt

kg

800

840

*!J!~.el

:g

km/ h

155

150

0.37

0.37

5. 1(;f.7'15 . 3)

5. I (;f.7'15.3)

F H~

FH~

ttliE

miRii!!i AA:ilE~
~:!& litt.J

tan

fi1)'1EJfii{~

.:c./://
~~
~~

ii.!JU4 ~ml,

,,.,

7)< '.O. '

7i::i:.- rtttt

fl:l~XfiU~

mm

76. 5X80

76.5 X80

~~~~

cc

1470

1470

1.SU:t

8 .2: I

8 .2 : I

ltiWilii :t.J (DIN ) HP / rpm

70/ 5800

70/ 5800

11 . 4/ 3000

11 .4/ 3000

45

45

91

91

ft:*: r JL-7 ( 01N ) kgm/ rpm


~fJl-9:.-7~

{~ ffl ~fJI. ::t 7 :$1 ;..-{i!li

~ill
~l:~1*i*&

77rr

~:tllii*&

iJ!Jilli 4f.51: f;le ~ I f.51:

7 JL- :::t- t- 77..;.< 7

mI i;R

3.452

2.547

mz ;:g

I .961

I .448

ti~ 3 i:R

I . 384

I . 000

ma )lg

0.963

f~

3. 391

2. 410

3. 895

3.762

7777- '// Ar7 :.- r

7777'- ' / / Ar7:.- r

7777'-'// Ar7:.-r

777 7'- ' / / A-r7:.- r

7v-:\'- WJ/ ik

7'1A7/ r7A

7'1A7/ r7A

~ ffl 91-V-tt1 ;;(

155SRl3

155SRl3

r 7/ A ~;.-Y a/
~i:!J:t

.3

jg

ft ~iAtilE!t

70:.- r
IJ "\7

-ttA-~ :.- y::i

-IJ'A ~ /y

:..-

a /

..t:.IC 7'- ? 1:. '1J ?

ci

?'ti:fil T

lt '11 !lt J! ~ "- f> .11 8

h' _,, 'l :f

T <T> '(

.=-sif-<

~~

c.

7 i...- :.- ..:..- .:i ::r:.7 c ?:t- .L.. ::r:.7 ~;R.g-L <:11X.At1.i?t1.9"':..--ri...--..:..3 :..-/ 1::-71' :..-:7' YA7k
e 7o- AJL-- ~/-Tv--/ 3 /
e 2A~-r
/07

iitr{t:12w~

/o\;.-:7vA

l-114f&f~l:~MiiJfiEO)I.:f-A7/7':.-

r /o\;.:7vA l-1t 70:..-t- -tz/o\v-1- ..:..--t- (7JL-J:771'=-:..-:7')


-t?-771' A77 IJ :..-;7' ::J7k/ -t!-771' A77' IJ :..-;7';T--f-JL-tz- 7 7 1' J!J5~~'.l'1*.i ~ 7 -t?-771' 1\rl*.i r7 /,:..-1-Ji...
7'-A VAi- (7o:..-t-J-t'O)~r7)
"if:..-/<-f-lf- 2f00 </':.--tz:.-:/"'- ..:..-- t-1'lltJO)if;...-''1'-lf- N<:1t.:J.1:

~Lt: o-

!-';T--Jv7'1' :..-:7'11. .t:> i:, iqi 9B!im~5t-c. 3C:iE L t:J:Err~

Oif*LT
.., < nt:13tW.tJ', ~ r71' 71:~.suz:?
iilijJWr.Jt.l, -t!JL-7 A? 1::-.7-f:/;...-;7' .7.77' IJ ;...-;7' '/A7kl:.,t

i..,

I),

iloJliiiO) J=rnfJ' A 1 :1 7" Lt: 1J / ':..- :7 L t:itft t.. 3C:iE L t:iili11tt1.1<iif* ~


tl."9
e 70:..-t- .:c.:.--:/:..-, 7i::i:..-t- *1'-Ji... r7-f70)t:~. ~.iL'tJJ!p)
l?litJ' Pt.l <, ''.iE L t:;i:ErrtJ<-c ~ T .
e 70:..- t- 0)~7'1'A :7, J1"0)r7A /i..--:f-11. ~lilP.l%1JlflfiE:t:l~
t~?-Cl.'T.

7 0 / I- O);tj C IJ 1'70)1-;::, 7 0 / I- O);;!io C I) -t'O);tj ~, ~ti.


-t'tl.5Ej!t L t:=~~O)/i,..-:f- YA 7 A ~~.Ef.I . J:r/J'7>~fJ<~~t;l'L
-Ct. , -\?Jv7 A? 1::"7-f:/;...-;7' YA7A'7>AA~t;f{l ?-C , ?T ('
I: , L fJ' t. Qi~ I: l!ilJllJ L T 0
/v-~ (1,

ffl~7-)

:7'77 '':..-r1i...

3100 ( 70:..-1-11, ' ':.--tz:..-::.;"'-

..:..--H111J. 111"

' 1 f.lli "if -< r >


e -t?-771' "'Ji... t- (r71','- .;..--1-1:3.~~..:..--t-"'Ji...t-. J1"1:
11. 2 -~~'/-I-"''" t- 2J!iY1i'i*0)7:..-.:tJi...-:.-:/)
e o ;1 ?1t:7'o-7 ;f-;1 :7 A
e ix.nn2foo (70:..-1-1: 1fJI. J-t'O):ti"if-f r1: 1fm>

'.l'F"lt : ~!f:lT::

1' /A. I- JI- )l ;...- 1"~IM\.' 7"7 AT;- :7f~-C/'~;.- r L t:-t!-771'

1' /A I- JI-..><'/ 1-

/o\.::j'-Jv

~m1tA~- r..><'-?-

1-11:.-7"

* ;_g_i t.

v::J-:$1"-ftO) A t:-r

~4!t.

7 o ;...- t- c 111" 11fti~~IJ&lf.RT .-.. . 1.' ;piqi 9 ::J 7 7"..:..- /Jv '/-:..-;tG-c.
iitr{lth' i:, O>fli~tJ'1Jnn? -ct.. :ifi:~ .......})}.1tt.l 1. '~1 : t.( ? -c 1., ..,.
$:~(;!:, ~$t.l r7'
t:7-, Jv-70)70A..><'//{-ey;(: J:?-Ciittl:
M~.i~ti.t: , -t!-771'
-tzJL.-tR<:"t.
e .A 77 IJ / ;7'::J 7 k (1, 7 0 / I- fJ' i?itj~ ~~(t f:iQft, <t>l'llJ-C~~ ti.,

. ><' - ? -

c ~J!JJ ~To

< .-., i O)~JiBi11. ~$1.lif-f r rr-c-:;yi:,n, mx75t.i.- r7' 1:: :..-::;, r r


o ;1 :71: J: 1J. .t:> "> iqi .-., 1.lftiltJ' i?O>ltifi!I: t. r 7' tJ't*ltJ' t.i. 1., ..t .:; c: tttt ~
tl.-C\.'T.
7 0 / I- ',/- I-(: 3 ,~'./- I- "'JI,.. r , IJ -t'l: 2 a~'/- I- "'JI,.. t- 21
116*0)7;...-.:tJ v;.-:/~~L -C\.' T .

lm-\t.T

I- 71'? :7'o-7 ;f-;.-:7.AF"l, 1:: -7 1':..-:7'/ ~:..--ri...--'/3/


~*.Jil.A I)
IJ 1" ? 1' ;...- f A 1' ;.< T
2 A~- r ? 1 :..- r..:..--Ji... r '71' /'-f'Flll.Ef.I i...-, ,_
OOlm7:/:t

..:..-ffv;1

::J:..-t-o-Ji...

il:tn~$filt;ill:1.-?(f*~~l:~ft~-tt9 t: ~.

7 - , "- :.- rvA


I-. \t.T!k~~~tl,1-1: J:? -Cf'Tt.i. nti. 9~1: ..t IJ, l!ll.A.Jti.fili11.7.J? o
:7'1:~C11t~ nt:'.!Hlc~t.( 9~.g-1.1< .t:> 1J "90)-c. .::-?m < t:: t!- 1. '
tf: L ( 11, t,.,t 1)0) 7;;tJL-:7A'7-?':..-Jl&7'CJj!il : ~rR1'8--tt( ~ ~ \. ' 0

VOLKSWAGEN

go9~~ ~~~ys

i1'~1i]
~ttt.Ax

-**:itf<*i-V-t--t?

7;t11,,7;.n-?':--7?7'1'11i~!l!l

J!:jjtt6~1EZ::iili-T ~ 638
11 05 TEL03( 452) 431 I

VACES

VW AUDI Clean Exhaust System


VGLF36551 0J

11 -1

- -

''

**i~o:>lY'lB

7felllll'J T9 < 9

EIJ?lT9 vw = J'Jf.,7(i. VW/ {


<: ? ?' li Jt l:9; L t: 7 ::t ;i, 7 .A '7 -"J' / o:>

-t> y. - t- / { ''/ -t? :.... -/ ~ - t: t 7E ~ 1,,: ......_ ''/ f

;i, -

.L..

>a-

c :1!J ~ ':> :tt

7 r t.i. .A .:$11' 11.- <:., ~ s, ~


t. ~ ffe L t: llf :!f: c l' :t? :ti. 9 ::i: 7" o ~ 1' T ~ ''/ 7 .A (;)'ft: 'I* :t.J '.!) >a-~
ill! L , 7J -7'+f 1' :.... en M - A:ft. -/ '/ -/ 7 - o <: J: '? -C ~ht:~ :tt
t:, 3-o ''// { 1J,~Uicn~Ll'm>a-t#l:T9. ft~o:>.A.:$11' ;i, . '{g;

t: ~ y - 7J ''/ t- + L -c 7 r:J / " 7' I) ,.., T t: -t! ''/ " ~ :ti. t: A~ 1' 7 - tJ' . liV ia- :r:? h 1: iflLEJL mrr R :iE ~ -tt-. ffl:R: t.i. t: 7 1' 7 7
1 - IJ / 7'. ~ht~ L -cl\ -r .
m 9 B:IHiE h ' + ~ -c. !fI l\r h ' U. < L tJ t. fi;J4m h' t: ? .;.: l'J ffl ~ :tt <t .
< -?> <:. ::i / / { 7 t- t.i. n tJ' -r,..,, -c 1: ~4!B'15--c ~-?>, c l, "i i ll:iit ~ J
Y.-tJ .:;,~1 :n. t: vw ::i;i.-7 c:.. ;R~t L t:tii'*1>a-m-?> c , ~:tnr-r
9 c t , iil!iflJ-C ct:>-?> <th' l'J tJ , ~ftcn.-a-ct~~-C::fiif1J -c -r . t!Jcp

l';f. ;...-,;t. ''/ "b' .::,. ;k.t: A,t: il:Jif4 Lt: 7 r:J / t-

-c ct, ;r, "I c , EB ~ i!i -c ct:> ;r, "I c . / ' 1' '/ ::i: 1' -r ct:> ;r, "i c . V W

-It - t- , V WY. o ''/

:::J ,

~Jrll\1"t~~, < ;g =: ~!j! . ? t: < ~ L l'~~.!lc':: ;1j[~i:r..Jtt1if.Jh' O::.~ :ti.

t:, i!mi:r..Jt.i.,J ,~nr-c -r .


l,? -c t fia t o:> =. t.i: l,, + o:> ;;J

// {

7'7 A >a-*1-C'

I)

:::J. ;i, 7

Tm-?>ct,
V W

;;J )f.,

+=<:1:..m-?>=.ccnL~cR~~ct:>l'J1-r .

7 (i, 5) ':>

!<)>

7J- C ll1f .&q:

9 00 ;I) ':>Ji"(, 7 7' .. IJ -

..;_ ~

ftj9j)ll!;}jf ~t!'.

:t? Ll', ~..qo:>'fl1l'll:tl~t:;1j[~i:r..Jt_, < 91-c-r .


vw/~-t-.

VWY.r:J~:::JT, 9T<= M~:ttt:7o/ t-

t-'71'

71'i it c , r1l o:> IA l' t- v ''/ t-' t.>', =. en < 9 1 >a- R :iE1':t en & l', tPtlll.
1: ~~ l \ < 1 t: L -c l \ 9 0) -c -r t: ~ L < 1$;} ~ ~ :ti. t: I} 't' 'j" 7
AJvcn-tz;i,7 .A.:$1 ~71'-//7' 7-.L..(i. ~~-Co:>~;lttt>a-J: I')

;a; IP':> , tM 7 v >a- i!/i l' -c l' 1 -r .


+

0)~1J t.>'~~ ~

:ti.1 -r .

~ <: 7J -

7 >a-

ct .

1soocc82D1Nf.!;1Jo:>i9itttm::i: :....-/:....-r.t:> l'J t,,: t.>' o?. v:.:i.7- 11'/


'J :....-c+cnl:ttl~ >a-7;i,c :~ t!'. . Lh't. , -r <nt:ll.lE. 1.Jo)ll!;~fi~,

l' tJ !v t,,: <

L -C t , -t- o:>~cn&

Ii 7E~<:i~ t: :ti. -Cl' 11' 0

A-~-~n-tthcn~~~c. ~m-tz::.--ia-antt~AAL
t:.A~-A.

7,,

'J -

+ :ti. t.>' v w ;;J.,.., 7 -r -r.

7J-c L -r cnffl~tt>a-lii.lll;'f<:1Jli ~ t: < -?>

c -c ti*@ . L h' t., t<l>? <I)<? ?,If


T o 9!-rtRl.: fl!J.if.> :1?1', 9=>n' /A4' c L -c I.' 9 h' ':> -C T .:. rnr.z. ~ti, tP'i
fltfl(t.: "? ;....- I- ~tit: :r. ;....- Y ;....- rn ~ h' tf t. if.> I) T 0 ? I) vw -=i
Jr,, 7 11 1 J' ~ 1.' < 9 \- ? < 7:> 7 c L -c ~ ti t: < 9 -c 11 t.< < , t<l>
-:> t: l'J c $1. ' /i!H::E A ..-{ - A ~ ? < 9 t: ~ I: ~ ti t: < 9 to: rn -c T
l\!ilt.r ':>~ -C'1 < ~ttt.< <, lfi l*J ~ rd1n' 7 Jr,,1.: ;15m -c- ~ 9 J: 7 ~!!:~t
VW-=i' Ji,,7

T:rn r

71' 7'1:.

::R :If t iii < , .lE. x t t<l> -:> t: l'J , -t1i rtJ t 1E~, c-;., t.t
1.::lll: 4' t: 91*tttrnt"J~ -c t. '!" mea 11 ~n' tt L -tt ;.,.
L h' t. , 7 o ;....- I- Y - I- 1:1: Ill ea El tE rTJ r 7 1' !::." ;....- :7' ~ Y Y a / tJ'
ill~ 9 7 )I,, I) 7 71'.::. / :7' 0 t "!':> ">A,' A ra1.I~ 1.: h' t.<? t: !!!:lit""(

rn ~cf.t t 7E ~ 1.: t:. ':> :I? ti -c 1.' T 0

T.

/?' YATA

~ ti

-c 1.' T

y -

f. rTJ9!-UtJ'IJ1-< t.i.'-:>-Cl.'9rTJ-C, ~J.<:tJ - 7'~!1ll9c ~""(

t.1* \- L ? n' 1J

*-

)I,,

*T

1J ~

:/- 1- 1.: ~ ~ l'J 1.: 1,,. 9

n-"

VW-=:i'Ji,,7rTJ1;k:@~

ti -c 1., T

t;l:--:>t:, T (tit:--<;;7-L.--:/a ;....- YATA

tJ' if.> l'J T o ~J*J rTJ 1.: .:.- -:>


-c~~.$ t.i: ~ ~ 1: A.ti~;{,

t: ~~~ :I? 1' h'20tl>( I OOkm /


1;k:i00 t.i. r 7 1' 7 ~ ;1f! :l L T

h~) t: ':> 1'


0

I:: -

-f

t~l.:AA*tr-J-CT .

-t' tilth' l'J h'. VW-=i'Ji,,7(7)~1.:l;t;IJ-.-{ :; I- tJ'-iml.:~ ~ ?~ ':>

-7' :1 o 1 ml*!~ l'J . -t- rnfl!!, /'


:; r A. l'J rn-lt //< 1' -if-, :::i - I- 7 :; 7 t,t C" t ~1illi ~ti -C 1.' T .
9HiJU1 t: L h' 1.: :::i ;....- / ' 7 I- -c T tJ', V W -=i Jr,, 7 rn lll:&: 1;1: f! I..'. ':> ti to:
1. q;i: C" IA < , i*iOO -C T
0

y - I- 11 :/ :; 7 t.i:

-=i

V W ;;;;J' Jv 7 l;t., T"" c


~El

c(J)371f.re'L

<.: *~((.) t~

<o

'7-7'::.- :t,;<fm~

cT

.f (J) '(;IJ c T

L -:>?It c

~ t: {~ *1t(J)tt~r 0

.f L c, ~~t~VW,, '-tj- - 1-, 1~JE.(J).,;....o .;,1;;;:Jc~ll~nt: , ~Wl


((.) t~ lb q (J)tt~j ,;<,

i t:,

<o

w ;;;;J. Jv 7

(J)~ L \.,mi~<.: t,

<.: ~- <.: f.!i;lt ~ n c

1. ,

c -::r <tt~r t, ~ise ~ :n. c

\.,

(J) cp

*T

::t
- / '\ - ,..._ ';/ t-" ;tJ .b. Y -t' 7 I- (J) .:X: / Y / , 5 ""- 7 IJ / :?'(J) 7 '5 / 7
Yo\' 7 I-, T < n t: *~~:tM , 11tll.J'i\:(J) '5 y .:x:- ji- 7 7 /tJ.'C:'t,,

I ;t. , t:R:im <.: , ~ 1t c:: .:. <T>

".:>(.: , -t!Jv7 A jl 1::: 7-j'y/:?' A T 71J/:?' Y A T.b., T < n

t: .,;.... '\' .,;.... - , ;)( 1 7


Al- '7 ;,1 1'-

:tJt(J) IJ --\'

;;;;J.

-J- Jv

:; 1

::.- -tj- - ;:\'- ;,1 I- 7' v -

;t- .,;.... :A

.b.

j! -f /0) 7 0 / I- -fj- A " ' / y 3 / , -:>t: (~L\.'~

-fj- A " ' / y

t~ (: t, ~~tJ'it

it A, 0

I),

7 l;t. ,

C: A,t~

c ~ <.: c t,~~t.i: t-" 71 /n<~ L ~ o < o

.:. (J) T

<n

.;1

t:

:tJ .=. ;;( .b. <.: ((.)91! 1.: i;c; .:Z ?> 1 ::.- A

t- Jv .;1

::.-

VW ;;;:JJv

cT 0

t- ,, ';t- Jv <.:

tll~

<o

~ ill!lliii T o

t: ~ <T> ~ fKf tJ' , if& ft.\ c i!lc

AT 7 1J ::.-:?' ;t;1' -J v ~3~-:> t: if>t.i: t:<T>:f~W.<.: !;t., 7'. ~ t.i:f!J5H~<T>F9


,;< 2 -:> .ftE A. c

-r 1Ri U' i6;,, c ~ l

T o 6"fit , ;~gr !t, ~34


~t t.i: C: ,;< ~$ (.: *.J!h-)6 l ti. t: A !::: - t-" .;I - ~ - (:: , *'!;g)fil!liii (:: ::r: /
Y ::.- <T>:S:~<ll> <.: ~tJ'-tt t~ l' ~ ;;;;J .;1 - ~ - n< ~~ <ilicih ~ tt. cl' To
.:. <T> F9 ff~ .;I - ~ - <T> ~ !.: (;t., 2 t5l:~l!i-!:JJ3J! .:Z <T> / o 7- :A 1' ;,1 7, I:::
ji -

;&(J'-;.::.-7 1..--.,:.... 3 ::.-

ji -

.,;.... ::.- 7" Jv t~ cj:i <.: t, ,

tl.c l' l T o

