Sie sind auf Seite 1von 6

SERBIATRIB ‘13

13th International Conference on


Serbian Tribology Tribology Faculty of Engineering
Society in Kragujevac
Kragujevac, Serbia, 15 – 17 May 2013

DEFEKTACIJA REDUKTORA BKSH-335 ZA POKRETANJE


TRAKASTIH TRANSPORTERA BAGERA Sch Rs 630
Svetislav Lj. Marković1, Ljubica Milović2, Bratislav Stojiljković3
1
Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, svetom@open.telekom.rs,
2
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, acibulj@tmf.bg.ac.rs
3
Muzej Nikole Tesle, Beograd, bratislav.stojiljkovic@tesla-museum.org

Apstrakt: Remont jednog moćnog mašinskog sistema kao što je bager-glodar Sch Rs 630 je uslovljen visokim
nivoom pouzdanosti, ispravnosti i funkcionalnosti svih njegovih sklopova. Iz navedenih razloga remont
razmatranog reduktora mora biti praćen detaljnom defektacijom, odgovarajućom tehnologijom regeneracije,
ugradnjom kvalitetnih delova (zupčanika, vratila, ležajeva) i pravilnom montažom kako elemenata u
reduktor, tako i montažom reduktora na sam bager. Svi navedeni faktori od presudnog su uticaja na budući
rad reduktora. Takođe, neophodno je voditi računa o ekonomskoj opravdanosti izvođenja ovakvih radova. U
velikim sistemima svaki neplanirani zastoj ovakvih mašina veoma mnogo košta. Nedopustivo je da uzrok
zastoja bagera bude kvar jednog ovakvog reduktora.

Ključne reči: bager, reduktor, defektacija, remont.

1. UVOD Na donju gradnju, preko kugličnog aksijalnog


ležaja, oslonjena je konstrukcija odložne trake, a sa
Rotorni bageri su mašine velikih gabarita, gornje strane ovešena za vertikalni stub bagera.
kapaciteta i težina. Jedan od takvih je i rotorni Odložna traka se zaokreće u krug nezavisno od
bager Sch Rs 630, nemačkog proizvođača KRUPP. gornje gradnje. Širina trake je 1600 mm, a brzina
Bager glodar je moćna i visoko produktivna kojom se kreće je 4,2 m/s. Ispod odložne trake
mašina, koja se koristi na površinskim kopovima za postoji i posebna traka za otpadni materijal sa
otkopavanje ugljenih i jalovinskih masa. Spada u sopstvenim pogonom i brzinom od 1 m/s.
grupu rotornih bagera i ima teorijski kapacitet 4100 U sastav gornje gradnje glodara spada utovrana
m3/h, visina kopanja je 25 m, a dubina 6 m. traka sa radnim točkom, koja je vezana za čeličnu
Rotorni bager se sastoji od donje i gornje konstrukciju i može se podizati i spuštati preko
gradnje sa konstrukcijom. U donju gradnju spada uređaja za dizanje (čeličnih užadi). Za čeličnu
transportni mehanizam (šest transportnih gusenica) konstrukciju gornje gradnje vezana je i konstrukcija
od kojih su dve sa hidrauličnim upravljačkim protivtega, kao i montažni kran koji služi za
mehanizmom. Iznad transportnog mehanizma je demontažu i montažu delova pri popravci.
aksijalni kuglični ležaj koji omogućuje zaokretanje Radni točak je prečnika 10 m na kome je
gornje gradnje za 360º. Radno područje zaokretanja postavljeno 20 kašika zapremine 0,63 m3. Brzina
gornje gradnje u odnosu na donju je ±105º, a brzina rezanja je 2,827 m/s. Broj istresa je 108-162 min-1.
okretanja gornje gradnje je 10 m/min. U donju Dozvoljeni nagibi za rad su 5%, a za transport 10%.
gradnju spada još i kablovski bubanj za napajanje Ukupna masa celog bagera je 1.499.641 kg, a
celog bagera visokim naponom od 6000 V. Prečnik specifični pritisak na tlo je 0,1 MPa.
kabla je Ø78 mm, maksimalna rezerva kabla na Bagerom se upravlja iz dva komandna pulta: iz
bubnju je 1500 m. Pogonski naponi na spravi su kabine bageriste, koja je vezana za konstrukciju
500 V, komandni 220 V kao i naponi za osvetljenje, prijemne trake, i iz kabine trakiste, koja se nalazi na
dok su naponi za ručne lampe i magnetne ventile 24 konstrukciji odložne trake.
V.

