Sie sind auf Seite 1von 104

Vorspann ET-Hefte.fm Seite 1 Mittwoch, 8.

August 2007

Ersatzteilliste
Spare Parts Catalogue
Catalogue de Pièces de Rechange
Lista de Piezas de Repuesto
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 2 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Die in dieser Ersatzteilliste aufgeführten Bauteile sind nur I componenti elencati in questa lista di pezzi di ricambio de- ken (reparasjonsarbeid). Produsenten påtar seg ikke
für Reparatur von Deutz Motoren der bezeichneten Baurei- vono essere utilizzati soltanto per la riparazione di motori ansvar for materielle skader eller personskader som
he zu verwenden (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Über Deutz della serie specifica indicata (uso conforme alla de- skyldes at de relevante anvisningene ikke har blitt fulgt.
den fachgerechten Einbau von Ersatzteilen informieren die stinazione). Il libretto di istruzioni (interventi di manutenzio-
ϝΎϤόΘγϺϟ ςϘϓ Γ˷Ϊόϣ ˬϩάϫ έΎϴϐϟ΍ ϊτϗ ΔΤ΋ϻ ϲϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ϊτϘϟ΍
Betriebsanleitung (Wartungsarbeiten) und das Werkstatt- ne) ed il manuale d'officina (interventi di riparazione)
handbuch (Reparaturarbeiten) ausführlich. Für Schäden forniranno delucidazioni dettagliate sul montaggio corretto ήμΘϘϣ ΎϬϟΎϤόΘγ΍) ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΔΌϔϟ΍ Ϧϣ βΘϳϭΩ ΕΎϛήΤϣ ΢ϴϠμΗ ϲϓ
oder Verletzungen von Personen, die aus der Nichtbeach- dei pezzi di ricambio. Il fabbricante non si assume nessuna .(ΔϴγΎγϷ΍ ΔϳΎϐϟ΍ ϰϠϋ
tung der entsprechenden Anleitung führen, übernimmt der responsabilità per danni o lesioni a persone dovuti all’inos- ΔηέϮϟ΍ ΐ˷ϴΘϛϭ (ΔϧΎϴμϟ΍ ϝΎϤϋ΃) ϞϴϐθΘϟ΍ Ε΍ΩΎηέ· Ϧ˷ϤπΘΗ
Hersteller keine Haftung. servanza delle relative istruzioni. .ΐΠϳ ΎϤϛ έΎϴϐϟ΍ ϊτϗ ΐϴϛήΘϟ ΔπϴϔΘδϣ ΕΎϤϴϠόΗ (ΕΎΤϴϠμΘϟ΍)
The parts contained in this Catalogue are type-specific and De onderdelen in deze onderdelenlijst mogen uitsluitend ΕΎΑΎλ·ϭ έ΍ήοϷΎΑ κΘΨϳ Ύϣ ϲϓ ΔϴϟϭΆδϣ ϱ΃ ΞΘϨϤϟ΍ ϞϤ˷ ΤΘϳ ϻ
shall be used only for repairing engines belonging to the worden gebruikt voor reparatie van Deutz-motoren uit de
DEUTZ engine family given on the cover (approved purpo- vermelde bouwserie (gebruik volgens de voorschriften). Uit- .ΔΒγΎϨϤϟ΍ Ε΍ΩΎηέϹΎΑ Ϊ˷ϴϘΘϟ΍ ϡΪϋ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ιΎΨηϷ΍
se). Full information for the proper installation of spare parts voerige informatie over de correcte montage van onderde- Τα εξαρτήµατα που περιλαµβάνονται σ' αυτόν τον
are to be found in the relevant Operating Manual (mainte- len is te vinden in de gebruiksaanwijzing κατάλογο ανταλλακτικών µερών πρέπει να
nance work) and Workshop Manual (repair work). The ma- (onderhoudswerkzaamheden) en de werkplaatshandlei- χρησιµοποιούνται µόνο για την επισκευή κινητήρων Deutz
nufacturer shall not be liable for any damage or injury of ding (reparaties). De fabrikant is niet aansprakelijk voor be- της αναφερόµενης κατασκευαστικής σειράς (προοριζόµενη
persons resulting from non-compliance with guidelines gi- schadigingen of lichamelijke letsels die voortvloeien uit de χρήση). Για τη σωστή τοποθέτηση των ανταλλακτικών
ven in the manuals. niet-naleving van de desbetreffende voorschriften. µερών ενηµερώνουν αναλυτικά οι οδηγίες λειτουργίας
La présente nomenclature de pièce détachées énumère les De i denna reservdelslista upptagna komponenterna ska (εργασίες συντήρησης) και το εγχειρίδιο συνεργείου
composants à utiliser uniquement à des fins de réparation endast användas för reparation av Deutz-motorer av angi- (εργασίες επισκευής). Ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει
des moteurs Deutz de la série indiquée (utilisation confor- ven byggserie (ändamålsenlig användning). Utförliga infor- καµία ευθύνη για υλικές ζηµιές και τραυµατισµούς που θα
me). Le manuel d’utilisation (travaux d’entretien) et le ma- mationer angående korrekt montering av reservdelar προκληθούν από τη µη τήρηση των αντίστοιχων οδηγιών.
nuel d’atelier (réparations) apportent de plus amples framgår av instruktionsboken (skötselarbeten) och verk- Bu yedek parça listesinde belirtilen yapı parçaları yalnızca,
informations sur le montage approprié des pièces déta- stadshandboken (reparationer). För person- och materials- adı geçen yapı serisine mensup DEUTZ mortorlarının tami-
chées. Le fabricant décline toute responsabilité concernant kador, som uppstår på grund av ignorering av respektive rinde kullanılır (amaca uygun kullanım). Yedek parçaların
les dommages ou blessures de personnes résultant du anvisning, övertar tillverkaren inget ansvar. kuralınca uygun olarak takılması için detaylı bilgiyi, işletim
non-respect des présentes instructions. De i denne reservedelsliste angivne komponenter må kun talimatından (bakım işleri) ve atölye el kitabından (tamir
Los componentes indicados en esta lista de piezas de re- anvendes til reparation af Deutz-motorer i den anførte serie işleri) edinebilirsiniz. İlgilili talimatlara riayet edilmediği tak-
puesto se emplearán exclusivamente para la reparación de (Anvendelse i overensstemmelse med formålet). Detaljer dirde, kişilerde oluşacak hasar veya yaralanmaları duru-
motores Deutz de la serie indicada (uso conforme a la fina- vedrørende den korrekte montering af reservedele fremgår munda Üretici, sorumluluk üstlenmez.
lidad). Respecto al correcto montaje de las piezas de re- af instruktionsbogen (service) samt værkstedshåndbogen Приведенные в данном перечне запасных частей
puesto, véanse los manuales de instrucciones (trabajos de (reparation). Producenten påtager sig intet ansvar for ska- детали предназначены только для ремонта двигателей
mantenimiento) y el manual de servizio (trabajos de repara- der på personer eller ting som følge af, at bestemmelserne Deutz указанных серий (использование по назначению).
ción). El fabricante no responderá por daños o lesiones de i den relevante vejledning ikke er overholdt. Правильный монтаж запасных частей подробно
personas resultantes de la inobservancia de la instrucción Tässä varaosaluettelossa lueteltuja komponentteja tulee описывается в руководствах по эксплуатации (работы
correspondiente. käyttää vain ilmoitetun tyyppisten Deutz-moottoreiden kor- по техобслуживанию) и ремонту (ремонтные работы).
As peças e partes componentes relacionadas nesta lista de jaustöissä (käyttötarkoituksen mukainen käyttö). Käyttöoh- Изготовитель не несет никакой ответственности за
peças sobressalentes serão utilizadas (uso a que se de- jeesta (kohdasta Huoltotyöt) ja korjaamokäsikirjasta ущерб или травмирование персонала вследствие
stinam) somente para a reparação de motores Deutz da sé- (kohdasta Korjaustyöt) käy yksityiskohtaisesti ilmi, kuinka несоблюдения соответствующего руководства.
rie designada. O manual de instruções de serviço varaosat asennetaan asianmukaisesti. Valmistaja ei vastaa Części zamienne znajdujące się na niniejszej liście przez-
(trabalhos de manutenção) e o manual de oficina (trabalhos vahingoista tai henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtu- naczone są wyłącznie do napraw silników Deutz oznaczo-
de reparação) proporcionam informações pormenorizadas vat siitä, että vastaavaa ohjetta ei ole noudatettu. nej serii (zastosowanie zgodne z przeznaczeniem).
quanto à montagem tecnicamente correta de peças sobres- Komponenter som er oppført på denne reservedelslisten, er Fachowy montaż części zamiennych opisany jest obszernie
selentes. O fabricante não assume qualquer responsabili- bare beregnet til reparasjon av DEUTZ motorer som tilhører w instrukcji obsługi (prace konserwacyjne) i książce warsz-
dade por danos ou lesões pessoais resultantes da de serier som er angitt (forskriftsmessing bruk). Fagmessig tatowej (naprawy). Producent nie ponosi odpowiedzialności
inobservância das instruções correspondentes. innmontering av reservedeler er utførlig beskrevet i in- za uszkodzenia sprzętu lub obrażenia ludzi, które wynikną
struksjonsboken (vedlikeholdsarbeid) og verkstedshåndbo- z nieprzestrzegania odpowiedniej instrukcji.