~ .;1 -

7'7

t-

;;;;J ::.-

I- o - Jv :A 1 ;,17 ,;< <f> IJ l T o

- ? - ? <T>~1i~tJ'3'E 5} <.: ~t.ri: L ~

~ tl. cl'o 1::.- :A t-Ji-.;1 ::.-

t-

<~ n c

~ ~ fJ' l

l>?<jJf::l:lff A~t~lll:(.: (;t.,

1'

1'

" ' .::t-11-1t~ <;t. , ~BU!t <T> t;t1{(~

't;f 11( c / ' ;,1 t-" ~ ti. t: ~1t~!t c T


7 ::t Jv :7 A'7 -7'::.-<T> < o tJ. &?c l ;t.<T>, /.li:~<T>~iill! n<,
;;;;J. Jv 7 <T> M.P.IT <
.: ,@. -::r l ' c \.' T o

ise.ffi L, .f <T> L

i...-

::<T>

vw

I- Jv .;l /I- " ' .::t Jvl.:C AT tii''i:lH:T

01~~;,lli~~1f.L~~E'~T) tJ'i't"~

l To

L l ' < 9 l tJ', ~ffl ir.J -c if;> 9 ::: C:

)t;j- t.: , ~ ffl

L "/J' t, ,

ir.J t.i: < 9 l

tJ'~

L l ' C:

V W ::lJi... 7 t.: ~,R? -C !;I: ,

:::t) (... 7 (7) ::R # (;I: I) ""' (7) ?ili~ (7) J:. l
~t.i: 1) -\' .A;$71JL.-~?

l,

(;I: t;t

C:

A,

7 ::: C: t,

C: if;> l'J l -tt A, 0


~ ?

t : t.: ;n

I')

l t: ~

l 1t /,, 0

+ (7) C: 't::> <? -c t, ;j) l'J l 1t;.,


-c (7) I;! 2'- :ti. --c .;t,; I') ' v w ::I")(... 7

< ?"Cl'9

C: fi!i]ll\!jt.:, b~--C~fflir.Jt.i.

l t.:1.rz::--c -Cl' l T . /, "/ 7 / < ;17(7).7-;lz1 ;i, t.: J:

VW
(7) ~

<9

--C, ?ili4~tJ't:

..&: I') fill~ 9 J:

l .: t.i: I') ,

L "/J' t, ~~tg;:J:it(7) P t.i: l',

i!E l '

l 1.:

"9 0
t.i. / ' '"/ 7-/ <'"/ 7 ~ ;j) tt 9 c:' "7 / 7 JL.--.b. (7)J:. / ? tJ<-~1.:
t.1'.:>J:.tJ' tJ, 350 R. t,(7)a;., 2'- (7) I- 7 :;..- 7 .7-~-.7-tJ'~ml . t, L, 11,,
~ "(;j);tl.(;!' " 7 / 7 .A~-.7- (7)J:. /?~(;I: f 1t(;!' ;Rjf(7)j!'i'j 2'- l
t.i:? -cl' l

*.

-c ?ili4m n''m ~ l -t .

2'-

>:> i.:

t.

c: ?ili4~ ~fill h

t: l,

e:

~ 1;1:,

J ""' .,;,-

" (J) / ''"/

/ ' 7 I-

t.i:

7 v A " ~ ijlj 1.: t : t : h ::: A, -cfflJ T c: ' + ::: 1.: (;I: '
7' 1' "/J' <? (;I: C: -C t, ;*JH' --C f t.i: l ' , a;., l 'fiij'~ .7- ~ - A

? l

fJ' --c

c: l ' 7 .mt$ ~ T

~;jjtJ'IJlT.

i* El ~;jilJ.EIJ L -C (7) o :;..- 7' !-" 7 1 /t.: t,, 11,,~ t.i: t: t (7)?ilj4~ ~ t:? ..&:
tJ Hf t: ::: C: tJ< -c ~ l T . L "/J' t,, l ' ? t, -(7) Jlil < C: ::: 0 t.: ?ili4m ~ fll
<::C:~~f,?ilj4$1J(J)lliL~nt,M~-t .

:::i )(... 7 (;I:~

::J /

f) '

l'

t.i:

< -c

(;f

vw

-c(7) J: 7 t.i:

7 / 7

JI,.. -

.b. ~

L ' li!iJ a. t.: IJ ""' ':/ - " (J) / ''"/ 7 v A "


1;1: t.i: <? tJ. l', C: l' 7 .mt$ t, T --C $:? t: (7) -c-t .

c: (.:' + (7)::: c: tJ<{if!;jilJ -c ;j) 9

f-C-t .

"

:::

c: tJ<'

ZIJ 1.: ?

<9

(;I: IS! :it

LL

.;t,; b "/]' I') l' t : t: !t 9 (;I:

"' -__

C: Ii, 1~ 5JIJ 1.i: :e.llil< tJ' <I:>

T
7 ;;j- Jt.. ;7 :A '7-7'/C7) ff( *1td? 9tt1i!ift:: J: -:> -Cm -::t tt <' ttt: , i\% t'ig
:l!.M:i C: , tt .W.0> < 9 .'I; O> "if - I::" :A (7),jr~l!- W c L -C ~a<? tt 9 7 ;t Jt.. ;7

7 :>j"' Jv 7 .A '7-7' /(7)~~~

:A'7 - 7':.-- -if- I::" :A!:: J:-:> -C .R.."r

<' t:: t;): '.if:!lf tJ' <I:> I) .'I; T . -'E:l-'E:IO> 7 ;t J~ ;7 :A '7 -7' / 1:: (;):, t: (
<' ft, Ci')~~ :l'f ,0 0) El tJ<f j >'J' ? -c L' 9 0 .:: O)t~ 'J!i: (;j: , '.i'.l: ~~$8'n ~ 7 ;7

7 ;;t Jt.. ;7

;;;i.

'7 - 7' ;...- 1:: ,t;

L'-C ( 9 CL ' -') .::

c -C-f'

I) 1:: 1 9 .::

I)

tt-C t'.;, ct' -'i 3i:C.tJ' f6Jll\! :: ?

t' O) 7 ;t Jt..;7 A '7- 7':.-- t ' T ( tt t: tt~f C: ~ L


IS') -C~ tt -C ( C7)~9 .

{?"if
7' /

I) 0

(;:

? L'

-c t

Lt~:lt ~ ~ -c (;j:

l:

7 ;;tJ~;7:A'7 - 7':.--C7)AaO>tU L

f6J *!J! -C 9

VW =
f JI,. 7

-t' O)c\'lii.i t::? L' -C t -C-f' o

(;j: ~*'t/'O)

7 ;t JI,. ;7 A '7 -

VW'if- I:: .Ail" L 1.. ' ij;Wf #Jlrai7 :t Ji.. 7 ;;;i. '7 - 7' :.-- 0) 12n1;1:: , < 0) 01 n' t~ t t -c 1.i: < , + 0)
lTiV~ ~ Wl L t: -if- I::" :At:: .t;, I) 9 . 7 ;t Jt.. ;7 :A '7 - 7' / C7) "if - I::" :A

*~:.21: - 1;\i.t~ tJ'~.

C7)ttfJ1\f ati-ttt.W.;1:t;iil. t~ tJ' ~- C:.:: -c t~'L' L -C;<Ett T .

;<E n~e'1it 1:: !Mlf* 1.i:

7;tJt..;7:A'7 - 7':.-- -if-i::":AC7)t.lnti, ~ffeLt: VW~17:7"/


.;...- ;;;i.

y :AT .b. t:: .t;,

I)

T .:: C7) Y :A TA

(;I: ,

h 1.i: t : C7) 7 ;t Jt.. ;7 :A '7

- 7' ;...- O)filtJilt~:;I:!,~ t:: ? t' -C .iEOi t.i:7'-:$l ~ :l L T .

- t-

t:: J:

I) ,

+Ci')? ;:t, .t;,

c' *Bl>'J' L' c: .::

<I:> t.i: t: 0>

< .;,

1. t: O)~ <

7:> -C.iEOi (:: L. <' tt t: ~i!lf ~ ;f-

C7) :jj;;~~ ~ aJlOfl] 1:: :to !l:D <? 1t L it. T o

ti,

m::rn0>-1Fr.11, ron """ i:i ;<E 7:> ? c:

<i*iiE tt -ct, -r.


< .;, C7) ~~, ,<;\\*~ -c t , ll\ra'1 c: :to 1it 0> 1': I t.i: ll1i *"> ~ :to*"'* L -c t'
it. T 01 >'J' t.i: < .;. , 7 ;t ;i, ;7 ;;;i. '7 - 7' :.-- ~ .f:> T T IS') T -?> t ? - ?
C7) 1': t 1 J! El:! -c t .t;, IJ T
0

V W ::iJI.- 7 ti"7' I::' : i -

ti' :h ':> f ,

-c,

L -c ti' ':> ,

.:: O)~ l 'Jlllra'l 1: ,

t: B l;t :& < 4:> fJ

VW =:i JI.- 7 t;t ~ (

it Iv . 1.: t ti'

0) n 0) ~i[;O)..@

c L

+ 0) ~ti' t,i: ~'5Hmtt ~ 7E ~ t: ~tll! L. -cl' T .

+ L -c, ~ < 0) ;;t-7- ti',


f) , .iE~.iEit 0)

vw :::!' JL- 7O).ffltfm11'1 :;~..@ ~ n -cl'

7 :;t JI.-? .A '7- ?' / f :'. ti' i? I: 1t!J. t,t.

.A:)Z 1' JL-0)4'

t,;;J//~? 1--c,+O) ~Ll '

1:11-r n t:ttf;tq-ti' t fJ i6 n-c .t-:; IJ , L. ti' t

*li~a-:i-c-,

.;t.]IS'.>-Ci!tffea-'.Jt.t.**tliflaJO) < 9 t:'.ti' ':> -c-r 0 4:> 9 l'(;t t: vw ;;J'

-r.

+ O)fdf:ffi' 11 , vw ;;J' JL- 7 ti' to] d) -c J'::'ta.Jl 1.: ~ll:ilt n t: , lst t: .rz:-::> < 9
-C 4:>

+0)1t!!O)l!El3c L-C, VW;;J. JL-7ti'c-C

f)

it Iv t: ,
0

JI.-

7 t;t <::.:: ....._ 19 ( t: t ,

i~ ;!ij'iO) -c ~ 9::'11:~1: .D.lt

fJ

c::.::~t$~co~tim~,~~~tt,

nt:3';;i:tt,

+O)~fJ?~fJ,

f~

9 ti' ':> -c L J: -').

ffltt, +L-c-r
~80)(9t::;RIS'.>i?n9, T"'

-c 0) & l' !~. ~ ,

.:: 0)

v w ;;J.JI.- 7 0) 4' t: t fJ i6 h, + L -c , .:: .:: t: ;;J

/ / ~? 1- t,i: 7'E.6.lt:ifL ti'~ n t: 0) -c T


.:: 'i L t: , V W :::f JI.- 7 0) ~ti' t,i: iifiD:l1; ti',
19>913 a-'.11.:ti't,t.
Y

-j

3 ;; ~/:71:,

1.:~(JI:

:;t-JL-7? / !-"'

'j]-

VW ;;J. JI.- 7

0):)2'/ /

i?

c l':h L. IS'.>-C l ' . 0)-C"t .

jiljjl:, CL t~fft.i.'77 ~

-cti'lt. c

~ -'E;'-C 4:>

IJ-

7J- .

:tJ-. '*<*I.: -cti'lt. c

J'ftfl:f!j

0) 0 /

?" ;;-iJ :..--?" :tJ- 0 .t-:;f.O)'f.ll}Jlt~T9;;J7-y""J" :tJ-c,


~ < O)jJfi ~t~? vw ;;J. JI, 7 {;t' ~ t,t. f:O) :tJ-71' 7 ~-Jm7E <'it
9 < 9 -c-r 0
~!=, -!! VW ;;J. JI.- 7

~ .::

1 ~ -c .t-:;?i\'. IS'.> L <

t VW ;;J. JI, 7 0) ~lB:a-'.J f,t. 7 7 /I:

t,t.

t :'. <' l' .

I:~ l' ~

fJ it

? c

fv o

~ t,t.

t:

7 CJ A.p;]31'J
vw

:::iJv7 s

(1"7--t?tJ'8*1:ffi.A. L-Cl'9-T7'Ji-cfttJ T)

VW :::iJL-7 LS

I~
::J =-

';/ 7 ............... . _

01

7'/'y -

84

--'ii>- - -

=j1J- 1'::i:O-(" ; )
07 07 -

::t-t?7=-;17 /JL-J4 J4

~ IJ 1z 7 7
~ 1) 1z / .:t- 1) I
7 / 7 7 "Ji 7

*7'1' 1'7-

.A

*'7
1
~

"

.:c
Cl

"/

.A )(..

~
1)

I 7

7
IJ
I

/-\

1' 7

1 I
7
v IJ .A .:c ~

'Ee

* -tr * 9

/-\

"./

I I-'

)(.. /

/
~

"./

;t

-...... I-'

Cl

;1'

a:

P;j ~ IJ

a:
7Cl.A

?'77'
::J =-~ ;t

84

17

I
<J:>

<J:>

UJ -, ~

"' z CJ
"'
r"'
"'
CJ z CJ

UJ -, ~ CJ
N

r-

r-

0
r-

1)

}(..

1) ;1'
;t

IJ I-'

I
~

'!I'

"'>"'>-

;t
~

-......
I

N
q

-t:r 3'0>e l:llO>* 7'1' 1J 7 - c P;i~ IJ O>fJl.*1t tJ'~i.l!ftl c t.t. IJ T 0


-::r A~::.-~'" ~ 1 :..- r c-::r i:n) &u<,.,..? 1J ;1 7 ~1 ::..- i- oin:n) ~ .::~~:.iE:
'~*11~1J~fihi:tJ':IJ01J~ tt. T .
-t:r *71' 1J7-. P;i~I IJ 0>1J7 - 11, f:fJ.ijlJ1' ::..-""'0>J\%-c~~O')~c
~~?-C Ji~ TO')-C, .::J'm < t~ ~ l ' 0
1:r
7' 1' 1J 7 - , p:j~~ IJ 1: '"1 L, .:: O> 1J ? o ::?'<: .:::;i"a}JQ>,ii;\ (;t,
A '7-"7'::..-Jt&~r.!n:.t:>r..,i!!:-1t < t~~ l ' .

,.,7

7 :it

-7 IJ / 1' ::i:oE 6 E6 -

IJ ;...- 7 A ;:7' IJ - /
M 2 M2 -

7 .x =. ;1 7 A v ''/ !-" (-{:( )


GS GS -

1)

::7' 1J-;...-( * )

N7 N7 -

-t?;t-ffJL-

V ''/

G9 G9 -

!-"

50~~~tfj

ti A. n!lfllJ~iS"

(~ VACES)

mwn~A~
VA CES

GOLF
e7

v ;; ':/ .:i. :r. 7 c ''.nt -A :r. 7


':/ s ;..... / ~-7 -< ;.....:?' ':/"?.7.1.>.

~;R.g-

L "t: I!X.A.tt I? tt 9 '";..... 7- v -

VW ::flv7LSE

VW ::fJv7LSE

21'7
(ot- ~ 77";; :7)

4 1'7
(ot- ~ 77' ;; :7)

A 17EE( A 17EF)

A 17EE(A 17EF)

""'

3,730

3.730

-...

1,610

t ,610

Wit&: 12&.,\', / <;; ;7 v '?. r Ii 4 ti,li1:1Jlj9JIDJliEO):r.:\'- A 7 ;.....7 ;; r / <

1,410

t ,4 10

2, 400

2,400

I, 390 1,360

1,390 1,360

145

145

k9

820 ( 845)

835 (870 )

;; :7 v A r1t 7 o;..... t- -t?/'v- t- .,;_...- t- ( 71v iJ;:::. 71 =-;..... ::7')


-t?-77-< "?.77 1J ;.....:?' ::i 7.L. 1!-77-< "?.77 IJ ;.....::7'*1-Jv
-t?-77-< ~I*! r7" /,;.....riv
7-J... VA)'- ( 70/)'- IJ-\"0)7-i:;t:"jf7)
"!f';...../<1"if- 2fll(/';;1! ;.....::;""- ':/- H !llJO)"lf';...../ <1"if-!ll.:H:.JFJ.

e 7o - A l v- '"/Tv-':/s;.....
2Al::"-f 7 v ;.-':/ .:i :r.7 / 07"

"t~

...

... - - - fol !l
---...
l!ll!..t

i..-~

It

ifi

ft~~~:ll

165 ( 160)

165 ( 160)

tan

0.49( 0.45)

0.49(0. 45)

5.1

5.1

"'

JtUJi l:ll 1J( DIN )H' Ir pm


/it:;I;: 1t-7(DIN)kgm 1rpm
~fJI 5' ;... 7 fl?fi
t

Sl:>'J!lt

jg I

iii!

e -t?-7 7 -< '"1vr (r71/'- ':/ -t-1.: 3.~it':/-t-'"1vt-.


1: 11., 2 .~it':/- r'"Jv r 2/fil~~0)7/;IJv;;:/)
e o ;; :71t::7'o - 7
;7 '?.
e mJill 21m <7 o ;..... 1- 1.: 1100. IJ -\"O)::ti"lf'1 r 1.: 1i!U
::i ;..... '/ -Jv
:7 '?. (1'lt~llt I:: Iv r 1 ;..... )

79.5 X80.0

1,588

1,588

8.0: I

8.0: I

Wi~fil1t A

82/5500

8215500

)'- IJ ;; /

12.2/ 3200

12.2' 3200

45

45

iiua

!l'-td

:iJ<iN&,jjt, ~'i'flltft 7- ::J "' - ~ ~~lf~!l'J ( 4 '/ :r.1 7 7 ;; Y'\" -)


e s,.-7iv;; t- 71~ t - 7 -< ;.....:?' "';.....7-v-':/s;..... ::i;..... t- o-Jv v/< AA*'*.A. 'l 1J-\" ? 1;..... r - A 1 ;;7e 2 "?. t:::'- r ?1/r':/-1vr '71/'-f'Fl1Jfflv/' OOEAM / FM7:/::t ( :;t- t-7/77"1t)

70~ 7ya

:>t-V7 7 7~fol~3ttfl~

ltt 7Jv:>t-.

V7~7

3.455 ( 2.552)

~im~~t7"7A7-;;

;:::.:t;i-r:/':.- r L t: -tz-77-< 1;....."?. 1-1v..>';..... r

/ ~::t-IL-

I:::'-

r ..>' -

7- -

v::J-~-1-;j'O)'?.t:::'-

* ;

,)l-~-

3.455 ( 2.552}

e :?'o-7

I . 944 ( I. 448 )

eCATW1S~'J (f1~~A'Wl'.ft'lit.l:.~~1S!l.T)

--------'---'---1.370 ( 1. 000}

-------lll 3 illl
1.370 ( 1.000)
lll 4 ii!
o. 969

;7 '?.

----------o.

{l;g

-------~

lt~il*i!!\!t

969

3.1 67 (2. 462 )


3.895 (3. 762)

3.167 (2.462)
---------~

3.895 (3. 762)

v 777-~;...

7
- - - - - - - -A7
v - 9/?7 7v-~
f~ Ill 5'

foi i.f

-< 't' if-< ::>.

'f'-< A7

v777-~/

A77
k

i..--9;...~7-k

---------r-<
1'7k

~7k

::>.7

------------

155 SRl3

e 70;.....t- :r.;.....::;;....., 70;.....t- *1'-1v r71/0)t:n.~~l'~J!l0)


~rltJ'Pt.: <. 3i:'.iE L t:;Efi>'J'"t: ~ 1 T
7 o;..... r0)7':~7-< A:7, IJ-\'70) r7.1.>. 7v-:\'-l;t, if~1.i:1t1l1JJllE:tl
~~~-:>t:l'1