420 13th International Conference on Tribology – Serbiatrib’13


Prateći deo opreme elektromotora je i upuštač koji
ima ulogu menjača. Pogonska grupa se startuje na
manjem broju obrtaja, a zatim se posle kraćeg
vremenskog perioda brzina povećava, da bi tek na
kraju dostigla punu vrednost od 960 o/min.
Spojnica se sastoji iz kočionog točka koji je
vezan za ulazno vratilo reduktora i prirubnice
pričvršćene za vratilo elektromotora. Ovo je
najlošiji deo pogonske grupe. Naime, ove dva
nezavisna dela međusobno su povezana zavrtnjima
Slika 1. Rotorni bager - glodar VII (Sch Rs 630) koji jednim delom prolaze kroz gumu tvrdoće
snimljen noću 50÷60Sh, koja ima ulogu da amortizuje udare
prilikom pokretanja pogonske grupe. Guma je često
Reduktori pogona traka su zajedno sa
lošeg kvaliteta i vremenom dolazi do njenog
elektromotorima vezani na jedno postolje. Na
deformisanja što direktno utiče na saosnost vratila
jednoj strani su zakačeni za rukavce pogonskog
na kojima se nalaze.
bubnja preko izlaznog zupčanika, pomoću
elastičnih steznih prstenova, a sa druge strane preko
pokretnog zgloba za čeličnu konstrukciju trake. Sa
tako izvedenom vezom osa pogonskog bubnja i ose
reduktora se uvek seku jedna u odnosu na drugu
pod 90º.
Puštanje u pogon trake može se izvoditi na dva
načina, sa komandnog pulta, odnosno iz kabine
bageriste kada se uključuje kompletni lanac za
kretanje celog sistema. Drugi način je pogon na licu
mesta preko uređaja za deblokiranje (ovaj pogon se
koristi prilikom popravki i proba samo tog dela uz
veliku opreznost i stručni nadzor).

2. REDUKTOR BKSH–335 Slika 2. Šema reduktora BKSH-335


(I – ulazno vratilo, II – međuvratilo, III – šuplje vratilo,
1 – tanjirasti zupčanik, 2 – gonjeni cilindrični zupčanik,
Reduktor BKSH-335 je dvostepeni i koristi se za
A – par konusno-valjkastih ležajeva 31319,
pogon prijemne i odložne trake na rotornim B – cilindrično-valjkasti ležaj NU 2322,
bagerima za eksploataciju uglja u rudarskom C – par konusno-valjkastih ležajeva 31320,
basenu Kolubara. Njegov zadatak je da snagu sa D – dvoredi bačvasti ležaj 23044)
elektromotora prenese na pogonski bubanj koji
pokreće prijemnu, odnosno odložnu traku na Kućište reduktora je dvodelno i izrađeno je od
bageru. Traka koju pokreće je beskonačna, širine ČL0500. Ojačano je rebrima jer je dolazilo do
1800 mm, debljine 30 mm i ukupne dužine u oba prslina na bočnim stranama. Tokom godina rada
smera ≈80 m. kućište je ojačano sa po još jednim rebrom oko
Uslovi eksploatacije u kojima se reduktor koristi glavčina i sada ih ima po tri.
su prilično loši. Reduktor je pozicioniran na mestu
koje je izloženo spoljašnjem uticaju vremenskih i
atmosferskih neprilika, tako da radi u po kiši,
snegu, prašini, mrazu, vrućini, oksidaciji... Sve
pomenute nepogode utiču direktno ili indirektno na
stanje reduktora i njegove prateće opreme. U
sistemu EPS-a kada je u pitanju eksploatacija uglja
izbegavaju se bilo kakvi neplanirani zastoji rotornih
bagera. Zbog toga promene stanja reduktora, nije
moguće otkloniti do sledećeg planiranog zastoja
mašine. Usled toga su i česte pojave havarije
ovakvih reduktora, jer otkaz jednog njegovog
elementa povlači defekt drugog, pa dolazi do
otkaza kompletne pogonske grupe.
Za pogon se koristi sinhroni elektromotor snage
160 kW, koji ima izlazni broj obrtaja 960 o/min. Slika 3. Kućište sa kočionim točkom