2 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 3 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Ersatzteilliste de
Spare Parts Catalogue en
Catalogue de pièces de rechange fr
Lista de piezas de repuesto es
Lista de peças sobressalentes pt
Listino parti di ricambio it
Onderdelenlijst nl
Reservdelslista sv
Reservedelsliste da
Varaosaluettelo fi
Reservedelsliste no
Kατάλογος ανταλλακτικών el
Yedek parça Listesi tr
Список запасных частей ru
ar
Lista części zamiennych pl
© 2010 3
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 4 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Vorwort
Sehr geehrter Kunde Bestellangaben Service
de
Die Motoren der Marke DEUTZ sind für ein Bei der Bestellung von Original DEUTZ Tei- Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen und
en breites Anwendungsspektrum entwickelt. len sind folgende Angaben erforderlich: Ersatzteilfragen an eine unserer zuständi-
Dabei wird durch ein umfangreiches Ange- - Motor-Nr. gen Service-Vertretungen. Unser geschultes
fr bot von Varianten sichergestellt, dass die je-
weiligen speziellen Anforderungen erfüllt - Ident-Nr.
Fachpersonal sorgt im Schadensfall für eine
schnelle und fachgerechte Instandsetzung
es werden. - Stückzahl unter Verwendung von Original DEUTZ Tei-
len.
Ihr Motor ist dem Einbaufall entsprechend
pt ausgerüstet, das heißt nicht alle in dieser Er- Dokumentationsaufbau Einen Überblick über die DEUTZ Partner in
satzteilliste dargestellten Bauteile und Kom- ihrer Nähe, über deren Produkt-Zuständig-
it ponenten sind an Ihrem Motor angebaut.
Die Bildtafeln dieser Ersatzteilliste sind nach
Motor-Baugruppen sortiert.
keiten und Service-Leistungen können Sie
Obwohl die Grafiken weitgehend nicht mit al- der DEUTZ-Internetseite entnehmen.
nl len Details dargestellt sind, können die ein-
Die Ident-Nr. 06/59 besteht aus Baugruppe
(z.B. 06) und Position (z.B. 59).
http://www.deutz.com
zelnen Varianten deutlich unterschieden
sv werden, so dass das für Ihren Motor relevan-
Symbolerklärung
te Ersatzteil leicht herauszufinden ist. Über
da Positions-, Baugruppen- und Motornummer -06- Baugruppennummer (z.B. 06)
wird in jedem Fall das richtige Ersatzteil er-
fi mittelt. 000 Änderungsziffer (z.B. 000)

Bitte beachten Sie bei dieser Ersatzteilbe- A Anschlusssymbol


no stellung unsere Bestellhinweise (siehe nach- Tritt immer mindestens paarweise
folgende Beispielgrafiken), damit wir Ihnen auf (z.B. A-A, B-B, C-C etc.)
el schnell und zuverlässig die benötigten Er-
satzteile in der jeweils dem letzten Ände-
tr rungsstand entsprechenden Ausführung Gegenüber Darstellungen und Angaben die-
liefern können. ser Ersatzteilliste sind technische Änderun-
ru Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen gerne gen, die zur Verbesserung der Motoren
beratend zur Verfügung. notwendig werden, vorbehalten. Nachdruck
ar Ihre
und Vervielfältigung jeglicher Art, auch aus-
zugsweise, bedarf unserer schriftlichen Ge-
pl DEUTZ AG nehmigung.

4 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 5 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Preface
Dear Customer Order information Service
de
DEUTZ engines are developed to meet the Please specify the following information In case of operational trouble with your
requirements of a wide range of applications. when ordering original DEUTZ parts: equipment or queries about spare parts en
An extensive program of variant options - Engine no. please contact your nearest service dealer-
gives them their high flexibility.
- Ident no.
ship. Our skilled staff of service experts will
trace and remedy any defect quickly, using
fr
Your engine is custom-made, i.e. specifically
equipped for your requirement, which means - Quantity genuine DEUTZ parts. es
that not all of the components and assem- An overview of the DEUTZ partners in your
blies contained in this catalogue are fitted to Document structure area,their product responsibilities and range pt
your engine. of services provided can be found on the
The greater part of the illustrations does not
The picture diagrams in this spare list are
sorted according to engine assembly
DEUTZ home page. it
depict all details, and yet you will find it easy http://www.deutz.com
to differentiate between versions and thus to
groups.
The ident no. 06/59 is made up of the assem-
nl
identify the parts pertaining to your engine
model. Fig. Item No., Assembly Group No., bly group (e.g. 06) and item number (e.g.
59).
sv
Engine Serial No. are the codes that infallibly
lead to the right spare part.
Explanation of symbols
da
When placing your order, please observe
our ordering hints (see graphic examples be- -06- Assembly No. (e.g. 06) fi
low). This allow speedy and reliable delivery
of the required parts that are based on latest
000 Revision level (e.g. 000) no
engineering standards. A A connection symbol