"t.

e /v-:\'-11, 7 o;..... t-O);t;c IJ-\"O)tr:, 7 o;..... rO)tr:c IJ-\"O);t:;~.


of tt-t'tt.~1~ L t :=@lin'titO)/v-:\'- ':/ "?. 7 .1.>.~t*ffl . J:r/j'O)@Jin't>'J'
Mc~t;!L "( t . -t?lv7 A7-1:::"71://::7' YA7.l.>.O)AA*c ~gj1 -:>"t: ,
1 ?-I"(' !.:, L >'J' tlili~!.::t;IJ!lt/J L 1 T .

* ;;

79 . 5X80 .0

----------lll 2 iiE
I. 944 ( I. 448 )

'J-\"

* ;;

t ~;...1: ~ir 4!~. !lil! ltt, I 2 3 4jl:>t-JL-y/

.!i!.U L t: 0 - r * - Iv T-< ;..... ::7'1;t. if> "' ~ 7-> ln'tii'iitk~}{. "(-, 3i: '.iE L t: ;E
fi ~liii* L 1 T .
e 't' < :nt:m.fi'.tJ', 3i:1t r71'7'1.:~5!:.:i'z:1?1 i".
fili.iWJa{JtJ,', -t?lv7 "?.7-1:::" 71:/ /::7' "?.77 1) ;.....:?' YA7.L.l.:J: I'),
illJflijO)J:r/j>'J'A IJ '/ 7 L t: I')/'/:? L t:J:a-l-t, 3i:'.iE L t:ii[lftl~>'J'liiflil
f:fil:~tt.11" .

ffl~7-)

kin h

ft'MJto.!f'fi

\1'''~,l l'flf.lj:411t1ftM'9 '

e 7 o;..... t- c IJ -\"l;titi~~~ll:XT 7->. l :l?iqi 9 ::i 7 7'':/ /Iv '/-;......fR


-r:illJf,l>'J I? O)itj~>'J':fJO:I?-:> "t: t, !Ji:~.-...}.,},l;tt,,: l 't1fiilil.: t,,:-:> "t: l' T
;fr%11. ~~1.i: r7 1::"7 - ,Jv - 70):70"?...>'//<-~1.:J:?"t:BJi:;t
tili~Ai~ttt: , 1!-77 -< -1?1v.m~-r: -r .
"?. 77" IJ / ::7::1 7 J...11., 7 0 / r tJ' l?ifj~~~(tf:iPJ-l-, cpre']"(~.filiril
~ tt'.lil:l*!l::~tl:li".:: c ~~JJ ~ 1 T .
<7->il,O)jffijfRIJii'Jili., ~$1J.'"!f'1 F r7"t:"~l'i? :tt., *i!IJ:?t,,: r7~/Y,
r 7 o ;; :7 !.: J: I') , if> I? ~ 7-> /jraJ >'J I? O)jilJj!'JH.: t r 7 >'J'ml t.r t.i: l ' J: 7
1.:!!tllt ~ :ti "t: l' 1 T 0
. 7 0;..... r ':/- )'- (.: 3 .~it':/ - )'-'"Iv r, I) "\"I:: 2 ,o#.\it':/- r '"Iv)'- 2

8*0) '7 -7';..... 7 r ;.....O) ::::WJ~ 1:i;t.:l 9t: 11>, ..>'-7.J-"(~ 7-> 7 :t Iv
:7 A '7-7';.....:fc ~ifiW.A.:n:-\"7-tz 1i. ----1* c t.i. '? -r:jj~tl:I 7.l"'?.O)r..il!Iim;:it
1: 11XMh1 L t:.
-\"7"-t?>'J'~~f,\'.L:"t: , 9}!fi:7-< -7-c L "t: li.R"tJJO)jj~tl:l;li"?. ;l11J:iE~
Ill 'S:-l!t!ll L, ~W.~O)f1~tl:I 7i'?.~~1 .: '.i:l:il!X L t :O) t, + O)UH~a~1,,: ~
~O) .t:> I? n tt -r:i".
VA CES ( VWAUDI Clean Exhaust System) - ~lt-!-tl:l*9
t:tttlll~. ttli~-t-:;.i;:~JU.::~~"t....: <, OJT;tMJ~ c!t tl.t.:fJ~tl:lti A.~tO>
t -~ lvYA. 7;... -r: "to
M~::i //<-~-

f~tl:l.::liA<PO)C0( -M1tJ~Jf. ) .

HC( .ljjt1t:iJ<m) ~M~0)1t:!if:~ ~'lj


ffl L "( ~.;m1::M1t~J'!f.~ "tt, H,O(:il<*tl). co.<=M1t.ljjtm) 1.:~it~-tt
T . ll~~c L "( . 7 Iv ~ 1-~0)*li!l l : S:\i:'(!>/ '7 :/'/ .L.~O)j!t:;i:tm, ~ 1ttrf
~ "ttt: t <T> >&-1~ffl . WJ/$0)&l ' "E: / lJ '?. 7-1'7(~,t;l!,t~) ~:!*ffl L ii: L t: 0
t,,: .}.;, ~!~::i ;.....r'-7- - ~'S;t:f1~"'--~m!th' i?O)Jm>'J'$%1*!1.:~18' Lt: I'),
ffli1\l.:~i!II Lt: J: 7 t,,:~. t.5~~1.:fil:>< T 7-> .:: c ~f!.15.il:. T 7-> t : 11>0))t:ji=,fi!
c L "t:fJ~"'--~*1t1.:1;t, ie!AA*&h'~-Gl.l! ::l!X ll1tlt I? tt "t: l' 1 T .
f1~tl:l;liA~~~~( E G R)
VHi:l;liA0)-$~1

.::

/7-:7<=-*-lv r ...... ~L "(, ~j~JVr~Tlf9


c 1.: J: I') ~t!C~l*I "(O)N0,( ii*~t~) O)~~ ~1QJlt!J L 1 T o

AAf.'10)&l'~~~nit( 7 .:i-I.lv

/:/x ?':/ s;..... YA7.1.>.)

o .=. ;; ;7 ('$:7'11';1Jfallit~if.'Jt!}ti.l.il?ili)
~~d c :r.;..... :/ ;.....O)@Jfi~ ~ t c 1: ::i;..... t:::' .:i - 7- -h'tt~ L "( , :tfi!i;fi'fO)P-"~ff'il >&-;;it'.lE L 1 T 0 :::f"t?&t/C'(!>f:l'&;l~ ~ !.: J: 9 ~m;li"?.O)~~ ~~JJ ("
cc t 1.:, AA/$0)&t '!l!'!.\?.' >&-*"131i!:-r 7-> /Jit"t:"T.
OK - :/ x t- 0 .=. ;; ? (#l;f;it:t;IJ~ittt&*'f-PJl:lfti.l.il?flt)
~~rot 1.:J:-:>"t:, #l~t(.Jl.:!11'!.\;fi'f-O)PJtM"tit ~::i ;..... t- o-1v'99 f:l'&Jl'i!1~U~
/Jit-C' T