13th International Conference on Tribology – Serbiatrib’13 421


3. POSTUPAK REMONTA REDUKTORA
BKSH–335

Reduktor se demontira sa pogonske grupe


bagera-glodara i transportuje u radionicu na remont.
Doprema se sa kočionim točkom, koji ga vezuje sa
spojnicom, a bez postolja. Remontne aktivnosti su
sledeće:
 obezbeđivanje adekvatnog radnog prostora
za demontažu, defektaciju i montažu
reduktora,
 rasklapanje i demontaža reduktora,
 defektacija delova i sklopova reduktora,
Slika 4. Kućište reduktora  regeneracija starih delova ili izrada novih
Ulazno vratilo (označeno sa I, slika 2) je od delova (koji su defektažom utvrđeni kao
čelika za cementaciju Č 4520 i izrađeno je zajedno neupotrebljivi u daljoj eksploataciji),
sa pogonskim, konusnim zupčanikom, koji ima 13  kontrola izvršenih radova,
zubaca (z1=13), modula me=8 mm. Vratilo je na  kompletiranje reduktora,
ulazu oslonjeno pomoću para konusno-valjkastih  montaža podsklopova i sklopova,
ležajeva 31319 (A, slika 3), a na izlazu je  završna montaža i priprema reduktora za
cilindično-valjkasti ležaj NU 2322 (B, slika 2). probni rad,
Gonjeni konusni (tanjirasti) zupčanik (1, slika 2)  probni rad reduktora i izrada izveštaja o
izrađen je od čelika za cementaciju Č 4321 i spojen ispitivanju,
sa glavčinom pomoću podešenih zavrtnjeva. Ima 37  transport reduktora na bager glodar.
zubaca (z2=37). Glavčina je navučena na Radni prostor za reduktor je površine od oko
međuvratilo (II, slika 2) i osigurana klinom, a 180 m2. Ograđen je limenom ogradom visine 2 m.
izrađena je od čeličnog liva ČL0400. Snabdeven je svim potrebnim energetskim
Međuvratilo (II, slika 2) je izrađeno od čelika za kapacitetima, kao što su:
cementaciju Č 4321. U jednom delu je ozubljeno,  komprimovani vazduh,
broj zuba je z3=20, a modul m=6 mm. Oslonjeno je  sistem za gasno zavarivanje,
na jednom kraju preko para konusno-valjkastih  električna energija napona 380 V,
ležajeva 31320 (C, slika 2), a na drugom pomoću  iznad radnog prostora funkcioniše kran od
cilindrično-valjkastog ležaja NU 2322 (B, slika 2). 40 t nosivosti, koji poseduje dve kuke,
Izlazni zupčanik (2, slika 2) je izrađen od čelika jednu nosivosti do 5 t i drugu nosivosti do
za cementaciju Č 4321. Ima 88 zubaca (z4=88), a 40 t,
modul mu je m=6 mm. Navučen je na šuplje  regali postavljeni u dva nivoa duž zidova
vratilo. prostorije, namenjeni za odlaganje sitnih
Šuplje vratilo (3, slika 2) je izrađeno od čelika delova,
za poboljšanje Č 4732. Oslonjeno je bačvastim  dobro osnovno osvetljenje sa još četiri
dvoredim ležajevima 23044 (D, slika 2). Kroz reflektora postavljena po dijagonali,
šuplje vratilo je provučeno vratilo bubnja.
 pokretni hidraulički agregat od 2,8 l,
Neposrednom vezom šuplje vratilo prenosi obrtni
maksimalnog pritiska 600 bar,
moment na vratilo bubnja, čime ga pokreće,
 radni stolovi sa stegama.
dovodeći traku u pogon, tako da pri najvećem broju
obrtaja reduktora, traka širine 1600 mm dostiže
4. PRANJE I ODMAŠĆIVANJE
brzinu od 4 m/s.
Podmazivanje reduktora je rešeno tako što se
Reduktor se unutrašnjim transportom
zupčanici, vratila i ležajevi podmazuju prirodnim
(viljuškarom) prenosi na pranje, gde se uklanjaju
putem. U reduktor se pre početka rada sipa 60 l ulja
sve spolja dostupne nečistoće. Pranje se izvodi
tipa EP koje zadržava svoja svojstva i pri
toplom vodom pod pritiskom da bi se uklonile
temperaturi od 70÷80°C. Ulje se sipa u za to
naslage blata, uglja, masnoće od ulja...
predviđene komore do određenog nivoa i prilikom
Posle pranja reduktor se doprema u radionicu,
rada dolazi do prirodnog kruženja ulja bez dodatnih
gde se obavljaju dalje aktivnosti utvrđene
pumpi.
tehnološkim postupkom. Defektatori pristupaju
svom osnovnom zadatku, pregledu reduktora,