If there are any questions, please do not


Always occurs at least in pairs el
(e.g. A-A, B-B, C-C etc.)
hesitate to contact us.
Sincerely, This Spare Parts Catalogue is subject to en-
tr
DEUTZ AG
gineering changes necessary for engine ad-
vancement. All rights reserved. No part of
ru
this publication may be reprinted or repro-
duced in any form, without our prior permis-
ar
sion in writing.
pl
© 2010 5
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 6 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Avant-propos
Cher client Indications de commande Service
de
Les moteurs de la marque DEUTZ ont été Lors d’une commande de pièces de rechan- En cas de panne de fonctionnement et pour
en développés pour une gamme étendue d'ap- ge d’origine DEUTZ, il est nécessaire de toute question relative à des pièces de re-
pli-cations. Il existe un grand choix de vari- fournir les indications suivantes : change, veuillez vous adresser à notre point
fr antes répondant aux exigences spéciales
demandées dans chaque cas.
- n° de moteur
de service responsable pour votre secteur.
Notre personnel qualifié assure une remise
es Votre moteur est équipé pour le cas d’appli-
- n° d’identification en état rapide et appropriée de votre moteur
en n’utilisant que des pièces d’origine
cation envisagé, ce qui signifie que toutes - nombre
pt les pièces et composants représentés dans
Structure de la documentation
DEUTZ.
ce catalogue de pièces de rechange ne sont Vous trouverez un aperçu des partenaires
it pas montés sur votre moteur.
Les tableaux illustrés de cette liste de pièces
DEUTZ les plus proches avec leurs compét-
Bien que les graphiques ne représentent pas ences techniques et les services qu’ils vous
nl tous les détails, les variantes se distinguent
de rechange sont classés par groupe de mo-
teur.
offrent, sur le site internet de DEUTZ.
nettement les unes des autres, si bien que http://www.deutz.com
sv vous trouverez sans problème la pièce de Le n° d’identification 06/59 est constitué du
n° de groupe (p.ex. 06) et du n° de position
rechange correspondant à votre moteur. Les
da numéros de référence, de l’organe et du mo-
(p.ex. 59).
teur permettent en tous les cas de retrouver
fi la pièce de rechange que vous cherchez.
Explication des symboles
Lors de votre commande de pièces de re- -06- Numéro de groupe constitutif
no change veuillez respecter nos indications de (p. ex. 06)
commande, (cf. les tableaux graphiques sui-
el vants) afin que nous puissons vous fournir
000 Indice de modification (p. ex. 000)

rapidement et sûrement les pièces de re- A Symbole d’assemblage


tr change demandées dans la version corre- Se présente toujours par paire
(p. ex. A-A, B-B, C-C etc.)
Nous nous réservons le droit de procéder
dans cette liste de pièces de rechange à tou-
spondante réactualisée.
ru Nous restons à votre entière disposition pour
tes modifications techniques utiles visant à
améliorer la qualité des moteurs. Toute réim-
toute question complémentaire.
ar DEUTZ AG
pression ou reproduction du présent docu-
ment, même partielle, exige notre
pl autorisation écrite.

6 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 7 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Prólogo
Estimado cliente Datos del pedido Servicio
de
Los motores de la marca DEUTZ se han de- Para realizar un pedido de repuestos origi- En caso de anomalías en el funcionamiento
sarrollado para una amplia gama de aplica- nales de DEUTZ tendrá que incluir los si- y cuestiones sobre repuestos, diríjase a uno en
ciones. Una extensa oferta de variantes guientes datos: de nuestros centros responsables del servi-
garantiza que se cumplan las exigencias es-
peciales de cada caso.
- N.° del motor
cio técnico. Nuestro personal especializado
y cualificado se ocupará de arreglar eficien-
fr
Su motor se ha equipado de acuerdo con el
- N.° de identificación temente y con rapidez cualquier desperfec-
to, utilizando repuestos originales DEUTZ.
es
caso de montaje. Esto significa que en su - Número
motor están montados los componentes
Estructura de la documentación
En la página de internet de DEUTZ encon- pt
mostrados. trará un resumen de los centros de DEUTZ
Pese a que la mayoría de los gráficos no Las láminas de esta lista de piezas de re-
más cercanos, los productos de los que se it
contiene todos los detalles, se pueden dis- ocupa cada centro y la gama de servicios
tinguir bien las diferentes variantes de modo
puestos están clasificadas según el grupo
de motor.
disponibles. nl
que resulta fácil identificar el repuesto co- http://www.deutz.com
rrespondiente a su motor. El repuesto co- El n.° de identificación 06/59 está compues-
to por un n.° de grupo (p. ej. 06) y un n.° de
sv
rrecto para cada caso se determina a través
de los números de posición, de grupo cons-
posición (p. ej. 59). da
tructivo y de motor.
Le rogamos que tenga en cuenta nuestras
Explicación sobre los símbolos
fi
indicaciones al confeccionar su pedido de -06- Número del grupo constructivo
repuestos para que le podamos suministrar (p. ej. 06) no
rápida y eficazmente los repuestos requeri-
dos en el modelo correspondiente al último
000 Cifra de modificación (p. ej. 000)
Nos reservamos el derecho a efectuar, fren-
el
estado de modificación. A Símbolo de conexión

En caso de dudas, estamos a su disposición


Aparece siempre en grupos de dos
(p. ej. A-A, B-B, C-C).
te a las representaciones e indicaciones de
esta lista de repuestos, las modificaciones
tr
para asesorarle. técnicas necesarias para perfeccionar los
motores. Para la reimpresión y reproducción ru
en cualquier forma, también en la de extrac-
DEUTZ AG tos, se requiere nuestra autorización por es- ar
crito.
pl
© 2010 7
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 8 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Prefácio
Prezado cliente Estamos à sua inteira disposição para um Serviço
de aconselhamento no caso de quaisquer pedi-
Os motores da marca DEUTZ foram desen- dos de informação que nos dirigir. No caso de avarias operacionais e de possí-
en volvidos para um grande número de aplica-
A sua
veis consultas relacionadas com peças e
ções vasto. Assegura-se ao mesmo tempo o partes sobressalentes, queiram dirigir-se a
fr cumprimento das exigências específícas
correspondentes através da ampla oferta de
DEUTZ AG uma das nossas representações autoriza-
das de serviço. O nosso pessoal técnico es-
es variantes. Dados necessários para a enco-
menda
pecializado procurará, em caso de uma
avaria, proceder a uma reparação rápida e
O seu motor encontra-se equipado de acor-
pt do com o tipo de montagem, isto é, nele não Para encomendar as peças originais DEUTZ
tecnicamente competente, com a aplicação
de peças originais DEUTZ.
estão embutidas todas as peças e partes
it componentes representadas na lista de pe-
é necessário indicar os seguintes dados:
- Número de série do motor
Consulte a informação na página da Internet
ças sobressalentes. DEUTZ (ver em baixo) sobre os parceiros
nl Embora os gráficos não se encontrem am- - Números de identificação DEUTZ da sua área, as suas competências
de produtos e prestações de serviços.
plamente representados com todos os por-
sv menores, é possível distinguir claramente
- Quantidade
E, mesmo na ausência de um registro de
cada uma das variantes, de forma a se en- Esquema da documentação competência de produtos direto, qualquer
da contrarse facilmente a peça sobressalente parceiro DEUTZ estará disponível para dar o
de importância para o seu motor. É possível, As figuras representativas das peças so- seu conselho competente.
fi em todo o caso, verificar a devida peça so- bressalentes estão agrupadas por módulos
http://www.deutz.com
bressalente correta. do motor.
no Quanto ao pedido de peças sobressalentes O Número de identificação 06/59 consiste
queira, por favor, observar as nossas instru- do número do módulo (por ex. 06) e da posi-
el ções para encomendas (veja os gráficos de ção (por ex. 59)
exemplo que seguem), a fim de podermos
tr fornecer-lhes rápida e seguramente as pe- Explicação dos símbolos Reservamo-nos o direito de proceder a alte-
rações de ordem técnica na representação e
ças sobressalentes necessárias de acordo
ru com a correspondente versão à da última al- -06- Número dos módulos (p.ex. 06) nos dados desta lista de peças sobressalen-
tes que se tornem necessárias para o aper-
teração atualizada. 000 Algarismo variável (p.ex. 000)
ar A Símbolo de conexão
feiçoamento dos motores. Toda e qualquer
reimpressão e reprodução, mesmo só em

pl Introduzir sempre, no mínimo, em


pares (p. ex. A-A, B-B, C-C etc.)
parte, requer a nossa autorização por escri-
to.