OL

:/ x

~~~~Lt:l'1T .

~if.'4~~7iA~Jli[!J;~Jrl(:r./<;f-v-< 7-< 7

7 .:i.-:r.Jv7-;..... :7i*lh' i?~~T 9~~7.J"'?. ~.


t.rt'.111:~ I') ~.ft~ 1t 1

eililn'titiia!JL*ili;:.fi1.:~'?' <fJF;3C;-*1.:~.g- ~ -tt 9 t: n,

v A r,

!l'J:A:@~~fH!,),.1.:

J:-:> "(~'ft,,: b:ti 9

~ 7-. -... ;; r

~~1.:

J: I'), *R!.A.!lilili
1i n 7- o ::7'1 .:!cllt ~ ttt:~c-ll11~1.,: 7.>~'l-h'<F> I') 1 '90)-c. ::::-r
:if~ ( t:: ~ l ' !If L < I 1., t J: I') 0) 7 ::t IL- :7 '?. '7 - 7';..... Jl&;'Cr.51.:.}.; rQ'l-l"tt (

e 1J-\"?1;.....f- '71/ ~- ( 4r7 "E:7Jv0).;t;.)


e 7:/71v ~1-\" (7-.:i-/v"?.)
M~.A. I') 1J -\" ? 1 ;..... r xttDJ1illit"lt 1 r ~ 7 - (tr:;t:; 2 ::i >
7/<- r ( / / ' - '?. r IJ ;; 7
7"'\" 1 )v r 7 1v-7 0 ;; :71t ( 4r7 "E:"T'JvO)h)

/(- -l?At }.;llif'Vl'c!'L'o 7::tlv'.7 A.'7 - >f;.....ttt-\"1"-t:!


O>llffi~ t.i:ttW~1JO>i;Jt~ -c"t o

::i;..... t- o-1v YA 7 .I.>.)


~"" =-'?. 7- -~ill L "(~

T.

o#.\:A:~WJ11';1]faj)
:r.;..... :/ ;.....0)1!.!#l~;kfL~. illi*iitkfa.llt.i: ~. of :tt-t'ttO)ill!~f<f l::~~JJt.i: .o#.\:><
11;JIJl~!!t'.iET 9.:: c 1.: J: I'), HC(.ljjtit7l<.*). NO,(i!*M1t~~)O)f~iAtc
illi!lin~oifJF; ~ 11. h' I') T .

t::~ l ' 0

e -\"1"-1? h' 8*1.:t..A. T 9 !Ji:l;t, 3i:1t~.}.; J: U'fJ~t'l.7.1''?.~0) .<a -r:JJl.


fiO)OOl*!l.5~ ~ T "'"t: ht: L "t: l' 1 i" 0

155 SRl3

1!~

.
G
.

~
:::J
/
/\

I
~

1200LSE

I 303SE ::J //<-7 / Jt.-::J" )[,

/ ~ 'if- ~

Cl '/ -::J

..
I

;:i:

;:i:

~
0

~
0

--

'/

'/

.~
')<

:::J I
/ /{.
~ ;fCl v

II\

Wl

I -<
Jt.- T
y 1
;c.. /

1fi!J

fa1J

;...

Ask for a test drive.

Volkswagens are delivered to 120 countries all over the world.


Obviously, traffic laws and type-approval regulations tend to
vary from country to country. You may find, therefore, that the
models and equipment actually offered for sale differ from the
data given in this brochure. So please ask your nearest Volkswagen and Audi dealer for information regarding the range of
Volkswagen models and equipment valid for your country.

7831119.002.29 Printed in Germany Specifications subject to change without notice 8177

I'

Our photo shows the Goll L

The Golf. A pleasure 1000 000 times over.


When we started to develop th e Golf, the car
we had in mind was to be in the vanguard of
modern automobile engineering. A car that
would suit today's traffic conditions while meeting today's demand for motoring comfort and
convenience. A car which is roomy and attractive
but still reliable and economical. In other words,
a Volkswagen.

As far as the engineering is concerned, it


comes with all the typical characteristics of the
new generation: front drive, the weight-paring
design and the lively, thrifty engines.
Compact, space-saving outside dimensions
cope with today's traffic situation and the parking-place shortage. An area of 64.6 square feet
is all the 146.6-inch-long Golf needs.

But inside we let ou rselves go. Th anks to the


bright idea of mounting the engine transve rsely
in fron t, it was possibl e to make th e 1nost of the
long wheel base. And we had p lenty of room for
generous p lanning at ou r disposal. For two or
four doors, for five well -fed occupan ts and any
amount o f luggage.
And lo give ii a character of its own, it has an

irrepressible, unconventional styl ing which sets


new, advanced standards on ou r roads.
So it is hard ly surprising to find so many
motoris ts co nvinced that they wou ld get on better
with the Golf.
Their number hos already passed rhe million
mark.

Our photo shows the Golf L.

The Golf. A pleasure from beginning to end.


Of course, driving is not on ly for pleasure . compartment with 13.1 cu. ft. capacity. Enough
Som eti mes you drive simply because you want for quite a few suitcases, travell ing bags and
to get something from here to there. Now, whi le your little daughter's doll's house.
some cars one wouldn't even consider for this
And if you happen to want to take the Chip purpose, the Golf can take a real load from th e pendale chest straight home with you from th e
antique shop, the luggage compartment can be
rear.
Its roof-high tailgate the width of the car is a lmost trebled in size - simply by folding th e
positively inviting . And opens up a luggage rear seat and backrest forward .

N ow there is a huge 38 .9 cu. ft. of luggage


space at your disposal. So, if you want to keep
a clear backward view when you are loaded to
the cei ling, it is advisable to order your Golf with
a second, inexpensive outside rear-view mirror
on the passenger side.
This is not a luggage compartment you can
count on finding in any saloon. Just loading a

bu lky item through a side door could prove quite


a problem, couldn't it?
So if ever you have any transport problems,
the Golf is th ere, ready to take a load off your
mind - and into its luggage compartment.

\
5

Our pho lo shows lhe cockp i I o f the G o l I G LS.

The Golf. A pleasure from the purely technical point of view.


With the Golf you have the choice of fou r engines. On the principle: From each accordi ng to
its performance, to each according to his needs .
Fi rst of al l, th ere is the 1.1 -litre engine. With
an output of 50 DIN bhp. If is more speed you
are after, it will not take you long to decide in
favour of the 1.5-litre engi ne with 70 DIN bhp.

But if extreme economy is what you want, we


have something quite special in store for you.
An eng ine which is quite unusual fo r a car in this
class, namely a special passeng er-car diesel
engi ne with l .5 litres capacity and an ou tput of
50 DIN.
Its performance is in no way inferior to that of

a petrol engine. And as far as consumption goes


it has managed to reach the point where stinginess ca n go no further.
These three engines are available with any of
the versions of the Golf - the 70-bhp Golf
being identified by an addi tional "S" to its name,
e. g. the Golf S. A nd the diesel Golf with a "D",

e.g. the Golf D.


There is the fourth engine too. The one at the
top of the class, driving the Golf GTI. But th is is
an engine worth a special page of its own.

\
7

O " ' pholo sho ws lh e inletior o f 1he Goll GLS.

The Golf. A long-distance pleasure.

Settle comfortab ly into the Golf. There is certainly plen ty of room to do so. For wi th 25.8 sq ft.
of passenger compartment, even long legs can
stretch out in comfort.
You wi ll feel comfortab le and safe in its anatomically designed front seats. Even after many
hundreds of miles. It has been padded with a
new kind of full-foam material which absorbs
and attenuates the bumps on the road. The back-

rests can be adjusted to any posi tion. Right down


to ful ly recl ining.
As far as the back-seat passengers are concerned, we have omitted nothing that ma kes fo r
the ir comfort. Plenty of breathing space to relax
in comfort, with the high ceiling and generously
high backrests, soft seats and generous legroom
mean that people will be just as happy to sit in
the back as in front.

The atmosphere stays pleasant too. Th e Golf ingly in an accident.


is equipped with a new, three-speed b lower to
W e gave it special safety anchorages for th e
adujst heating and ve ntilation just the way you front seats, safety locks for backrests, child -proof
wan t them.
locks on the rear doors, a safety steering column
And to make sure that there is p lenty of safety and an interior devoid of sharp and hard edges
to take care of you, we gave the Golf a rigid that might hurt on impact.
passenger-cell compartment, computer-calcula W e wonted to make sure that your "Golfing"
ted crumple zones front and rear and safety locks plea sure would remain untroubled even o n
which prevent doors from bursting open unwitt- longer tours.

The Golf. A particularly' inexpensive pleasure.

10

Anyone can afford a Golf. And without having to d o w ithou t anyth ing !hat rea lly matters.
Even if it is the lowest-priced model - wh ich is
th e one we a re dealing with on this page . It w ill
have all th e basic equip1nent - by which we
mean a ll the equ ip men t that you rea lly need .
Th e Golf offers quite a number of practica l
fea tures which are not usua lly to be simply taken
for granted. The three-speed heating and ven-

ti la ti on blower, for ins tance. Or the two-speed


wind screen wiper system wi th addi tio na l ti p wipe con ta ct. Th e electrically operated wi nd screen wash ing system. The heated rea r window.
The door-pane defrosters. And th e recl ining
se ats.
All this is standard, too. Whi ch means you are
getting good vaJue for your mon ey. Not that w e
wa nt to forget the engineering which simp ly ca lls

for comparison with other makes in this price


class.
The eng in es have already been presented.
They are lively, full of temperament and thrifty.
The only thing left is the lavish chassis .
It has a suspe nsion strut front axle, guarantee ing accurate tracking. It has the combined trailing -arm centre-coupled rear axle which guarantees toe-i n and camber stability. It has a diago-

na lly divided dual circuit brake system which a lways brakes two diagonally opposed wheels one in fron t and one at rear.
It has disc brakes in front. And the d irection ally-stabilizing steeyng roll rad iu s, which you
will appreciate if you ever get one of your front
wheels on a soft shoulder and sti ll manage to
keep straight on your tracks.

11

The Golf L. A pleasure to .l be enioyed in comfort.

12

The Golf l will do something for your status,


w ith its stunn ing good looks. From chrome bumpers with rubber strips, through wa istli ne trim wi th
impact-profile, to the frames arou nd al l windows.
And from the elegant exterior it is easy to d raw
the correct conc lusion about the lavish comfort
of its interior. All the basic fittings a re there of
course. But there is a whole set of other pleasant
features as well.

The driver's sun visor, for instance, is made to


swive l to the side. And for your pretty front passenger there is a vanity mi rrow in the sun visor.
There are grab-handles and loops for anyone
who needs support. And restful armrests, even at
the back.
W ith ash trays in front and at rear, the smart
carpet will keep its bright new look longer. And
the light goes on for the passenger of the Golf l

too, when he opens his door.


And as for vis ibility : with the two-speed w indscreen w iper system, even a medi um -sized cloud burst will not succeed in cl oud ing you r view. A nd
if there is only the odd raindrop now and then,
an intermittent operation setting for the wipers
will relieve you of having to tu rn it on and off a ll
the time.
The Golf l is available with the 50 DIN bhp

engine. As the Golf LS it comes with the 70 bhp


engine and to rou nd the set off, as the Golf LD,
wi th the new diesel engine.
But whatever its engine, th e comfort it provides will always be fou nd to be a cut above its
Glass-ma tes'.

13

- $~

. "9--- .

The Golf GL. An outstandingly la vish pleasure.

14

Even the most finicky motorist will find the


Golf GL to his taste. He will miss nothing that is
needed for comfortable motoring in real style.
First of a ll it has everthi ng that the Golf and
the Golf L have. And a great deal more as well.
Bronze-tinted glazing all round. Which not only
sets the tone for its outside appearance but also
protects the Golf GL driver from glare.
And it creates the intimate interior atmosphere

that makes driving a pleasure. This is emphasized by the instrument panel paddi ng, the foampadded steering wheel, the covered window
ledges, elegant carpet lining the doors, floor
carpeting in matchin9 shade, carpet lin ing and
the elegant velour upholstery on the foam sea ts.
With "parchment" and "tobacco" upholstery,
the instrument panel, steering wheel and shiftlever knob are in contrasting brown. A lighter is

within easy reach. And so are a number of other


details which contribu te to th e pleasure of "Golfing" in the Golf GL.
Th e day/night rear view mirror. The central
console with parcel shelf. The steplessly adjustable instrument dial illumination and the luminous
identification on the most important operating
elements. The radiator temperature gauge, the
trip-milage recorder, the q 6artz clock, the

parking-light setting, outside mirror adjustable


from in side and a great dea l more. Even an
automa tic arrest feature for the tailgate-which
you will find most pleasant.
It goes without saying that the three engine
versions are available for the Golf GL too. The
50 DIN bhp for the Golf GL, the diesel engine
for the Golf GLD and the powerful 70 DIN bhp
engine for the Golf GLS.

15

The Golf GTI. A particularly lively pleasure.

16

There's no doubt that it will soon turn up in


Monza: the Golf GTI. A thoroughbred sportscar
with the power to head it into racing-car sport.
Lots of people were begging for a genuine sports
Golf. And now here it is, ready to take off at th e
starting line.
Drop in at your dealer's and take a peak under
its bonnet. A 1.6-litre engine that gets a full
l l 0 DIN bhp out of the car. How does it do it?

Wi th th e K-Jetronic. An injection system which


doses the fu el with exceptional accuracy.
It gets from 0 to 60 mph in a few seconds.
After that, you only have time to take a deep
breath before you experience its top speed. Its
chassis has been adapted to cope with improved performance, and there are wider whee l
rims and extra-wide steel radials to provide the
required additional safety.

And its equ ipment has been made to match


th is performance. Outside there are mat-black
strips on the lower sides and mat-b lack-framed
rear window. The mudguards have been widened wi th black plastic. There is a two-tone horn.
And halogen headlights.
Inside there are bucket seats, a sporty threespoke steering wheel and the golf-ball styled
shift-stick knob.
I

It does pretty well with consumption too, and


- true Volkswagen that it is - it is pretty im mune to the hardships of normal traffic-points
which are quite rare plusses for a sportsman as
lively as this one.

17

The Golf. A particularl convenient pleasure.

18

To own a car from Volkswagen has always


been something special. Because each and every
Volkswagen is backed by the experience and
efficiency of a world-wide organ ization operating in 120 countries, fo llowing the same meticulous rules.
Top quality is included with each and every
Volkswagen. It stands for sound craftsmanship in
production and extreme accuracy in inspection.

Before it's allowed to leave the factory, every wagen after a ll.
Volkswagens - the very cars which generally
Vo lkswagen is subjected to the critica l scru ti ny
of numerous inspectors. This attention to detail need less servicing than others - have one of
is what makes your Volkswagen so tough and the densest and most extensive service networks
re liable. And why it maintains such a high resale in the world at their disposa l.
With genuine Spare Parts that are controlled
value, if ever the time comes that you want to sell.
The proverbial Volkswagen quality comes not a nd checked as strictly as any Volkswagen car.
only with 'new Volkswagens but with genuine And guaranteed the same way. Our Service also
Accessories too. Volkswagen is always Volks- includes checked repair hours <21nd perfect main -

tenance - at long intervals (with the Golf no


more than once a year or every l 0,000 mi les).
This sort of a check of your Volkswagen guaran tees rel iabi lity: through our famous Diagnosis
System. As a result, errors will be a lm ost com pl etely eliminated.
And all Golf models come with th e world-wid e
l -yea r unlimited mileage warranty.

19

"""::!.__

The Golf. An unbounded pleasure.


If everyone agreed about everthing as easily mesdames and mynheers, by signorinas and sirs,
as they agree about the Golf, internationa l understan ding wo uld be no problem. After all, the
Golf has received an enthusiastic welcome in
120 nations around the world.
From the cool north to the scorching south.
From easy-going America to traditional England.
From the sober West to the brilliant Orient. By
20

by damen and dons.


They all agree on its merits. A ll ore quite united
in thi nking it one of the most practical, economical thoroughly thought-out cars in th e world.
Agree that its functional beauty and its concentrated engineering harmonize with maximum
safety. And that its agile, lively temperament is

no flash-in-the -pan, but will last for years.


All hove fou nd to their pleasure that it has outstanding comfort, extensive equipment, and a
versatili ty th at is one of its strong est points.
All hove found, to their unbounded delight,
that its consumption, susceptibility to repairs and
upkeep requirements keep well within bounds.
The way one would expect of a Volkswagen.

All of w hich makes the Golf sound pretty convincing. But no need to leave it at that. How
abou t pu tting it to the test yourself by ta king it fo r
a test drive? Maybe your delight with the Golf
will then know no bounds.

21

The Golf. Pick the colours that suit you best.


Cloth upholstery for
Golf (hound' s-tooth ch eck).

Clot h upholstery for Golf l (b roodcord).