422 13th International Conference on Tribology – Serbiatrib’13


stvaraju sliku stanja i svoja zapažanja unose u  prečnici i pohabanost rukavaca vratila,
defektacioni list.  pojava prslina na delovima reduktora
Prvo se demontira spojnica pomoću (kontrolom magnetnim fluksom ili
hidrauličnog agregata, protoka 6 l/min i ultrazvukom),
maksimalnog pritiska 600 bar, i hidrauločnog  pohabanost kočionog točka.
uređaja koji stvara silu od 5·105 N. Iz reduktora se Na kočionom točku se vrši merenje prečnika
najpre istače staro ulje, zatim se kućište reduktora otvora u spojnici Ø75H7. Vizuelnom kontrolom
razdvaja i skidaju se svi bočni poklopci. Vade se radne površine kočionog točka je ustanovljen
elementi (podsklopovi) iz kućišta: ulazno vratilo, defektni sloj (risevi), koji su nastali verovatno
međuvratilo i izlazni zupčanik sa šupljim vratilom. pohabanošću obloga na paknovima (slika 6). Točak
Kućište reduktora se zatim ponovo sastavlja, se šalje na strugarsku obradu i balansiranje.
polutke se postavljaju jedna na drugu tako da budu
centrirane i ponovo stežu bez bočnih poklopaca.
Otvori za ležajeve u kućištu se odmašćuju,
pripremaju za vizuelnu kontrolu stanja otvora i
merenje. Podsklopovi se spremaju za defektaciju.
Ozubljenja se pripremaju za vizuelnu i
magnetnofluksnu kontrolu pranjem trihloretilenom.
Ležajevi se odmašćuju i pripremaju za vizuelnu
kontrolu i merenja zazora. Vratila se odmašćuju, a
otvori u šupljem vratilu se pripremaju za defektažu.
Kao sredstva za pranje i odmašćivanje koriste
se: trihloretilen, famin, za ozubljenje
nitrorazređivač, naročito prilikom ispitivanja
magnetnim fluksom i ultrazvukom.

Slika 6. Prikaz oštećenog površinskog sloja kočionog


točka
Na kućištu reduktora vizuelnom kontrolom
proveravaju se varovi oko glavčina i svi podužni
varovi, kao i promene (lom ili prsline) osnovnog
materijala, zatim stanje revizionih poklopaca, kao i
otvora za ležajeve (Ø275H7 – na mestu ulaznog
vratila; Ø260H7 – na mestu međuvratila; Ø340H7 –
na mestu izlaznog vratila), koji su ispitivani i
merenjem u tri pravca (slika 7).

Slika 5. Šuplje vratilo sa izlaznim zupčanikom i


ležajevima

5. DEFEKTACIJA

Pri defektaciji kontrolišu se:


 otvori za ležajeve na kućištu,
 ukupno stanje kućišta, Slika 7. Prikaz merenja otvora za ležajeve na kućištu
 ležajevi i njihovi radijalni zazori,
Prilikom vizuelne kontrole ulaznog vratila
 ozubljenja, ustanovljena su oštećenja na rukavcu na koji nailazi
 elementi za vezu na zupčanicima (otvori, ležaj koji se grejao u toku rada. Skinut je
žljebovi za klinove), cementirani sloj, tragovi su vidljivi (slika 8).
 radijalna bacanja vratila,
13th International Conference on Tribology – Serbiatrib’13 423
Izvršeno je magnetnofluksno ispitivanje zuba Vuzuelnom kontrolom međuvratila ustanovljeno
konusnog zupčanika, rukavaca i prelaznih radijusa i da nema oštećenja zubaca na ozubljenom delu
nisu uočene nikakve indikacije tipa spoljašnjih vratila, ali su vidljiva oštećenja rukavca na koji se
prslina. Istovremeno je izvršena kontrola ostalih navlači par konusno-valjkastih ležajeva (slika 10).
rukavaca na ulaznom vratilu i ustanovljeno da su Merenjem je ustanovljeno da su prečnici drugih
mere u granicama preporučenih tolerancija (Ø75k6, rukavaca u granicama tolerancija.
Ø80h8, Ø95j6 i Ø110k6). Na kraju je vršena
provera radijalnog bacanja vratila. Postavljeno je na
strug, pročišćena su mu središna gnezda i
komparaterom su očitane mere bacanja vratila.