8 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 9 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Prefazione
Egregio cliente Dati di ordinazione Servizi
de
I motori DEUTZ sono stati sviluppati per un Per l’ordinazione di pezzi di ricambio origina- In caso di avarie o richieste di ricambi, rivol-
ampio spettro d'uso. Grazie ad una vasta of- li DEUTZ, indicare sempre i seguenti dati: gersi immediatamente ai nostri Centri di As- en
ferta di varianti viene garantito che verrà fat- - N. del motore sistenza autorizzati. Il nostro personale
to fronte alle rispettive esigenze particolari.
- Codice d’identificazione
appositamente addestrato è a disposizione
in caso di guasto per un intervento rapido,
fr
Il Suo motore è allestito secondo lo specifico
caso di montaggio, vale a dire che non tutti - Quantità pezzi garantendo l'uso di ricambi originali DEUTZ. es
gli elementi ed i componenti illustrati nel Suo Una panoramica dei partner DEUTZ di zona,
listino dei pezzi di ricambio sono integrati nel Struttura della docomentazione delle relative competenze e dei servizi di as- pt
Suo motore. sistenza offerti è illustrata alla pagina Inter-
Nonostante le immagini non siano illustrate
Le tavole di questa lista dei pezzi di ricambio
sono suddivise secondo i gruppi costruttivi
net. it
con tutti i dettagli, si possono distinguere http://www.deutz.com
chiaramente le singole varianti, così da poter
dei motori in base alle unità dei motori
Il codice d’identificazione 06/59 è costituito
nl
trovare con facilità il pezzo di ricambio adatto
al Suo motore. In ogni caso sarà possibile dall'unità costruttivo (per es. 06) e dalla posi-
zione (per es. 59)
sv
identificare il pezzo di ricambio giusto tramite
numero di posizione, di gruppo di assem-
Legenda
da
blaggio e di motore.
Per l'ordinazione di pezzi di ricambio voglia -06- Numero dell'unità dell’elemento co- fi
osservare le nostre indicazioni al fine di per- struttivo (ad esempio 06)
metterci di fornirle in modo celere e sicuro i
000 Numero variabile (ad esempio 000)
no
pezzi di ricambio necessari nella relativa ver-
sione, conforme all'ultima modifica. A Simbolo di collegamento el
compare sempre almeno a coppie L'azienda si riserva il diritto di apportare le
Siamo a Vs. completa disposizione per
eventuali chiarimenti.
(ad esempio A-A, B-B, C-C, ecc.)
modifiche necessarie alle illustrazioni e alle tr
indicazioni di questa lista dei pezzi di ricam-
Sua bio con lo scopo di migliorare i propri motori. ru
DEUTZ AG Per la ristampa e la riproduzione di qualsiasi
tipo è necessaria la nostra autorizzazione ar
scritta.
pl
© 2010 9
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 10 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Voorwoord
Geachte klant Bestelgegevens Service
de
De motoren van het merk DEUTZ werden Bij bestelling van originele DEUTZ-onderde- In geval van storingen en met vragen om-
en ontwikkeld voor een breed toepassings- len dienen de volgende gegevens verstrekt trent reserveonderdelen kunt u terecht bij
spectrum. Door middel van een uitgebreid te worden: een van onze service-vertegenwoordigin-
fr aanbod van varianten wordt er steeds weer
voor gezorgd dat er aan de betreffende spe-
- Motornummer
gen. Ons geschoolde vakpersoneel zorgt in
geval van schade of storingen voor een snel-
es cifieke eisen wordt voldaan. - Identificatienummer le en vakkundige reparatie met originele
DEUTZ-onderdelen.
Uw motor werd uitgerust in overeenstem- - Aantal
pt ming met de specifieke inbouwsituatie. Dat
Gebruiksaanwijzing voor docu-
Een overzicht van de DEUTZ-dealers in uw
wil zeggen dat uw motor niet al de onderde- omgeving, van hun productverantwoordelijk-
it len bevat die in deze lijst werden opgeno- mentatie heid en hun onderhoudsdiensten vindt u op
men. de internetsite van DEUTZ
nl Hoewel de tekeningen in de meeste gevallen
De afbeeldingen in deze onderdelenlijst wer-
den gesorteerd naar motormodule.
http://www.deutz.com
niet alle details bevatten, kunnen de ver-
sv schillende uitvoeringen duidelijk onderschei- Het identificatienummer (bijv. 06/59) bestaat
den worden, zodat u het voor uw motor uit het modulenummer (bijv. 06), gevolgd
da relevante onderdeel gemakkelijk kunt vin- door het positienummer (bijv. 59).
den. Met behulp van het positie-, het modu-
fi le- en het motornummer kunt u het juiste Verklaring van de symbolen
onderdeel in ieder geval bepalen.
no Houdt u bij het bestellen van onderdelen
-06-

000
Nummer van de module (b.v. 06)
Modificatie cijfer (b.v. 000)
a.u.b. rekening met onze bestelaanwijzingen
el (zie onderstaande voorbeeldtekeningen), A Het aansluitsymbool verschijnt altijd
zodat wij u de benodigde onderdelen snel en minstens paarsgewijs Technische wijzigingen ten opzichte van de
tr in hun juiste uitvoering kunnen leveren. (bijv. A-A, B-B, C-C, enz.) tekeningen en gegevens in deze onderde-
lenlijst, die noodzakelijk zijn ter verbetering
ru Voor nadere inlichtingen staan wij geheel tot
uw beschikking.
van de motoren, blijven voorbehouden. Het
nadrukken of kopiëren van deze gebruiks-
ar DEUTZ AG aanwijzing of gedeelten ervan, in welke vorm
dan ook, is niet toegestaan zonder onze
pl voorafgaande schriftelijke toestemming.