block/white

black

- -01

- - 03

parchment

Exterior colours.

- 04

tobocco

08

morine blue

riyod yellow

B4B4 -

d okoto beige

0505-

miomi blue

K2K2-

manila green

M4M4-

ponomo brown

E9E9-

G6G6-

mars red

H5H5 -

mologo red

Clo th upho lstery fo r Golf G L (velou rs).

Print p roce.ses do not


allow eoci reproducllon of
colours. This oppliM to thP
e xterior colou1s os, w"'ll c1t;
to the upholstery.

b!Qck

- -72

porchment

- 23

tobocco

?4

marine blue

- - 25

M5M5-

bofigreen

PIPI -

alpine white

TITI-

ogote brown

Cloth upholstery for Golf GTI (to rton pattern).


Golf/ Golf L/Golf GL/ Golf GTI

Possible

colour combinations

.=
u

!:1
a ~ 0;; a
E
~ !? ;;

I!

" .

.;;

!i ., " 11
.
j
.. j .8 g. ' :a" ""(; " ~ j :&g ~ ~
c ~
'!
i!l ~
0

0...
0

.11
"

~ -~
~ .9. E -

0
;;

E
c

"(; "c " c ..c:0 ~

.2

a
~
j :a
1'9 ~ _g
]
~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ 0
.R -~ e
GI

'ti

Upholstery
Golf
Cloth
block/wnite - U I I I I I
leatherette blo-k
"'-' 1111
Golfl
l ]nth
- -u.>
block
parchment

I~
-- -

"k

- -------.-

tobacco

- 12

l eatherette u p ho lstery
for Golf (grid g ra in ).

- -18

bronze metallic

X4X4 -

bohomo blue metallic

Y3Y3-

viper green me1o llic

Y5Y5-

t I I I I I I I I I I
I
I I I I I I I I I

---

nnrchmenl
i:l
tohri.cco
marine blue - - '

block
oorchment
tobacco
marine blue

leotherelle block
""'tChment

tobacco
marine hlu-e

GalfGTI
l roth

,
---

- - "'4

--

--

---

--

blodt/red - - 12
I I I I I I I I I I I I I I I
blod/s;lver - - I!! I I I I I
I I I I
I I I I I

Special ond metallic col0<m ond leatherette upholstery ot extra


charge.
The Golf G TI is ovoiloble only with these colours.

- 50

50

parchment

51

tobccco

-53

morine btue

s;lver diomond metallic

Z4Z4-

colibn green metallic

Z7Z7-

;;;

--

Golf G l
Cloth

Leatherette u pholstery fo r Golf L/ Golf G L (leather groin).

--

morine blue - -

leotherene block
block/red

--

'O

Technical Data
and
Equip111ent

29

Engine and Power Transmission

Golf

Tronsverse four-cylinder in-line


front engine.
Overhead comshoft with toothed
belt drive.
Water cooling with electrically
driven, thermostatically controlled
fan.
12 Volt electric system with
alternator.
Front-wheel drive via dry singleplole clutch, fully s(rnchronized fourspeed gearbox, di ferentiol and
double-jointed drive shaft.

Chassis

Performance

Springing: front ond reor


progressive buffer springs with
telescopic shock absorbers oll combined in suspension struts.
Suspension: suspension struts ond
lower wishbones in front lselfstabilizing steering), combined
trailing arm torsion beam a xle
at rear.

Bore and stroke: 69.5 x 72 mm.

Tyre size: 145 SR 13.

bl Acceleration ot holf lood with


monuol/outomotic gearbox

bl Trock front/rear

Exterior equipment

E.xterior equipment

Exterior equipment
waistline ond door sill trim
Polished
Rodiotor grid with red ornomentol
Polished hub cops
frame
All
round bronze-tinted windows
GTI
inscription on radiator grid
Pneumatic detention for tailgate
Halogen
headlights
Block bumpers
Lockoble tonk cop
Lorge front spoiler
Two bock-up lights
Special

inscription

cJ Maximum outside length/


width/height
di Minimum ground clearance
eJ Turning circle diameter
W eights
al Unladen weight of 214 door
models
bJ Permissible total weight of
214 door models
cJ Payload of 214 door models
di Axle loads fronllreor

al 871- mph (140/ km/ h)


b) 0-50 mph lO-SO km/h)
in 10.0/- seconds
o-60 mph 10-100 km/ hi
in 15.8/- seconds

Compression ratio: 8.0.

cl 33.9/- mpg/imp.
(8.3/- litres/100 km)
standard fuel

Maximum torque 79 Nml)


tSAE net 54.5 lb. ft.J
at 3000 rpm.

dJ at 50 mph (80 km /hJ 48.6 mpg/imp.


15.8 litres/ 100 kml
at 60mphl100 km/h) 39.7 mpg/imp.
t7. 1 litres/100 kml

Down-drought carburettor with


doubly controlled automatic choke.
Alternator capacity: 35 Ah max.

Di mensio ns

Solely steering wheel


Throe-speed
hea ting and

o) 94.4 ins. (2398 mm)


bl 54.7153.4 ins. (1390/ 1358 mm)
cl 145.8163.4155.5 ins. (370511610/
1410 mm)
length with rubber strips on
the bumbers 146.6 ins. (3725 mm)
d) 4.9 ins. (125 mm)
eJ approx. 33.8 ft. 110.3 mJ
W eights
bJ 264612646 lbs. (1200/1200 kg)

9921 937 lbs. ( 450/ 425 kg)

dJ 134511323 lbs. ( 610/ 600 kgJ


e) 1764/ 882 lbs. I 800/ 400 kgl
As for 50 bhp petrol engine.

al 871- mph (140/ - km/hi

Bore and stroke: 76.5 x 80.00 mm.


Ou~: DIN/SAE net50/48 bhp

ot

rpm.

Compression ratio: 23.5.


Maximum tor?be 82 Nm'I
!SAE net 65.6 I . ft.I
ot 3000 rpm.
Alternator capaci ty : 35 Ah max.
Battery: 63 Ah.

Golf S
Golf LS
Golf GLS

Capacity: 1.5 l itres (1457 ccJ.


Bore and stroke: 79.5 x 73.4 mm.

As for 50 bhp engine


but with the following additions:

Ou lput: DIN/SAE net 70167 bhp


at 5600 rpm.

Broke servo and on models with


automatic gearbox broke
pressure regulator.

Compression ratio: 8.2.

Rim size: SJ x 13.

Maximum torque 110 Nm'I


!SAE net 75.8 lb. ft.)
ot 2500 rpm.

Tyre size : 155 SR 13.

Weights

cJ 43.4/ - mpg/imp.
(6.51- litres/100 kmJ Diesel

bl 275612756 lbs. (1250/1250 kgJ

oJ 98195 mph (1581153 km/ hi


bl 0-50 mph (O-SO km/hi
in 8.2/9.4 seconds
o-60 mr,h 10-100 km/h)
in 12.7/ 4.7 seconds
cJ 32.8/30.6 mpg/imp. 18.6/9.2 litres/
100 kmJ standard fuel
di ot 50 mph 180 km /hi 47.0 mpg/imp.
(6.0 litres/100 kmJ
ot 60 mph (100 km /hi 39.1 mpg/imp.
17.2 litres/100 kml

Down drought carburettor with


doubly controlled automatic choke.

Dimensions os for 50 bhp petrol


engine

bl 0-50 mph (O-SO km /hJ


in 11.5/- seconds
o-60 mph 10-100 km/hi
in 18.0/ - seconds

di at 50 mph 180 km/h) 62.6 mpg/imp.


(4.5 litres/100 kmJ
at 60mphI 100 km/hJ 50.3 mpg/imp.
(5.6 litres/100 km)

al 177511830 lbs. ( 805/ 830 kgl


cJ

981 / 926 lbs. ( 445/ 420 kg )

d J 1477/1323 lbs. ( 670/ 600 kg)


eJ 1764/ 882 lbs. I 800/ 400 kgl

Dimensions as for 50 bhp engi ne


W eights
oJ 171911775 lbs. I 780/ 805 kg)
1775/1830 lbs. ( 805/830 kg)
with automatic gearbox
bJ 275612756 lbs. 1125011250 kgl
C) 1036/ 981 lbs. ( 470/ 445 kgJ

981 / 926 lbs. I 445/ 420 kg)


with automatic gearbox

At extra charge: Three-stage


automatic gearbox in place of
manual gearbox.

Capacity: 1.6 litres (1588 cc).


Bore and stroke: 79.5 x 80 mm.

oJ 113/- mph ( 182/ - km/hi


bl 0-50 mph (O-SO km/h)
in 6.1/- seconds
o-60 mph (0-100 km/ h)
in 9.0/- seconds

Internally ventiloled desc bra kes.


Stabilizers al front and rear.
larger broke servo.

Compression ratio: 9.5.

Additional broke pressure regulator.

Maximum tor?be 140 Nm')


iSAE net 96.5 I . ft.)
a t 5000 rpm.

Rim zise: 51/2 J x 13.

Battery: 36 Ah.
Oil cooler

As for 70 bhp engine


but with the following additions:

Outftut: DIN / SAE net 1101105 bhp


at 6 00 rpm.

Alternator capacity: 55 Ah max.

11 New unit for indication of torque and rev. speed.


Approximations for conversion according to DIN 1333.

Interior equipment

Interior equipment

Intermittent operation setting


for wipers, wi th wash -wipe
outomotic
Rear ashtray
Cover beneath ins trumen t panel
Driver's sun visor swivelling
to the side
Vanity mirror in passenger' s
sun visor
Grob handle for front passenger
and assist strops at rear
Armrests on doors and at rear
Door contact switch for courtesy
lights on passenger's side
Door armrests with grab
recesses
Carpeting on floors
lining for A and C columns
Better quality seat covers
Steering wheel with foam
podded rim
Cover for glovebox
Wide footboord

Podded instrument panel with two


dials and metal-effect cowl
Clock
Temperature gouge for radiator
water
Trip mi leage recorder
Dimmer for instrument panel
i ll umination
Ciga rette lighter
Luminous identification for cigarette
l igh ter, ashtray ond heater
Parking light setting
Shelf on passenger's side
Doy/n ight rear-view mirror
Outside rear-view mi rror
adjustable from inside
Lockable glove-box
Central console
Plastic covers for window sills ond
central column
lining inside door with carpet inset
Matching carpel on floor
Better quality seat covers with
special weld pattern
Plastic strips for front seat backrests
Parcel shell lined with carpeting
Brown toned instrument panel,
steering wheel, console ond shift
lever knob in conjunction with
upholstery colours "pa rchment"
and "tobacco" !otherwise block)

Tyre size: 175/70 HR 13.

cl 35.2/ - mpg/imp. 18.0/- litres/


100 kmJ prem iu m grade fuel
dJ a t 50 mph 180 km/h) 50.4 mpg/imp.
15.6 litres/100 kmJ
at 60 mph 1100 km/h 41.5 mpg/imp.
16.8 li tres/100 km)

Dimensions
o) 94.4 ins. (2398 mm)
bl 55.3154.0 ins. (140411372 mm)
cJ 145.8/64.1/54.9 ins.
(37051163011395 mm)
dJ 4.6 ins. (117 mm)
el approx. 33.8 ft. (10.3 ml
W eights
al 1786/- lbs.
bl 2712/- lbs.
cl 9261- lbs.
dJ 1477/1257 lbs.
el 2205/ 882 lbs.

( 810/- kg)
(1230/- kg)
I 420/ - kgJ
( 670/ 570 kg)
(1000/ 400 kgJ

For all mod els


luggage comportment capacity
with backrest up/down
13.0/35.7 cu.It. (37011100 litres)
IJ Consumption measured at half payload oi a steady>/, of top speed
!but not more than 110 km/h), plus 10 % !DIN 70 030).

Broke servo
Hondbroke ond twin-circuit indicator li ght
Safety belts for rear seats
55 Ah alternator (opprox. 770 WJ
Two halogen foglighls
Rear fog lamp
Front seats with adjustable headrests

Extra equipment package


Lockable tonk cop
Bock-up lights
Pneumolic de tention for ta ilgate
Doy/night reor-view mirror
Additional shelf on passenger side
Covered pa rcel shell
Parking light setting
I f you hove any o ther special w ishes,
your Volkswagen and Audi dealer w i ll be
pleased to advise you.

Pneumatic detention for tailgate


Bock-up lights
Rear window wash/wiper

Ceil ing lined with block lea therette


Driver's
(block) olso
swivellingsuntovisor
the side
Vanity mirror in possenger's sun
visor
tblockJ
Doy/night rear-view mirror
Grob handle for front passenger,
assist strops at rear
at rear
Ashtray
Armrests on doors and at rear

Cover for glove-box


Sportscor steering wheel with
foam-podded rim
Gear-shift lever with specially
designed knob
Centro I console with clock ond oil
temperature gouge
Rodiolor water temperature gouge
Trip mileage recorder
Dimmer for instrument panel
illumination
Cigarette lighter
Luminous identification for
cigarette lighter, ashtray and
heater
Lorge rev. counter
Shell on passenger's side
Pa rking light setting
Twin-tone horn
Intermittent operation setting for
wipers with wash/wipe automa tic
Door-contac t switch for courtesy
lights on the passenger' s side
Block velours carpeting
Parcel shelf l ined with block
velours carpeting
A and C column lined with
block PVC
Wide footboords
Sportscor seats, upholstery with
tartan fabric, with adjustable head
restraints and reclining facility

e 45 Ah battery

w in ow

Interior equ ipment

Optional items of equipment at extra charge


Automatic transmission
Steel sliding roof with oulomotic wind reflector
Complete radio installation
Rear window wiper with washing equipment
Leatherette seat covers
VW seat belts with automatic coil-up
Air conditioning
Swivel windows in the front doors
Sporrs car seots
Aulomotic safety belts for the front seats
Outdoor mirror on passenger side
Steel radial ply tyres 175/70 SR 13 with stee l rims or with
a luminium sporls rims 5 J x 13
Steel radial ply tyres 155 SR 13 with stee l rims 5 J x 13
Laminated windscreen
Tinted gloss all round, with lami nated windscreen
Head light washing system
Halogen (H 41 head lights

Air blade on the windscreen


wiper arm on the driver's side
Block trim strips on sides
Wider mudguards with block
plastic bead
laminated windscreen
T~il9o te with block point in the

dJ 147711323 lbs. ( 670/ 600 kgl

Battery: 36 Ah.

(only ovoiloble with HGT" equipment!

venti lo tion blower


Combined heating ond
ventilation system with flowthrough vontilotion
Defroster for window-pones
on doors
Flexible cowl on instrument
dials
Parcel shelf
Headlight flasher
Two-speed windscreen wiper
with tip-wipe contact
Rev. counter lonly in conjunction
with 70 DIN bhp engine)
Fresh-air vents in the instrument
panel, directionally adjustable
Self-cancelling turn signals
with lone-changing ond
emergency light function
Safety steering column
Safety reorview mirror
Podded sun visors
Fully reclining front seats
Windscreen washing system
with electric pump
Automatic switching to parking
light setting on starting and
stopping engine
1 courlesy l ight
Hea ted rear window
Door-contact switch for courtesy
light on driver' s sid e
Safety pull-to mouldings on doors
Footboa rd, block
So fety lock for front seat
backrests lin 2-door models)
Hinge-down rear seat and
backrest to boost luggage
capacity
Child-proof door locks on rear
doors (in 4-door modeIsl
Rubber matting on floor

Chromed bumpers with rubber


strip
Ornamental frame around
radiator grid and windows
Block outside door handles
with polished insert
Polished waistline trim with
impact strips
Ornamental strip on lower edge
of tailgate
Special inscription

el 2205/ 882 lbs. (1000/ 400 kgJ

Alternator capacity : 35 Ah max.

Golf GT!
with
K-Jetronic
fuel injection
engine

Interior equipment

cJ

Capacity: 1.5 litres (1471 ccJ.

Pointed bumpers
Block waistline ond door sill trim
Spoiler below front bumper
Towing brackets front and reor
Halogen headlights (only in
con~unction with
the 0 DIN bhp engine)
Block outside mirror
Disc brakes in front
Steel radial ply tyres
Safety outside door handles,
block
Permanent underseoling on
underfloor and wheel housings
Stone guards on rear mudguards
large toilgole opening upwards

e) Permissible trailer load with/


without brakes

oJ 165311708 lbs. l 7501 775 kg)

Battery: 36 Ah.

Golf D
Golf LO
Golf GLD
with
diesel
engine

Sportscor equipment, differing from


or in addition to basic equipment:

In addition to bosic ond l equipment:

ol Wheelbase

d) Specific consumJ;tion lunder


favourable con itions driving on
level ground) ot o steady speed
with manual gearbox

OuJ&ul: DIN/SAE net 50148 bhp


ot
0 rpm.

Golf GTI

In addition to bosic equipment :

Tyres: steel radio I ply.

Rim size: 4'12 J x 13.

Golf GUGLD/GLS

Exterior equipment

Brakes: diagonally divided dual


circuit broke system, with broke
servo, discs in front and drums
at rear.

Capacity: 1.1 l itres (1093 ccJ.

Golf U LD/ LS

Dimensions

Wheels: styled perforated discs


with drop-centre rims.

Golf
Golf L
Golf GL

Golf/DIS
ol Moximum speed with
monuol/outomotic gearbox

cJ Fuel consumption according to


DINI) with monuol/outomotic
gearbox

Steering: maintenance-free, self


adjusting rock and pinion steering.
So ety steering column.

Important features of equipment

Dimensions and W eights

,.

Model illustrated: G olf GlS.

Just imagine building a car for yourself


nowadays.
Let's start with the dimensions. Your car should
presumably be large enough to hold four to five
people without suffering from claustrophia. In
view of the shortage of parking spaces, it should
also be kept pretty short outside. It would also
be nice to have a luggage compartment
variable in size so that bulky freight could be

as far as the chassis is concerned, you proba bly


have no objection to modern front drive. You r car
should have good road-holding characteristics
even in rain and snow, after all.
There is no thin g like a spirited engine to keep
motoring from getting monotonous. But preferably one that is not too greedy for fu el !for who
knows what the gallon is going to cost tomorrow?!. So let's make it a thrifty o ne please.

A bodywork without old-fashioned frills and


fu rbelows - that goes without saying - one with
a sleek, chic appearance. So far, so good.
Al l that is left is the question of money. And
because you probably never have too much of
that to spare, purchase and maintenance costs
should stay firmly on the ground.
Any other wishes? Needless to say, the car
shoul d be reliable and pretty durable. Well, you
are not the only one to hold this view: over three

million people have had exactly the same idea


and (instead of picking up their cutters and
monkey-wrenches! have bought themselves a
Golf. Maybe, a fter you have read what we have
to say on the fol lowing pages, you'll feel like
fol lowing their example.
Plea se note thot the models shown wilh lehhond d rive in this colologue ore olso
ovoiloble with righthond drive.

Model illustrated: Goll GLS.

The Golf makes your day for you even


before you wake up in the morning.
Let's assume that you live in the centre of tow n
and are one of those people who can well do
without a garage. In the morning, you will find
your Golf parked just around the corner. Since it
is on ly 150 inches 13.81 metres) lo ng, there is
nothing easier than finding a parking slot for it
where you want it. Yo u get in, start and dive into

the b ustle of peak-hour mo rning tra ffic.


Thanks to its compact dimensio ns and its
clean bodywork lines, your Golf will swim
happily along in the stream of traffic. W henever
you have a chance to spurt merrily ahead, you
can fu lly rely on your Golf' s spirited engine:
lane-changing and threading your way into
lines of vehicles are no p roblem.
Outside of town, wh ether it's uphill o r down,