Slika 10. Međuvratilo sa oštećenim rukavcem


Slika 8. Prikaz oštećenja rukavca ulaznog vratila
Vizuelnom kontrolom gonjenog cilindričnog
Vizuelnom kontrolom tanjirastog zupčanika zupčanika ustanovljeno je da nedostaje skoro
uočena je labavost veze između tanjirastog polovina jednog zupca (slika 11). Zbog ovakvog
zupčanika i glavčine za koju je pričvršćen. Tokom oštećenja neophodna je regeneracija zupčanika.
rada došlo je do oštećenja otvora Ø18 mm. Otvori
moraju biti razbušeni na prvu veću meru da bi se
ponovo ostvarila veza podešenim zavrtnjevima.
Kontrolisani su i otvor u zupčaniku i žljeb za klin,
čije mere se nalaze u granicama preporučenih
tolerancija.

Slika 11. Izlazni zupčanik


I šuplje vratilo je dijagnostikovano vizuelnim
metodom i tehničkim merenjima. Na njemu nema
vidljivih oštećena, niti tragova udara i naprsnuća.
Merenjem je ustanovljeno da se sve mere nalaze u
granicama tolerancija.
Defektacija ležajeva podrazumeva vizuelnu
Slika 9. Međuvratilo sa tanjirastim zupčanikom i kontrolu, merenje radijalnih zazora i uparivanje
ležajevima paketa ležajeva. Vizuelnom kontrolom je
ustanovljeno da nema oštećenja ležajeva niti

424 13th International Conference on Tribology – Serbiatrib’13


njihovih kotrljanih elemenata. Merenjem zazora na prijanjanja paknova kočnice i izvrši
ležajevima utvrđeno je: dinamičko uravnoteženje(balansiranje),
 paket ležajeva na ulaznom vatilu (31319) je  na ulaznom vratilu izvrši zamena svih
van preporučenih tolerancija, pa je ležajeva sa obaveznim uparivanjem para
potrebna zamena, ležajeva 31319,
 ležaj na ulaznom vatilu NU 2322 ima  pohabani rukavci ulaznog vratila i
nedopušteni zazor i on se mora zameniti, međuvratila regenerišu se metalizacijom sa
 ostali ležajevi su u granicama preporučenih brušenjem na nominalne mere,
tolerancija od strane proizvođača.  gonjeni cilindrični zupčanik regeneriše
navarivanjem polomljenog zupca.

6. ZAKLJUČAK

Reduktor ulazi u redovan remont jednom


godišnje, za vreme planirane investicione popravke
ili remonta, ili ukoliko se desi neki neplanirani kvar
ili havarija. Najčešći razlozi remonta reduktora su:
zagrevanje ležajeva, curenje ulja iz reduktora,
povećana bučnost reduktora, pohabanost rukavaca
vratila, lom zubaca zupčanika.

LITERATURA
[1] J. Jevtić: Reduktori – proračuni i konstrukcije,
Privredni pregled, Beograd, 1976.
[2] S. Marković, D. Josifović: Regeneracija zupčanika,
monografija, Jugoslovensko tribološko društvo,
Kragujevac, 1998.
[3] S. Marković: Održavanje mašina i opreme, Viša
tehnička škola, Čačak, 2005.
[4] M. Trbojević, M. Janković, J. Vugdelija, N. Plavšić,
V. Latinović: Reduktori, Naučna knjiga, Beograd,
Slika 12. Merenje radijalnih zazora ležaja 1991.
[5] www.rbkolubara.co.yu.
Na osnovu rezultata merenja i ispitivanja
doneta je odluka da se:
 kočioni točak na krutoj spojnici obradi
struganjem na prvu veću meru radi boljeg

DEFECTATION OF THE REDUCER BKSH-335 FOR THE ACTIVATION


OF THE BAND TRANSPORTER OF THE DREDGER Sch Rs 630
Abstract: The repair of a powerful mechanical system such as dredger Sch Rs 630 is based on the high level
of reliability, accuracy and functioning of all its circuits. Due to the reasons listed above the rapair of the
mentioned reducer must be done with thorough defectation, suitable regeneration technology, embedding of
quality parts (gears, shafts, bearings) and proper installation of the parts into the reducer, and installation
of the reducer onto the dredger itself. All the mentioned factors are essential and they influence the proper
operation of the reducer. Also, it is necessary to pay attention to the economical adequacy of this type of
work. In big systems every non-planned work failure brings enormous costs. Neither it is recommended nor
acceptable that the failure in the dredger work has its cause in a malfunction of the similar reducer.

Keywords: dredger, reducer, defectation, repair.

ACKNOWLEDGMENT
This work has been performed within the project TR 35011. This project is supported by the Republic of
Serbia, Ministry of Science and Technological Development, which financial help is gratefully
acknowledged.

13th International Conference on Tribology – Serbiatrib’13 425

Das könnte Ihnen auch gefallen