10 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 11 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Förord
Bäste kund Beställningsuppgifter Service
de
Deutz motorer har utvecklats för att täcka ett För beställning av DEUTZ original reservde- Vänd dig till någon av våra servicerepresen-
brett användningsområde. Tack vare ett om- lar krävs följande uppgifter: tanter vid driftstörningar och frågor som rör en
fattande utbud av varianter säkerställs att - Motornr. reservdelar. Våra utbildade fackmän repare-
alla speciella krav uppfylls.
- ID-nr.
rar motorn snabbt och korrekt med hjälp av
DEUTZ originaldelar.
fr
Din motor är alltid rätt utrustad inför monte-
ringen, vilket innebär att inte alla delar och - Antal Här får du en överblick över DEUTZ partner es
komponenter som finns i den här reservdels- i din närhet och om deras produktansvar och
listan behöver finnas på din motor. Dokumentationens uppbyggnad service. Även om det inte finns något direkt pt
produktansvar, så hjälper DEUTZ partner
Trots att inte alla detaljer visas på ritningar-
na, är det enkelt att skilja på de olika varian-
Illustrationerna i denna reservdelslista är
sorterade enligt motorns moduler.
ändå till med kompetent rådgivning. it
terna. Därmed är det lätt att hitta den http://www.deutz.com
reservdel som passar till just din motor. Den
ID-numret 06/59 består av modul (t.ex. 06)
och position (t.ex.59).
nl
korrekta reservdelen fastställs via positions-
nummer, modulnummer och motornummer.
Symbolförklaring
sv
Beakta våra beställningsanvisningar vid be-
ställning av reservdelar (se nedanstående -06- Modulnummer (t.ex. 06)
da
exempel), så att vi snabbt och tillförlitligt kan
leverera de nödvändiga reservdelarna i det
000 Förändringsnummer (t.ex. 000) fi
utförande som motsvarar den senaste änd- A Anslutningssymbol
ringsstatusen. visas alltid minst parvis no
(t.ex. A-A, B-B, C-C, osv)
Vi hjälper gärna till om du har några frågor.
el
Ditt
DEUTZ AG
Vi förbehåller oss att göra tekniska ändring-
tr
ar, nödvändiga för att förbättra motorerna yt-
terligare, gentemot de bilder och uppgifter
ru
som finns i den här reservdelslistan. Varje
typ av kopiering och mångfaldigande, även
ar
delar av den, kräver vårt skriftliga tillstånd.
pl
© 2010 11
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 12 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Forord
Kære kunde Bestillingsangivelser Service
de
De væskekølede motorer fra firmaet DEUTZ Ved bestillingen af originale DEUTZ-dele er I tilfælde af driftsforstyrrelser og ved reserve-
en er udviklet til et bredt anvendelsesspektrum. det nødvendigt med følgende angivelser: delsspørgsmål kan De henvende Dem til en
Derved sikres det på grund af det omfatten- - Motor-nr. af vores ansvarlige servicerepræsentatio-
fr de udbud af varianter, at de individuelle spe-
cielle krav kan opfyldes. - Ident.-nr.
ner.
Vores skolede fag-personale sørger i tilfæl-
es Deres motor er udstyret, så den svarer til - Antal de af skader for en hurtig og faglig korrekt
brugstilfældet; det vil sige, at ikke alle i den- istandsættelse under anvendelse af origina-
pt ne reservedelsliste viste dele og komponen- Dokumentationens opbygning le dele.
ter er monteret på motoren.
it Selv om de grafiske afbildninger ikke kan vi-
Billederne i denne reservedelsliste er sorte-
ret efter motorkomponenter.
De kan få et overblik over de DEUTZ-partne-
re, der er beliggende i nærheden af Dem,
ses med alle detaljer, kan man tydeligt se over deres produktkompetencer og service-
nl forskel på de enkelte varianter, så De let kan
Ident-nr. 06/59 er opbygget af komponent
(f.eks. 06) og position (f.eks. 59).
ydelser på DEUTZ´s internetside.
finde de reservedele, som er relevante til De-
sv res motor. Ved hjælp of positions-, type- og
Symbolforklaring
http://www.deutz.com

motor-nummeret kan man altid finde frem til


da den rigtige reservedel. -06- Delmontagenummer (f.eks. 06)

fi Første gang De bestiller reservedele, bedes


De bemærke vore bestillingshenvisninger,
000 Ændringsciffer (f.eks. 000)

så vi hurtigt og korrekt kan finde frem til de A Tilslutningssymbol


no nødvendige reservedele i den udførelse, optræder altid mindst parvis
som svarer til den nyeste ændringstilstand. (f.eks. A-A, B-B, C-C osv.)
el Vi står gerne til rådighed, hvis De har
tr spørgsmål.
Deres
ru DEUTZ AG
Ret til tekniske ændringer, som bliver nød-
vendige til forbedring af motorerne, forbehol-
ar des. Eftertryk og mangfoldiggørelse af
enhver art, også i uddrag, kun tilladt med vo-

pl res skriftlige samtykke.

12 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 13 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Esipuhe
Hyvä asiakas Tilaustiedot SERVICE
de
DEUTZ-moottorit on kehitetty laajaa käyttä- Alkuperäisten DEUTZ-varaosien tilauksen Käyntihäiriöissä ja varaosakysymyksissä
jäkuntaa silmälläpitäen. Niinpä tarjolla on yhteydessä on ilmoitettava seuraavat tiedot: voit kääntyä DEUTZ-edustajanne puoleen. en
laaja valikoima moottorivaihtoehtoja, jotka - Moottori numero Vauriotapauksessa koulutettu henkilökunta
täyttävät asiakkaiden vaihtelevat moottori-
tarpeet. - Tunnusnumero
huolehtii nopeasta ja asianmukaisesta korja-
uksesta käyttämällä alkuperäisiä DEUTZ-
fr
Moottorinne on toimitettu tietyin varustein, - Kappalemäärä osia. es
eivätkä kaikki tässä varaosaluettelossa DEUTZin internetsivuilta löydät yleiskatsa-
esiintyvät osat välttämättä kuulu moottorin- Dokumentaation rakenne uksen kaikista lähelläsi olevista DEUTZ- pt
ne varusteisiin. edustajista ja heidän tuotteistaan ja palve-
Vaikka kaaviokuvat eivät sisällä kaikkia yksi-
Tämän varaosaluettelon kuvat on ryhmitelty
moottorin rakenneryhmien mukaan.
luistaan (ks. alla). Ja vaikka yksilöllistä tuo- it
tyiskohtia, eri vaihtoehdot on kuitenkin help- teedustusta ei olisikaan mainittu, DEUTZ-
po erottaa toisistaan moottorillenne
Tunnusnumero 06/59 koostuu rakenneryh-
mästä (esim. 06) ja osanumerosta (esim.
edustaja auttaa sinua eteenpäin asiantunte-
valla neuvonnalla.
nl
tärkeiden varaosien tunnistamiseksi. Posi-
tion, rakenneryhmäja moottorinumeron avul- 59). http://www.deutz.com sv
la pystytään joka tapauksessa toimittamaan
oikea varaosa.
Symbolien selitykset da
Varaosia tilattessa on noudatettava annettu-
ja tilausohjeita, jotta pystymme nopeasti ja
-06-
000
Rakenneryhmänumero (esim. 06)
Muutosnumero (esim. 000)
fi
varmasti toimittamaan tarvittavat, kyseisen
mallin viimeisintä teknistä kehitystä vastaa- A Liitäntäsymbooli no
vat varaosat. Annamme mielellään lisätieto- Ilmenee aina vähintään parittain
ja ja vastaamme kysymyksiinne. (esim. A-A, B-B, C-C, jne.) el
DEUTZ AG
Tämän varaosaluettelon kuvauksien ja tieto-
tr
jen suhteen pidätämme oikeuden muutok-
siin, jotka ovat tarpeellisia moottorin teknisen
ru
kehityksen kannalta. Kaikenlaiseen jälkipai-
nosten ja kopioiden tekoon, myös osittai-
ar
seen, tarvitaan kirjallinen lupamme.
pl
© 2010 13
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 14 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Allment
Kjære kunde Bestillingsangivelser Service
de
Væskekjølte motorer av merket DEUTZ er Ved bestilling av originale DEUTZ deler er Ta kontakt med en av våre ansvarlige ser-
en utviklet med tanke på mange forskjellige følgende opplysninger nødvendige: vice-representanter ved driftsforstyrrelser og
bruksområder. Et bredt spekter av varianter - Motor-nr. spørsmål angående reservedeler. Vårt ut-
fr sikrer at mange forskjellige spesielle krav
kan oppfylles. - Ident-nr.
dannete fagpersonal sørger for rask og fag-
messig reparasjon med DEUTZ
es Din motor er utstyrt for det aktuelle bruksom- - Antall originaldeler.
rådet. Derfor vil ikke alle deler og komponen- En liste over DEUTZ-partnerne i nærheten
pt ter som er oppført på denne Dokumentasjonsoversikt av deg, samt hvilken produktkompetanse og
reservedelslisten, være montert på din mo- hvilke serviceytelser de tilbyr, finner du på
it tor.
Illustrasjonene i denne reservedelslisten er
sortert etter komponentgruppe.
DEUTZ' nettsider.
Selv om bildene ikke alltid viser alle detaljer, http://www.deutz.com
nl kan de enkelte variantene tydelig skilles fra
Ident-nr. 06/59 består av konstruksjons-
gruppe (f.eks 06) og posisjon (f.eks 59).
hverandre slik at det er lett å finne frem til de
sv relevante reservedelene til din motor. Ved
Symbolforklaring
hjelp av posisjonsnummer, komponentgrup-
da penummer og motornummer kan du i hvert -06- Delenummer (f.eks. 06)
enkelt tilfelle finne frem til riktig reservedel.
fi Vi ber deg vennligst følge våre anvisninger
000 Endringsnummer (f.eks. 000)

ved bestilling av reservedeler (se bildeek- A Koblingssymbol


no sempel nedenfor) slik at vi kan levere de re- Føres alltid opp parvis
servedelene du har bruk for, raskt og sikkert (f.eks. A-A, B-B, C-C osv.)
el og ifølge de seneste endringer.

tr Vi står gjerne til din disposisjon hvis du har


ytterligere spørsmål.

ru Vennlig hilsen
DEUTZ AG Vi forbeholder oss tekniske foranderinger i
ar våre beskrivelser og opplysninger i denne in-
struksjonsboken som er nødvendig for forbe-
pl dring.