hair-pin bends, curvy roads or simple, straighta head driving, yo u can concentrate on the
motoring characteristics Un other words, on the
pleasure of motoring!. That is where the
advantages of the Golf's front drive and its
modern chassis design show up at their best. It
pulls along its tracks smoothly and reliably even
w hen travelling fast or the going is rough.
If you happen to make a habit of returning

from such excursio ns with a cart-load of firewood for your fireplace, it is no problem to lift
the gateback, fold down the rear seat backrest
and load the lot in.
The Golf is the sort of car that is always
prepared to join in the fun. And one that does its
duty cheerful ly too, as one has learned to expect
of a Volkswagen.

Model illustrate d, Golf GLS.

Let's talk about something pleasant money, for instance.


As with all other good things in life, the Golf
cannot be had simply for love - one needs
money too. A modern, technically sophisticated
car like this one natura lly has its price !albeit an
extremely reasonable one, as you will soon
learn I.
But what is p leasant about the Golf is not only
the price - which is truly within strictly

reasonable limits - but also the running costs. It


is delightfully low on fuel consumption. And it is
pleasant to think that it needs servicing only
every 5000 miles or every six months.
It is a car that one can practica lly ignore, in
fact. Because it does its duty modestly and
unobtrusively without complaint, without start-up
problems, and without the al l-too-frequent
troubles that come up with detai ls. Top workmanship has gone into the Golf, plus top quality

materials and a well-matured design. llt comes


from Volkswagen, after a ll.I
Nor should you overlook the fact that the Golf
has a highly modern chassis, a transversely
mounted, front-drive engine and all sorts of other
details to delight the technical connoisseur. But
w hat would be the use of a self-stabilizing
steering system, if the windows fail to close
properly after a while, if the inside lining comes
loose or if the ashtray falls out of place every

time the car takes a sharp curve?


To make sure that the Golf stays modest, goes
on being reliable and maintains a high resale
va lue, we put it in the hands of not'only the best
designers but also of the toughest test drivers. By
the way, we've built three million of Golf models
in the meantime. Which gives you an idea of the
day-to-day fitness and economy of this car.

The instrument panel of the Golf GLS. Top picture: air conditioning; picture 3: car radio - optional extras at extra charge

How do you like the Golf's new


instrument panel?
Ever since we started making the Golf we
have been constantly developing it too. Sometimes the improvements wil l not be immediately
obvious because they are concea led somewhere in the technical "innards" of the car and
are only obvious to those who know.
But sometimes, one needs only open one's
eyes to see them - as, for instance, with the

new instrument panel and the rear lights. (If you


turn back a page, you can see that the rear
lights have become larger and thus safer and
more beautiful.I
The new instrument panel now has even
clearer, a ll-at-one-glance instrumentation and
the switches even more conveniently at fingertip
reach. What's more, there is more shelf-room for
all the odds and ends one needs.
The amount of activity going on in the engine

compartment behind the instrument panel in


your Golf is largely up to you to decide. If you
want a lot, then we recommend the 81 -kW
!110 DIN bhpl injection engine in the Golf GTI. Or
the two ca rburettor engines of the Golf S with
51 kW !70 DIN bhpl in con ju nction with automatic transmission, and the 44 kW 160 DIN bhpl.
To give you an idea of just how lively these
engines are, even the 44-kW (60 DIN bhpl
engine gets from 0 to 60 mph !100 km/hi in

14.6 seconds. !And the two more powerfu l


engines some seconds faster, of course.I
But we would not be called Volkswagen if
these more powerful engines did not possess
unshakable rel iability and a very restrai ned thirst
for fuel too.
If the last point happens to be the one you
particularly have on your mind, then we recom mend the 37-kW !50 DIN bhpl petrol engine or
the diesel engine with 40 kW (54 DIN bhpl.

The interior of the Golf GlS. Top picture ond pictures 2 ond 3: seot belts; picture 4: outomotic transmission - optional extras ot extra charge.

And now, for the fun.


Before you get in, please take brief note of
what you are taking with you: just count up the
pieces of luggage. The Golf, you see, has a
variable interior which can be adapted in two
stages to the number of people or the amount of
luggage travelling with you.
Stage l: There are four or fiv.e of you going on

lf'\

a trip. The seats are left as they are and the


luggage compartment behind the rear seat is
crammed full through the huge gateback. All of
its 13.1 cu.ft. (370 litres).
Stage 2: You are travelling alone, or with just
one companion. You can fold the rear seat
backrest forward to get an even more generous
luggage compartment. If you have a second

o utside rear-view mirror, you can even pack this


compartment full right up to the ceiling.
Lest you are worried that your Golf looks
more like a truck than like a comfortable
limousine, take a look at the pictures on this
page to reassure yourself. With its fine
upholstery fabrics, its comfortable seats and its
soft carpeting, the Golf can calmly face com-

parison with many a larger passenger car.


Should all this still fail to impress you, we
recommend that you consult your salesman. He
has a wide range of extras to offer you from a
stereo installation through automatic transmission right up to extra-wide light a lloy wheel
rims. Yours for the asking.

Model illustrated: Golf !basic model!.

And now we'll teach you the Golf ABC.


Let's start with the letters "G" and "L". These
stand for the top class in the way of Golf equipment, so to speak. On the foregoing pages we
showed you all the things that come with a Golf
GL. Just in case you missed them, take another
look at the exclusive upholstery fabric, the
carpeting, the central console and the generous

12

instrumentation. Please take note of the outside


features of the GL, such as the bronze-tinted
windows and the bright ornamental strips and
hub-caps.
If you like, you can add an "S" or a "D" to your
"G" and "L" - a "D" stands fo r "diesel" and "S"
stands for the stronger, more powerfu l petrol
engines with 44 kW !60 DIN bhpl or 51 kW

170 DIN bhpl lthe latter being available only in


conjunction with automatic transmissionl.
These engines can be combined with the
basic equipment shown on this page, however.
Your Golf will then be designated accordingly
as the Golf S or Golf D.
The basic version of the Golf costs decided ly
less than the Golf G L, though there is nothing

poverty-stricken about it either, since its standard


equipment includes a three-speed heating and
ventilation blower, for example, an electric windscreen-washing system, ful ly reclining front seats,
heated rear window, carpeting on the floor and
a two-speed windscreen wiper system with tip/
wipe contact. The Golf Seven has a rev. counter
and halogen headl ights as well.

13

--

Model illustrated: Golf L

On with the alphabet.


On this page we now show you the Golf with
an "L". This "L'' model has some things in addition
to those provided in the basic model.
If the Golf Lis equipped with a diesel engine
or one of the two more powerful petrol engines it
will then be designated the Golf LD or the Golf
LS respectively.

What does the "L'' have to offer in the way of


advantages? The first thing that will strike you is
the outside brightwork: polished ornamental
frames around the windows and the radiator
grid, ornamental strips at the sides and on the
tailgate. And it goes on inside, with specially
patterned upholstery material with cladding to
match at the window columns, armrests, etc. At

the instrument panel, you'll be struck by the


foam-padded steering wheel, the windscreen
w ipers with intermittent operation setting and
automatic wash/wipe setting. !The latter, by the
w ay, means that both the windscreen washing
system and the wipers can be switched on at
o nce.I
For your passengers, the L model has some

additional amenities to offer, such as ash-trays


at the back and a vanity mirror in the sun visor
Ito keep your front passenger happy on longer
tours!.
But if you real ly want to make sure that no
boredom creeps in, then you should make a note
of the last three letters in the Golf alphabet: GTI.
Just turn the page.
, ,..

Modell illustroted: Golf GT

Are you ever in a particular hurry?


Now we'd like to tell you about the Golf GTI.
If you start to feel a certain tin gle of excitement
when you look at this car !and even more when
you drive it), we have to admit that this was our
very intention. What other reason would we
have had to give it an 81 -kW 1110 DIN bhpl engine with fuel in jection, plus a 5-speed gearbox?
, ,

Why else would we have given it the steel


radial-ply tyres size 175/70 SR 13, the widened
mudgards and the large front spoiler? The Golf
GTI happens to be a car whose motto is "Fun".
To this contribute a powerful !but still very thrifty)
engine, perfect roadholding and features to
delight the eye, the ear and the heart. Its
sta ndard eq uipment, fo r example, includes

bucket seats, a central console with an oil


temperature gauge, a sporty steering wheel,
black appointments and a nice !and loud!) twinto ne horn.
The chassis is natura lly of a standard to
match: stabi lizers at front and rear, duald iagonal brake system with disc brakes in front
a nd drum brakes at rear, brake pressure

regu lator and brake servo, sportscar springing


and a great deal more.
Not bad, when you think of it. So if your heart
beats a little faster when you look at this page,
take your seat in a Golf GTI and take it for a
spin.

There's one thing we probably ought to


mention: if you are after a car with
rarity value, the Golf is not for you.
It has already been built more than 3,000,000
times over and has reached all corners of the
globe. In fact, if you look out of the window right
now, you'll probably see one coming.
Should this lack of exclusiveness seriously

upset you, we can only advise you to go to


England and Italy where, it is said, there are cars
manufactured in such small series that they are
numbered by hand. Whether they are as
practical, as unpretentious and as loya l as a
Golf is another question.
But we do happen to know that the Golf has
found favour with some people who could not

exactly be termed "poor" !kings, presidents, film


stars and some of the bigger "big-business"-men
a round, fo~ instance!. So there is no need to
worry about the sort of company you 'll be
keeping when you drive a Golf.
There's nothing a Golf motorist cares less
a bout than prestige, creating an impression and
status symbols, in any case. What he is after is

motoring fun, arriving in comfort and safety without having to pay more for it tha n is
absolutely necessary. But if the Golf motorist, for
a ll his good sense, still has something of a chic,
progressive, lively image, who can object to
that?

~ow,

if you need a bit of help in making


your choice, if there are still some ifs
and buts to be settled, your Volkswagen dealer is always ready at your

service.
Natura lly we sha ll explain the advantages of
each model in detail. By the way, all our models
have something in common: the worldwide 1. year warranty with no mileage limit.

w~11 take care of the maintenance service.

There is a wide network of Volkswagen service


stations around the globe. With all the necessary technical facilities. With original spare
parts and exchange units for your Volkswagen.
We'll rnak~ sure that there are sgares in stock.
There's a guarantee on the parts that we build
into your car, so you can rely on them. On every
one of the original spare parts and exchange

units we keep in stock for Volkswagens.


We'l l build accessoir~$ fgr yQu. If you have
some special wishes you'd like incorporated in
your Volkswagen, you will get everything your
heart desires.
We'll infil) re you. Your Volkswagen dea ler may
be a member of our Insurance Scheme.
One advantage of this is that third-party claims
can be solved quickly and epsily.

We' ll find the money. The Volkswagen Service


may include financing for your car. With our
Financing Service.
We'll lease cars for y~ars at a stretch. In some
countries our dealers don't just sell cars. They are
actually just as happy to lease them.
Your Volkswagen dea ler will be pleased to
give you information on what services a re
ava ilable in your country.
/')l

Clo th u p ho ls tery
for Golf (t weed ).

block/while

Cloth uphols tery fo r Golf L(check w eove).


Exterior colours.

-- AU

-- DT

block

gazelle

- - DU

royol blue

- - DV

Clo th upholstery fo r Go lf GL (h erring b one rib).

chimney red

- - DW
block

Clo th u ph o lstery for Golf GTI (roinbow stripes).

AIAI -

ascot grey

A6A6-

lemon yellow

B2B2 -

D9D9-

mexico beige

velvet orange

, r,~
block

- - GA

Le o th e rettil u p holstery
fo r Golf (g rid grain).

gozelle

-- GB

royol blue

- -GC

chimney red

- - GD

red/block

- - Kl

silver/block

E4E4-

--~--

;i

-- KM
mars

Le o t h erette up holstery for Golf L(leather gra in L).

red

G6G6 -

mologa red

H5H5-

manaco blue

J3J3-

Pl Pl -

alpine white

M3M3-

lido green

Possible colour

Golf

combinations
f

tJ

'- I

j ' Ii
I
I

'

'

>

' '
p

0t1i ~0 .!!

' ,.
i ,I

Cloth seat
upholstery

~
J

' :. I

;.;:

"
~
., "

. ..
-

;; c;_

J1

. .!

vE

-" v i "E ~
,
e i ~ ~ -.,&1.8c0 ~.,, :;;.,, c ~ .,,E -o
E "'
:;; 0;;
.,
! .,
0
;,
>
.,
10 ~c JJ0 -0 !:! g 8 i g ~ E -g0 g E
o~
v c 0 c ? E
0 g 0 "
v v
0 >
!'a 'O 0 c 0 8 -g
.J< 0
E ., -.; O'O 0

-g

i.

:. i

block

..
~

~
"-'

Tweed
block/w-hite

I block

block

- - MG

gazelle

- - MH

royol blue

-- MN

chimney red

-- MP

indiana red metallic W9W9 -

Leath e rette u pholstery fo r Golf GL (leath e r gra in L).

inori silver metallic

Y4Y4 -

onyx metallic

Z2Z2-

block
"'Ozelle
rovol blue
chimnev red

block
block
block
block

--AU

block
block

LeathereHe
seat unholst.
Grid ..orafn'

Instrument
Danel

block

block

-- Kl
--KM

--LL

Leather nraln Ll

'=

'O

! Sl

<(

Golf
I
I I
Golfl

M <>.

NN

NN

I I I

I I I

I I

Golf GL

red-block
sliver-block

block
'"'Otelle
fO"OI bl1,1e
chimnev red

.~

().

block
--GA
sod. brown -- GB
block
--GC
block
-- GD

Rainbow strlnes

!c

~0

--OT
-- DU
--DV
-- OW

H er r1nabone rib

block
"'ozelle
rovol blue
chimnev red

E > E E E

-<<"' ~ :ii :g:c..... ;;; ~- >!... "'"' ~


: -< "' ~ ~ :ii
0: ~ >- "'"' ~ ~

Check weave

--ll

Inst rument
I panel

..

- ..- ..

block
block
block
block

Golf GTI
I I I
I I

Golf
I I
I I I
Golfl

I I I I I I I
I
I I I I I
I I

I I I

I l I

--MG
--MH
--MN
--MP

Golf GL
block
block
--PA
"azelle
sod. brown- -PB
block
-- PK
rouol blue
chimnev red
block
--PH
>Special ond meta llic poinlwork, leothereue seat upholstery at extra charge.

leather ..iraln L)

block

- - PA

gazelle

--PB

royol blue

- - PK

And now for the fun with the small print.


With so many versions of the Golt there was
not enough space a t our disposal to present
them all in detail. This we do under "Technica l
data", where all the models a re described with
al l their equipment and various engines. But
before you start pondering on which model is
right for you, you should give yourself the treat

chirriney red

-- PH

of picking the colours - outside and in - that are


right for you.
The smal l table shows you which outside
paintwork matches which interior appointments.
A grey squa re indicates that the particular
combination is available.
If you have doubts whether the lido green
paintwork that you r constant companion prefers

diamond silver me1allic Z4Z4 -

regatto blue melollic

Z6Z6-

sand metallic

w ill match the black upholstery you are after,


th en consult your dealer. He has samples of the
ori ginal paintwork colours and the original
upholstery fabrics.
The illustrations can do no more than give you
a rough idea, since printi ng processes are
incapable of reprodu cing the fu ll brilliance of
paintwork co lours or the soft shades of fabrics

Z8Z8-

as they really are. He wi ll also be able to


explain any technical terms that were not quite
clear to you when you read the technical data.
He wil l also be pleased to advise you if you
have any problems with the various features of
equipment or the engines. And if you have any
special w ishes, his is the right address.

The Golf and its Equipment.


Golf/ SI D

Golf L/ LD/ LS

Golf GL/ G LD/ GLS

Golf GTI

Exter ior equipment

In addition to basic equipment:

In addition to basic and l equipment:

Exterior equipment

Exterio r equipment

Sportscor equipment, differing from


or in addition to basic and l equipment:

Exterior equipment
Polished trim strip on woistline with double
impoct
profile
Rodiolor grid with red ornomentol
Polished door sill trim

Block bumpers
Block woislline ond door sill !rim
Spoiler below front bumper
Towing brackets front and reor
Hologen heodlights
(from 44-kW engine onl
Block outside mirror
Disc brokes in front
Sleel rodiol ply tyres
Solely outside door handles, block

underfloor and wheel housings


large loilgate opening upwards

Interior equipme nt
sleering wheel
Safely
Three-speed heo ting and
Permanent undersea ling on

Stone guards on rear mudguards

Inscription

ventilation blower

Combined heoling and


ventilation system with flow-

through venlilotion
Defroster for window-pones
on doors

Temperolure gauge for !he coolanl with


emergency
diode

lnslrumenl pone! wilh two diol unils


Anti-dazzle instruments

Heodlight flosher

Glovebox withoul cover


Poree! shelf beneolh inslrumenl panel
on driver's side

Two-speed windscreen wiper


with tip-wice contact

Urom 44 kW engine onl


Rev. counter

Bumpers stone grey wilh polished


strip
Ornamental frame around

rodiotor grid ond windows

Block outside door hondles


with
polished insert

woistline !rim with


Polished
impoct profile
ol lailgate

Ornamental strip on lower edge

Rear oshlroy
lo the side

Grab handle for Iron! passenger


Armrests on doors and reor

Door armrests wilh grab


lining for A and C columns
Cover for glovebox
Wide foolboord
Clock
llluminoled heoler control

Intermittent operation setting


for wipers, with woshwipe automatic
Ofivef's sun visor swivelling

Vanity mirror in possenger's


sun visor

and assist strops at rear

01

Door contact switch for courtesy


lights on passengefs side
recesses

Better quality seat covers

Illuminated light swilch

Trip mileage recorder

Dimmer for instrument panel illvminotion

Digilal clock (from 44-kW engine onl


pone!, direclionally odjusloble
Fresh-,a ir vents in the instrument

Self-concelling lurn signols


wilh
lane-changing and
emergency lighl function
Sofety steering column
Padded sun visors
Sofety-beh onchoroge points lor
all seals

Parcel shelf beneoth instrument ponel

Black headlining
Driver's
lblockl also
swivellingsuntovisor
the side

Pneumatic spring for supporting the

lockoble tonk cop


Two
bock-up lights

instrument panel wilh two


Padded
diols

Trip mileoge
Cigarelle
lighter

lighter and heoter


Temperature gouge for radiator
wot er
recor~er

Luminous identification for cigarette

on driver and passenger side

Parking light setting


Day/righl sofety reor-view mirror
Ourside rear-view mirror
adjustable from inside

glove-box
lockable
Cenlral console

Plastic covers for windows sills and


central column
lining inside door with carpet inse1

Motching carpet on floor

Seat covers of high-grade quality


ond design
Plastic slrips for fronl seol bockrests
Parcel shelf lined wilh carpenling
Brown toned instrument panel,.

sleering wheel, console ond shill


lever knob in conjunction with

upholslery colour 'gazelle'


!otherwise bloc kl

wiper arm on the driver's side

the window
Pneumatic spring for supporting the

Rear window wash-wiper

visor lblackl
Doy/nigh! safety reorview mirror
Grab handle for fronl passenger.

Ashlray ol reo r
lockable glove-box
Parcel shelf beneoth inslrumenl ponel on
Vanity mirror in passenger's sun

Rear-view mirror adjustable from inside

assist strops at rea r

Armrests on doors and at rear

driver and passenger side

Sporlscar sleering wheel


Geor-shift lever with speciolly
designed knob
Cenlra I console with clock and oil

Trip mileoge recorder

lemperoture gouge

Dimmer for instrument panel


illumination

Cigorette lighter

Digitolrev.clock
Porking lighl selling

Safety rear-view mirror

frame
GTI inscription on radiator grid

Hologen heodlights
Lorge fronl spoiler
Air
blade on !he windscreen
Block trim strips on sides
Wider
with block
plastic mudguords
bead
lonk cop
lockoble
laminated windscreen
Tailgale wilh black frome around

tailgate
Bock-up lighls
Interior equipment

Interior equipment

Interio r equ ipment

hub cops
AllPolished
round bronze-linted windows
toilgote

Luminous identification for cigarette lighter

large

Fully reclining Iron! seals

Windscreen washing system


with electric pump

stopping engine
l courtesy lighl

pull-to mouldings on doors


Safety
foolboard, block
Automatic switching to parking
light selting on starting and

Heated rear window


Doorcontact switch for courtesy
light on driver's side

Safety lock for front seot


backrests !in 2-door models!
bac rest lo boosl luggoge copocity
door locks on reor
Child-proof
doors lin 4-door modelsl
Hi n~edown reor seat and

counter

Twintone horn
Intermittent operorion seHing for
v1ipers with wosh/wipe automatic
Door-com~oct switch for courtesy
lights on t e passenger's side

Black velours carpeting


Pa reel shell lined wilh black
velours carpeting

A and C columns lined wilh black


plastic foil
Wide loolboards
Sportscar seols wilh odlustable head
restraints ond reclining ocili1y

on floor
Corpeling
Clolh upholslery

Plastic strips for front seats

Option al Items of equipment at extra cha rge

Extra equipment package (standard with GL equipment)

Cronk-operated sliding rool with outomotic wind reflector


Rear window wiper wilh washing equipmenl lslandard in !he GTll
I bell with outomotic fastening lnol for GTll
Seo
Air condilioning lonly for diesel or 51-kW models!

Pockets on both Iron! doors

Sleel radio I ply tyres 175/70SR13 wilh steel rims or with


aluminium sports rim 5 J x 13 lin lhe GTI 5 'h J x 131
Complete rad io installation

lockoble tank cop


Bock-up lights

Leatherette seat covers

Pneumatic spring for supporting the tailgate


Doy/night reorview mirror

Covered porcel shelf


Parking lighl selling

Swivel windows in the front doors

Sportscor seats
Automatic safety belts for the front and rear seals

Outdoor mirror on passenger side

rodial ply tyres 155170 SR 13 wilh steel rims 5 J x 13


Steel
lominoted
windscreen lstandord in !he GTll

Headlighl woshing system


5-speed gearbox lonly in conjunction with !he 40kW enginel
bottery
45BrakeAh servo
lstondord from 44-kW engine on ond in the GTll

H eat-insulation glazing all round and lomino ted windscreen

Bad weoth e r pockage


65 Ah olternotor
Two halogen foglights
Rear fog lighl
63 Ah bollery lslo ndard with diesel engine)

If you have any other special wishes,


yourVolkswogen and Audi dealer will be
pleased to advise you.

Handbrake and twin-circuit indicator light


Front seats with adjustable headrests

083/119.002.18/26/29 - 8180

[VANASE]
VOLKSWAGEN

'80 MODELS

19361i=- 0 ~O) HI ;f;flij: l::''- ~)Vt~ 'J Jf~~~'f-?f_:o


;C,\;~\

'

..........

2. 3 J.'-(

VWt'f"f'~. 11~ t,:,l::)-'.1 :::l; I t*l'tl t!?'" -?.


~ t lf1 ' ::l1... 7 t:.

_r,i. .q t,

3,000,000f:l

o o o o o o

'

'k)
- (J) .-:>n:t,;:( Hi.I!.
) I:.'A t"
Ull o ._
::l1" 7IJ..:.ttl.tt' Ill

4 5 t(

Wij'("~ ~ tto.:. !:.l:t.1.;tJ...,f.:l:t. i't.:.

3-0 -J.1 \'No.l 0................................................................ 67 t(


l((J),k JI(: It. . .:. (J) 11,000,000 1< Ji ,<-~1"(J)
J_;~J~fJi?; f. ti. -C )j( o.

LiA,t )0), 2~ 17~ .............................................................. 8 9 t(


:ll 'IY :/(Ttl'. 7"1--t"1v'(""ttJ l i' tH: L-r {,,
111. !/i!ll):J:. / :l:=. T t.: t,~ ~ fJ 1:!: t.: :J:./ :/:.rCt

.tillEJ(3JrrLff.J 111.'i=n!Jo ....................................................... lO ll t(


1.,~ 1:. ~

x..'JJ.:I 1tto1.t r

ll)

-r- ;r,~o).t!i\ IJ ~ L.

I !fJ '" ;,,.:{,I!. f .! fJ i? ,'!,,: 1:: t .:.

87 %0 ;J-<:~ Gn~ f~.N IJO).tJl!/fo.... ................................. 12 13 J.'(


.:.ll);;..-;.,7 ,.,~IJ..

A lill f: "f:(J)

t~~ll~ "C ;h/I', t\ttt.:~li~ JU.:'

h f 7.l' l cmO)~.::h-t ~'f-~!t~ 'o.................................... 1415 S(


l.t/\.I:. ;ll)t~.i!t ~<:Ii. L ..-,tJIJ I:. Lt.:~ ft It tJ:
e '>,\: t.;:.:. I:.~. ::1'1v 7 Ii~h"Cl 0 0

'./~~ ttl~-t/c 1*-~xcw o.42 ................................................ 16 17


~~ o I.ti:. 1: .
31 4-e

tc

Ill.: 'JI.ti:.'<:. l'l !iii~ 1Et1<"to .

::1"1" 7 O)'/,;i Ii. ~ 1:!: fJ It'(!.;.: l 7-?1 Y/?".

Golf ......................................................... .................... 18 19!'-(


.:. ttli. l :I >Ii ,f;t~ Ii. . ;;..- /71v1t f. f.l".
f.I.:. it)fjf.: ft .-CIJ.O) H: fl: \ '('(:lo Jl'~ IJ(t.:~l
0

(,

Golf CLE ...................................................................... 20. 21 f(


? 1v"?C j o ~ l At.: t, t1 1, .:. 0) I

f; <:IJ.llil.~11T00

~it>. A;~lti1:!.1)J!.O)it)o~"717'~.

l:.';.r.

Golf D/ GLD ................................................................. 22 23.J.'(


11.\'f\:. <:ltlc~'l;f,; A.t.:t,1.t._ / ...
.:.<i)::r"1"7 D. ::1"1v7 GLD<::l:l\l ;l:t;:~L~,ib..-,-Cl o

Golf Cabrio 24. 25 t(


.:.tH:t.. f.t.:. t.; A I:." ~l: -t.;. ::1"1.,7 :IJ 7971
{.ti i ;r,.:\..l7 L~')l.'.'(>f,;:lL'-tn.

Option ............................................................................ 26 27 ...l


it)t.;f,:(i) ::r,.,7 ~ ?'i.- -r7;-7"t 1.> t.:11) <: .

u-1:.11.f..!; 717;;,.-9 :..- Ui .

i11J iJi.: c: t 'i11J if': t 0...................................................... 28. 29 t(


it>0)7o'J~'O) :[\~('I'

Z.

~ilJl(L

-r

');ltlt.:. ,i-;111'1',L l ~hl

1!-- 1Ill1~AO)-tf'"-l::''A,i, 'J ~ 17-?o................................ 30 31 J.'(


11 ..f>:1.:f 11200 :/<Jr1iJj l".
h'.i. t.:0)::1"1"7~~1.\' t, L -Cl ;1:-t.

1936~0 ~O).'f11,~~i,

VW~$~" ~~,'t',~~=~~t*l*~"t:~;v?o
?ct'L1J\-::i)v7t:~

~" J-.;vt_~ "')ff~~~~t~o

II

....

::f... ?OLE( B llEJ)

EIJJJ!f!O)~~~

~~2Fl 1-c'<:' ~.11~1Jft5'1X l,5007J7,034t5' 1: l 'j

tJ-?t..:I~, U>~l. t..: {>O),

~.O~,;tt'~ft{,1Jf

iej!J(~JL-C, T ~7;t-~i't}( t

J.J;~ i>.',l::J;;1::~1t4lt~,

.~.t 'jfJ-< .O:R;f

117fi51XO)*lll IC!: t.c 91 Lt..:o .:0):1\'.J:;~ ~ -r b,

~~-?!..:~~~!:Lr,

, 1: ~ ii;( 7.:r..ivj-1

VWO).['.;*.!;!1: -t O).'~.:*J,! ~ 'J;JJlTott Wf1:JO)~ 111'f I?

7.:r.?H:.i!i l ' 11'12 li-r'Lt..:0 t-L..-Cl 973'rf 5H N:

-t :..-F ;f-1v :/i.t!J'.

L~1Jfb1J.O !:t '5 {,0)-(T., fO)-t<nt..: ~ "?~('9

if.O)rn.19e0),

-c'LJ: 5 of

O)'fff::f: 1: H: fllij ~!!;!Kfil! L-C, JJlf'tO)?1v71f~ i>

v-:/3/~l %-'{'-IT-~~e~, ~!?<:,

l1:I

R. -?U) t.c 1Jfi?, llflD 0)?1v71~~T~ L"L jl;I.

2.FL

t!l:W-L'.fJJ

/I:', ~nt..: 0)1J t ::i'iv 7 ft 0)-r'To i:: ft. Ii i::, 1::-r

"A~-j)tj;t ft.f..:O)-C'"t0 ::i'iv71i, ~~~j.:JJJ(:,

U>-CI'ii1lJ 1Ji?1J' ~II!!: L -Cfiltili" Lt..:0)1Jt, !JO) t::"

1v1Jt~11~/ I? Lt'?1v7-('1J-?-C {,, ll~={-l;:O)itti1.~

b1'1l 5if.~ -r300JitJ0) 1 l-:ili1ti~Je),~~ llriX:,

-~Jvf..:'-? t..: O)"('"t0 -Jff.: bfi! l '~T< :U!Hi~(l{J-C:

J'i~IJ<:~lt 1i: lif>t.,:lizy, 7;t1v?"A '7-7''/0),

1J

,::it '*1tffitl:~f;~-?t..:1J' 121Ji !:L..-C j ;t t1.t..:1::"-

0)7\:.1.filili 1: L-C 0) ~ IJ Ii, ifit..: t.c ?1v7-? (.IJ 1:

~1vl;J:, U,if={-1;: ~;ill i {- O)f!&fa Lt..:-i- ~.:E ~ 1:

rf:il1Jbi"<:l;J:t i?ft.1t1J-?f.,:O)-(T

tll-W. I20n[J:iftt '~O)A.l.<'0)1\!At )!(:ffl~~ I t, 4~,~frL..~ t!J: !/)!O)@lflt::Ili.1: L-C, t-O)!f~ 111'/ I? L~Ii
7f' JJJO) {i 0) 1: 1t 9;t Lf..: I::"- ~JvO)tll 3f;l;J:,4',

0);-f-

1v :/i . ffl. 1J ~
l~=O) ~"1-;;0) ffil*~m0)~3i'i~~I t,

~fi~::E~-r'~ l 5-!IJ. ~tlt<:.i! 9iliL-CJ:JJ *,1972

'l', ~J:J'bt~0)1::

7;;f Jv?"A

'7-7' :..-.tt1Jr, .::..:i.-1:;1, v- :/ 3:..-O)mJ~1: jJ

:/O'/::i,

-tft.11,

1JO) t::'-~1v0)

Lt{,, li;f(-\:0).Q.11>.:~

.Ill !t!:L-C .ft(i~fl~Jl:-' {'-

01:-:iO)~~~i:L..-c, ~--1:;1,

4fL

::i'iv7~tt.i.~ 0

1974if.

.:.:i:, ~Jill'

-t O);t 1,

::i'iv7 0)!'fl <:'t ~ *:i'l It-Cl 'oO)-c'To

3f\o :_O)~~i;rtt~t(L~;!~
~}v7~i::tt' l t'iitWi=f:ll:~d tlo:: t ~ittiJ)~t:. ~if t :~
~ht

-::l1v71J ~

t!tW.O)A--<O)Wi (:l;tt~-r:<it:tCiLt..:O)li,

3007JEl ( 1979 ~ 9.Fl)O) ::z')v 7 tJl' lit' W.O) }\-'<

lit:', ~ ~ tJl'btJ'-?-C~ '<!lit..:' t l ,5.: t ~IDE ~JI L-C

1974if'.4.Fl0 {-O)::zy,d'?~ft/ ''.i'7"/ ~''/? A?-'1Jv,

O)~~vf- ~7- l: L-C~~n-C~'oO)L"'i"o

~, To

ilj,!j~ 'f.!i1itt f~ti.t..: ;E~t~ti~, i::'O)LJ'C::>~t-?

t:i:~1J: ,::z'/v7tJt,

-Cb, 1toli!::',

~T7Jr7;;t1v?A.'7-'l"'YtA--<

O)~Yl~~t:,-itt..:tO)-C'Lt..:o

~<:J: 9~

nlt*J.> 11 t,9:11n1!~7.>

LtJ'h, .:O)~'.:f=tJ~ {-0)t!tW.120 fJOO

l:bt..:-:>-C~ 'ot~ -5.: tli, ~O)~JJ!fH :OO:tf&1t

i:: tt~ 't~ -5.: t ~*1i.#-:>-C~ -To liA-t 5t:~~ 'b


O)li1'ird&<:9~-:>-C~ -< i:~ ,5~~1i 1::"-~1vJ..1

'b'~nt..:O)l;t, ?1v"?-:f <9**0).~. :tt\li~lm

~-?L~'~~-O)'('T0 ::z'/v70);tllj'ft?L~li,

~ 1-c''(:ft'b'tl.-C~ ,t..:.:t.L".LJ: 5o

:tJ ?-' 7-li~-:>

Lt..:~ ::f: <:iiJt? vnt..:tO)t..:11-c~c iff\'.:~;1]

{-.:(:, t!tW.O)A--<li-ll}{f

.*., 111:t'l ~ Jtfl.t@. ~illi.t-C, ~ 1 ~" ~:ttl!.n-C:

-rt,

l>li~t:,tt~\

F'1 '/~~Ylt..:tO)'(. Lt..:o

{-L-C,

.:0)

.:5

{-O)~JJIL3~~tt1l:ti~

~ ~-~.ttA--<(:, ~ki!l! ~ ~-t<~n~fl<Jtt?1v"?

:i.:.~-r: ::z'/v71J~ t!t,W.O)A. 7-t:ftoO)b l:Yl

.t-C~ ' Lt..:o ~3'l;J.:J*, bf tJ'2~t7nfll"' IOO

t L-rJZ:lt.A.nt:, t'l.-Cl 'o.: l:L'.LJ:5o 1980 ~1i,


.:0) ::z'}v 71)t, {-O)~{illi ~ ~f filIT 1.> ~o f.fttJ't? b

n 'E;O)::z"1v7tJt1tt1:m_ 9,~ ~n, ~t:,(:(.?\0)100r.i

~~n, ~ffi7J't?t ~$It~no~!l!::z;v70

stJt)tJiX:~noL":

t:'O)A ~ ~~# t..:O) t 5 ~flt o t

ttA..t20n.Flo {-L-C, A,,

~, 5 t

.:nil
O)l".To

..

I
I=
I
;

:)J'"YYY-r!TtJ), j-)f-~)v-r!TtJ)o ~ '-rtt~:LLh,


iitW.OJ.:r../y=-7t~'t{e'fltJ)-tJ:t~.:r..yy'Y-r!To

UNLEADED AJEL QNLY

Ii

Ii

::i}v 7IJ:, (lA,/: jO)~ll;ti:-('0) - -:>O).:r../ ;://~ffl

(: tfiJ-?"'( 1'1Lf..:'$!TL~ '~~0 l,500cc71-t''!v

6.iU:'~mi'lio flYYY::r.../y/J: l){il;l:oni:-t<

:>{~'To

:L/Y/o.: {1..-r: ::k~ t" Bi~" ~7Jf jo ~t \

fil!i

ttt..:~~l;l:,1(!:frlff.J1:~ X.oL'.LJ:5o Mt7Jf~--1~'

1y;://i: 1,500cc50.~ 1J0)7'1-t'}v:L/ ;)/O)

-t67Jf i\'ijt , 1: Ei btt'L*t..: 7'1-~/v:L/V'YO)',;i!;

"'CIJ:l 'tti, fO)tx1*f(f.Jf.(r..,~..;:(:=O)~ ~~~A,-('

= -:>ntftt-('"to -( 7l</1l'4~rm0)1,600cc82.~

\ml~

rr-; r!lli oi AA f.j{J t.i:1 / yy-rt ,1,~ c !Pl<.

~ ,t..: 1J'~*mm71~t'/v1:,,-:://o tltW.rtrO)

1JO):Jl;1Y-Y::r.../y/7Jt?, f0)~1J~.:::-*P.1rLLJ:

fw1J" LiJ' ti~ t: k,lltf(J{JoJflc.klf',::tJ 50.~ ::h, -t&-:k

1yy'.::.7t..:f:,(:, r t..:VW<: ~t? ttt..: iJJ !:Pln

5o~C ::i-Y,,{';?H:;~lr~ttt..:OH C, 5~7Y-Y?'

~Jv? 8.4kgm/

Q~

itt..:.:0)7:1-t'}v:L/y'ylJ:, :L/y'/tl, :L

;?7Y?Y-'f7~o:t&ie:ffilt~~f411l{tft~ill:~~!~L,

lOOkm/ h18;f)l(V W:fllffl!,.,;::)1: t 5 ~~frlif-i~o llJ\ ~J:

;f-'l?}-.;\'-/?'f,t:L/y'/f,t0)-('"f0 7'1- t'}v

itl;:i! lill$i1J t?-~( :6,0001ill-'i-('~(::A J....-7-:'

I) 1J f 15! (, fly

0)$!l 'tiB'5t~~* ~Re !:tnL' 7)<

7l</1l'4 ~rJil,600cc82.~fJO)j/;/Y /

y/

;J:.. /

y /0)J: 5 <: iWi :it lill fid)riJ

v'l ~~mi 1J

H~o ~t?I :, ~Kl'll#"("{i,;?'o-7:7?'1 ::i-;vF';;t,?f

1,(( Lt..:.:0)7'1-t'}v:L/y'/iJ\ ~}jBO)? Jv?

~r:tt!!.~lf t ~'l7~-tc.:1.i:-t-*li 1J~m~1.t, ~<:

-}/7'0J{fh~-(- ~Af;WJJo fO)tli}~J:, ~~?{~

:f~ ~ Y-F -to .: 1: !J: ~ 5 ;.j;:tt!!. ti 1> I) it A-o

Y711.7-1: L-CO)*ili ~tilio ~'.:f:J;ilO)~'lif-i~

*le, }fJ ..::.:A".t.**lent~<: ://71vl: f.lti1t~tt-r

t>t.i'.t..:IJ:, tf:>t?O)::r.../;:/y~Jtt1ttT1J'o t'tt

~ IJ<:IJ:, El~Jl ~&t?itotO)nt.:l';>o~::h i/R-t'-to

fL-C, b)(}/:-:>o 7.;:!-Jv?:A'7-?-''/7Jf1980iff-t

ft<:J: I), .:0)7'1-t";v::r.../y'/O)~o~*lii:

<: rtJ\ ~J:ov:A;f-Y:AO)$!~~f;{JIJTo ~t?(:,

3QQQrpm, l1/ir:':!:i!140km/ h,

'oO)-t: } /j-j-/:Ab~(llt'ffij).lj.-('"to fL'L,

ll t'-.ii-?"L b, f ttlJ:.t. YO)ft t ,.: 1:0

.:

A,tt~ llj!f

t? Lt' - -:>ft0)-('T1J t? 1-'5t (:~~t '( t..:~ l 0


0

h~''t ~ ;Z.,fGl,b(lo~ it' 0) T 7' ~O)*~ 9~ Lo


t:'iJ)~, *JL\t:~ t:'iJ)~, *~t:.:

I
1,tT~ l--:/3/\::."-A J-v-')Y?"7-.t,~:r.J.--:>

e ;f: .-,-j (' ,t I) , ;i ...,..j ("I: ti ~ ' .(- '1. tJ ~ J,~ ~~t..:' 1J C>o

l::. A. J-YO)J-.-J;jfil illJJ ?;' ~~- 1?1J ' fJ.@].~.@!l))J( :~ i

-IJ-A.~/:/3/~1~111 . ~LL", ~i~(.

l;IJfl.O)jJlt '

-=i')i...70),)( .:IJ .:.;;(,",t, O)!/'.~\~j\ i".....:: ~ !t-11\!-<tJt, :: t1..

.01: t , j .C.- ~ ftll 0) ~ilh 1: L-c ;kt: ill:~i t.i: f5i :,lflJ ~

77? & 1!'.::.;t YO)A. 77 ') Y?''/:,

ifci 1t~(7j-O)

tJv7 A.71::."71:/./?" A77YY?':/A.:f.t,=7,,:IJ"

.:2: Ht-~--:>L"l 1 -t. F_ll!,!:l(1".Jt.i:? 7 Y? :/-\7 H;t,

/ ~7 /A.~ f,i <i" .0 t.: ~. -1'~ ; ;1;:~ <:1/::/ Y?:

717' A.77')-Y?' o-Jv7:/'7A. 1: ?"17-=i"-tJv

<, 7 7-r'fJ.11fl.Ifft.91-ttA..

t7J- L,l!~~~JJ+~O) 1-.<: ~ 7:/3/?;>*-ttt.:, 7 o

"/1-Y-IJ--.:\'-'7 J-7'v--=\'-;/A:f.t,O)t!Llj.{'j--\to )j-

A. .t. - A. I: [ilJ f ii" fi~ i, i* l 'jl_ f,ij t: iiit i, if/m

YJ-i.Y::JY, 70YJ-r717tJr~~11.-,-r, ~1:

fiij~ O) }"J)j 1J f /~Y?~A.Y

((.)1.,: ~~

'UAf Lt.: o-1-"*-Jvj-''.{ Y?'{t>j /j. tl's L1 "t.

0) El r~t.t.!fh ~ 1J f/ ' / 1-"JV~'t<.=d:: ~-It,

::::~'J. ( t.:"~ l '

1.fO) ~-::/0)? 7 Y? :/"'\' 7 J- 0

- 11-(, { X.l;t.', ~

~ A..f.t.

~ t,,;if_:, *1-JV~ ;.tf(j~( :~...~~.hi(Jr(E(ilJ~O)

o-rnlll#IBl-r'.tt!!f.:R3ffli i"~~-t .o 0) 1:

7"v--=\'--r', 1 ;v~Mt0)7v-.:\'-(:J-7 7)v1Jr~~


~-

J1il t A I- vA.?:'1 ;t, {}~Lt.: bO)t.:'lt ~fJCl'


~ 7~fil[i" o t.:~<: l;t,
~rc tJ tf~ ft-rt fJ:

V-1:--:> 0~ 1:--:>0) $fi.'JO) Mi

Hfl. I! t,,: t; 1,t l, 1: :lj ;t-Ct .O 1J

Lb, / ,y I-'JV~ 1: I? ft -r,

'

;t J ;r7' t~ co.t;: ' \

"

TO>:>:i.7: tJl..7 ~ ~ t::',-(.,,.

.ti". 1: . ~;jO){,, ~t1.t.:):IJ.::.;('.t,1Jti- 7t<::IJ

u'.jjli t~: ~

? 7 Y? :/"\' 7 J- i" ;R ~-c 7 7iJV? A. r:J - ';'/

-r'l;t,

t)?: _R-lt f,t l '? 7 Y? :/"\'7 J-

77. LL"b, *1-Jv

;.;?

;tf'7 1J.,,.~~A,,J.

a&!H ll!J L ~ \J "t

~:~~ hYJii:l.t,

7 oY

. f!!:b,

,ct - - -

J-1: ')-t1J tt_!f~ ~P,&Jjj{ To -=i 77:/7.JV :-f-'

l'J

? JV-;> l.t ;i-?t('.tl: ~ <i: to


:: A., 1,i: ill