14 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 15 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Αξιότιµε πελάτη χρειάζεστε, στον κατασκευαστικό τύπο, ο Επεξηγήσεις συµβόλων
οποίος ανταποκρίνεται στην εκάστοτε de
Οι κινητήρες DEUTZ έχουν σχεδιαστεί για έκδοση αναθεώρησης. -06- Αριθµός κατασκευαστικής οµάδας
ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Κατά την
Βρισκόµαστε πάντοτε στη διάθεση σας, αν
(π.χ 06) en
προσπάθειά µας αυτή εξασφαλίστηκε µέσω έχετε ερωτήµατα, προσφέροντάς σας και τις 000 Ψηφίο µετατροπής (π.χ 000)
µίας πολυπληθούς προσφοράς
κατασκευαστικών παραλλαγών, ώστε να
αναγκαίες συµβουλευτικές υπηρεσίες.
Σύµβολο συνδέσεων – εµφανίζεται
fr
A
εκπληρώνονται όλες οι ειδικές απαιτήσεις
των πελατών µας.
Η εταιρεία σας πάντοτε τουλάχιστο σε ζεύγη
(π.χ Α-Α, Β-Β, C-C κ.λ.π)
es
DEUTZ AG
Ο κινητήρας σας εξοπλίζεται ανάλογα µε την
Στοιχεία παραγγελίας ΣΕΡΒΙΣ pt
κάθε περίπτωση τοποθέτησης, και αυτό
σηµαίνει ότι τα κατασκευαστικά εξαρτήµατα
Κατά την παραγγελία των γνήσιων
Για βλάβες λειτουργίας και ερωτήσεις it
και στοιχεία, τα οποία περιλαµβάνονται σε σχετικά µε ανταλλακτικά µέρη απευθυνθείτε
αυτό τον κατάλογο ανταλλακτικών, δεν είναι
εξ ολοκλήρου εφαρµοσµένα στον κινητήρα
ανταλλακτικών DEUTZ χρειάζονται τα
ακόλουθα στοιχεία: σε έναν αρµόδιο αντιπρόσωπό µας για το nl
σέρβις. Το εκπαιδευµένο µας τεχνικό
σας. - Αρ. κινητήρα προσωπικό θα µεριµνήσει σε περίπτωση sv
Αν και οι γραφικές παραστάσεις δεν είναι - Αρ. αναγνώρισης βλάβης για τη γρήγορη και σωστή
διαµορφωµένες µε όλες τις λεπτοµέρειες, - Αρ. τεµαχίων
επιδιόρθωση, χρησιµοποιώντας γνήσια
ανταλλακτικά µέρη. Μία συνοπτική αναφορά
da
µπορεί εντούτοις να προκύψει διαχωρισµός
µεταξύ των µεµονωµένων κατασκευαστικών ∆ιάρθρωση περιγραφής
για τους συνεργάτες της DEUTZ στην
περιοχή σας, για τα προϊόντα που είναι
fi
παραλλαγών κατά σαφή τρόπο, ούτως ώστε
να µπορείτε να βρείτε µε ευκολία τα
ανταλλακτικά εκείνα, τα οποία αφορούν τον
Οι πίνακες µε εικόνες αυτού του καταλόγου
αρµόδιοι και τις υπηρεσίες σέρβις
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της DEUTZ
no
ανταλλακτικών είναι ταξινοµηµένοι σύµφωνα
κινητήρα σας. Μέσω του αριθµού θέσης,
οµάδας εξαρτηµάτων και κινητήρα µπορεί
µε τα συγκροτήµατα κινητήρων.
http://www.deutz.com
el
Ο αρ. αναγνώρισης ∆ιατηρούµε το δικαίωµα, να προβαίνουµε σε
να διαπιστωθεί σε κάθε ξεχωριστή
περίπτωση το σωστό ανταλλακτικό.
06/59 αποτελείται από συγκρότηµα
τεχνικές αλλαγές επί των απεικονίσεων, και
ενδείξεων αυτού του καταλόγου
tr
(π.χ 06) και θέση (π.χ 59).
Παρακαλούµε προσέξτε για την παραγγελία ανταλλακτικών, εφόσον οι αλλαγές αυτές
αποβλέπουν σε βελτίωση των κινητήρων. Η
ru
ανταλλακτικών τις οδηγίες µας, που έχουν
σχέση µε τις παραγγελίες αυτές, (βλέπε τα
ακόλουθα υποδείγµατα), µε σκοπό να σας
ανατύπωση και η αντιγραφή κάθε είδους,
έστω και κατά µέρος, του καταλόγου
ar
προσφέρουµε µία σύντοµη και εµπιστευτική
παράδοση των ανταλλακτικών που
ανταλλακτικών επιτρέπονται µόνο µετά από
έγγραφη έγκρισή µας.
pl
© 2010 15
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 16 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Önsöz
Sayin müşterimiz Sipariş bilgileri SERVİS
de
DEUTZ motorları, geniş bir kullanım alanı Orijinal DEUTZ yedek parça siparişlerinde Arıza durumlarında ve yedek parça
en için geliştirilmiştir. Bunun yanın sıra geniş aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi gereklidir: konularında bilgi edinmek için yetkili
varyasyon teklifleri ile çeşitli özel - Motor-No. servislerimize başvurunuz. Eğitimli kalifiye
fr gereksinimlerin yerine getirilmesi
sağlanmaktadır. - Kod No.
personelimiz, orijinal DEUTZ parçaları
kullanarak tamir çalışmalarını yerine
es Sahip olduğunuz motor, bağlı olduğu - Adet getireceklerdir.
kullanım amacı ile donatılmış olup, yedek Dokümantasyon yapısı DEUTZ’un en yakınınızdaki temsilcileri,
pt parça listesinde gösterilmiş olan tüm eleman
Yedek parça listesindeki şekiller ve çizimler
onların ürün yetkileri ve servis hizmetleri
ve parçalar motorunuzda mevcut değildir. hakkında genel bilgileri DEUTZ’un Internet
it Gösterilmiş olan grafikler tüm ayrıntıları
motor gruplarına göre ayrılmıştır.
sayfasından öğrenebilirsiniz
içermemesine rağmen, motorunuz için Kod No. 06/59, yapı grubundan (örn. 06) ve http://www.deutz.com
nl önemli olan yedek parça kolayca tespit
pozisyondan (örn. 59) oluşmaktadır.
edilebilir. Pozisyon, yapı grubu ve motor
sv numarası üzerinden her halukârda,
Sembol açıklamaları
motorunuz ile ilgili doğru yedek parça tespit
da edilebilir.
-06-
000
Yapı grubu numarası (örneğin 06)
Değişim rakamı (örneğin 000)
fi Bu yedek parça siparişinde, ihtiyacınız olan
yedek parçayı en kısa zamanda, güvenilir ve A Bağlantı sembolü
son değişiklik tipinde teslim edebilmemiz için Daima en az çiftli olarak yer alır
no sipariş bilgilerini (bakınız sonraki örnek (Örneğin A-A, B-B, C-C, vs.)
grafiklere) dikkate alınız.
el Sormak istediğiniz sorular olduğunda bize
tr her zaman başvurabilirsiniz.
DEUTZ AG
ru Yedek parça listesinde gösterilen şekillerde
ve teknik bilgilerinde, motorların
ar geliştirilmesi için gerekli olan değişiklik
yapma hakkı saklıdır. Firmamızın yazılı izni
pl olmaksızın, kısmen de olsa her türlü
çoğaltmakve kopyalamak yasaktır.