91jij 0) J: j

1,t ::

1: ~' ' 1'1 9 1iii t.: i: jfil 9 .ii&

i?-r'i". ::fJv7 0)) :IJ.::. 7' .t.. ~ :IJ 77" t.:' It J'.{.{!

711:1,,:--:>LH?, l(~\l.t!M 't'.l:t,,:t-771-tJVn~

~ f,

::0)?7Y~:/-t7

~-r: l (~~l"J O)*i~ ~t<.:1-:1: '.'f 9.t-t. l. t.:,A. 7

.:.A.".t.<:iJJf"'[ L151:

7 ') Y?'-=i 7.t, {>, 7o YJ-1J t;.:2:1tt.:ffi~ ~1!/kJl5(

:: 7:> i:, -=i"Jv71:1;t Ill!.

00

-Cb, !::"::tJ)jii;j tt)O)nt,


J-0),lt;-(,

Tc-0-Hb tJ? tt.:t.:'H o-r'LJ: 5.

!inf'R1t0) I:':j l ' ) :IJ

L, F"71/~--0)'<.=1-:~:.'f9, ~lij{JllJTfti O)~Zj:-:t.i:-tJ1 F' r"7, *1'l-''j 1,i: r"/ t Y:/: F'707?-r', JJ-0)

11.1'h- F'7tJflJlJl -r *atJt11~lf11 . ~1.i:t ,J:?,()te1


t:- n -rt .OO)"'( -t. J: ?.::; l 'k ~ i--tttm ~x;t.o~

fl.t.:'<.=1-:t'l:. -r.....::-r tJ r ,n17.L--::> <~ {1.t.:-=i')r...70)


) :IJ.::.;;(.".t..l;t., ~ 0) J--.7 Jv/ ~-7;t7/7' tJft~tJo
l.!A.1: jO)ft in1: l;t.,:: jt j:: 1: ~g jO)-r'LJ: 5.
IJ

I;

1".,.

T"

;J. ~;..~ .!I-;,;

>-:o.-m/t-.t.. tv-

;,, ~7-,.

I
e L..., tJ 1)1: kJlk~')tJ /1."C'k .o t.: ~1: .-
-=i'Jv 70);t b 1: l;t, :t~~~!k.ll~~0)-1}-A.~/

:/3 Y o 7 o YH: l;t, 07- 1/17:/.:i..:-f-'-y ~


1;~ -? 7?77-Y/
10

A.l-7;tl-, l)-tl;t, .:i..::.-?

11

:_0)~/17}v~~:i.~ AraiI$0)

*~{e~~-C5~lli'dflt~t*~Fi~~t~:

I
II

I:
I

=I JS;? ED>"'(:.--~ .. 11,.;1 :.-- .. ,\.;t.1i..

~{!;>1iii1&1:A.71F~;r.1!\F:Ji..lt.i:\0)711.11}?71

i-1f\"'L, Y ./711.1 <: ff&L'L, fft!ft: L~T~~ .ifl;R


Lt..:, .: 0) ~-- 71.1 ,-;(A. ~- A..: {-, 717.> t..: 111>

.::../?"i'!WJ1J' L, l1~i!i 0) F'71 t./?':f-:/ Y3./

0), .iillfiT ot..:111> O)A. ~-A.o-tJt. ::1"11.17 ~.iill

f.(:JJ.,;l h j btJ, tQ>

filt..:t?, .:ti-r".iillfi L'Ll t..:?1v<1Ji, t -/J

-?t..: 9 c Lt..: J.E. b c 0 f A. ft IQ> c 9t.,:..,...;, IJ ft 0)

<:.iillfiL-1t?t tJbtJo-r"LJ:5o ::r'/v70)r7

0) J~~~ i"Lf&;ll~fl.'LlotJ'o ~(!.-(Ii, y-

i'~lil)'"[ (t.,:'~l '0

'I

<:, A. 7 7 Y./?:

:*J.lfU<J:J.
~?t1v,

A.1-J7-Ui <:Ii,

1.1,-;(A.~-A.li, .&;n~O)~fi~ c.~fi~Ju:.

o-C'1 .ll 'L t..: J: 5<: t .:t? Yt 'f .lE tJ r1iti <Ii i"o
::t')v7(:f.JJ1i/)'"( *-?f..: }Jt..:~tJl: ~ IJ IEJ~'I:, ~ IJ J

T---::'LAl1~I<:~ ~-

0 l \ 0 (1;: ,((\ Jf 0) q'(:t 7.>J: 51..::J t Ill

,iit,n~fl. 'L l

To ftil.t, 87%J:J. l: cl 5~~a~J1t~JlW<:,

<: clil)t:,(l.t.,:1./A. ~Jv),/~.1 {'~,Jv0 ~fj~(J'.J

7.>-C'jl7A5U1J O)a111-tl1:t o.l5<=~ c: ?.> 11i:, 1.i:

<: v17 '/~~tit..:,*~< 5l~Tt ,>1-?-M,

O)-('LJ:5o .:O).:ctJt?tibtJo-C'LJ: 50 ::r/1.1

f.~O)ltitlt, ~.!l!< ~"71.1{-0) 1~:.il;;iJ.fi1Ji&11tJ

70) ~ 71.1,-A.' y-~11t,

itoA.1-J-T~l.t,

t tJ<:.ilfiT oA

AlllJO)f..f>:i' ~119")( L"L

'o tJ t? "L'To

~ L'L,

).;; <: Y ./711.1

0-('f;j;:O)-ffllO)J:jo

~f!ili

....

'l:~t 50J'l*:il~,:~i" L-:>7J)9 t.Lt~1t~t7J 1


~\~tt:. t {e" ::i')v7~i*lJ~-Ct "'oo

"'0

II

I
1

I
I

:tA-7E'1>~ 1-l

.::0)~>;1J1\:10)jj;O)hlj)r.::bLt.::/-H1f<~tt.11t

II

bt;t'.. .::tt.11!::'1-r'O).:: !: ~ :/-H:* bf> 1.>I: 11

t>'l

rf.it>'.Pt;l1:*J.H3il'~~~ 111::' O)fA~o @'f:ff:l:~

Ao 7;tJv?A '7-7''/(})tlJ$j~ilitJt-JMfrO)AfilJI .ftt.1t 90) bHtJt,, 1.>tJt;-C'"to 11A. !: ji:t:R:.i@L' Jli.ftl: :iit;tt~n-Ct ''->0)-c": :/3Jv?<''-1v-J...
~:~~ill! L-C ~ 9 1
'1'. Lt.:::---~~- .::O)jfk0)/'1..11, ~~ ~ {>O)~;~bf>'-> 1:11, ~r..~ ti>i[{)tJtJ-?>.::!: ~ v -:;?'Jv-J... O)fA ~ 11 t t, J.> l"l-0).:: !:, ;\j:rf-1:

~-!: t,,-:i ~

9 !:.:bl -CL 1~'1 To

.::0)::---~

~~-:>"'Ct-?>tJt;-C'"to 7P./~:/-H1, ~~~

7A ~~ill: 11, ::r ./~ .:i.-?c'-::r/~P-Jvl:J:-:i O)?"Y '/7~ffl"?3.i:!:t::i\ :/-~" t/YH:xit;(t.,

-C,

:/~1: 107Jkm~-?f.:O)!:fPJt~!:l1'.::J.>{f

-i'~ t ~'\! -?>.:: !: tJt'("~ 1.>0)l'"t0

L-?b'9 !: W-i' ;t;-Jv~'"t-?>.1 ~'r-:; ~ ?<'17;

LtJt, AIJIJO) O)ij:i(:i1,

~~'("O)!mtt.~m;JJ~P&~Jl L~bt;l f

f*i..li !: fPJ t J: j (:37ci:1-c~-to.::!: t-C'~ ;t-t r:>-;;F' tJfl.tl bf>t;tt.


7 ;t Jv? A '7-7'' ./ '(" 11, ,:0) 107J km :t.JHis~ fi -Ct ' 1-t 0)-C: !::'A
0

7A~0)1&, bftJ l cml't:/~tJtff}t,.::tf!:,


O):/-H1Z-~~<:L-CL;tjO)L'"t0

14

.f ~*ie~ ~717

.::jL-C, ::r')v

:/- ~

tit ft.-i'~ t

~ 1t

71:*1tt;ft.o:/-H1, Jtit1&0)1fit1&1L'~L<7

1-ttAo ;tt.:, .fO)~

A~ ~ft.1To ~-TO)lft~O):!{t 'ffil'(",,o l:{>tJtJ

11'1 11, ::r ./.I{' ? ~ 1,t

JljW ~(t.-C~ 1.>J~lO):gfl-5]-0)A~-Ab ~ 1:1-9>-?t_:

9o

*~ SAtJt,

19> !: 9 ~t#-?-C ~7171:ili tJ~t

t;tt.1.> !: ~ jtO)o;;; ~t.:Hl'~t \ ~.l'l'J(t-J~#C.i@


~ 11, ~ "t tJf, 1!t~ 0) ~ lfi ::r')v7

1,t t; L'l1 L'"t0

* .5f\1b.\1JL1*'~"'
/ :-ttC-+ J~ *,&CWO.42

*o':ft'~:, 1~5,:ft'~:, J{{iffi~~tli"~o

:1}v70)~~;t, ~~7J)~t--c'tt~ "'A3l1YY~:

:.~_::

-----_..,.--

'
J

I
I

~ -'I

...

)::1.,:70~711, 3-D';l/{'-('J'ii:k, Mt b:i!if'\:(f.J

1 /~ fl.t.:, t'O)A~ 1 JI/Ii,, ~11 I) .1t!i!fil:l11.t

1.t 7;tJI/? A'7-'7''Y~O)JJ!ifiil~~~L"'To j[

~ -!f-J., :/ Y?'tJf !~I.: i; fl.iTo

t-LL Jl~f'\: ~7t:.

.:m:t 1:1.,: .00) b, j 1.,:i'lt .0 t~ j tiO)L"'To i


t.:, 7-7''-;:/A ~-A0)7~ 111(1.f=IJ!i\t: 't:>J:-?t

~t9;t-~J,,,, 3,500.~:JJO)ili:IJL"' IQI80km/ h,

Jfll IJ L~ 't:>.!f. <Jfll IJ A.fl.I? fl.f.:-' '':Ir-'~-'/? o .:

Lt.::r.T1o/J ti iiUt.o 1.,: t , ~ffl*i:iLO)-' '':IT-'~'/?

~50;t-!-J"'t~ j, :k~EiJ!\1.,:~0):i2l.Jll. ~

fl.ti, ':3.,,,,7 t 1~ fi~ ~ - (: i'Jtift ~ fl.t.: t i;-('

11,lffE~'fO) 7J~7t!HO)_, ':i'T-'~'/?tli.,-11*~

~ f ll;'j:0)~7'.tlJ:tJt'!j;f~ ~IT-?L~ .00)-l'To :::i'

Lt.:oA-:/?"-A, 5- 6i~1!7?(:'1~~.0 35 0t

~ :!To r~fi~J t ~ 'j ~ ~I:

bO)A~-7-,j)f)~j)fJ., 7?''-;:/7-,~-Ao

-("li,0)7-.?<'1 YY?:f.:'tJ t;,~L( ~*.jj.00)-('To

iuJ& ti, k~t1J3i.\1,t~O)J!\~~H, 7'' -tf1 /~

-~ll't.:t.:uc,kt.:13 1~

fl.if: Lt.: 0 J: I) 7-. A-Ai:, J: I) ~)J~~ ( ~ J.>f.:~

0) Ji.\~ 1:1.,: IJ 't:>J:-?t L

1:, ~ i

t.:fo'.t-=r-~f-7'Jr,,( i;

~-ii: 1.,:J!\O)iiJEfl.~ilt$71:J...(l.-C l&f.t

~(l.f_:':3'}r,, 7o f0)7-.?l...f

Y/?')i,,

~~}J:;0)

Y"V:/

,;..,...,.~_.;;c~

\,,...
"

ti Lt-t .0 t SF~ii!li<:l"'tiili-r *~51.t, .:O)E[

fiifm'. b

.. r

~-,

.
cf O)[f (-:>J.>l f .O 11\~ ~.'fiif;'f:; L, .t..~1.,: <7"-tf

ll/70)A?l1 JI/Ii,, .:O)J!\i~J~~~L':

16

.--

O);fl"'tJJ.~J.> Lb 7

..,._...;..1..;..L"-..-:11,1.1,~
:fk?OLO( llCK)

?7?o :::Wfil)~O)nt 1 ':3'J"'7

l't: j)(l.t.: ':3"Jr,,71.,: i;

~'A-?-CLi~:!To L ~

*"'~.r:.c -m *.. .Ol"'LJ: 5o ~~tu:tJt~fil; <L~P'J

:b{i, Y-V?':_~O) l:UQ

~tlitt 1: L 1.,: ~ 'o ~i'i~r:f:i{.' 1: *~ 5At 1 0)

m1t 11A<-*~'"f.j~
17

I
I

.::0) :f1v7E1:' H

.iiHf 1: 1.i: 1J l.t,

~.., 1:. ll1.'Io!< ~111), Ii~ :i! ~ ~ bI.,: ~ 1:' ~

r.'f t,O) ;/J <:; ~ 1>? ;I: 'ltA-. ~~k~ !(j ~, l!A, 1:. :)l :l~ 1.,: bO)f!I t "t"' ie'iff< ~'ltt.:
,:: O')?JV"?,:: f, :i'JV 7 0) ;t ~ Y 7" 1v'fq: , 7 ;t JV? A. '7 - 7' ;_,,~. :t!,l a-i1i\' b Jl! ( f&
L L"lb&?"t"'-t. 'li.'i:tt. ;fr,t1f~. ~~f.~. -:><I) 0~~- -t~-ri:, 1>0
~ ~1 '/ f.t*Tbr ~*lilt~ tt "( l ' ;I: -t. f O);I: ;I:, :/ :.- 7"1vt: ~..,"( b .Ii! L, ;I: t.:,
M11<:1>b'lt-C, .x..vtl:.-H:. A.-:f--71c:, 7'7::r?A.l:~ffii1:-~~L"tft
L. 1>1.i:t.:t!H01Ei<:~-:>< I) (t!~l' .R. L"( ttt.:tt0-II0$-l 1t"t"', c>I:.
~ b ~ 7.> ::f1v 7 E 1> 1.,: t.: 0) ~ L "Cl t.: 0) Ii, .:: O') ? '"-,, "t"' Ii 1> I) ;I: 'It A,b
0

....

?Jv,:)6~~ --.At.:.'t-JJ~ :O) l t:J':~J:RJi~1~-too


~~, *~tt ?lMJJE.OJ~oF'717''~, t:-5~~

..-

'

..,

t l

''

l,

r;r;,;fil"71v, ~ vt"i;_,, ;t~llt/l?Ll'" .. ::i'1v7 GLE lilll:W~~O)?J'-'" iiJiO)A ~ tJi?.


~,,.< O),!fUt~~I t "L:)f(;;!:
l

Lt..:.

::t1v70) f.~., "ll '7.>:<$:* O)~ <!>1: 11nx "l, 1!1!1~0).l

i!! .~W(-''-"f:T1 ;(;!>(Lt..:* l"lol"J{j[lj;IJl?,~1.Jiij'j uffi~t.i: j\llj1WJ~1

i: ~ 7-. ,, f-;; ~O)

A,.,t.,: :A 779 ;_,?', ~1Jlif.c7 t:177J-~7 ~' J!(!J;t,J~jiij'jO)"('~ 1,,;t-;<-. ?;!"-'.)'


P.~,?tt.i:

r. GLEt.i: t?L'li O)~f.iil Ii.(} t iW: {i,;..t..: iW: bil 7CfJ'C:i~i1E l t..:t!lt 1.>

{iO)I!tJ ~ L'"t.
1,tj1,,<!>~b,
:>'"' 7G LE( 8 IJEJ)

*tt

!!'.lie 1.> Ii

c, .:: ;!: '(> tJT,i: {. <I!~ C:C~t]Jb<!>(l.1.> GLE r A.

GLE ~Ef-l:Lt..:~~bC,.

7'"11vl-'717'c:~.,"(L;i

;.::cl'L.t5.

Golf D!GLD

.LJ-:bl? 3-'fiiij, :f1.., 77~-t11-:bfllt<:.it. '> /I', ~tit.:~. IU: J/t!O)~l!fihTIIW-1.t., Q~,
.i;i-11--- !: l j flf1Pli<: t-:>-r .k'!t:.1.t r:o lilr:,

r-c:* '>*'1.A-L'l, '-'

~O)~h~ 1:> 1

IP.FL' Lt.:. f.: "', I, 500cc !: l ' j + ~~ ~ffi1filn 7'1-t'JvO) ~ J~. T'1-t'1L-1.t.
~ <. if(<. M M1:1Jt* ~ l :bi? + *.'i Jf-!111ilI1: 1.t.1' lnJ ~ t: !: ;;- .i -r l t.: 1;:;~ ~
@Ji I) , 11 !llJJ)liW O)llJl B~7f-P!l't o.: 0)7'1-t'1vl.t., ~, ff I:;'!Al' lj ~i:t::brti -Cl
i -t. tl !I ~ :..-.i :..- ::l:..- !: ~I? t.n ,::i tl:fiL + ~ <, 4 :b L ti Ii ~ !AHt-J ~dl~l"i
tt. 7 ? 7. '7-.Y:..- :tl:O>.f /iilO) llllffi ~.fi'l:Mib:':1l HJfr )J:br u\!:?<: 1.t-:>-C:,
l.t. t: it> -C: 1.t L .i t.:t*"'t' l:. cl" .i oL' L .t j. 1980 ~ft i' il! .il:, iT i T f O)J'Hii ao
~fl1-t o :f1v771-t'1..,I. 5 e. 1111111.t.,.: 0)? '"'"' :bl? ~ i;, j !: Ll" l o0)-c:'
l.f.1,tl' L' L.t j :b .:0) fjifij- (l~J nv~ l.t., -tf u\- li' * -:>L Win :IJit) -C h-1.>....:: ~L'T.

*,. ,

71v;t-7";..-"(', Ft.;QtL~ 1-...,u:\,1: ii'Hf ~btt:,U O)oj i' l\l~IH!illt o

o )\bt\ 'fJJ.C,, .: tt 11b5. +-tr/

P'f-,;~ L1J1,i: \

J: :'.P.i: '..<H.~ -r'"t.

.f It<:, *"t

::f1v 7 717'9 ;t

11 . .: 5 Lt.: ltO) ~ L ~- tl(;( 'i', !) 1,c t.: 1:! ~ t?-tl"'C <~ 7.>ti-r. 7;t JV~ A '7-'J":.-1'1:lti mO) ::> ;..-/ {'-77'1vl1 , 3)0) .tJJv-.. ;..-ft<: J:...,-r.:.: I:, ::>'1v 7 i'~-"A< : h1f-'>'C
JI(:~ Lt.:. kfl:-r' I> fl1'i lji.t:i!J! 11-r'~ otlt J'i~~}'!-lii b, ;u:i1JiO)~J IJ llO)J: ?<:'t~ifil<:
:t;.ftl!\ '"(' 1:1 o J: 5, ,::;1'it\ \'l'itl: !: .::r.. 7 ::> :..-7"1 :/a 7--i'f!i~ ~, *'f\Wk i''I'. 1J Lt.:, ft!! 1,
~"t O!IHilt(l(J~ :17 r r -;17: .f tt 1Jf, :>'JV 7 . :>'77'9 ;t"f'T. b t,J,/1,, vw1,i: c, -r'l10)
,::;1' 'b.' 'il: fl: !:llj1jfl:. 1-'7O)~U&<: :XH: !: L'C 1T. 'Ct.: o-Jv/ {'-~, 7o;..-r1v-J.,I:
J.:.(;1:iJ!l'Lt.:, t,J:...,!:Lt.:*1;1.'.~t:b~o.:.-/{-. li~lJ.i:UO)~L~t. tl:;-J-9 !:
.:k ~ o!.~ Wi: vw ?.'I fll1bt.f:!, "'11 -r1 ~ "t. ~ .t>, .: 0) n7'9 ;t, .t>t.."t.:11,.fl Uf~ IJ x"tb 1.

'a .
r--:
..

- - - - - - - - -- -

r
:

-- ~

~0)7nY3<''0)~~1lf:-{e}1ij~L-C

5~(Lt~, ~ag~L~ "f!!~~ "o


Ge>lf GLE.Gl.D GOltGLOt1Cf7~.A-(J)h#t(j}..~f\J.,.
7'"'' ''1;., 01: '7'1 ~ p I

7'"-'''1:.-

01:'7'1~

Pl

<~ ~ID
~

.!'

~-

'

.L/,
____
i{
C:S
I

Golf Cabrio

28

B*~IIl200~JJfiff-C:
t5ttt~O)::i)v7~i>1~ -t:>L-C~ ~~-to

7;t1v? 7-. '7-'7''./0)-t}--1::''7-.:f-Y :'./-

f ftli,

-tJ--t"7-.f!fs:Hi1JO)!'~b1t~ 'PJi1:1i,ill~~.:;c,11~ '-

~/~J.i 1ifr1:li, -t)--1::"7-.f211.'.l~1J ~~ ;t J.i,

MYt~it}:0)1J!~l:J:IJ, J-l~<7):':fl tBtJf~f,t(,

ll

cl 5.:. !:0

~J!f.tCii*~ ~ -t.:t.:.1to:ffNJ)g~(48ffilJt)<7)~-t-t.:t-~o-;,.

f ftli, ft!:!/il lj 1, t' .:_-(b[IT){.: <fi. li~f; l:"}j1: 1.(~

~.:-.frJffl ~ t.:t.:1 t-to iix.U.~ lifJ!frJt.i:IJJ511iL~'t

1~-(;.t:C,1.tltt'tli1.tC, 1.J:l 'cl 5? 77 r-:t Y:'./-:1

~L<li,

71J~.:. 5 Lt..::f-Y:'./-~1::})... ~-9.!~it"ll '7.>0)

111it,T.ii l:iilltl{}-tt(t.:~~ 'o

-("to f.:.<:li, FQf;f>:tirl,(C,~("Lb, .:<EJ.if,,:~

.t:t..:-l?}1:J~t..:'cl 5.FJt'.;i8~_~;1J r!::.~


t..: C, ft .t: To I' I?tt..:'fJ tJ r "?(-? t..: tO)C;itT J.i l!l~ 1J
t.i:l *:h'tc. f0>:iJ1'i~xio1:'l-:Fw.!t.1t~Hl1ti: ti.'-t:.

O)~flHi .

t:Jtt.t.:.(}) Iq,tJAF~i l tfio


1

-t-t-ti.tJAF(B*EI 9!11 l1llHY.Dc~tl!J, ~rl'li i*~JtEl<7)


o-~"-t]--t".A~i: ffii(l~ ~:~fH: L"'Ci;IJiTo VW7t'J7'1 ~i;J;lJ:Jf~ t:.t.:~ i-tc,

A.{e/,ft&lf 1JJ~~~fi~ll1i~'Glf.'/Jrft U!L, JAF~ ~!lie L-Ci;W'll!I> ~ t:.Lit


20011;'7" Plf<7) VW7 t/ 7'1-tJ--t" .A;f,::1H:1JD i -C,
l l 01f;7fifr<7)JAFo -1"-t]--t".A;f,-y~'/J 1, ~ , ...y(b, t.:. L"'t.:-;frJ#J l:1.t fl.it

L"L7;f1v?7-.'7-'7''./ lll::t::.1f{IJ l t..:t!lt J.i-tJ-1::" Ailf>:l!ilJC 1.t-?"ll J.iO)-(To -\'-t-t Ii, 11- ll ~
fM..A..L-r 65<f'-o1-,rf. ll11:C-A.~~ -:1 r'7-?0)-tJ-l::"Af:;f,;$rJ~ "?(

IJll',Li Lt..:o 191551'-."'"-\'7"7-y?,

l::".:vf -:1 ? ft!! A. Jlli /c J:1*'f0)~ti t.t *I~~ 1::


tJL,.1:1-t.i: ~ .t: 1: 111:WO>r. II ~*'l. l -r

GYANASE
MEMBERS

:t:>* lJl,

t..:t..:'lt oJ.5,rJj 1:0)~11,';'bt~~*~H*llill i-J!H'. / 0) l '


0

(-t)--1::"7-.J ~/.. o-j/./1:-t)--t"7-.~'/ r~7C,;J.:;

CARD

~ -tt-r

* t..:

0)-(To ~tli~tii.iRtJC, T*i Ii Nk:illi

.t:-C: 1: !:!ii 200 fl tifi J;J__t I: bf..:I), 4fi.J')l !ill. ;Jtll


ffljM,~~~~ i"-?Ll ';f: To {-0) 7;;f J'-'?A '7-

-7''./, 7?7"10)ffliM.1it.tn..t

21,000,w.nct

& cf, ::z ./t .:i-.?l-0)1{/.J,..1:J:.-?"l,~1.J:ffll.'lt1


lil -:>"L"t~~!1 '(i> fG It-(~ o YAT .t. ~.f~JIJ L

(-t-Tt ~/-' "'- 7,': n-F'}0)2~1J,Jo


J: IJ ~~'/J 1.i:-t-t-t 717~i;~ L}J..~ -t:.t:. t:.l!I>. 7.:t1v~.A'7-7"Y. 7t'J 7''1 ?:'l;J:. t.::l!I>
-t-t-tlfX.t& ~ -<7)!II~i;j~ I. If~ t:.t:.\ t:.ii~~it:.1 t~ j.t~ I:
(-t-t-tJI ;..-/ ~-A"/J-~' ) ~ JIL'e!: ~ t:.Li Lt:.o
~ i1I:1.i: i?t'l..i-t }:, -t-t-t1.i: i;--r1;J:.<7)~l( .q <7)-t]--t''.A, .:.fJ!]iti f,21

t !?fl.it

* -1-:ltil 200;I)1W n l.0)""7"-t-if"-1'..'A.;j.-y ~"(', ~ "\' ;i Y.::i.vA."('-i)--1'..'A.tJf_'.2: l t "t"ti't.


YM CO)fl- t'UXl>ttl!, !:/1.1.i: c ./?":1-') ./?'{,, ::tt-C'&.'{.0
{.~~ 1J. <.fl .>t>:Wf ltfrO)Jf~ c: t,/ l'drl t "ho!:. l "} t,0)-r"-t.
* fl 1i)J I ( t:,(7'1-0), -\'7"-t tJ!jll:WtJ '"*=bt>t.:77 'Y Y9 _;,,~~ .. Ii:~ .~. o_r;;O) if.t.1'11'1'1:',
?t,1111.u. l -Cr ~ i:~ ;}<'at,)l t.:t.:1 t i t

~ i;c:. rr .-t:f, ~11!(!:.0WH~c:.t'>.

1: lol 31,0001,li O)IJ ""I.: It!( /Jll \\'Jf,I, "('{,.::.fl]"J l t~t.::it ii;.

.t: lt..:o Jj-

O)llS:i:l.t., i~~O) r 7 -:1?fl!!~7J

::z"7 71 f--(IJ 1.t f..:O)~ q[O)f..:~1: ffli6i'1i'.'b!~*-fr

l!To .:. 5 lt..: flli 1';;'1'f3~ ~f;j;: ll\11 clllJll;f1:, 7;;fJv


?A'7-'7'' ./ 71/7"1 O)qli'.'~ IJ-:>( Lt..:-fft~
1.t-tJ-- 1::" A"? Yt..:t,i'.'l'iclmo t.'fXJ i: m.1~e ~ nt..:
:'./-Jv-( Y.:J~1( 1.J:-t)--t"A l'i>ff.'{l~~o l -?-( {>, E'

.:. -(-C't, .:.-1'fll! ~ :t::. tJ It L1J l, J:. 5 ~:;IJ L-r l

To .t: ~, l.i::JUL~.:MH> - !'t Lt:.:'./ 7-.7.t<C: .if (!'iii


1.J: 7"-?f--(,$ftJi", ,!C}J<o .t._?l"1J( A1:: 0

j-'.:f( : fi-?

"Ll!To utWO>r. It~, ~(;1:1'ilti%0);!X!f-(i;


~ LJJ.l

t..:t..:'lt oJ:. 5, -t-t-t lif.tf:EO)-IJ- l::"A

f;f>:llJll-C: 1J1.tf:.O)::fJv7 ~i>N'fJ L"ll J.iO)-(To


31

-~-,:: ''IY '.I/

&
:.;;-

:t'

GolfGLE

Golf D

Golf GLD

Golf Cabrio

71<-f:t~t/5'-'C-IH?OL,) & 77 1?1'-lv


1{)v 7 5' 171L~"- ., ~ 7:,, 7(HT>tl 7 >t 1(7:,, 7'f:t
7'Y"l"A5' 7 Iv ...... ,~ v A ~1:t~ 7 iv '17 71' .:::.-::r;--H 70/H

w 5'71t-7':r,-,?H ".:: . 1l J.. L t:;-11- L.df-

foj ii. 4 i! iJt ,ft

I i! v.::

7' Iv

foi~Ji!~~ 1 >1-~v7'7?

~"-iv~

un :~

A'lmi E LR:S> 1' 73.~>t


? - ;1 ?0 ,7

:>t-7' Pt

?l

lllJ

1'

~#7 1 -?-

/-'(:-'\' /7

t Q)f>

lt/~2.~>t

.I -

-n - t.UE

?::J .1- 5' -

* ;.lit
.I - 5' - !11HJ: i.illl /-

;i

12V 63A1\ ., 't 'I -

,, ';/T I) -

?!-

Golf E

1' , '!-

AM FM?;; ( :t - ~7'/7''T1:t~)

tl

AM IF Mvlvr 1lt, ~A'TvC --~ 1' /rti:t~ )7 7y.:1;f.? / il!l!!l

:r..7'- ::J /r1'Y3T3 At: - ~ 7v., ;-.:i:i:7'/t:-5'7 07'- &4 /- 1:'. ~

7 7-bVA t-

A t'. - 1'-11

~'l';f-77 ~

:>t-lv v"t-8.li 11
7<11'0># v i/'-11.'i ')
119BJlf1 ~ y 1l - 7 1 5' ll ~JX!L{ :S!l!O>h)
t:,, 5' - ::J /'/-iv

'':1-C /Y"t"-'91''-t?JL.-..,,,,, :t Jt,,7

CAT(IJl~Jl/fW~l:. ti ~ ti>

l\+f-

~77

., ;,.,.-7:,,7

i!litW~? :,,-f

., 1 --/?'

:>t-1\-t:- ~

~l.J

Jliltlf~7 :,,7

'ii

7o - 7?7 i1' 'lll&m7:.-7


f .=iIDl!fi;dJJ 7v
./77/7
77.A.7'1? "1)1\-1\/.1-\-

'I'.,

.,, _

lf i fli!ll_/\ / ~Iv
,,or ../ t ? ..,::...~m- tr.11"?>t?11<'I 'I"? 1 :,. ~ - 'J -f 1< tt.~).. IJ '} 't' ? 1' / ~ -

11

!sn;>tJJil!1':--r-~ " t Q)11'J

;t-Jvr 1' /7' , ~ 7 7 ;J (7 0 / ~ *t! 1l 7 /-)


1< , H:t ~ t? - 7 7' 1' /- 't 1' '! / 7 t? - 7 .,. .,. . ".,. 7 ') ._, 7
t? 7
t? it-"' il'! ;t;
.a. o-Jvl\- - -l'-11~

r .,.

r .,.

/- !:'.- f ~~Ii:
't:r"!J: 11mmOJ~'.- ~ 7 ~ =,-

tl

11;ca
~~

1-&
I

"i' rtJ

1' ;17,

nvn

1,610

-...

I , 410
2,400
I ,390 I ,360

""'

145

mm

I- v;r I-

jj.J

ii

I ~1tfit

kg

-v. :;t R

e ttiiE
1), Mi ill Ail illllll'.
;n&lit :n

825(850)

840(865}

Golf Cabrio
2Dr. M ' T
B15EJK~

845(875 )

860( 885)

845

850

865

960

km / h
tan 0

~ 1 Mlll ~*l~

160 ( 155)

140

160

0.41

0. 32

0. 39

CK~

EJ~

5. I

:i:: /::; /

lit',

i\

EJ~

fi'i 1)411\M*~ 7

'ti~

fAlil rrU

:1<:ttll.aMMitil!Ui-flt, < ll:1!~ I\ 6 tl~'h~ I 't 1'1"t: 'B:f:l:KIJ.. T


'ii!j;il!f!b ~ Vl,U\1/;t.tfllf0).A't'~tt.,llll'!&>ll*T"1: ht:~'tlJ1 olll:lo!t11.A1: ?' <f'H1J;.aciUt~ t! <> t:1f>. l ' - " ? f
";< f rJ:l:IAIJ~ llifi<C l .,
I\ .. ~" l ~. 111J..1o11u1? .. ?'I: ice~ I\ t: ~ JI c-eJtu .... il'b'h ~ I 'f., 't'. :"Ti+. ( t: ~ .. llL< u. bl ~0)7>tA-?;t. ?-:..-lli!ll!ei 1: >;llllfttt ( t: H

'fit,"

3,815

"fl I~ !ti..l:.iti

Golf GLD
4Dr. M T

17 CK~

"""

Golf D
40 r. M T

B 1 7EJ~

" 1:1'-J"''-A

Golf D
2Dr. M T

-t~ Ji!:

").:4lf~
I

""'

79.5. 80 .0

cc

1,588

H. ''iHt
fl olli Ml :fJ ( 0 IN)
A~* I- Iv 7 (D IN )

ff' / rpm
kflm riim
l

l-7/A~7Ya/

!R I ii!
!ft 2 i!
!ft 3 i.i!!
!ft 4 i!

'tl:!!lt

f~

7v-~

jj.J

fl ifll

~'Ja:Ji'I 1J

<.::. .:i. 7 Jvti r.iili 4 ~- ii~ I~- 1.2. 3 . 4.i!;t-Jvy/?i:JJl ;r Y.:i.


3. 455( 2.552)

:it- I- <'f 7 ?Ii Jj1jil3~, ilif! If~, 7 Jv:it-1- <'f7 7 .


3. 455
I .944
1.290
0. 969
3 . 167
3.895

I . 944 ( I . 448 )
I . 290 (I . 000 )
0. 969 ( - )

3. 167(2. 462 )
3. 895(3.762)

J..

"<'?77-'// ;<.f-7:tl-

t-c.-- 11 :-?'7-;..

9 /

7'1'?.7 1'71..

ii

11:.111 :$1 1' '\"'if 1 A

12.2 3,200

f t 1.i\.Iii-I& 7 1 '\' 7 7

-ttA ....:;,-:,..a/

'if A.-:;,-:,.

8 . 4 13,000

U!lf1U& 9' 1"t 7 7 J.. If"-? :i;..11-t-)

*~~;sut
0 /"

23 .0
50 5 ,000

1,588
8 .0
82 5,500

45
#&~i)jf'I 1) /

~
77:-'f

79.5 > 80.0

76 .5" 80 .0
I ,470

82 5,500
12 . 2 3,200

lol:flll.'M~

C / f-.:I:/y/

8. 0

tM-1 :SI :.-- 7 ~-

1) '\"

"*';.

Golf E
Golf E
Golf GLE
Golf GLE
2Dr.M T ( A T ) 4Dr.M T ( A T) 2Dr.M T(A / T ) 40 r.M T( A T)

155SR 13

175 70SRl3

155SAl3

175 70SRl3