16 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 17 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Предисловие
Уважаемый заказчик! Мы всегда готовы ответить на все ваши СЕРВИС
вопросы. de
Двигатели марки DEUTZ предназначены По вопросам устранения неисправностей
С уважением, компания
для широкого круга применения. При
DEUTZ AG
и приобретения запасных частей en
этом богатый выбор предлагаемых обращайтесь в наши сервисные
вариантов обеспечивает выполнение
самых разнообразных требований Данные для заказа
представительства. В случае выхода
двигателя из строя наш обученный
fr
заказчика.
Для заказа фирменных запасных частей
персонал позаботится о быстром и
квалифицированном ремонте с использо-
es
Ваш двигатель оборудован в DEUTZ необходимы следующие данные:
соответствии с его конкретным
- номер двигателя
ванием фирменных запасный частей
DEUTZ.
pt
назначением, поэтому на нем
установлены не все узлы и детали, - идентификационный номер Общие сведения о партнерах фирмы it
описанные в настоящем перечне - количество DEUTZ в вашем регионе, предлагаемых
запасных частей. ими изделиях и сервисном обслуживании
вы можете найти на веб-сайте фирмы
nl
Несмотря на то, что на большинстве схем Структура документации
показаны не все подробности, на них DEUTZ. sv
четко указаны различия отдельных Таблицы со схемами в этом перечне http://www.deutz.com
вариантов, чтобы можно было легко запасных частей упорядочены по узлам
двигателя.
da
найти запасные части, необходимые для
конкретного двигателя. Нужную деталь Идентификационный номер 06/59 состоит fi
всегда можно определить по номеру из номера узла (например 06) и позиции
позиции, узла и двигателя. (например 59). no
При заказе запасных частей соблюдайте
наши указания (см. приведенные далее Условные обозначения el
примеры заказов), чтобы мы могли Приведенные в этом перечне запасных
быстро и надежно доставить вам
-06- Номер узла (например 06)
частей иллюстрации и данные могут tr
необходимые детали выполненные c 000 Код изменения (например 000) отличаться от реального оборудования
учетом всех внесенных в конструкцию
A Обозначение соединения всегда
из-за технических усовершенствований ru
изменений. двигателей. Полная или частичная
используется как минимум
попарно (например, A-A, B-B, перепечатка и размножение в любой
форме возможны только с письменного
ar
C-C и т. д.)
разрешения изготовителя. pl
© 2010 17
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 18 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

de ΔϣΪΨϟ΍
έΎϴϐϟ΍ ϊτϗ Ϧϋ έΎδϔΘγϼϟ ϭ΃ ϝΎτϋϷ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ
ΕΎϴΒϠτϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ˯Ύτϋ· ΐΠϳ ΔϴϠλϷ΍ βΘϳϭΩ ϊτϗ ΐϠσ ΪϨϋ
ϢϳήϜϟ΍ ϥϮΑΰϟ΍ ΎϬϳ΃
ήϴΜϜϟ΍ ϲϓ ΔΟΎΤϟ΍ ϲ˷ΒϠΘϟ βΘϳϭΩ ΕΎϛήΤϣ ήϳϮτΗ ϯήΟ
ϥ· .ΔϣΪΨϟ΍ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ ΎϨ΋ϼϛϮΑ ϝΎμΗϻ΍ ˯ΎΟήϟ΍ ΔϠϴϜθΗ ϖϳήσ Ϧϋ ϲϋϭέϭ .ϝΎϤόΘγϻ΍ ΕΎϬΟϭ Ϧϣ
en ΕϻΎΣ ϲϓ ϥϮϨϣΆϳ ϦϴΑέΪϤϟ΍ϭ ϦϴμμΨΘϤϟ΍ ΎϨϴϔχϮϣ
ΔϴϟΎΘϟ΍
ϙ˷ήΤϤϟ΍ Ϣϗέ - ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ΔϴΒϠΗ ϥΎϤο ˬϕΎτϨϟ΍ Δόγ΍ϭ ΔϋϮϨΘϣ
ΔότϘϟ΍ Ϣϗέ - .ωΎτϗ ϞϜϟ
fr ϊτϗ ϥϮϠϤόΘδϳϭ Δόϳήγϭ ΓήϴΒΧ ϻϮϠΣ ϝΎτϋϷ΍
.ΔϴϠλϷ΍ βΘϳϭΩ ϊτϘϟ΍ ΩΪϋ -
Ύϣϭ ϢϜϨϣ ΐϳήϘϟ΍ βΘϳϭΩ Ϟϴϛϭ ϥ΍ϮϨϋ Δϓήόϣ ϢΗΩέ΃ ΍Ϋ· ϲϨόϳ ϻ ϦϜϟϭ ˬΐϴϛήΘϠϟ ΐγΎϨϣ ϞϜθΑ ΰϬΠϣ Ϛϛ˷ήΤϣ
es Ϧϣ ϪϤϳΪϘΗ ϪϨϜϤϳ Ύϣϭ ΕΎΟϮΘϨϣ Ϧϣ ϪϨϋ ϝϭΆδϣ Ϯϫ ΔϘϴΛϮϟ΍ ΐϴΗήΗ ϊτϗ ΔΤ΋ϻ ϲϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ΕΎϧ˷ϮϜϤϟ΍ϭ ϊτϘϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ
: ϲϟΎΘϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ΔόΟ΍ήϣ ˯ΎΟήϟ΍ ˬΕΎϣΪΧ ΐδΣ ΔΒ˷Ηήϣ ϩάϫ έΎϴϐϟ΍ ϊτϗ ΔΤ΋ϻ ϲϓ ϊτϘϟ΍ έϮλ .ϙήΤϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϠϛ ΔΒ˷ϛήϣ ϩάϫ έΎϴϐϟ΍
pt http://www.deutz.com .ϙ˷ήΤϤϟ΍ ΔΌϓ
ϰϟ΍ϭ ( 06 ) ΔΌϔϟ΍ ϰϟ΍ ϼΜϣ 06/59 ΔότϘϟ΍ Ϣϗέ ήϴθϳ ϊϣ ΎϴϠϛ ϖΑΎτΘΗ ϻ ΔϴϧΎϴΒϟ΍ ϡϮγήϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ
it ( 59 ) ϊοϮϤϟ΍ ΕΎΌϓ ϊϴϤΟ ϦϴΑ ϖϳήϔΘϟ΍ ϞϬδϳ ˬϞϴλΎϔΘϟ΍ ϊϴϤΟ
ΔότϘϟ΍ ΩΎΠϳ· ΔΑϮόλ ϼΑ ϚϨϜϤϳ ΚϴΤΑ ˬΕΎϛήΤϤϟ΍
nl ίϮϣήϟ΍ Ρήη ΔϘϴϗΩ ΕΎϤϴϠόΗ ΔϟΎΣ Ϟϛ ϲϓ ΪΟϮϳϭ .ϚϛήΤϤϟ Δϣίϼϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ϭ ΎϬόοϮϣ ϡΎϗέ΃ϭ έΎϴϏ Δότϗ Ϟϛ Ϧϋ
sv ( ϼΜϣ 06 ) έΎϴϐϟ΍ ϊτϗ ΔϋϮϤΠϣ Ϣϗέ -06-
.ΎϬΑ ιΎΨϟ΍ ϙ˷ήΤϤϟ΍ϭ ΎϬϴϟ· ϲϤΘϨΗ
( ϼΜϣ 000 ) ήϴϴϐΘϟ΍ Ϣϗέ 000
da ΎΟϭΩΰϣ ΎϤ΋΍Ω ϥϮϜϳ ϞϴλϮΘϟ΍ ΰϣέ
( ...Φϟ·ϭ Ν - Ν ˬ Ώ - Ώ ˬ ΃ -΃ ϼΜϣ )
A ΕΎϤϴϠόΘϟΎΑ Ϊ˷ϴϘΘϟ΍ ˯ΎΟήϟ΍ ˬέΎϴϐϟ΍ ϊτϗ ΔϴΒϠσ Ω΍Ϊϋ· ΪϨϋ
(ϲϟΎΘϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ϲϓ ϝΎΜϤϟ΍ ϰϟ΍ ήψϧ΃) ΕΎϴΒϠτϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍
fi ϊτϘϠϟ ϪΑ ϕϮΛϮϣϭ ϊϳήγ ϢϴϠδΗ Ϧϣ ΎϨϨϴϜϤΘϟ ϚϟΫϭ
.ΔϴϨϘΘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ΙΪΣ΃ ΐδΤΑ ΔΠΘϨϤϟ΍ϭ ΔΑϮϠτϤϟ΍
no
ϱ΃ ΕΩέ΃ ΍Ϋ· ήσΎΧ ΐϴσ Ϧϋ Ϛϓ˷ήμΗ ΖΤΗ ϦΤϧ
el .έΎδϔΘγ΍ ϭ΃ ΓέΎθΘγ΍
ΕΎϴΤΗ ϊϣ
tr .ϡ .ε βΘϳϭΩ Δϛήη

ru ΔϴϨϘΗ Ε΍ήϴϴϐΗ ϰϟ΍ ˯ϮΠϠϟ΍ ϖΤΑ βΘϳϭΩ Δϛήη φϔΘΤΗ


ar ΎϬϨϜϟϭ ˬϩάϫ έΎϴϐϟ΍ ϊτϗ ΔΤ΋ϻ ϲϓ Ωέϭ ΎϤϋ ϒϠΘΨΗ
ˬϊσΎϘϤϟ Ϯϟϭ ˬή˷ψΤϳ .ΕΎϛήΤϤϟ΍ ϦϴδΤΘϟ Δϳέϭήο
pl ΔϘϓ΍Ϯϣ ϥϭΪΑ ϪϋϮϧ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ΦδϨϟ΍ϭ ήϳϮμΘϟ΍ϭ ϊΒτϟ΍
.Δϛήθϟ΍ Ϧϣ ΔϘΒδϣ ΔϴτΧ

18 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 19 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Wprowadzenie
Szanowny kliencie Na zapytania Państwa zawsze z Serwis
przyjemnością udzielimy odpowiedzi. de
Chłodzone cieczą silniki marki DEUTZ W przypadkach zakłóceń eksploatacyjnych
zostały opracowane dla szerokiego zakresu
Z poważaniem
DEUTZ AG
oraz w sprawach części zamiennych en
zastosowania. Bogata oferta różnych prosimy zwrócić się do jednego z naszych
wariantów zapewnia możliwość spełnienia
wymagań specjalnych w poszczególnych Dane zamówieniowe
przedstawicielstw serwisowych. W
przypadku usterek nasi przeszkoleni
fr
przypadkach.
Przy zamawianiu oryginalnych części
specjaliści zapewnią Państwu szybką i
fachową naprawę z użyciem oryginalnych
es
Państwa silnik wyposażony jest zamiennych marki DEUTZ należy podać
odpowiednio do danego zastosowania, następujące dane:
części zamiennych marki DEUTZ. pt
oznacza to, że nie wszystkie części i Zestawienie obejmujące partnerów
komponenty z niniejszej listy części
- Numer silnika
handlowych Deutz w Państwa pobliżu, ich it
zamiennych zostały zamontowane w - Numer identyfikacyjny zakres odpowiedzialności za produkt i
Państwa silniku.
- Ilość
wykonywane czynności serwisowe znajdują
się na stronie internetowej DEUTZ.
nl
Mimo, że załączone rysunki nie zawierają
wielu szczegółów, poszczególne warianty Układ dokumentacji http://www.deutz.com sv
pozwalają się wyraźnie rozróżnić i
znalezienie istotnych części zamiennych dla Tabele zawierające rysunki części zami-
ennych są uszeregowane według podze-
da
Państwa silnika nie sprawi trudności.
Poszukiwana część zamienna może być w społów silnika. fi
każdym przypadku bezbłędnie znaleziona Numer identyfikacyjny 06/59 składa się z
na podstawie numeru pozycji, numeru
podzespołu i numeru silnika.
podzespołu (np. 06) i z pozycji (np. 59). no
Przy zamawianiu części zamiennych Objaśnienia symboli el
prosimy przestrzegać naszych wskazówek
do zamówienia (patrz objaśnienia symboli).
-06- Numer podzespołu (np. 06) Zastrzega się prawo do modyfikacji
technicznej rysunków i danych zawartych w
tr
Zapewni nam to możliwość szybkiego i 000 Cyfra zmiany (np. 000)
niezawodnego dostarczenia potrzebnych
A Symbol połączenia
liście części zamiennych, mających na celu
usprawnienie silników. Przedruk i powielanie ru
części zamiennych z każdorazowym Występuje zwykle co najmniej dokumentacji w jakikolwiek sposób, także w
uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych
zmian.
parami (np. A-A, B-B, C-C itd.) postaci wyciągów, wymaga naszej pisemnej ar
zgody.
pl
© 2010 19
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 20 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Service
Beispiel/Example

20 © 2010
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 21 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

Service
Beispiel/Example

Motor-Nr.: de
Engine Serial No.: en
Numéro du moteur: fr
N.° de motor: es
Número do motor: pt
Numero del motore: it
Motornummer: nl
Motornummer: sv
Motornummer: da
Moottorinumero: fi
Motornummer: no
Αριθµός κινητήρα: el
Motor numarası: tr
Номер двигателя: ru
ar
Numer silnika: pl

© 2010 21
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 22 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 23 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 24 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16
OBJ_DOKU-25401-001.fm Seite 79 Dienstag, 15. März 2011 2:16 14

DEUTZ Operating Fluids

DEUTZ Oil TLX-10W40FE DEUTZ Clean-Diesel DEUTZ Cooling System


(DQC III-10) InSyPro Conditioner
5L 0101 6335 1L 0101 7967 5L 0101 1490
20 L 0101 6336 5L 0101 7968 20 L 0101 4616
209 L 0101 6337 210 L 1221 1500
Vorspann ET-Hefte.fm Seite 26 Mittwoch, 8. August 2007 4:04 16

DEUTZ AG
Service Information Systems

Ottostraße 1
D-51149 Köln
Telefon: +49 (0) 221-822-0
Fax: +49 (0) 221-822-5850
Internet: www.deutz.com
eMail: info@deutz.com

Printed in Germany
All rights reserved
Edition, ©
The engine company. Order No.: