Sie sind auf Seite 1von 168

Domniţa FRĂŢILĂ

SPANENDE FERTIGUNG

TEHNOLOGII DE PRELUCRARE PRIN


AŞCHIERE II

Editura UTPRESS
Cluj-Napoca, 2019
ISBN 978-606-737-352-3
Editura U.T. PRESS
Str. Observatorului nr. 34
C.P. 42, O.P. 2, 400775 Cluj-Napoca
Tel.:0264-401.999
e-mail: utpress@biblio.utcluj.ro
http://biblioteca.utcluj.ro/editura

Director: Ing. Călin D. Câmpean

Recenzia: Prof.dr.ing. Popa Marcel


Ş.l.dr.ing. Conţiu Glad

Copyright © 2019 Editura U.T.PRESS


Reproducerea integrală sau parţială a textului sau ilustraţiilor din această carte este posibilă numai
cu acordul prealabil scris al editurii U.T.PRESS.
ISBN 978-606-737-352-3
INHALTVERZEICHNIS / CUPRINS

KAPITEL 1. Technologischer Variantenvergleich / CAPITOLUL 1. Compararea variantelor


tehnologice…. 3
 Qualitätsmerkmale gefertigter Teile im Überblick / Caracteristicile de calitate ale produselor
 Technologischer Variantenvergleich / Compararea variantelor tehnologice
 Gliederung von Trennverfahren / Clasificarea proceselor de prelucrare prin îndepărtare de
material
 Zerspanprozess als System / Procesul de aşchiere ca sistem

KAPITEL 2. Allgemeine Begriffe beim Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden /


CAPITOLUL 2. Noţiuni generale la aşchierea cu scule cu muchii aşchietoare definite.....11
 Kinematik und Geometrie des Zerspanvorganges / Cinematica şi geometria procesului de
aşchiere
 Werkzeugsgeometrie für den Spanen mit geometrisch bestimmten Schneidplatten / Geometria
scuelor cu muchii aşchietoare definite
 Verschlei / Uzura
 Standzeit / Durabilitatea sculei
 Zerspanbarkeit von Werkstoffen / Aşchiabilitatea materialelor
 Spanbildung / Formarea aşchiei
 Kräfte und Leistungen beim Spanen / Forţe şi puteri la aşchiere
 Schneidstoffe / Materiale de scule
 Thermische Beanspruchung / Solicitări termice
 Chemische Beanspuchung / Solicitări chimice
 Kühlschmierstoffe / Lichide de aşchiere
 Trends in der spanenden Fertigung / Tendinţe în domeniul aşchierii

KAPITEL 3. Spanende Fertigungsverfahren mit geometrisch bestimmten Schneiden /


CAPITOLUL 3. Procese de aşchiere cu scule cu muchii aşchietoare definite....40
 Drehen / Strunjire
 Auswahl der Drehwerkzeuge / Alegerea sculelor aşchietoare
 Bohren. Senken. Reiben / Găurire. Adâncire. Alezare
 Fräsen / Frezare
 Hobeln. Stoen / Rabotare longitudinală. Rabotare transversală
 Räumen / Broşare
KAPITEL 4. Spanende Fertigungsverfahren mit geometrisch unbestimmten Schneiden /
CAPITOLUL 4. Procese de aşchiere cu scule cu muchii aşchietoare nedefinite ....92
 Schleifen / Rectificare
 Honen / Honuire
 Läppen / Lepuire

KAPITEL 5. Trockenbearbeitung und Minimalmengekühlschmierung / CAPITOLUL 5.


Aşchierea uscată şi ungerea-răcirea minimală....135
 Trockenbearbeitung / Prelucrarea uscată
 Minimalmengenschmierung (MMS) / Ungerea şi răcirea minimală
 Dosiersysteme / Sisteme de dozare
 Kühlschmierstoffe / Lichide de aşchiere
 Werkzeuge- Werkstoffe für TB und MKST / Scule- materiale la PU şi PURM
 Einsatz der TB und MKST in der Praxis / Implementarea PU şi a PURM în practică
 Werkzeugmaschinen und periphere Einrichtung / Maşini unelte şi echipamente auxiliare
 Schluβfolgerungen / Concluzii
2
KAPITEL 1. CAPITOLUL 1.
Technologischer Compararea variantelor
Variantenvergleich tehnologice

1.1 Caracteristicile de calitate ale


1.1 Qualitätsmerkmale gefertiger Teile
produselor
Alle Merkmalle, die ein Kunde (Anwender oder Toate caracteristicile pe care un client (utilizator
Verbraucher) von einem Erzeugnis erwartet, sind sau consumator) le aşteaptă din partea unui
die (meßbaren und un meßbaren) produs constituie caracteristici de calitate
Qualitätsmerkmale. (cuantificabile sau necuantificabile).

Er erwartet nicht allein die Funktion des Aşteptările vizează nu numai funcţionalitatea
Erzeugnisses, sondern Kriterien wie Preis, produsului, ci şi alte criterii cum ar fi: preţul, uşoara
einfache Bedienbarkeit, Sicherheit für ihn und für deservire, siguranţa în exploatare pentru
die Umwelt oder wirtschaftliche Einsatz. Der Kunde consumator şi pentru mediul înconjurător sau
hat an das Produkt auch ästetische Ansprüche utilizarea eficientă. Clientul are de asemenea
(Form, Farbe), Genauigkeit / Toleranzen. Bei der aşteptări de natură estetică din partea produsului
Konzeption eines Produktes wird der Ingenieur in (formă, culoare), precizie / toleranţe. De aceea, în
Zusammenarbeit mit dem Designer auch an solche conceperea unui produs inginerii vor colabora cu
nicht meßbaren Qualitätsmerkmale denken. designerii pentru luarea unor decizii cu privire la
aceşti parametri de calitate cuantificabili.

Die entscheidenden Qualitätsmerkmale ergeben Indicatorii de calitate definitorii ai unui produs rezultă
sich häufig aus den Zusammenwirken sämtlicher adesea din efectul combinat al caracteristicilor
Komponenten eines Erzeugnisses: tuturor componentelor sale:

 mechanische Bauteile (Wellen, Zahnräder,  Componente mecanice (axe, angrenaje,


Gehäuse),
carcase),
 optischen und elektronischen Baugruppen und  Subansambluri optice şi electronice,
 zunehmend Rechnerkomponenten und  Componente software şi hardware.
Software.

Die Bewertungskriterien sind teilweise quantifi- Criteriile de evaluare sunt parţial cuantificabile,
zierbar; teilweise nur qualitativ zu beantworten. parţial permit doar o evaluare calitativă. Unele
Einige Kriterien können Muß-Kriterien sein. Aufgabe criterii sunt obligatorii. Sarcina inginerului este de a:
des Ingenieurs ist es dagegen:
 defini corelaţia dintre proprietăţile
 den Zusammenhang zwischen den Eigenschaften
componentelor produsului şi funcţionalitatea
aller Komponenten und der Funktion des
sistemului (produsul),
Gesamtsystems zu ergründen und
 corela cerinţele de calitate ale clientului în ceea ce
 die Qualitätsanforderungen des Kunden auf die
priveşte toate subansamblurile şi reperele produsului.
Qualitätsmerkmale sämtlicher Komponenten,
Baugruppen und Einzelteile zu brechen.

3
1.2 Technologischer Variantenvergleich 1.2 Compararea variantelor
tehnologice

Der Variantenvergleich hat die Aufgabe, aus der Compararea variantelor tehnologice ale unui

Vielzahl der zur Herstellung eines Werkstückes produs are drept scop alegerea, din multitudinea

einsetztbaren Verfahrensvarianten diejenige variantelor de prelucrare posibile, a celei care

auszuwählen, die eine unter Berücksichtigung garantează îndeplinirea criteriilor de eficienţă şi

verschidener Kriterien größte Wirtschaftlichkeit rentabilitate.

bzw. größte Rentabilität gewährleistet.


Compararea variantelor tehnologice se realizează
Der Variantenvergleich ist bei folgenden
în următoarele situaţii decizionale:
Entscheidungssituationen durchzuführen:
 Includerea unor noi produse în programul de
 Aufnahme neuer Produkte in das producţie,
Produktionsprogramm,
 Adaptarea proceselor tehnologice la
 Anpassung des Fertigungsablaufs an modificările constructive ale pieselor,
konstruktive Änderungen des Werkstückes,
 Extinderea capacităţii de producţie pe baza
 Erweiterung der Kapazität aufgrund gestiegener
cerinţelor tot mai mari ale pieţei şi
Absatzerwartungen und
 Înlocuirea proceselor de fabricaţie existente
 Ersatz bestehender Verfahren aufgrund
technischer Veralterung. datorită progresului tehnologic.

Die Variantenvergleich muß systematisch und Compararea variantelor tehnologice trebuie să fie
möglichst frei von intuitiven Entscheidungen realizată sistematic şi fără a fi influenţată de
durchgeführt werden. Die verschiedenen decizii intuitive. Diferite variante de fabricaţie
Verfahrenvarianten werden unter Beachtung des sunt evaluate luând în considerare întregul proces
gesamten ergebenden Fertigungsablaufs bewertet tehnologic (Fig. 1.1).
(Abb. 1.1).

Produkt

mögliche Verfahrenskatalog,
Verfahrensvarianten Verfahrensentwicklung

gesamter
Fertigungsablauf

Bewertung der
Methoden und Kriterien
Verfahren

Verfahrensauswahl

Abb. 1.1 Vorgehensweise bei der Verfahrensauswahl / Procedura de alegere a proceselor de prelucrare [WES 10]

Die Bewertung erfolgt mit Hilfe unterschiedlicher Evaluarea se realizează cu ajutorul diferitelor
Methoden anhand vorher festzulegender metode, pe baza unor criterii de evaluare
Bewertungskriterien. (Abb 1.2) stabilite anterior. (Fig. 1.2)

4
Bewertungskriterien bei der Verfahrensauswahl

Produktbezogene Verfahrensbezogene umwelttechnische und


Wirtschaftliche Kriterien
Kriterien Kriterien soziale Kriterien

- konstruktive Gestaltung - Werkstoffverbrauch - Rentabilität - Arbeitssicherheit


- auftretende Belastung - Energiebedarf - Investitionsaufwand - Arbeitsgestaltung
- Werkstoff - Stückleistung je Zeiteinheit - Kapitalkosten - Umweltschutz
- Qualität - Flexibilität - Amortisationszeit
- Produktionsmenge - Automatisierbarkeit - wirtschaftliches Risiko
- erreichbare Qualität - vorhandene Fertigungsmittel
- Flächenbedarf - vorhandene Gebäude
- Personal
-Termine
- Patent- und Lizenzsituationen
- erforderliche Neuentwicklungen
- mögliche Weiterentwicklung der
Technologie

Abb.1.2 Bewertungskriterien bei der Verfahrensauswahl / Criterii de evaluare la alegerea proceselor [WIT 96]

1.3 Gliederung von Trennenverfahren im 1.3 Clasificarea proceselor de


Überblick prelucrare prin separare

HAUPTGRUPPE 3 Trennen

Spanen mit geometrisch Spanen mit geometrisch


Zerteilen Abtragen Zerlegen Reinigen Evakuiren
bestimmten Schneiden unbestimmten Schneiden

Gruppe 3.1 Gruppe 3.2 Gruppe 3.3 Gruppe 3.4 Gruppe 3.5 Gruppe 3.6 Gruppe 3.7

Abb. 1.3 Unterteilung der Haputgruppe Trennen nach DIN 8589 / Clasificarea proceselor din grupa
Separare cf. DIN 8589

Dintre aceste categorii, grupele 3.2 şi 3.3 vor fi


Die Gruppen 3.2 und 3.3 werden in der Vorlesung
tratate în detaliu în cadrul cursului (Fig.1.3).
behandelt (Abb. 1.3).

Die Gruppe 3.1 Zerteilen wird unterteilt in Grupa 3.1 Separarea are următoarele subcategorii:
 Scherschneiden  Tăiere cu foarfeci
 Messerschneiden  Tăiere cu cuţitul
 Spalten  Despicare
 Brechen.  Rupere

Die Gruppe 3.4 Abtragen behandelt folgende Grupa 3.4 Erodarea cuprinde categoriile:
Verfahren  Eroziune chimică
 Chemisches Abtragen  Eroziune electrochimică
 Elektrochemisches Abtragen  Eroziune prin descărcări electrice
 Abtragen durch elecktrische Funkenentladung  Prelucrare cu fascicul de electroni
 Prelucrare cu plasmă
 Thermisches Abtragen durch Strahl
 Prelucrare cu jet de apă.
 Thermisches Abtragen durch Gas
 Abtragen durch Flüssigkeitstrahl.

5
Prinzipiell sind die Klassifizierungsmerkmale: În principiu pentru clasificarea şi alegerea
Automatisierungsgrad, Schneidengeometrie, Form- proceselor de prelucrare sunt relevante criterii de
elemente geometrie und Lage der clasificare ca: gradul de automatizare, geometria
Bearbeitungsstelle für die Verfahrenseinteilung und elementelor de formare (scule), poziţia zonei de
–auswahl entscheidend: prelucrare:

 nach Automatisierungsgrad:
maschinell manuell
Automatisiert Unbestimmte Relativbewegung zwischen Werkzeug
und Werkstück

 nach geometrischer Art der Schneide:

geometrisch bestimmte Schneide geometrisch unbestimmte Schneide


Schneidenanzahl, Geometrie der Schneidenanzahl, Geometrie der Schneidkeile und
Schneidkeile und Lage der Schneiden zum Lage der Schneiden zum Werkstück sind
Werkstück sind bekannt (z.B. Drehen, unbekannt (z.B. Schleifen, Honen, Läppen)
Bohren, Fräsen)

Generell stehen die Fertigungsverfahren În general există o competiţie în ceea ce priveşte


miteineinder im Anwendungswettbewerb. Die selectarea şi utilizarea proceselor de fabricaţie.
besonderen Vorteile des Spanens liegen in der: Avantajele aşchierii constau în:
 hohen Fertigungsgenauigkeit  Precizie de prelucrare ridicată,
 hohen Reproduzierbarkeit der Qualität (Tabelle 1.1)  Reproductibilitate mare a calităţii (Tabel 1.1),
 nahezu geometrisch unbegrenzten Bearbeitungs-  Posibilităţi aproape nelimitate de prelucrare a unor
möglichkeit und geometrii complexe,
 hohen auftrags- und stückzahlbezogenen  Flexibilitate ridicată la modificarea cererii sau a
Fertigungsflexibilität. volumului producţiei.

Die Nachteile des Spanens sind vor allem: Dezavantajele aşchierii sunt în primul rând:

 der Materialverbrauch (Späneabfall)  Consumul mare de material (deşeuri sub formă de

 die relativ geringe Producktivität und aşchii),

 die Festigkeiteigenschaften des Endproduktes  Productivitatea relativ scăzută,


(unterbrochener Faserverlauf).  Afectează proprietăţile de rezistenţă ale produsului
final (fibrele de material sunt întrerupte).
Allgemein gesagt, hat die spanabhebende
În general se poate spune că procesele de
Bearbeitung überall dort ihre Berechtigung, wo sie
prelucrare cu îndepărtare de material îşi au
unter Berücksichtigung der genannten Faktoren
aplicabilitatea în situaţiile în care sunt mai
vorteilhafter als spanlose Formung anzuwenden ist.
avantajoase comparativ cu procesele de
Daraus lassen sich die nachstehend genannten
deformare plastică. Factorii de influenţă asupra
Einflussgrößen auf den Spanunsvorgang und somit
procesului de aşchiere şi asupra calităţii pieselor:
auch auf die Werkstückqualität ableiten:
 Bearbeitungsverfahren  Procesul de fabricaţie

 Werkstück (Werkstoff, Ferstigkeit, Gefüge,  Semifabricatul (material, rezistenţă, compoziţie,


omogenitate, geometrie, stabilitate)
Homogenität, Abmessungen, Gestalt, Stabilität)
 Werkzeug (Sorte, Anschliff, Verschleiß,  Scula (tip, grad de ascuţire / uzură, dimensiuni,
rigiditate)
6
Abmessungen, Starrheit)
 Maşina-unealtă (dispozitive de fixare, rigiditate şi
 Werkzeugmaschine (Spannelemente, Starrheit und comportament la vibraţii, stare de funcţionare)
Schwingungsverhalten, Betriebzustand)  Condiţiile de aşchiere (viteza de aşchiere,
 Spanungsbedingungen (Schnittgeschwindigkeit, adâncimea de aşchiere, avansul, geometria sculei,
condiţii de răcire şi ungere).
Schnitttiefe, Vorschub, Werkzeugwinkel, Kühlung,
Schmierung).

Tabelle 1.1 Fertigungsverfahren im Qualitätsvergleich (Rz) nach DIN 4766

Abb. 1.4 Einflussgrößen auf die enstehende Werkstückoberfläche bei der Metallzerspanung / Parametrii care
influenţează calitatea suprafeţelor la aşchierea metalelor [WES 10]

7
Der Gesamtzusammenhang zwischen Einfluss- Corelaţia între factorii de influenţă şi calitatea
größen und Werkstückqualität ist im Bild 1.4 produsului este prezentată în figura 1.4. Calitatea
dargestellt. Die Werkstückqualität wird wesentlich pieselor este determinată în mod considerabil de
vom System Werkzeugmaschine - Werkzeug – sistemul tehnologic maşină unealtă – sculă -
Werkstück bestimmt. semifabricat.

Die Wettbewerbsfähigkeiten der Zerspanungs- Competitivitatea tehnologiilor de prelucrare prin


technik wird zukünftig vor allem durch folgende aşchiere este influenţată de următorii factori:
Faktoren beeinflusst:  Automatizarea flexibilă a manipulării sculelor şi
 flexible Automatisierung der Werkstück- und semifabricatelor,
Werkzeughandhabung  Scule reglabile, care permit reducerea timpilor
 einstellbare Werkzeugsysteme zur Minimierung de pregătire-încheiere şi a timpilor auxiliari,
der Rüst- und Nebenzeit  Durabilităţi ridicate ale sculelor în domeniul
 hohe Stadzeiten der Werkzeuge im HSC (High aşchierii cu viteze mari şi al aşchierii
Speed Cutting) Bereich und in der materialelor dure prin îmbunătăţirea materialelor
Hartzerspanung durch verbesserte de scule,
Schneidstoffeigenschaften  Supraveghere automatizată a proceselor şi a
 automatisierte Prozess- und mijloacelor de producţie,
Fertigungsmittelüberwachung  Prelucrare completă dintr-o singură prindere,
 Komplettbearbeitung in einer Aufspannung  Modularizarea mijloacelor de producţie conform
 kundegerechte Modularisierung der cerinţelor clienţilor prin strategii integrate,
Fertigungsmittel durch Plattformstrategien  Tehnologii de programare pe baze ştiinţifice.
 wissenbasierte Programmiertechnologien

1.4 Zerspanprozess als System 1.4 Procesul de aşchiere ca sistem

Im systemtechnischen Sinne lässt sich der Ca sistem tehnic, procesul de aşchiere poate fi
Zerspanprozess als black box darstellen, in den reprezentat ca “o cutie neagră” (black box) cu
Eingangsoperanden hinein- und aus dem parametrii de intrare şi parametrii de ieşire
Ausgangsoperanden herausführen (Abb. 1.5). (Figura 1.5).

Die Eingangsoperanden lassen sich nach Parametrii de intrare se împart în parametri de


System- und Stellgrößen unterscheiden. sistem şi parametri variabili. Variabilele de
Systemgrößen beschreiben die Bedingungen des sistem definesc condiţiile de proces, care nu pot fi
Prozesses, die unveränderlich oder jedenfalls über schimbate sau nu variază o lungă perioadă de
längere Zeit invariant sind. Sie sind von der timp. Acestea depind de maşina-unealtă
Maschine (statische und dynamische Steifigkeit, (rigididatea statică şi dinamică, temperatură),
Temperaturgang), dem Werkstück (Festigkeit, semifabricat (rezistenţa mecanică, compoziţia
chemische Zusammensetzung, Gefügezustand) und chimică, geometria) şi sculă (material, formă,
dem Werkzeug (Stoff, Form, mechanische proprietăţi mecanice).
Eigenschaften) abhängig.

8
Abb. 1.5 Eingangs- und Ausgangsoperanden / Parametrii de intrare-ieşire [WES 10]

Die Ausgangsoperanden bestehen aus den Variabilele de ieşire sunt reprezentate de


Prozess- und Wirkgrößen. Prozessgrößen wie parametri de proces şi mărimi rezultate, cum
Zerspankräfte, Leistungen, Temperaturen in der sunt: forţe de aşchiere, puteri, temperaturi în
Spanbildungszone, Schwingungen, die durch den zona de formare a aşchiei, oscilaţii (vibraţii)
Prozess verursacht sind, und akustische cauzate de proces şi emisii acustice şi sunt
Emissionen, sind nur während des Prozesses perceptibile numai în timpul desfăşurării
wahrnehmbar. Sie können zur Überwachung oder procesului. Aceste mărimi pot fi folosite pentru
Diagnose des Prozesses genutzt werden. supravegherea şi diagnoza procesului.

Wirkgrößen lassen sich am Werkstück (Maß, Form- Mărimile efective sunt corelate cu
und Lageabweichungen, Mikrogeometrie, Rand- semifabricatul (abateri dimensionale, abateri de
zonenbeeinflussung), am Werkzeug (Verschleiß), an formă, abateri de poziţie, microgeometrie,
der Maschine (Erwärmung, Verschleiß) und an den modificarea stratului superficial de material), cu
Hilfsstoffen (Erwärmung, Verunreinigung und scula (uzură), cu maşina-unealtă (încălzire,
chemisch Veränderungen) ablesen. uzură), cu materialele auxiliare (încălzire,
contaminare, modificări chimice).

Die Eingangsoperanden werden durch den Parametrii de intrare sunt convertiţi în parametri
Prozess in Ausgangoperanden überführt. Der de ieşire prin intermediul procesului de
Vergleich von Eingangs- und Ausgangsoperanden prelucrare. Compararea acestor mărimi de intrare şi
kennzeichnet das Übertragungsverhalten des ieşire pune în evidenţă caracteristicile al procesului.
Prozesses. Zur Bewertung eines Prozess sind vier Pentru evaluarea unui proces sunt utilizate 4 criterii:
Kriterien eingeführt: 1. Forţele de aşchiere,
1. Zerspankraft, 2. Uzura sculei,
2. Verschleiß des Werkzeugs, 3. Formarea suprafeţei semifabricatului,
3. Oberflächenausbildung des Werkstücks, 4. Forma aşchiei.
4. Spanform.

9
Die Zerspanungstechnologien zeichnen sich durch Tehnologiile de aşchiere se evidenţiază printr-o
eine eindeutige Definition ihrer Basisgrößen aus. Im definire clară a mărimilor de bază. În figura 1.6
Bild 1.6 ist dazu ein Überblick gegeben. este dată o prezentare sumară a acestora.

Abb. 1.6 Basisgrößen der Zerspantechnik / Mărimi de bază la prelucrarea prin aşchiere [PER 00]

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Rezultă că parametrii de intrare sunt aleşi astfel
Eingangsgrößen vorgegeben sind, dass also die încât simultan să fie stabilite şi tehnologia de
Haupttechnologie und die Mengenleistung über das fabricaţie, consumul de putere în timpul procesului,
Verfahren, die Maschine und die Steuerung ihrer maşina-unealtă şi modul de realizare al mişcărilor.
Bewegungen bestimmt sind. Zusätzlich zu diesen Pe lângă cele 4 criterii trebuie avută, suplimentar, în
vier Kriterien ist die Mensch-Umwelt-Techologie vedere interacţiunea operator - mediu
zu berücksichtigen. înconjurător-technologie.

10
KAPITEL 2. CAPITOLUL 2.
Allgemeine Begriffe beim Spanen Noţiuni generale la aşchierea cu
mit geometrisch bestimmten scule cu muchii aşchietoare
Schneiden definite

Die Gliederung der spanenden Fertigungsverfahren Clasificarea proceselor de prelucrare prin aşchiere
ist im Bild 2.1 und Bild 2.2 dargestellt. este prezentată în figurile 2.1 şi 2.2.

Abb. 2.1 Gliederung der spanenden Fertigungsverfahren / Clasificarea proceselor de prelucrare prin aşchiere
[Wes 10]

Abb. 2.2 Einteilung der Fertigungsverfahren Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden / Clasificarea
proceselor de aşchiere cu scule cu muchii aşchietoare definite

11
Die Verfahren des Spanens mit geometrisch Procesele de prelucrare prin aşchiere cu scule cu
bestimmten Schneiden waren zur muchii aşchietoare definite au fost implementate ca
Fertigbearbeitung von Werkstücken nach Ur- und prelucrare finală a semifabricatelor după
Umformen eingesetzt. Dabei sind geringe Form-, semifabricare şi deformare plastică. Aceste
Lage- und Maßtoleranzen erreichbar. procedee permit obţinerea unor toleranţe
dimensionale, de formă şi de poziţie mici.

Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden Aşchierea cu scule cu muchii aşchietoare definite
ist Spanen, bei dem ein Werkzeug verwendet wird, este procesul de aşchiere la care se utilizează o sculă
dessen Schneideanzahl, Geometrie der la care următoarele mărimi sunt bine definite: numărul
Schneidkeile und Lage der Schneiden zum de muchii aşchietoare, geometria tăişurilor şi poziţia
Werkstück bestimmt sind. Hierbei waren, von sculei în raport cu semifabricatul. De pe suprafaţa
einem Werkstück, Werkstoffschichten in Form von semifabricatului sunt îndepărtate mecanic, sub formă
Spänen zur Änderung der Werkstückform und/oder de aşchii, straturi de material în scopul modificării
der Werkstückoberfläche mechanisch abgetrennt. formei (dimensiunilor) semifabricatului şi/sau calităţii
suprafeţei.

2.1 Kinematik und Geometrie des 2.1 Cinematica şi geometria procesului


Zerspanvorganges de aşchiere
Die Bewegungen bei einem Spanungsvorgang sind Mişcările realizate în timpul unui proces de
Relativbewegungen zwischen aşchiere sunt mişcări relative între tăişurile
Werkzeugschneide und Werkstück. Dabei ist zu sculei şi semifabricat. Trebuie diferenţiate în
unterscheiden zwischen solchen Bewegungen, die acest sens acele mişcări care determină
unmittelbar das Entstehen von Spänen bewirken nemijlocit formarea aşchiilor (mişcarea
(Wirkbewegung, Schnittbewegung und rezultantă, mişcarea principală şi mişcarea de
Vorschubbewegung), und solchen, die nicht avans) şi acele mişcări care contribuie indirect
unmittelbar am Entstehen von Spänen beteiligt (mişcarea de poziţionare/ reglarea adâncimii de
sind (Anstell-, Zustell-, Nachstell-, Austell- und aşchiere, mişcarea de retragere).
Rückstellbewegung).

Die Bewegungen können gerade, kreisförmig Mişcările pot fi liniare, circulare sau realizate pe o
oder beliebig sein. Es sind Bewegungen an der direcţie oarecare. Mişcările obţinute în zona de
Wirkstelle, die durch die Werkzeugmaschine aşchiere sunt generate de maşina-unealtă.
erzeugt werden.

Unmittelbar entstehen Späne durch die Aşchiile rezultă nemijlocit prin mişcarea rezultantă,
Wirkbewegung, die sich meist aus einer obţinută prin combinarea mişcării principale şi a
Schnittbewegung und einer Vorschubbewegung mişcării de avans, după reglarea adâncimii de
zusammensetzt, nach einer vorangegangenen aşchiere. Direcţiile de mişcare sunt direcţiile
Zustellbewegung. Die Bewegungsrichtungen sind instantanee ale mişcărilor în punctul considerat de
dabei momentane Richtungen der Bewegungen im pe muchia aşchietoare (Fig. 2.3).
ausgewählten Schneidenpunkt (Abb. 2.3).

12
Abb. 2.3 Bewegungen zwischen Werkzeugschneide und Werkstück (Richtungen der Schnitt-, Vorschub- und
Wirkbewegungen) / Mişcări relative semifabricat – sculă aşchietoare (Direcţiile mişcărilor de aşchiere, de avans,
rezultantă) [GYE 04]

Die Wirkbewegung is die resultierende Bewegung Mişcarea rezultantă se obţine prin combinarea
aus Schnitt- und gleichzeitige ausgeführter mişcărilor principală şi de avans, realizate simultan.
Vorschubbewegung. Erfolgt keine gleichzeitige În cazul în care mişcarea de avans nu se
Vorschubbewegung (z.B. beim Stoßen), dann ist realizează simultan (de ex. la rabotare), mişcarea
die Schnittbewegung auch die Wirkbewegung. In principală de aşchiere este totodată şi mişcare
diesem Zusammenhang sind folgende rezultantă. Aşadar, într-un proces de prelucrare
Geschwingidkeiten für den Spanungsvorgang von prin aşchiere sunt relevante următoarele viteze:
Bedeutung:  viteza de aşchiere, vc
 viteza de avans, vf
 Schnittgeschwindigkeit vc,
 viteza rezultantă, ve.
 Vorschubgeschwindigkeit vf,
 Wirkgeschwindigkeit ve.

Beim Zerspanprozeß werden Werkstückformen La aşchiere forma piesei este generată prin
durch die Geometrie des Werkzeuges und/oder geometria sculei şi/sau prin mişcările relative
durch die Relativbewegungen zwischen între sculă şi semifabricat.
Werkzeug und Werkstück erzeugt.

13
Folgende Begriffe der Kinematik des Următoarele noţiuni referitoare la cinematica
Zespanvorganges werden nach DIN 6580 definiert: procesului de aşchiere sunt definite cf. DIN 6580:

 Schnittbewegung,  mişcarea principală de aşchiere,


 Schnittgeschwindigkeit,  viteza de aşchiere,
 Schnittweg,  traiectoria mişcării de aşchiere,
 Vorschubbewegung,  mişcarea de avans,
 Vorschubgeschwindigkeit,  viteza de avans,
 Vorschubweg,  traiectoria mişcării de avans,
 Wirkbewegung.  mişcarea rezultantă.

Im Bild 2.4. sind die wichtigsten Begriffe der În figura 2.4 sunt reprezentate cele mai importante
Kinematik und der Geometrie des noţiuni legate de cinematica şi geometria
Zerspanvorganges beim Drehen wiedergegeben. procesului de aşchiere în cazul strunjirii. Ulterior
Sie werden bei jedem Fertigungsverfahren aceşti termeni sunt analizaţi în cazul fiecărui proces
wiederholt behandelt und in den Berechnungen de prelucrare şi integraţi în calculele specifice.
integriert.

Abb. 2.4 Wichtigste Begriffe der Kinematik und der Geometrie des Zespanvorganges beim Drehen / Noţiuni
privind cinemaica şi geometria procesului de aşchiere la strunjire [DEA 92]

Die Schnittfläche ist die am Werkstück von der Suprafaţa de aşchiere este suprafaţa instantanee
Schneide momentan erzeugte Fläche. generată cu ajutorul sculei.

Der Vorschub f ist der Vorschubweg je Avansul f este distanţa parcursă la fiecare rotaţie
Umdrehung oder je Hub. sau la fiecare cursă completă.

Der Zahnvorschub fz ist der Vorschubweg Avansul pe dinte fz este distanţa pe direcţia
zwischen zwei unmittelbar nacheinander mişcării de avans între două suprafeţe generate
enstehenden Schnittflächen, d.h. der Vorschub je consecutiv, aşadar avansul pe dinte sau pe muchia
Zahn oder je Schneide. aşchietoare.

Die Schnitttiefe ap ist die Tiefe des Eingriffs der Adâncimea de aşchiere ap este adâncimea de

14
Hauptschneide, senktrecht zur Arbeitsebene pătrundere a muchiei aşchietoare principale,
gemessen. măsurată perpendicular pe suprafaţa de lucru.

Die Spanbreite b ist die Breite des Lăţimea de aşchiere b este lăţimea aşchiei
abzunehmenden Spans senkrecht zur îndepărtate, perpendicular la direcţia de aşchiere,
Schnittrichtung, gemessen in der Schnittfläche. măsurată pe suprafaţa aşchiată.

Die Spanungsdicke h ist die Dicke des Grosimea aşchiei h este grosimea aşchiei
abzunehmenden Spans senkrecht zur îndepărtate perpendicular la direcţia de aşchiere,
Schnittrichtung, gemessen in der Schnittfläche. măsurată pe suprafaţa aşchiată.

Der Spanungsquerschnitt A ist der Querschnitt Secţiunea transversală a aşchiei A este


des abzunehmenden Spans senktrecht zur secţiunea aşchiei măsurată perpendicular pe
Schnittrichtung. direcţia de aşchiere.

2.2 Werkzeuggeometrie für den Spanen 2.2 Geometria sculei la aşchierea cu


mit geometrisch bestimmte scule cu muchii aşchietoare definite
Schneidplatte
Die Begriffe über Bezugsysteme und Winkel am Noţiunile legate de sistemul tehnologic şi geometria
Schneidteil des Werkzeuges gelten für alle (unghiurile) muchiilor sculei sunt valabile pentru
spanenden Fertigungsverfahren mit geometrisch toate procesele de prelucrare cu scule cu muchii
bestimmten Schneide. aşchietoare definite.

Abb. 2.5 Schneidkeil am Zerspanwerkzeug / Vârful sculei aşchietoare [DEA 92]

Schneidkeil ist ein durch Spanfläche und Tăişul sculei este format de suprafeţele de
Freifläche gebildeter Keil am Schneidteil. Durch degajare şi aşezare ale sculei. Prin mişcările
Relativbewegungen zwischen Werkzeug und relative dintre sculă şi semifabricat se formează
Werkstück entstehen am Schneidkeil die Späne. aşchiile pe tăişurile sculei.

15
Abb. 2.6 Schneiden und Flächen am Schneidteil des Drehmeißels / Muchiile şi suprafeţele cuţitului de strunjit [DEA
92]

Spanfläche Aγ ist die Fläche am Schneidkeil, auf Suprafaţa de degajare Aγ este suprafaţa sculei pe
der der Span abläuft. care are loc “curgerea” aşchiei.

Freifläche Aα ist die Fläche am Schneidkeil, die Suprafaţa de aşezare Aα este suprafaţa sculei
der enststehenden Schnittfläche zugekehrt ist. opusă suprafeţei prelucrate a semifabricatului.

Standbegriffe. Unter den Standbegriffe werden die Noţiunile de stare sunt acele noţiuni care se
Standbedingungen, Standkriterien, Standgrößen referă la condiţii, criterii, mărimi de stare şi
und das Standvermögen verstanden (Tabelle 2.1) posibilităţi de prelucrare (Tabelul 2.1).
Tabelle 2.1

Standbedingungen
am Werkzeug am an der beim der Umgebung
Werkstück Werkzeugmaschine Zerspanvorgang

z.B.: Form, z.B.: Gestalt, z.B.: dynamische und z.B.: Kinematik, z.B.: thermische
Schneidengeomet Werkstoff statische Steifigkeit Schneideneingriff Randbedingungen,
rie, Schneidstoff Kühlschmierung

2.3 Werkzeugverschleiß 2.3 Uzura sculei

Beim Zerspanen nutzt sich die Schneide des La aşchiere se produce o uzare muchiilor
Werkzeuges durch Reibung (Adhäsion, Abrasion), aşchieroare prin frecare (adeziune, abrazare),
Oxidation und Difussion bei hohen Temperaturen oxidare şi difuziune la temperaturi înalte. Acest
ab. fenomen conduce la modificarea geometriei
Dadurch wird die Schneidengeometrie verändert. muchiei aşchietoare iar calitatea suprafeţei
Oberflächengüte und Maßhaltigkeit des prelucrate şi posibilităţile de menţinere a preciziei
Werkstücks nehmen ab (Abb 2.7). dimensionale scad (Fig. 2.7).

16
Abb. 2.7 Verschleißgrößen am Drehmeißel / Uzura cuţitului de strunjit [KOE 07]

17
Am einfachsten ist der Verschlei an den Cel mai uşor de determinat sunt uzura pe
Freiflächen von Haupt- und Nebenschneide suprafeţele de aşezare ale muchiilor principale şi
messbar. Die Ausdehnung der Verschleifläche in secundare ale sculei. Mărimea uzurii în direcţia de

Schnittrichtung wird Verschleimarkenbreite VB aşchiere este denumită lăţimea zonei de uzură.

genannt. Als Richtswerte für maximal zulässigen Ca valori maxime admisibile ale uzurii VB se

Verschlei in der Praxis Werte für VB von recomandă în practică 0,2...1 mm.

0,2…1mm empfohlen.
Alte efecte secundare ale uzurii, care se manifestă
Sonstige Auswirkungen an der Schneidkante:
pe muchiile aşchietoare, sunt:
 Ausbrüche (bei hoher vc),  rupere (la viteze mari de aşchiere vc),
 Querrisse (bei unterbrochenem Schnitt, z.B.  fisuri transversale (la aşchierea discontinuă, de
beim Fräsen),
ex. la frezare),
 Kammrisse (thermische Beanspruchung),
 fisuri multiple (solicitări termice),
 Platische Verformung.
 deformaţii plastice.

2.4 Standzeit 2.4 Durabilitatea sculei

Die Standzeit T ist die Zeit, die die Schneide bis Durabilitatea sculei T reprezintă timpul în care
zum nötigen Nachschleifen spanend im Eingriff ist. muchia aşchietoare a sculei se găseşte în aşchiere
Sie ist z.B. erreicht, wenn durch die zunehmende până la următoarea reascuţire. Durabilitatea sculei
Verschleißmarkenbreite VB die geforderte Rautiefe este atinsă atunci când datorită creşterii uzurii
und die zulässige Maßtoleranz nicht mehr sculei nu se mai pot obţine nici rugozitatea dorită,
eingehalten werden können. Wichtige nici precizia dimensională impusă suprafeţei
Einflussgrößen sind: prelucrate. Principalii parametrii de influenţă sunt:

 Schnittgeschwindigkeit vc,  viteza de aşchiere vc,

 Werkstoff/ Schneidstoff-Paarung,  cuplul de materiale sculă-semifabricat,

 Spanungsquerschnitt A,  secţiunea transversală a aşchiei A,


 ungere şi răcire.
 Kühlschmierung.

Beispiel für die Standzeitangabe: Exemplu pentru indicarea durabilităţii:


TVB0,2;150 = 45 min TVB 0,2;150 = 45 min

T - Standzeit = Standgröße (45 min) T - Durabilitatea, mărime de stare (45 min)


VB – Verschleißmarkenbreite,Standkriterium (0,2 VB - mărimea uzurii, crieriu de stare (0,2 mm)
mm)
vc - viteza de aşchiere, condiţie de stare 150 m/min.
vc - Schnittgeschwindigkeit, Standbedingungen
(150 m/min)
În practică se utilizează şi alte criterii analoage cu
In der betrieblichen Praxis werden auch Kriterien, durabilitatea sculei:
analog zur Standzeit verwendet:  distanţa parcursă de tăişul sculei, de ex. 2500 m
(pentru lungimi mari de aşchiere) şi
 Standweg, z.B. 2500 mm (bei langen
Bearbeitungswegen) und,  volumul de piese prelucrate, de ex. 80
semifabricate.
 Standmenge, z.B. 80 Werkstücke
18
Standzeiten (auch Standwege, Standmengen) Toate aceste criterii de apreciere a uzurii se
werden in der Praxis mit Zerspanungsversuchen determină în practică prin încercări. Pentru a obţine
ermittelt. Um günstige Werte zu erreichen, müssen valori favorabile ale durabilităţii trebuie corelate
Werkzeug, Werkstück, Werkzeugmaschine und die alegerea sculei, a semifabricatului şi a maşinii-
Umgebung aufeinander abgestimmt werden. unelte.

Zur rechnerischen Ermittlung der Standzeit wird Pentru determinarea analitică a durabilităţii se
eine mathematische Beziehung herangezogen: utilizează următoarea ecuaţie:

1 1
vc  C  T k vc  C  T k

C – Achsenabschnitt der Standzeitgeraden C - intersecţia axelor dreptei durabilităţii cu


mit der Schnittgeschwindigkeit, bei der die viteza de aşchiere, la care se atinge o durabilitate
Standzeit 1 Minute erreicht wird. de 1 minut,

k – Steigung der Standzeitgeraden k – panta curbei durabilităţii,

T – Standzeit; die Bearbeitungszeit, bis ein T – durabilitatea; durata de prelucrare până la

bestimmtes Verschleißkriterium erreicht ist. care este atins un anumit criteriu de uzură.

Diese mathematische Kurve wird im doppelt


logarithmischen Maßstab zur Geraden Această curbă matematică este trasată în scară
(Taylorgeraden)aufgetragen. Sie berechent sich dublu logaritmică. Se calculează astfel:
aus:

log vc  log C  1 / k  log T


log vc  log C  1 / k  log T

Die Werte k und C müssen experimentell ermittelt Valorile k şi C trebuie determinate experimental.
werden. Diese Formel bietet ein mathematisches Această formulă oferă un model matematic, care
Modell, das die Zusammenhänge nicht exakt, aber nu prezintă corelaţia exactă dintre acei parametri,
für die Praxis einfach und ausreichend genau însă din punct de vedere practic este simplă şi
darstellt. Die ermittelten Werte gelten nur in einem suficient de precisă. Valorile obţinute sunt valabile
eingegrenzten Schnittgeschwindigkeitsbereich. doar într-un interval limitat al vitezelor de aşchiere.

2.5 Zerspanbarkeit von Werkstoffen 2.5 Aşchiabilitatea materialelor

Eine gute Zerspanbarkeit ist die Eigenschaft eines O bună aşchiabilitate este o proprietate a unui
Werkstoffs, sich unter gegebenen Bedingungen material, care în anumite condiţii date poate fi
vorteilhaft spanend bearbeiten zu lassen. Man prelucrat avantajos (cu rezultate bune). Se
spricht von einer guten Zerspanbarkeit, wenn: vorbeşte de o bună aşchiabilitate atunci când:

 die Zerspankraft und damit die erforderliche  forţele de aşchiere şi implicit puterea necesară
Antriebsleistung klein ist, sunt mici,
 die Schneide eine lange Standzeit aufweist,  muchiile sculei au o durabilitate îndelungată,
 sich eine geeignete Spanform ergibt,  rezultă o formă corespunzatoare a aşchiilor,

19
 die erziehlte Oberfläche gut ist und  calitatea suprafeţelor prelucrate este bună şi
 in kurzer Zeit ein großes Materialvolumen  într-un interval scurt de timp este aşchiat un
zerspant werden kann. volum mare de material.

 Zerspanbedingungen, resultierend aus den  Condiţiile de aşchiere, dictate de


Eigenschaften des Werkstücks, sind: proprietăţile semifabricatului, sunt:

 chemische Zusammensetzung (Spanbruch),  compoziţie chimică (fragmentarea aşchiilor),


 Wärmebehandlung (Gefügeart),  tratament termic (structura materialului),
 Festigkeit und Härte (Korngröße und Form),  rezistenţă şi duritate (dimensiunea şi forma
 Walzrichtung (Faserorientierung) und grăunţilor),
 Oberflächenzustand (verzundert, verfestigt).  direcţia de laminare (orientarea fibrelor de
material) şi
 starea suprafeţelor (calită, durificată).

 Zerspanungsbedingungen, resultierend aus  Condiţiile de aşchiere, dictate de procesul


dem Zerspanungsprozess sind: de aşchiere, sunt:
 Schneidengeometrie und Schneidstoff,
 geometria şi materialul muchiei aşchietoare,
 Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und
 viteza, avansul, adâncimea de aşchiere,
Schnitttiefe,
 ungerea şi răcirea, modul de fixare al sculei şi al
 Kühlschmierung und Einspannung von
semifabricatului.
Werkzeug und Werkstück.

Je nach Einsatzfall hat eines oder anderes În funcţie de situaţia concretă, una sau alta dintre

Merkmal eine höhere Bedeutung. Beim Schlichten aceste condiţii pot fi semnificative. De ex., la

z.B. interessiert mehr die Oberfläche, beim finisare este importantă calitatea suprafeţelor, în

Schruppen mehr das Zeitspannungsvolumen, bei timp ce la degroşare contează mai mult volumul de

Drehautomaten mehr Spanform und damit der material îndepărtat, iar la echipamentele automate

sichere Späneabtransport und die Standzeit. mai degrabă forma aşchiilor, implicit un transport
sigur al aşchiilor şi durabilitatea sculei.

20
Abb. 2.8 Abhängigkeit der Fertigungskosten KF je Werkstück von der Schnittgeschwindigkeit vc /
Corelaţia costurilor de fabricaţie /bucată cu viteza de aşchiere [WES 10]

Die kostenoptimale Standzeit Tok berechnet sich: Durabilitatea optimă a sculei din punct de vedere al
costurilor se calculează astfel:
Tok  (k  1)  t w  ( KW / K ML )
Tok  (k  1)  t w  ( KW / K ML )
KW - Werkzeugkosten (pro Werkzeugschneide) Kw - costul sculelor (pe muchie aşchietoare)
KML - Maschinen- und Lohnkosten pro Stunde KML – costurile maşinii şi cu salariile pe oră
Die entsprechende kostenoptimale Schnitt- Viteza de aşchiere corespunzătoare din punct de
geschwindigkeit vcok errechnet sich mit Hilfe der vedere al costurilor optime, vcok se calculează cu
Taylorgleichung: ajutorul ecuaţiei lui Taylor:
1/k
vc ok = C ▪ Tok vc ok = C ▪ Tok
1/k

Bei dieser Optimierung sind nicht berücksichtigt: În această optimizare nu au fost avute în vedere:
 Loßgrößen, Durchlaufzeiten  dimensiunea loturilor de fabricaţie,
 Gestaltung des Werkzeugwechsels,  schimbarea sculelor, prereglare
Voreinstellung und  proiectare pentru fabricaţie.
 fertigungsgerechte Konstruktion.
Utilizarea economică a centrelor de prelucrare, în
Die wirtschaftliche Einsatz heutiger, meist teuerer,
prezent scumpe, necesită un consum mare de
Bearbeitungszentren erfordert eine hohe
putere şi, astfel, viteze de aşchiere mari. Din
Mengenleistung und damit hohe Schnitt-
aceasta cauză durabilitatea sculelor va fi adesea
geschwindigkeiten. Damit ergeben sich oft nur
redusă.
kurze Werkzeugstandzeiten.
21
Abb. 2.9 Abhängigkeit der Fertigungszeit tc und der Fertigungskosten KF je Werkstück von der
Schnittgeschwindigkeit vc / Corelaţia timpului de prelucrare şi a costurilor de fabricaţie/bucată cu viteza de
aşchiere [Wes 10]

2.6. Spanbildung 2.6 Formarea aşchiilor

Durch den eindringenden Schneidkeil wird der Sub acţiunea tăişurilor sculei, materialul

Werkstoff zunächst gestaucht, verfestigt und dann semifabricatului este mai întâi deformat, ecruisat,

als Span abgetrennt. Er gleitet über die Spanfläche apoi îndepărtat sub formă de aşchie. Aceasta

des Schneidkeiles ab. alunecă pe faţa de degajare a sculei.

Die Kenntnis der Spanbildung ist für die Cunoaşterea modului de formare a aşchiilor reprezintă

Prozessautomatisierung und Verschleiß- un aspect economic important pentru automatizarea

beherrschung eine wichitge ökonomische Größe. procesului de prelucrare şi pentru controlul


fenomenului de uzare al sculei.

Für die Beschreibung der komplexen Pentru descrierea proceselor complexe există
Zusammenhänge existieren unterschiedliche diferite teorii de formare a aşchiilor. Descrierea
Spanbildungstheorien. Die Beschreibung der formării aşchiilor, conform Warnecke, cu ajutorul
Spanbildung nach Warnecke mittles 4 Zonen, ist celor 4 zone, este una dintre modalităţi, care
eine Möglichkeit, die den wirklichen Verhältnissen aproximează destul de exact comportamentul real
sehr nahe kommt (Abb. 2.10). al materialului (Fig. 2.10).

22
Abb. 2.10 Spanbildungsmodell / Modelul de formare a aşchiei [TOE 11]

Günstige Spanformen, z.B. kurze Wendelspäne, Forme favorabile ale aşchiilor, de ex. aşchii spirală
können durch Schneidplatten mit aufgesetztem scurte, pot fi obţinute prin utilizarea unor plăcuţe cu
Spanformer erreicht werden. Die Spanform und fragmentator de aşchii. Forma aşchiilor şi direcţia lor
Spanablaufrichtung kann durch die Geometrie der de curgere pot fi influenţate prin geometria
Spanformstufe beeinflusst werden. fragmentatorului de aşchii.

Die Spanbildung wird sehr stark von den Formarea aşchiilor este puternic influenţată de
Einflussgrößen wie Werkstückwerkstoff, diferiţi factori ca: materialul semifabricatului,
Schneidstoff, Spanwinkel, Zerspan- materialul sculei, unghiul de degajare şi
temperaturen beeinflusst. temperaturile de aşchiere.

Nach ihrer Entstehung unterscheidet man im După modul de formare, se disting în mod esenţial
Wesentlichen gemäß Abb. 2.11 und Tabelle 2.2 patru tipuri de aşchii conform figurii 2.11 şi
vier Spanarten: tabelului 2.2:
 Reiß- oder Bröckelspäne, • fragmentate,
 Scherspäne, • de forfecare
 Lamellenspäne, • lamelare

 Fließspäne. • de curgere

Reiß- bzw. Bröckelspäne treten vorwiegend bei Aşchiile fragmentate rezultă de regulă la

spröden Werkstückstoffen auf, z.B. bei prelucrarea materialelor fragile, de ex., fontă sau

Eisengusswerkstoffen und Bronzen, und haben bronz, şi rezultă, de obicei, suprafeţe cu o slabă
meist sehr schlechte Oberflächen zur Folge. Beim calilate. La strunjirea cu viteze de aşchiere de vc
Drehen mit einer Schnittgeschwindigkeit von vc<10 <10 m/min și unghiuri de degajare negative, pot

m/min und negativen Spanwinkeln können rezulta de asemenea aşchii fragmentate, de ex. la

Reißspäne z. B. auch bei Baustählen entstehen. prelucrarea oţelurilor de construcţii.

23
Abb. 2.11 Spanformen Spanarten: a- Reißspan, b-Scherspan, c-Lamellenspan,
d-Fließspan / Forme de aşchii: a- fragmentate, b-de rupere c-lamelare d-de curgere [Wes 10]

Tabelle 2.2 Spanarten und ihre Auswirkungen

24
Scherspäne sind je nach Werkstückstoff in einem În funcţie de materialul semifabricatului, aşchii de
Schnittgeschwindigkeitsbereich von 20 bis 80 forfecare apar de regulă la prelucrarea cu viteze
m/min zu erwarten. Die Spanteile werden in der de aşchiere cuprinse între 20 şi 80 m/min.
Scherzone vollkommen voneinander getrennt und Fragmentele de aşchii sunt complet separate unele
verschweißen unmittelbar danach wieder. de celelalate în zona de forfecare şi se sudează
imediat după aceea.
Fließspäne entstehen beim Drehen von
Aşchiile de curgere se obţin la strunjirea oţelurilor
Baustählen mit einer Schnittgeschwindigkeit von
de construcţii cu viteze de aşchiere de aproximativ
ungefähr vc = 80 m/min. Der Werkstoff beginnt im
vc = 80 m/min. Materialul începe să curgă continuu
Bereich der Scherzone kontinuierlich zu fließen.
în zona de forfecare. Aşchiile lamelare individuale
Die einzelnen Spanlamellen verschweißen sehr
sunt foarte apropiate unele de altele şi, în general,
stark untereinander und sind i.Allg. mit bloßem
nu mai sunt perceptibile cu ochiul liber.
Auge nicht mehr wahrnehmbar.
Aşchiile lamelare sunt aşchii de curgere continue
Lamellenspäne sind Fließspäne mit ausgeprägten
cu lamele pronunțate cauzate de ecruisarea
Lamellen, die durch Verfestigung des
materialului piesei de prelucrat în timpul procesului
Werkstückstoffs während des Schervorgangs
de forfecare. Acestea rezultă la prelucarea
entstehen. Sie entstehen bei nicht zu zähen
materialelor ai puţin ductile, cu structură
Werkstückstoffen mit ungleichmäßigem Gefüge
neuniformă şi grosimi mari de aşchiere.
und größeren Spanungsdicken.

2.7 Spankräfte und -leistungen 2.7 Forţe şi puteri de aşchiere

Forţele de aşchiere sunt analizate şi definite din


Die Kräfte beim Spanen werden auf das
punct de vedere al acţiunii acestora asupra
Werkstück wirkend betrachtet und definiert. Sie
semifabricatului. În figura 2.12 acestea sunt
sind in dem folgenden Bild (Abb 2.12) als
marcate ca forţe de reacţie, pentru o mai bună
Reaktionskräfte eingezeichnet, um die
reprezentare geometrică.
geometrischen Verhältnisse besser darzustellen.
În general, forţe cu valori egale acţionează
Es gilt generell, dass gleichgroße Kräfte immer auch
întotdeauna şi asupra sculei. Se consideră că
auf das Werkzeug wirken. Die Kräfte werden in einem
forţele acţionează într-un anumit punct al muchiei
Schneidepunkt angreifend angenommen. Das kann
aşchietoare. Acesta poate fi, fie vârful sculei, fie un
die Schneidenecke oder auch ein auf der Schneide
alt punct pe muchia aşchietoare.
angenommener Schneidebezugspunkt sein.
Forţele de aşchiere sunt importante pentru:
Die Zerspankräfte sind von Bedeutung für:
 Stabilirea modului de acţionare al maşinii,
 die Auslegung der Maschinenantriebe,
 die Gestellauslegung bzw. die -vervormungen,  Amplasarea plăcii de bază şi deformaţiile ei,

 den Energie- und Leistungsbedarf,  Necesarul de energie şi putere,

 die elastischen Verformungen von Werkstück  Deformaţiile elastice ale semifabricatului şi

und Werkzeug, sculei,

 notwendige Werkstück- und  Fixarea semifabricatului şi a sculei.


Werkzeugspannungen.

25
Abb. 2.12 Komponenten der Zerspankraft beim Drehen (φ=90º) / Componentele forţei de aşchiere la strunjire [DEA
92]

 Zerspankraft F  Forţa de aşchiere F


Die Zerspankraft F ist die bei einem Forţa de aşchiere F este forţa totală cu care în timpul
Zerspanungsvorgang von einem Schneidkeil auf unui proces de aşchiere scula aşchietoare acţionează
das Werkstück wirkende Gesamtkraft. Sie kann in asupra semifabricatului. Aceasta poate fi descompusă
verschiedene Komponenten zerlegt werden. Von în mai multe componente. Importante sunt acele
besonderer Bedeutung sind die auf die componente, care acţionează asupra suprafeţei de
Arbeitsebene und auf die Schnitt- und lucru, pe direcţia de aşchiere şi pe direcţia mişcării de
Vorschubrichtung bezogenen Komponenten (Abb. avans (Fig. 2.12).
2.12).
Forţa de aşchiere poate fi mai întâi descompusă în
Die Zerspankraft kann zunächst in Komponenten in două componente: forţa activă (Fa) în planul de
der Arbeitsebene (Aktivkraft Fa) und senktrecht lucru şi forţa pasivă (Fp) într-un plan perpendicular.
zur Arbeitsebene (Passivkraft Fp) zerlegt werden. O altă descompunere este posibilă în direcţia
Andere Zerlegung führt zur Vorschubkraft (Ff). mişcării de avans (Ff forţa de avans).

Aktivkraft Fa Forţa activă Fa

Die Aktivkraft Fa ist die Komponente der räumlich Forţa activă Fa este componenta forţei de aşchiere
wirkenden Zerspankraft F, die in der Arbeitsebene spaţiale F, care acţionează în planul de lucru. Are
wirkt. Sie heißt Aktivkraft, weil mit ihren denumirea de forţă activă deoarece prin
Komponenten die Leistungen beim Spanen erzeugt componentele sale generează consumul de putere
werden. în timpul aşchierii.

Forţa pasivă Fp
Pasivkraft Fp
Forţa pasivă Fp este componenta forţei de
Die Pasvkraft Fp ist die Komponente der
aşchiere spaţială F, care acţionează perpendicular
Zerpsankraft F, die senkrecht zur Arbeitsebene
pe planul de lucru. Ea se numeşte forţă pasivă
wirkt. Sie heißt deshalb Passivkraft, weil sie nicht
deoarece nu infleuţează consumul de putere în
an den Leistungen beim Spanen beteiligt ist.
timpul aşchierii.
26
Für die kräftemäßige Auslegung von Werkzeug und Din punct de vedere al interpretării forţelor de
Werkzeugmaschine ist sie allerdings ebenfalls aşchiere la sculă şi maşina-unealtă sunt importante
wichtig. şi forţele pasive.

Die Schnittkraft wird umso größer je: Componenta principală a forţei de aşchiere este
cu atât mai mare cu cât:
 größer die Schnitttiefe ap  adâncimea de aşchiere ap este mai mare,
 größer der Vorschub f,  avansul f este mai mare,
 größer die spezifische Schnittkraft kc  forţa de aşchiere specifică kc este mai mare
(widerstandfähiger der Schneidstoff) (rezistenţa materialului sculei),
 kleiner der Freiwinkel α  unghiul de aşezare α este mai mic,
 kleiner Spanwinkel γ  unghiul de degajare γ este mai mic,
 kleiner Neigungswinkel λ  unghiul de înclinare λ este mai mic,
 stärker der Werkzeugverschleiß und  uzura sculei este mai intensă,
 geringer die Schmierung.
 ungerea este mai puţin favorabilă.

Außerdem ist die Schnittkraft Fc abhängig vom Suplimentar, componenta principală a forţei de
Zerspanunsverfahren (Drehen, Bohren, usw.) und aşchiere Fc depinde de procesul de aşchiere
vom Werkzeugschnedienmaterial (HSS, Hartmetall, (strunjire, găurire, etc.) şi de materialul sculei (oţel
usw.) rapid, metale dure, etc).

 Hauptnutzungszeit  Timpul de bază


Timpul de prelucrare necesar în procesele de
Die benötigten Bearbeitungszeiten in der Fertigung
fabricaţie este important pentru:
sind bedeutend hinsichtlich
 Maşinile-unelte (utilizare maximă a capacităţii),
 der Werkzeugmaschinen (hohe Kapazität-
 Fluxul materialelor în procesul de producţie
nutzung)
(cicluri scurte de producţie) şi
 des Umlaufmaterials in der Produktion (kurze
Durchlaufzeit) und  Muncitorii (salarii şi productivitate mari).

 des Menschen (hoher Lohn und hohe


Produktivität).

Dazu muss die Bearbeitungszeit für ein Astfel durata de prelucrare pentru un reper (norma
Werkstück te hinsichtlich ihrer Zeitanteile verkürzt de timp /semifabricat) te trebuie redusă prin
werden: diminuarea componentelor sale:

 Hauptnutzungszeit th – Bearbeitung des  Timp de bază th – prelucrarea propriu-zisă a


Werkstücks, Werkzeug im Eingriff, semifabricatului, scula se găseşte în aşchiere,
 Nebennutzungszeit tn – Werkstückwechsel,  Timp auxiliar tn - schimbarea semifabricatului,
Werkzeugschneidenwechsel, usw. schimbarea plăcuţelor sculelor etc.,

 Rüstzeit tt – Vorbereitung der Maschine auf die  Timp de pregătire-încheiere – pregătirea maşinii-

Fertigung eines Loses, wie unelte pentru prelucrarea unui lot de fabricaţie,

Vorrichtungeinbauen, Werkzeuge und Material pregătirea dispozitivelor şi echipamentelor auxiliare, a

bereitsstellen. Die Rüstzeit erfordert besondere sculelor, materialelor. Trebuie să i se acorde o atenţie

27
Beachtung, um flexibel auf Serien- und specială pentru a asigura o flexibilitate
Losgrößenwechsel reagieren zu können. corespunzătoare la modificarea mărimii seriilor şi
loturilor de fabricaţie.
 Leistungsbedarf  Puterea necesară
Forţa de aşchiere şi viteza de aşchiere sunt
Die Schnittkraft und die Schnittgeschwin-digkeit
variabile de ieşire ale procesului de aşchiere
sind die Ausgangsgrößen zur:
necesare pentru:
 Ermittlung der Schnittleistung,
 Determinarea puterii de aşchiere,
 Berechnung der Antriebsleistung und
 Calculul puterii utile de lucru şi
 Beurteilung der Produktivität für den
 Evaluarea productivităţii procesului de
Zerspanungsvorgang.
prelucrare.
Puterea de aşchiere
Schnittleistung
Pc = Fc▪ vc [kW]
Pc = Fc▪ vc [kW]
Fc – forţa de aşchiere
Fc - Schnittkraft
vc – viteza de aşchiere
vc - Schnittgeschwindigkeit
Pentru determinarea forţei de aşchiere Fc se foloseşte
Für die Berechnung von Fc wird ein arbeitsscharfes
o sculă nouă (reascuţită). Pe durata prelucrării, când
Werkzeug vorausgesetzt. Während der gesamten
scula este în aşchiere, se produce uzarea sculei. O
Eingriffs- bzw. Bearbeitungszeit tritt zunehmend
sculă uzată determină o creştere a forţei de aşchiere
Verschleiß auf. Ein verschliessenes Werkzeug
cu 30-50%.
erhöht die Schnittkraft um 30 bis 50%.
Puterea de aşchiere va fi cu atât mai mare cu cât:
Die Schnittleistung Pc wird umso größer je:
 Viteza de aşchiere vc este mai mare,
 höher die Schnittgeschwindigkeit vc
 Timpul de bază th este mai scurt,
 kürzer die Hauptnutzungszeit th
 widerstandfähiger der Werkstoff und  Materialul semifabricatului este mai rezistent şi

 größer der Verschleiß.  Uzura sculei este mai mare.

Antriebleistung Puterea utilă

Pa = Pc / η, η = ηa▪ ηel Pa = Pc / η, η = ηa▪ ηel

η -Gesamtwirkungsgrad des Antriebs η – randamentul total al maşinii

ηa - mechanischer Wirkungsgrad des Getriebes≈0,8 ηa – randamentul mecanic al maşinii ≈ 0,8

ηel - Wirkungsgrad des Motors ≈ 0,9 ηel – randamentul motorului electric ≈ 0,9

2.8 Schneidstoffe 2.8 Materiale de scule

 Werkzeugstähle (WS) sind niedriglegierte  Oţelurile de scule (WS) sunt oţeluri slab aliate
Stähle (bis 5% Legierungsbestandteile), sie (până la 5% componente de aliere). Acestea pot fi

werden wegen ihrer niedrigen Warmhärte von ca. utilizate doar pentru scule simple, datorită faptului că

400 ºC nur für einfachste Werkzeuge (z.B. îşi menţin proprietăţile (duritatea) până la temperaturi
Heimwerkzeuge) eingesetzt. de aproximativ 400 ̊C.

 Hochleistungsschnellstähle (HSS) sind  Oţelurile rapide (HSS) sunt oţeluri înalt aliate

hochlegiert (W-, Mo-, V-, Co-) Karbide, zäh, haben cu W, Mo, V, Co, tenace, îşi menţin duritatea până

28
eine Warmhärte von ca. 600 ºC und lassen la temperaturi de 600 ̊C şi permit astfel prelucrări
deshalb Schnittgeschwindigkeiten bis 60 m/min zu. cu viteze de până la 60 m/min. Exemple: freze,
Beispiele sind: Fräser, Bohrer, Räumwerkzeuge. burghie, broşe.

Abb 2.13 Einteilung der Schneidstoffe und einige wichtige Eigenschaften / Clasificarea materialelor de scule şi
proprietăţile acestora [KOE 07]

 Hartmetalle sind gesinterte Legierungen auf  Metalele dure sunt aliaje sinterizate pe bază de
W-, Ti- oder Ta-Carbidsbasis mit Bindemetall carburi de W, Ti, Ta cu liant de Co sau Ni. Metalele
(meist Co, Ni). Hartmetalle weisen große Härte, dure au duritate mare, rezistenţă la uzură şi
Verschleißfestigkeit und Warmfestigkeit (bis 1000 stabilitate termică (până la 1000 ̊ C). Pot fi
ºC) auf. Sie werden in die Zerspanungs- clasificate în trei grupe principale de aşchiere P, M
hauptgruppen P, M, und K eingeteilt und sind şi K şi au sensibiliate la oscilaţiile de temperatură.
empfindlich gegenüber Temperaturschwankun-gen. Din acest motiv lichidele de aşchiere se utilizează
Kühlschmierung wird deshalb nur selten eingesetzt. rar, iar vitezele de aşchiere recomandate sunt de
Schnitt-geschwindigkeiten sind bis 350 m/min. până la 350 m/min. Exemple: burghie, freze,
Beispiele sind: Bohrer, Fräser und broşe.
Räumwerkzeuge.

Die Zähigkeit und der Vorschub bei jeder Tenacitatea şi avansul specifice fiecărei grupe de
Zerspangruppe (P, M, K) steigen mit steigender aşchiere (P, M, K) cresc odată cu numărul din
Nummer an, die Verschleißfestigkeit und die simbolul acestora, iar rezistenţa la uzură şi vitezele
Schnittgeschwindigkeit (Härte) nehmen ab. Alle de aşchiere (duritatea) scad. Toate materialele de
Schneidstoffe höherer Zerspangruppen (P30, M30, scule din grupele superioare (P30, M30, K30 şi
K30 und höher) werden grundsätzlich für größere mai sus) se utilizează pentru solicitări mecanice
mechanische Belastungen, z.B. Schruppen oder mari, de ex. degroşări sau aşchiere discontinuă.
Spanen mit unterbrochenem Schnitt eigesetzt. Die Materialele de scule din grupele inferioare (P10,
Schneidstoffe niedrigerer Zerspangruppen (P10, M10, K10) se folosesc la prelucrări cu solicitări
M10, K10) werden grundsätzlich für geringere mecanice mai reduse, de ex. finisare, avansuri
mechanische Belastungen, z.B. Schlichten, bei mici şi viteze de aşchiere mari.
geringerem Vorschub und höherer
Schnittgeschwindigkeit eingesetzt.

29
 Die Zerspangruppe P wird haupsächlich zum  Grupa de aşchiere P se utilizează în principal
Spanen unlegierter, legierter und nichtrostender la aşchierea oţelurilor nealiate, aliate, a oţelurilor
ferritischer und martensitischer Stähle und feritice şi martensitice şi a oţelurilor turnate.
Stahlguß verwendet.
 Grupa de aşchiere M se recomandă pentru
 Die Zerspangruppe M wird zum Spanen prelucrarea oţelurilor austenitice şi a oţelurilor
nichtrostender austenitischer Stähle und für turnate.
Stahlguß verwendet.  Grupa de aşchiere K se recomandă pentru
prelucrarea fontelor cenuşii, fontelor cu grafit
 Die Zerspangruppe K wird zum Spanen von
granular, metalelor neferoase şi a materialelor
Grauguß,, Kugelgraphitguß, von NE-Metallen und
plastice.
Kunststoff verwendet.

 Schneidkeramik  Materialele ceramice

Bei der Schneidkeramik werden Keramiken auf La materialele ceramice utilizate ca materiale de
Aluminiumoxid-Basis Al2O3 - (englische scule se diferenţiază materiale ceramice pe bază de
Bezeichnung ceramics) und Mischkeramiken aus oxid de aluminiu (Al2O3) (Ceramice) şi amestecuri
Aliminiumoxid mit einem relativ hohen Anteil an ceramice din oxid de aluminiu şi o proporţie relativ
Metallkarbiden (englische Bezeichnung Cermets) mare de carburi metalice (Cermets).
unterscheiden.

Die Herstellung von Schneidkeramik erfolgt durch Producerea sculelor din materiale ceramice se
Sintern. Bei Verwendung von Schneidkeramik sind realizează prin sinterizare. Utilizarea acestor materiale
hohe Schnittge-schwindigkeiten möglich (bis über permite folosirea unor viteze de aşchiere mari (până la
1000 m/min). Aufgrund der sehr geringen 1000 m/min). Datorită conductivităţii termice scăzute
Wärmleitfähigkeit bleibt die Schneidplatte währen plăcuţele aşchietoare realizate din aceste materiale nu
des Zerspanvorgangs nahezu kalt. Die se încălzesc aproape deloc în timpul aşchierii. Căldura
entstehende Wärme wird über das Werkstück und generată se propagă prin semifabricat şi aşchii.
die Späne abgeführt. Schneidkeramik ist Materialele ceramice sunt sensibile la şocuri mecanice.
stoßempfindlich. Es wird ohne Kühlschmierung Prelucrările se realizează fără lichide de aşchiere.
gearbeitet.

 Diamant  Diamantul
Diamantele monocristaline sintetice sau naturale se
Monokristalline (natürliche oder synthetische)
utilizează la prelucrarea fină a materialelor
Diamanten werden zur Feinbearbeitung von NE-
neferoase. Diamantele policristaline se folosesc ca
Werkstoffen eingesetzt. Polykristalline Diamanten,
straturi de acoperire pentru sculele din metale dure
als Schichten auf Hartmetallträgern aufgebracht,
pentru prelucrarea eficientă a materialelor
dienen zum Leistungszerspanen von NE-
neferoase.
Werkstoffen.

 Kubisch kristallines Bornitrid (CBN) wird aus  Nitrura cubică de bor (CBN) se realizează din
synthetischem Korn unter hohem Druck und hoher granule sintetice la presiuni şi temperaturi ridicate.

Temperatur hergestellt. Dieser Schneidstoff wird Acest material se aplică de regulă în straturi subţiri

meist in dünnen Schichten auf Hartmetallplatten pe plăcuţele confecţionate din metale dure.

30
aufgebracht. Schnittgeschwindigkeiten bis 350 Vitezele de aşchiere recomandate sunt de până la
m/min. Geeignet für die Zerspanung harter 350 m/min. Acest material poate fi utilizat pentru
Materialien mit kleinem Vorschub. aşchierea materialelor dure cu avansuri mici.

Viele Werkzeuge aus HSS und Hartmetalle Pe multe dintre sculele realizate din oţeluri rapide şi
werden mit dünnen Karbid-, Oxid- und metale dure se aplică straturi subţiri de acoperiri din
Nitridschichten (wenige μm) zur carburi, nitruri metalice sau oxizi (câţiva μm) în
Standzeiterhöhung überzogen. Durch eine vederea creşterii durabilităţii. Prin asemenea
Beschichtung mit Hartstoffen lassen sich die acoperiri cu materiale dure se îmbunătăţeste
Verschleißeigenschaften der Schneidplatten considerabil rezistenţa la uzură a plăcuţelor
wesentlich verbessern. Mit physikalischen aşchietoare. Acoperirea plăcuţelor sau acoperirea
Aufdampfen bzw. chemischer Begasung der completă a sculelor se realizează prin CVD (Chemical
Oberflächen (PVD-/CVD- Verfahren) werden Vapour Deposition) sau PVD (Physical Vapour
Schneidplatten und komplette Werkzeuge Deposition). Astfel, scule realizate din materiale
beschichtet. Zähe/ weiche Werkzeugschneiden tenace sau moi devin rezistente la uzură. Se pot
werden so verschleißfest gemacht. Es lassen sich depune mai multe straturi (din TiC, TiN), alternând un
mehrlagige Schichten (aus TiC, TiN) aufbringen, strat dur, depus pe un strat tenace. Grosimea unui
z.B. eine harte Schicht auf eine zähe Schicht. strat variază între 3-15 μm. (Fig. 2.14)
Schichtdicke 3 bis 15 μm (Abb 2.14).

Abb. 2.14 Mehrfach beschichtete Schneidplatten (weich-hart-weich-hart) / Acoperiri metalice multistrat [PER
00]

Schneidstoffformen Moduri de utlizare a materialelor de scule


 Werkzeugstahl- und HSS-Werkzeuge sind aus  Sculele din oţeluri de scule şi oţeluri rapide
Vollmaterial hergestellt, sunt confecţionate complet din aceste materiale.
 HSS-Werkzeuge werden meist beschichtet,  Sculele din oţeluri rapide au cel mai adesea
acoperiri metalice.
 Hartmetalle und Schneidkeramik  Metalele dure şi materialele ceramice se
(unbeschichtet oder beschichtet) liegen folosesc în aşchiere aproape exclusiv sub formă de
beinahe ausschließlich als genormte Positiv- plăcuţe pozitive sau negative (cu sau fără
und Negativplatten vor, acoperiri metalice).

 Diamantwerkzeuge werden „maßge-schneidert“  Sculele din diamant sunt realizate astfel încât
für den geplanten Verwendungszweck geometria lor să corespundă scopului căruia îi sunt
hergestellt. destinate.
 Werkzeugsysteme einschließlich Schneid-  Sistemele de scule inclusiv plăcuţele sunt
platten sind Baukastenwerkzeuge: scule integrate:

31
Vorteil: einfacher, keine extra Werkzeugschlei-ferei,
Avantaj: mai simple, nu este necesară ascuţirea
gute Verfüfbarkeit.
suplimentară a sculei, disponibilitate bună
Nachteil: geringere Stabilität des Werkzeugs durch
zusätzliche Fügestellen
Dezavantaj: stabilitate scăzută a sculei.

Abb. 2.15 Einige Wendeschneidplatten (unten: Plattenformen mit Eckenwinkeln) / Forme standardizate de plăcuţe
amovibile / Tipuri de plăcuţe amovibile [www.sandwik.de]

Nach DIN ISO 513 werden bei Hartmetalle, Conform DIN ISO 513 metalele dure, materialele
Schneidkeramik und Diamant folgende ceramice şi diamantul sunt clasificate în
Schneidstoffgruppen mit ihren Kurzzeichen următoarele grupe de materiale de scule, având
unterscheiden: simbolurile corespunzătoare:

 HW unbeschichtetes, vorwiegend aus W Karbid  HW plăcuţe fără acoperire, predominant din


bestehendes Hartmetall, Korngröße ≥1 μm carbură de W, granulaţie ≥ 1 μm,
 HF unbeschichtetes, vorwiegend aus
 HF plăcuţe fără acoperire, predominant din
Wolframkarbid bestehendes Hartmetall,
carbură de W, granulaţie < 1 μm,
Korngröße < 1μm
 HT unbeschichtetes, vorwiegend aus Titankarbid  HT plăcuţe din carburi metalice, fără acoperire,

oder Titannitrid bestehendes Hartmetall (Cermet) predominant din carbură sau nitrură de Ti,

 HC beschichtetes Hartmetall
 HC plăcuţe cu acoperire din carburi metalice,
 CA vorwiegend aus Aluminiumoxid bestehende
 CA plăcuţe predominant din materiale ceramice
Keramik (Oxidkeramik)
pe bază de aluminiu,
 CN vorwiegend aus Siliziumnitrid bestehende
 CN materiale ceramice predominant din nitruri
Keramik (Nitridkeramik)
de siliciu,
 CR vorwiegend aus Aluminiumoxid bestehende,
 CR materiale ceramice durificate predominant
verstärkte Keramik (Oxidkeramik)
din oxid de aluminiu,
 CC beschichtete Schneidkeramik
 CC materiale ceramice cu acoperiri,
 DP polykristalliner Diamant
 DP diamant policristalin,
 DM monokristaliner Diamant.  DM diamant monocristalin.

32
Abb. 2.17 Einordnung der Schneidstoffe bezüglich Härte (Verschleißfestigkeit, Schnittgeschwindigkeit) und Zähigkeit
(Biegefestigkeit, Vorschub / Ordonarea materialelor de scule în funcţie de duritate [Wes 10]

2.9 Thermische Beanspruchung 2.9 Solicitări termice

Die zum Zerspanen erforderliche Leistung wird Puterea consumată în procesul de aşchiere este
überwiegend in Wärmeenergie umgewandelt und transformată preponderent în energie termică şi
abgeführt. Beim Spanen treten insgesamt 4 transmisă mai departe. La aşchiere se întâlnesc în
Wärmequellen, sie werden im Bild 2.18 total 4 surse de căldură, aşa cum este indicat în
verdeutlicht. Diese vier Wärmequellen sind: figura 2.18. Acestea sunt:

 die Scherzone: Wärmequelle 1, hier entsteht die  Zona de forfecare: sursa de căldură 1, ca
Wärme auf Grund der Scherung, urmare a forfecării materialului.

 das Trenngebiet: Wärmequelle 2, der  Zona de separare: sursa de căldură 2, datorită


Trennvorgang erzeugt auch Wärme, procesului de separare al materialului.

 die Hauptfreifläche: Wärmequelle 3, die  Faţa de aşezare principală a sculei: sursa de


Reibung der Werkzeugspitze an der erzeugten căldură 3, ca urmare a frecării între vârful sculei
Werkstückoberfläche, şi suprafaţa prelucrată .
 Faţa de degajare a sculei: sursa de căldură 4,
 die Spanfläche: Wärmequelle 4, die Reibung der
ca urmare a frecării între aşchii şi faţa de
Späne an der Spanfläche des Werkzeugs.
degajare.
Die Wärmequellen 1 und 4 erzeugen die meiste Cea mai mare parte a căldurii este generată de
Wärme. Die enstehende Wärme wird abgeführt. sursele 1 şi 4. Căldura este în continuare disipată.
Am besten wäre es, wenn der Span die gesamte Ideal ar fi dacă aşchiile ar prelua în totalitate
Wärme abführen würde. Im Bild 2.18 führt der căldura generată, însă situaţia reală este
Span ca. 75% der enstandenen Wärme ab, prezentată în figura 2.18.
während 18% in das Werkzeug eindringen und Aşchiile conduc cca. 75% din căldura rezultată, în
desen Temperatur erhöhen. Das Werkstück nimmt

33
ca. 7% der Wärme auf, wodurch sich dessen timp ce 18% este înmagazinată în sculă,
Randzone erwärmt, und es gegebenenfalls zu determinând creşterea temperaturii acesteia.
einer Gefügeänderung kommen kann. Bei der Semifabricatul preia cca. 7% din căldură, având loc o
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung führt der încălzire a stratului superficial al materialului şi implicit o
Span ca. 90% der Wärme ab. modificare a structurii acestuia. La prelucrările cu
viteze mari de aşchiere proporţia căldurii preluate de
aşchii ajunge la 90%.

2
1

3
4

Abb. 2.18 Wärmequellen (links) und Temperaturverteilung (rechts) beim Spanen / Surse de căldură la aşchiere [WES
10]

Die höchsten Temperaturen treten auf der Cele mai mari temperaturi se înregistrează pe faţa
Spanfläche an der Stelle auf, an der die de degajare a sculei, unde sursa numărul 4 de
Wärmequelle 4 durch Reibung eine zusätzliche căldură datorată frecării determină o creştere
Temperaturerhöhung bewirkt. Im Beispiel aus Abb. suplimentară a temperaturii. În exemplul din figura
2.18 (rechts) sind es 700 ºC. 2.18 (dreapta) aceste temperaturi ajung la 700 ̊C.
Das ist die Stelle, an der Kolkverschleiß auftritt. Aceasta este zona unde de regulă apare uzura
Werden Werkstoffe mit einer höheren Festigkeit craterială a sculei. În cazurile în care se prelucrează
bei noch höheren Schnittgeschwindigkeiten materiale cu rezistenţă mai mare, cu viteze de
zerspant, können lokal Temperaturen von über aşchiere mai mari, temperaturile pot să
1000ºC auftreten. depăşească 1000 ̊C.

2.10 Chemische Beanspruchung 2.10 Procese chimice

Aufgrund der hohen Temperaturen und hohen Din cauza temperaturilor şi presiunilor ridicate, în
Drücke finden beim Spanen chemische Reaktionen timpul aşchierii au loc de asemenea şi reacţii chimice,
statt, die im Bild 2.19 dargestellt sind, wie aşa cum este reprezentat în figura 2.19:
 Oxidation und Verzundung: Auf der heißen  Oxidări şi arderi: pe suprafaţa fierbinte a
Werkzeugoberfläche bildet sich eine harte semifabricatului se formează un strat dur de oxid.
Oxidschicht.
 Difussion: mit zunehmender Temperatur nimmt  Difuzie: odată cu creşterea temperaturii creşte
die Beweglichkeit der Atome und Moleküle zu. mobilitatea atomilor şi a moleculelor din
Es kommt zu einem thermisch aktivierten materiale. Are loc o migrare activată termic a

34
Wandern der Atome sowohl vom Span in das atomilor atât dinspre aşchii spre sculă, cât şi
Werkzeug als auch vom Werkzeug in den dinspre sculă spre aşchii, ceea ce determină
Span, wodurch sich die modificarea proprietăţilor sculei.
Werkzeugeigenschaften verändern.
 Adeziune: la presiuni ridicate atomii din
 Adhäsion: Bei hohen Drücken nähern sich die
materialul aşchiilor şi cel al sculelor se apropie atât
Atome des Spans und des Werkzeugs so
de mult încât apar forţe interatomice foarte
stark, dass starke atomische Bindungskräfte
puternice şi se produce o lipire a particulelor de
wirksam werden, die dazu führen, dass sich
aşchii pe sculă sau o desprindere a unor particule
Spanpartikel auf dem Werkzeug ablagern oder
din materialul sculei.
Partikel aus dem Werkzeug herausgesrissen
werden

Abb. 2.19 Chemische Beanspruchung des Werkzeugs beim Spanen / Reacţii chimice la aşchiere [DEA 92]

2.11 Kühlschmierstoffe (KSS) 2.11 Lichide de aşchiere

Bei vielen Zerspanprozessen werden Kühl- La multe procese de aşchiere se utilizează lichide de
schmierstoffe (Öle, Emulsionen und Lösun-gen) aşchiere (uleiuri, emulsii şi soluţii). Alegerea tipului
eigesetzt. Die Art und Zusammensetzung des şi compoziţiei lichidelor de aşchiere utilizate se face
anzuwenden Kühlschmierstoffes richtet sich nach pe baza mai multor factori ca: materialul
Faktoren wie: bearbeitender Werkstoff, semifabricatului, materialul sculei, vitezele de
Werkzeugwerkstoff, Schnittgeschwindigkeit, aşchiere, volumul de material aşchiat şi tot mai
Zerspanungsvolumen und zunehmend nach der mult după impactul asupra mediului înconjurător.
Umweltverträglichkeit. Vereinfacht lassen sich drei Simplificat, cele trei sarcini principale ale lichidelor
Hauptaufgaben der Kühlschmierstoffe darstellen: de aşchiere sunt:

 Kühlung von Werkzeug und Werkstück,  Răcirea sculei şi a semifabricatului,

 Schmierung zur Herabsetzung der


 Ungerea pentru reducerea căldurii produse prin
Reibungswärme, der Schnittkräfte und frecare, a forţelor de aşchiere şi a uzurii sculei
Werkzeugverschleißes (Standzeiterhöhung), (creşterea durabilităţii sculei),
 Reinigung des zu bearbeitenden Werkstückes  Curăţarea semifabricatului de prelucrat şi a
sowie des Werkzeuges durch Wegspülen der sculei prin îndepărtarea aşchiilor.
Späne und Verunreinigungen.

35
Neben dem technologischen Nutzen können Pe lângă utilitatea tehnologică a lichidelor de
Kühlschmierstoffe eine Gefährdung für Mensch aşchiere, acestea pot simultan să producă prejudicii
und Umwelt sein. So wird der Ersatz von pentru oameni şi mediul înconjurător. Astfel devine
mineralölbasischen Kühlschmierstoffen durch necesară o înlocuire a lichidelor de aşchiere pe bază
unbedenklichere und umweltverträglichere de uleiuri minerale cu lichide de aşchiere
Kühlschmierstoffe notwendig. neproblematice şi ecologice.

Die Entwicklungstendenzen bestehen aus: Tendinţele de dezvoltare sunt:


 Trockenzerspanung.  Aşchierea uscată,
 Modifizierte KSS.  Lichide de aşchiere modificate,
 Minimalmengekühlschmierung (MMKS).  Ungerea şi răcirea minimală.

2.12 Tendinţe în domeniul prelucrărilor


2.12 Trends in der spanenden Fertigung
prin aşchiere
Die Trends im Bereich der spanenden Fertigung Tendinţe în domeniul prelucrărilor prin aşchiere
liegen neben der Verkürzung der Hauptzeiten und vizează reducerea timpilor de prelucrare şi
der Verlängerung von Stanzeiten bei der prelungirea durabilităţii sculelor prin:
 Hochgeschwindigkeitszerspanung  Aşchiere cu viteze mari de aşchiere,
 Hartzerspanung  Aşchierea dură,
 Trockenzerspanung und  Aşchierea uscată şi

 Minimalmengekühlschmierung (MMKS)  Aşchiere cu ungere şi răcire minimală.

 Hochgeschwindigkeitszerspanung (HSC –  Aşchierea cu viteze mari de aşchiere (High

High Speed Cutting) ist ein Arbeiten mit Speed Cutting) este prelucrarea cu viteze de aşchiere

deutlich erhöhten Schnittgeschwindigkeiten bei considerabil crescute, la adâncimi de aşchiere relativ

relativ geringen Schnitttiefen. scăzute. Vitezele de aşchiere sunt considerate

Schnittgeschwindigkeiten sind stets in permanent în corelaţie cu procesul de prelucrare, dar şi

Verbindung mit dem Bearbeitungsverfahren, cu materialul semifabricatului de prelucrat. Printr-o

aber auch mit dem zu bearbeitenden Werkstoff forfecare mai redusă a materialului care se aşchiază

zu sehen. Durch die geringere Scherung des zu rezultă mai puţină căldură în zona de forfecare. Mai

zerspanenden Werkstoffs ensteht in der mult decât atât prin utilizarea unor viteze de aşchiere

Scherzone weniger Wärme. Außerdem kann mari, o cantitate mai mare de căldură poate fi preluată

durch die hohen Schnittgeschwindigkeiten mehr de aşchii.

Wärme über die Späne abgeführt werden.

Vorteile der hohen Schnittgeschwindigkeiten sind: Avantajele aşchierii cu viteze mari sunt:

 erhebliche Reduzierung der Hauptzeiten,  Creşterea considerabilă a productivităţii,

 höheres Zeitspannungsvolumen um ca. 30%,  Creşterea volumului de material aşchiat cu până


la 30%,
 Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit bis 120
mm/min,  Creşterea vitezei de avans, max 120 mm/min

 Reduzierung der Zerspankraft um mehr als  Reducerea forţelor de aşchiere cu mai mult de 30%,
30%,

36
 Schwingungsarme Bearbeitung geometrisch  Este posibilă prelucrarea cu vibraţii reduse a unor
komplizierter Bauteile möglich, piese cu geometrie complexă,
 spanende Endarbeitung durch HSC möglich  Prelucrarea finală (calitatea suprafeţelor prelucrate
(Oberflächenqualität nahezu Schleifqualität, comparabilă cu cea obţinută prin rectificare,
verzugsfreie Bearbeitung durch Abführung der prelucrări fără întârzieri prin dirijarea căldurii
Prozesswärme vorwirgend über die Späne). preponderent spre aşchii).

Nachteile dagegen sind: Dezavantajele aşchierii cu viteze mari sunt:


 Reduzierung der Werkzeugstandzeit mit  Reducerea durabilităţii sculei odată cu creşterea
zunehmender Schnittgeschwindigkeit, vitezei de aşchiere,
 Schneidstoffe und Beschichtungen sind den  Materialele de scule şi acoperirile metalice
Gegebenheiten anzupassen, trebuie adaptate condiţiilor concrete de lucru,
 Parametrii de lucru optimi nu sunt încă în
 optimale Parameter sind noch nicht umfassend
bekannt. totalitate cunoscuţi.

Für den optimalen Einsatz des Gesamtsystems Pentru o implementare optimă a întregului sistem,
Werkzeugmaschine-Werkzeug-Werkstück sind maşină unealtă – sculă – semifabricat, trebuie
folgende Voraussetzungen zu schaffen: asigurate următoarele premize:
 spiel- und schwingungsarme Arbeitsweise,  Condiţii de lucru fără jocuri şi vibraţii,
 hohe Steifigkeit des Gesamtsystems,  Rigiditate ridicată a întregului sistem,
 Leichbau der bewegten Massen,  Masele aflate în mişcare să fie uşoare,
 hohe Drehzahlen und höchste Rundlauf-  Turaţii ridicate şi o bătaie radială scăzută a
genauigkeit der Spindel, Werkzeugauf-nahme und arborelui principal, a dispozitivelor de fixare a
Werkzeuge, sculelor şi a sculelor,
 Realisierung hoher Vorschübe,  Asigurarea unor avansuri mari,
 Hohe Standzeiten (spezielle  Durabilităţi mari ale sculelor (geometrii speciale
Schneidengeometrie und Beschichtungen). ale muchiilor şi acoperiri metalice).

Besonders bei HSC-Bearbeitung sind die În special la prelucrarea cu viteze de aşchiere mari o
Fliehkräfte von besonderer Bedeutung. Sie atenţie deosebită trebuie acordată forţelor
belasten die Spindellagerung (Zerstörung der centrifuge. Ele solicită suplimentar lagărele arborelui
Spindel), verursachen Vibrationen, die die principal, produc vibraţii ce influenţează negativ
Oberflächen qualität negativ beeinflussen, precizia de prelucrare şi diminuează durabilitatea
verschlechtern die Fertigungsgenauigkeit und sculei.
verkürzen die Werkzeugstadzeit.

37
Abb. 2.20 Prozessanforderungen bei der HSC-Bearbeitung / Cerinţe la prelucrarea cu viteze mari de aşchiere [TOE
11]

Trockenzerspanung  Aşchierea uscată


Die Entwicklung der letzten Jahren gehen dahin, Tendinţa de dezvoltare în ultimii ani se orientează
KSS weitestgehend zu vermeiden. Die spre reducerea considerabilă a consumului de lichide
Trockenzerspanung, bei der man ohne KSS de aşchiere. Aşchierea uscată, la care prelucrarea se
arbeitet, ist bereits bei einigen Anwendungen wie realizează fără lichide de aşchiere, este deja
die Gussbearbeitung Stand der Praxis. implementată în practică (la prelucrarea fontelor).

Vorteile der Trockenbearbeitung: Avantajele aşchierii uscate:


 keine Gesundheitsbeeinträchtigung,  Fără prejudicii asupra sănătăţii,
 umweltschonend,  Ecologică,
 keine Entsorgung, dadurch keine  Nu mai este necesară tratarea lichidelor uzate,
Entsorgungskosten, deci fără costuri în acest sens,
 kein Waschen der Werkstücke nach der  Nu mai este necesară curăţarea semifabricatelor
Bearbeitung, după prelucrare,
 Maschine ohne Kühlsystem, daher einfacherer  Maşinile-unelte nu mai necesită sistem de
Aufbau und billiger. răcire, sunt mai simple şi mai ieftine.

Nachteile der Trockenbearbeitung: Dezavantajele aşchierii uscate:


 längere Bearbeitungszeiten,  Timpi de prelucrare mai mari,
 Verringerung der Produktivität,  Scăderea productivităţii,
 hohe Wärmeentwicklung,  Rezultă mai multă căldură,
 gerringere Maschinenlebensdauer,  Reducerea duratei de viaţă a maşinii-unelte,
 geringere Maßhaltigkeit, da sich heiße  Asigurarea preciziei dimensionale dificilă, datorită
Werkstück verformt, deformării termice a semifabricatelor,
 schlechtere Oberflächen,  Calitate mai slabă a suprafeţelor prelucrate,
 Aufhärtung der Werkstück-Randschicht,  Durificarea stratului superficial al materialului
 Kein Späneabtransport durch KSS.  Nu se asigură transportul aşchiilor.

38
Um jedoch trocken zu zerspanen, benötigt man: Pentru a realiza aşchierea uscată este necesară:
 neue Schneidstoffe, wie Cermets, Nitridkeramik,  Utilizarea unor materiale de scule noi (carburi,
 neue Beschichtungen, wie TiAlNi, materiale ceramice),
 andere Werkzeuggeometrien,  Noi acoperiri metalice (TiAlNi),
 neue Maschinenkonzepte, da die heißen Späne  Geometrii modificate ale sculelor,
vom KSS nicht mehr abgekühlt werden, die  Noi concepte de maşini-unelte, pentru că aşchiile
Maschine erwärmen, wodurch ihre Genauigkeit fierbinţi rezultate nu sunt răcite de către lichidele de
verringert wird. Präzisionsmaschinen besitzen aşchiere şi conduc la încălzirea componentelor
eine Temperaturkompensation, um Temperatur maşinilor şi implicit la reducerea preciziei acestora.
bedingte Längenänderungen auszugleichen. Maşinile-unelte de precizie dispun de sisteme de
compensare a temperaturii.

 Modifizierte KSS  Lichide de aşchiere modificate

Der Trend zeichnet sich dahingehend ab, Tendinţa este de a înlocui lichidele de aşchiere
wassermischbare KSS durch nichtwasser- solubile în apă cu lichide de aşchiere insolubile. Pe
mischbare zu ersetzen. Anderseits setzt man de altă parte se recomandă utilizarea uleiurilor
synthetische, biologisch abbaubare Öle ein. sintetice biodegradabile.

 Mikrostahl- bzw. Minimalschmierung  Tehnica de aşchiere cu ungere şi răcire


minimală
Da es zur Zeit noch nicht möglich ist, alle Pentru că în prezent nu toate procesele de
Zerspanungsprozesse ohne den Einsatz von KSS prelucrare pot fi realizate în absenţa lichidelor de
wirtschaftlich zu betreiben, hat man aşchiere, se implementează tehnica de aşchiere cu
Minimalschmierungskonzepze erarbeitet, die mit ungere şi răcire minimală, care utilizează o
einem Minimum an KSS auskommen. cantitate minimă de lichide de aşchiere.

39
KAPITEL 3. CAPITOLUL 3.
Spanende Fertigumgsverfahren Procese de aşchiere cu scule cu
mit geometrisch bestimmten muchii aşchietoare definite
Schneiden

Höhere Schnittgeschwindigkeiten und neue Vitezele de aşchiere mai mari şi materialele noi
Schneidstoffe beim Spanen mit geometrisch pentru scule la aşchierea cu muchii aşchietoare
bestimmten Schneiden ermöglichen heute eine definite permit în prezent obţinerea de precizii ale
Werkstückgenauigkeit, die die Anwendung von piesei, care în multe cazuri, ar putea face ca
Fertigungsverfahren mit geometrisch unbestimmten procesele de prelucrare cu scule cu muchii
Schneiden für die Endbearbeitung in vielen Fällen aşchietoare nedefinite geometric să nu mai fie
entbehrlich machen könnte. necesare pentru prelucrarea finală.

Umgekehrt ist es durch die Fortschritte auf dem Pe de altă parte, progresele înregistrate în
Gebiet der Schleiftechnologie gelungen, die domeniul tehnologiei de prelucrare prin rectificare
Zeitspanungsvolumina in erheblichem Maße zu au reuşit să mărească în mod semnificativ
steigern, so dass Schleifverfahren in bestimmten productivitatea proceselor, astfel încât procesele
Anwendungsfällen eine wirtschaftliche Alternative de rectificare în anumite aplicații oferă o alternativă
zu spanenden Fertigungsverfahren mit economică la procesele de prelucrare cu scule cu
geometrisch bestimmten Schneiden bieten. muchii așchietoare definite geometric.

Abb. 3.1 Anwendungsbereiche und Tendenzen beim Drehen und Schleifen / Domenii de aplicare şi tendinţe la
strunjire şi rectificare [WES 10]

40
Abbildung 3.1 zeigt die heute unter Figura 3.1 prezintă calilatea piesei prelucrate şi
Großserienbedingungen erreichbaren Werkstück- tendinţele care se manifestă în prezent în cazul
qualitäten und Tendenzen in Abhängigkeit vom producţie de serie mare şi masă, în funcţie de
Zeitspanungsvolumen für die Fertigungsverfahren volumul de material îndepărtat, la strunjire şi
Drehen und Schleifen. Die genannten Tendenzen rectificare. Tendinţele menţionate pot determina
können Ursache von Verfahrenssubstitutionen substituţia metodelor prelucrare, în care
sein, wobei sich entscheidende Produktionsvorteile avantajele decisive ale proceselor de producţiei se
dann ergeben, wenn die jeweiligen valorifică atunci când cerinţele de fabricaţie impuse
werkstückbezogenen Fertigungsanforderungen piesei de prelucrat pot fi îndeplinite printr-un singur
möglichst mit einem Fertigungsverfahren für die Vor- proces de fabricaţie pentru degroşare şi finisare.
und Fertigbearbeitung erfüllt werden können.

Mit den Fortschritten hinsichtlich Produktivität, Odată cu progresele în ceea ce priveşte


Flexibilität, Qualität und Umweltverträglichkeit beim productivitatea, flexibilitatea, calitatea şi
Drehen und Schleifen wird immer wieder die Frage compatibilitatea cu mediul, la strunjire şi rectificare,
diskutiert, welche dieser Fertigungstechnologien se pune întrebarea care dintre aceste tehnologii de
insgesamt gesehen leistungsfähiger sei. Hierauf fabricaţie este mai eficientă per ansamblu. Nu
kann es jedoch keine allgemeingültige Antwort poate exista un răspuns general valabil, deoarece
geben, da die werkstückseitigen Merkmale und caracteristicile piesei de prelucrat şi cerinţele de
Bearbeitungsanforderungen zu komplex und prelucrare au devenit prea complexe şi dificil de
unübersichtlich geworden sind. anticipat.

Um die ökonomischen und ökologischen Pentru a corela condiţiile de producţie economice


Fertigungsbedingungen miteinander in Einklang zu şi ecologice, prelucrarea dură se practică din ce în
bringen, wird die Hartbearbeitung zunehmend mit ce mai mult cu scule aşchietoare cu muchii definite.
definierter Schneide praktiziert. Dabei ergeben sich Acest lucru are ca rezultat avantaje în ceea ce
Vorteile hinsichtlich der Kosten und der priveşte costul şi flexibilitatea procesului. În plus,
Verfahrensflexibilität. Außerdem kann in vielen lichidele ade aşchiere pot fi eliminate în multe
Fällen auf Kühlschmierstoffe verzichtet werden. cazuri. Între timp, au fost de asemenea dezvoltate
Inzwischen wurden auch Werkzeugmaschinen für maşini-unelte pentru prelucrări prin strunjire şi
das kombinierte Drehen und Schleifen in einer rectificare combinate, într-o singură prindere.
Aufspannung entwickelt.

Verfahrensmerkmale der wichtigsten Fertigungs- Caracteristicile celor mai importante procese de


verfahren sind im Folgenden beschrieben. fabricaie sunt descrise în continuare.

3.1. Drehen 3.1. Strunjirea

Das Drehen ist ein spanendes Fertigungs- Strunjirea este un proces de prelucrare cu o
verfahren mit geschlossener, meist kreisförmiger mişcare de aşchiere continuă, de obicei
Schnittbewegung und beliebiger, quer zur circulară, şi o mişcare de avans pe direcţie
Schnittrichtung liegender Vorschubbewegung. transversală sau o altă direcţie, faţă de direcţia
Die Drehachse der Schnittbewegung ist mişcării principale. Axa de rotaţie a mişcării de

41
werkstückgebunden, d.H., sie behält ihre Lage zum aşchiere este legată la piesă, îşi menţine poziţia
Werkstück unabhängig von der faţă de piesa de prelucrat, independent de
Vorschubbewegung bei. Beim Drehen führt in der mişcarea de avans. În cazul strunjirii, de regulă,
Regel das Werkstück die umlaufende piesa de prelucrat efectuează mişcarea de
Schnittbewegung aus und das Werkzeug die aşchiere continuă, iar scula efectuează mişcările
erforderlichen Vorschub- und Zustellbewegungen. de avans şi de poziţionare necesare.
Die Werkstücke sind Rotationskörper. Semifabricatele sunt piese de revoluţie.

3.1.1 Drehverfahren 3.1.1 Procedee de strunjire

Drehverfahren zählen zu den am häufigsten Procesele de strunjire se numără printre cele mai
angewendeten spanenden Fertigungsverfahren. frecvent utilizate procese de prelucrare. Conform
Ausgehend von DIN 8589-1, werden die DIN 8589-1, procesele de strunjire sunt clasificate
Drehverfahren nach Merkmalen der zu în funcție de caracteristicile suprafeței care se
erzeugenden Flächengestalt entsprechend prelucrează, conform Fig.3.2. Procedeele de
Abb.3.2 unterteilt. Das Drehverfahren werden auch strunjire sunt de asemenea clasificate în funcție de:
nach den:  Richtung der Vorschubbewegung,  • direcţia mişcării de avans, • caracteristicile sculei
Werkzeugmerkmale und  nach der Art der şi în funcție de modul de realizare al mişcărilor la
Steuerung beim Formdrehen unterteilt. strunjirea profilată.

Abb. 3.2. Einteilung der Drehverfahren nach DIN 8589, Teil 1 / Clasificarea proceselor de strunjire

Mit Plandrehen bezeichnet man Drehverfahren zur Strunjirea plană reprezintă procesul de strunjire
Erzeugung einer senkrecht zur Drehachse prin care se generează o suprafaţă plană,
liegenden ebenen Fläche. Abbildung 3.3 perpendiculară pe axa de rotaţie. Figura 3.3
verdeutlicht die drei Verfahrensvarianten: Quer- ilustrează cele trei variante de proces: strunjire
Plandrehen, Längs-Plandrehen und Quer-Abstech- plană cu avans transversal, strunjire plană cu
Plandrehen. avans longitudinal şi retezare.

Beim Quer-Plandrehen erfolgt der Vorschub În cazul strunjirii plane cu avans transversal,
senkrecht zur Drehachse des Werkstücks, während mişcarea de avans este perpendiculară pe axa de
beim Längs- Plandrehen der Vorschub parallel zur rotație a piesei de prelucrat, în timp ce la
Drehachse des Werkstücks gerichtet ist. Das Quer- strunjirea plană cu avans longitudinal mişcarea

42
Abstechdrehen wird zum Abtrennen eines de avans este direcționată paralel cu axa de rotație
Werkstücks oder von Werkstückteilen angewendet. a piesei de prelucrat. Prelucrarea prin retezare
este utilizată pentru separarea unui semifabricat
sau a pieselor de prelucrat.

Abb. 3.3 Plandrehverfahren / Procedee de strunjire plană [WES 10]

Bei allen Plandrehverfahren mit senkrecht zur Pentru toate procedeele de strunjire plană cu
Drehachse des Werkstücks gerichteter mişcare de avans direcţionată perpendicular pe
Vorschubbewegung ist zu beachten, dass sich die axa de rotaţie a piesei de prelucrat, trebuie
Schnittgeschwindigkeit mit zunehmendem remarcat faptul că viteza de aşchiere se modifică
Vorschubweg (abnehmendem Drehdurchmesser) odată cu creşterea cursei de avans (diminuarea
ändert, wenn nicht ein Anpassen der diametrului semifabricatului), în cazul în care
Werkstückdrehzahl an den jeweiligen turaţia piesei de prelucrat nu este adaptată la
Drehdurchmesser erfolgt. diametrul de rotaţie respectiv.

43
Runddrehen ist Drehen zum Erzeugen von zur Strunjirea cilindrică este procedeul prin care se
Drehachse des Werkstücks koaxial liegenden obţin suprafețe cilindrice coaxiale cu axa de rotație
kreiszylindrischen Flächen. Einige wichtige a piesei de prelucrat. Cele mai relevante procedee
Runddrehverfahren zeigt Abb. 3.4. de strunjire cilindrică sunt prezentate în figura 3.4.

Abb. 3.4 Runddrehverfahren / Procedee de strunjire cilindrică [WES 10]

Das Längs-Abstechdrehen dient zum Abstechen Canelarea cu avans longitudinal este utilizată
runder Scheiben aus plattenförmigen Rohteilen. pentru separarea discurilor din piesele în formă de
Quer-Runddrehen erfolgt mit senkrecht zur plăci. Strunjirea cilindrică cu avans transversal se
Drehachse gerichteter Vorschubbewegung; hierbei efectuează cu o mişcare de avans direcţionată
muss die Werkzeugschneide mindestens so breit perpendicular pe axa de rotaţie; muchia aşchietoare a
wie die zu fertigende Kreiszylinderfläche sein. sculei trebuie să fie cel puţin la fel de lată ca
suprafaţa cilindrică care urmează să fie prelucrată.

Gegenüber dem herkömmlichen Längs- Comparativ cu strunjirea cilindrică cu avans


Runddrehen mit parallel zur Drehachse gerichteter longitudinal cu mişcare de avans (axială)
(axialer) Vorschubbewegung haben besonders die direcţionată paralel cu axa de rotaţie, procedeele
Runddrehverfahren Breitschlichtdrehen und de strunjire cu cuţite late şi strunjire cu capete
Schäldrehen in bestimmten Anwendungsfällen zu de strunjit, reprezintă, în anumite aplicaţii, metode
wichtigen Verfahrensalternativen geführt. alternative de prelucrare.

Breitschlichtdrehen ist ein Längs-Runddrehen mit Strunjirea cu cuţite late este un procedeu de
großem Vorschub unter Verwendung eines strunjire cilindrică cu avans longitudinal mare,
Werkzeugs mit sehr großem Eckenradius und sehr utilizând o sculă cu o rază foarte mare la vârf şi un
kleinem Einstellwinkel der Nebenschneide. Der unghi de atac foarte mic al muchiei aşchietoare
Betrag des Vorschubs ist bei diesem Verfahren secundare. La această metodă de strunjire,
stets kleiner als die Länge der Nebenschneide zu valoarea avansului este întotdeauna mai mică
wählen. decât lungimea muchiei secundare.

Beim Schäldrehen verwendet man meist În cazul strunjirii cu capete de strunjit, se


umlaufende Werkzeuge mit mehreren im Eingriff utilizează de obicei o sculă rotativă cu mai multe
44
befindlichen Schneiden bei kleinem Einstellwinkel der muchii aflate simultan în aşchiere, un unghi de atac
Hauptschneide und großem Vorschub. mic al muchiei principale şi avans mare.

Beide Verfahren ermöglichen im Vergleich zum Ambele metode permit o viteză de avans axială
Längs-Runddrehen jeweils eine erhöhte axiale mare şi, astfel, o creştere a puterii specifice PA
Vorschubgeschwindigkeit und damit auch eine comparativ cu strunjirea cilindrică cu avans
erhöhte Flächenleistung PA. longitudinal.

Durch Erhöhen des Vorschubs nimmt beim Längs- Prin creşterea avansului, rugozitatea teoretică a
Runddrehen die theoretische Rautiefe (Rt.th) der suprafeţei prelucrate (Rt.th) a creşte cu pătratul
gefertigten Werkstückoberfläche mit dem Quadrat avansului. În funcţie de avansul f şi raza la vârf a
des Vorschubs zu. In Abhängigkeit vom Vorschub f sculei r, adâncimea teoretică a rugozităţii este
und der Eckenrundung r errechnet sich die aproximată astfel:
theoretische Rautiefe in erster Näherung nach:
(3.1)
(3.1)

Die mit größerem Vorschub zu erwartende erhöhte Rugozitatea mare a piesei de prelucrat, care este
Werkstückrautiefe kann beim Breitschlichtdrehen de aşteptat odată cu creşterea avansului, poate fi
durch die Verwendung eines Werkzeugs mit evitată la strunjireac cu cuţite late prin utilizarea
verhältnismäßig großer Nebenschneide und einem unei scule cu o muchie secundară relativ mare și
Einstellwinkel kn im Bereich von 0-1 umgangen un unghi de atac kn de la 0°-1°. Figura 3.5 prezintă
werden. Abbildung 3.5 zeigt einen Vergleich der o comparație a condiţiilor de aşchiere la strunjirea
Eingriffsverhältnisse beim Längs-Rund- und cilindrică cu avans longitudinal şi strunjirea cu
Breitschlichtdrehen. cuţite late.

Abb. 3.5 Eingriffsverhältnisse beim a Längs-Runddrehen und b Breitschlichtdrehen.


Rt.th theoretische Rautiefe, r Eckenrundung, f Vorschub, vf Vorschubgeschwindigkeit, kn Einstellwinkel der
Nebenschneide /Condiţii de aşchiere la a Strunjirea cilindrică exterioară cu avans longitudinal şi b strunjirea cu cuţite
late [GYE 91]
Beim Schraubdrehen gemäß Abb.3.6 werden În cazul strunjirii filetelor conform Fig.3.6,
schraubenförmige Flächen mittels Profil-werkzeugen suprafețele elicoidale sunt produse cu ajutorul unor
gefertigt. Die Steigung der Schraube entspricht dabei scule profilate. Pasul şurubului corespunde
dem Vorschub je Umdrehung. Man unterscheidet avansului pe rotaţie. În funcţie de sculele utilizate
nach der Art des verwendeten Werkzeugs: • se diferenţiază: • filetarea prin strunjire cu scule
Gewindedrehen, • Gewindestrehlen und • monoprofil, • filetarea prin strunjire cu scule
Gewindeschneiden. multiprofil şi • filetarea cu filiera.

45
Abb. 3.6 Schraubdrehverfahren / Procedee de prelucrare a filetelor exterioare prin strunjire [WES 10]

Das Gewindedrehen ist ein Schraubdrehen mit Strunjirea filetelor reprezintă prelucrarea unui
einem einprofiligen Gewinde-Drehmeißel, während şurub cu un cuţit de filetat monoprofil, în timp ce
beim Gewindestrehlen das Gewinde mit einem filetarea cu cuţite multiprofil filetul este generat
Werkzeug erzeugt wird, das in Vorschubrichtung cu ajutorul unei sculei care , în direcţia avansului,
mehrere mit zunehmender Schnitttiefe gestaffelte are mai multe tăişuri profilate decalate pe
Schneidenprofile aufweist (Gewindestrehler) und das adâncime aşchiere, ceea ce permite prelucrarea
Gewinde in einem Überlauf zu erzeugen vermag. filetului dintr-o singură trecere.

Das Gewindeschneiden ist dagegen ein Pe de altă parte, filetarea cu filiera este un proces
Schraubdrehen zum Erzeugen eines Gewindes mit de strunjire pentru obținerea unui filet, utilizând o
einem mehrschneidigen Gewindeschneideisen sculă multităiş, filiera sau un cap de filetat.
oder Gewindeschneidkopf.

Unter Profildrehen versteht man das Drehen mit Prin strunjirea profilată se înţelege strunjirea cu o

einem werkstückgebundenen Werkzeug sculă având profilul conjugat cu cel al piesei care

(Profilwerkzeug) zum Erzeugen rotations- se prelucrează (scule profilate) pentru prelucrarea

symmetrischer Flächen. Abbildung 3.7 vermittelt unor suprafeţe de revoluţie simetrice. Figura 3.7

eine Übersicht. oferă o prezentare generală a acestor procese.

Abb. 3.7 Profildrehverfahren / Procedee de strunjire profilată prin copiere [WES 10]

46
Längs-Profildrehen ist Profildrehen mit Vorschub Strunjirea profilelor cu avans longitudinal este
parallel zur Drehachse des Werkstücks; hierbei ist strunjirea profilată cu avans paralel cu axa de rotaţie
die Schneide des Profildrehmeißels mindestens so a semifabricatului; muchia aşchietoare a cuţitului
breit wie das zu erzeugende Profil. profilat este cel puţin la fel de lată ca profilul care
urmează a fi prelucrat.

Beim Längs-Profileinstechdrehen wird mit einem În cazul unei strunjiri de canelare cu avans
Profildrehmeißel ein ringförmiges Profil (Einstich), longitudinal se prelucrează un profil inelar cu
z.B. eine Nut, an der Stirnfläche eines Werkstückes ajutorul unui cuţit profilat (de ex. o degajare), pe
eingestochen. suprafaţa frontală a semifabricatului.

Mit Hilfe des Quer-Profildrehens mit Vorschub Prin strunjire profilată cu avans transversal, cu
senkrecht zur Drehachse des Werkstücks können avans perpendicular pe axa de rotaţie a piesei de
rotationssymmetrische Profile auf der ganzen prelucrat, se pot prelucra profiluri de rotaţie simetrice
Breite erzeugt werden. Um jedoch bei Quer- pe întreaga lăţime. Cu toate acestea, pentru a evita
Profildrehoperationen ein Rattern aufgrund von vibratiile datorită instabilităţii fixării sculei, lăţimea
Instabilitäten der Werkzeugeinspannung zu profilurilor trebuie să fie limitată la 1-5 mm (în cazuri
vermeiden, sind Profile auf eine Breite von bw = 1-5 speciale de până la 30 mm).
mm (in Sonderfällen bis zu 30 mm) zu begrenzen.

Beim Quer-Profileinstechdrehen wird mit einem În cazul strunjirii canelurilor cu avans transversal,
Profildrehmeißel ein ringförmiger Einstich an der se prelucrează o degajare inelară cu ajutorul unui cuţit
Umfangsfläche des Werkstücks erzeugt. profilat pe circumferinţa a piesei de prelucrat.

Als Quer-Profilabstechdrehen bezeichnet man Retezarea prin strunjire cu avans transversal


einen Drehvorgang, bei dem ein Profildrehmeißel este o operaţie de strunjire la care un cuţit profilat
gleichzeitig das Werkstück oder Teile des separă piesa de prelucrat sau părţi ale piesei de
Werkstücks absticht. prelucrat.

Formdrehen ist Drehen, bei dem durch die Strunjirea profilată este procedeul la care forma
Steuerung der Vorschub- bzw. Schnittbewegung piesei este generată prin controlul mişcării de avans
(z.B. Unrunddrehen) die Form des Werkstücks sau mişcării principale de aşchiere (de ex, la
erzeugt wird. Nach der Art der Steuerung von strunjirea necirculară). După tipul de control al
Bewegungen kann zwischen  Freiformdrehen,  mișcărilor se disting: • strunjire prin copiere după
Nachformdrehen,  Kinematisch-Formdrehen und  şablon, • strunjire profilată cinematică şi • strunjire
NC-Formdrehen, unterschieden werden, wie aus profilată NC , așa cum se arată în Fig. 3.8.
Abb. 3.8 hervorgeht.

Beim Freiformdrehen wird die Vorschubbewegung La strunjirea profilată liberă, mişcarea de avans
von Hand gesteuert. Nachformdrehen este controlată. Strunjirea profilată după şablon
(Kopierdrehen) ist Formdrehen, bei dem die este o metodă de strunjire la care mişcarea de
Vorschubbewegung über ein zweidimensionales avans este controlată de un model de referinţă
Bezugsformstück gesteuert wird. bidimensional.

47
Abb. 3.8 Formdrehverfahren / Procedee de strunjire profilată cinematică [Wes 10]

Beim Kinematisch-Formdrehen erfolgt die Steuerung La strunjirea profilată cinematică, mişcarea de


der Vorschubbewegung kinematisch mit Hilfe eines avans este controlată cinematic prin intermediul
mechanischen Getriebes. Eine weitere Alternative ist unei transmisii mecanice. O altă alternativă este
das NC-Formdrehen, bei dem dieWerkstückform strunjirea profilată NC, caz în care forma piesei de
durch Steuerung der Vorschubbewegung mittels prelucrat este generată prin controlul mişcării de
eingegebener Daten und Verwenden einer avans cu ajutorul datelor de intrare şi prin utilizarea
nummerischen Steuerung erzeugt wird. controlului numeric.

3.1.2 Drehwerkzeuge 3.1.2 Scule de strunjit

Die Form und die Abmessungen der Werkzeuge Forma şi dimensiunile sculelor de strunjire depind
zum Drehen sind abhängig von der de tipul prelucrării.
Bearbeitungsaufgabe. Moderne Werkzeuge für die
Sculele aşchietoare moderne cu geometrie definită
spanende Bearbeitung mit definierten Schneiden sind
sunt alcătuite din diferite componente. În general,
aus verschiedenen Komponenten aufgebaut.
se pot diferenţia:
Allgemein kann man zwischen
 partea activă,
 Schneidensystem,
 sistem de prindere și fixare și
 Befestigungs- bzw. Klemmsystem und
 corpul de bază al sculei.
 Werkzeuggrundkörpersystem unterscheiden.

Der Hauptvorteil einer Aufteilung in mehrere Principalul avantaj al acestei divizări în mai multe
Teilsysteme besteht dabei in einer verbesserten subsisteme este îmbunătăţirea posibilităţilor de
Anpassung des Werkzeugsystems an die jeweilige adaptare a sistemului de scule la fiecare operaţie
Bearbeitungsaufgabe. de prelucrare.

Werkzeugformen für verschiedene Bearbeitungs- Posibile geometrii de scule cu plăcuţe din carburi
aufgaben beim Drehen mit aufgelöteten metalice pentru diverse operaţii de prelucrare la
Schneidplatten aus Hartmetall zeigt Abb. 3.9. strunjire sunt prezentate în Fig. 3.9.

48
Abb. 3.9 Werkzeugformen beim Drehen für verschiedene Bearbeitungsaufgaben / Geometria sculelor de strunjit cu
plăcuţe din carburi metalice

Bei der Schneidenbefestigung durch Löten besteht În cazul plăcuţelor fixate prin lipire, există riscul
die Gefahr von Rissbildungen, besonders durch de apariţie a fisurilor, în special din cauza
unterschiedliche Wärmeausdehnungs-koeffizienten coeficienţilor de dilatare termică diferiţi al plăcuţei
von Schneidplatte und Werkzeug-grundkörper sowie şi al corpului sculei, precum şi din cauza reascuţirii
infolge unsachgemäßen Nachschleifens. necorespunzătoare.

Mechanische Befestigungs- bzw. Klemm- Sistemele mecanice de prindere şi fixare a


systeme vermeiden diese Nachteile und gestatten plăcuțelor evită aceste dezavantaje şi permit o
durch das Verwenden genormter Wendeschneid- schimbare mai rapidă a plăcuţei amovibile,
platten nach DIN ISO 1832 einen schnelleren eliminând în același timp costurile de reascuțire,
Schneidenwechsel unter Wegfall der Kosten für utilizând plăcuţe standard conform DIN ISO 1832.
Nachschleifarbeiten.

Abb. 3.10 Klemmsysteme für Wendeschneidplatten (nach Krupp-Widia): a mit Klemmfinger, b mit Klemmfinger und
Spanformplatte, c mit Klemmpratze und über Exzenter verstellbarer Spanformstufe, d mit Winkelhebel, e mit
Schraubenbefestigung ohne Spanformstufe, f mit Schraubenbefestigung und Spanformstufe / Sisteme de fixare a
plăcuţelor amovibile [WES 10]

49
Weiterhin können Positiv- oder Negativplatten Mai mult, pot fi utilizate plăcuţe pozitive sau
eingesetzt werden. Positivplatten besitzen einen negative. Plăcuțele pozitive au un unghi <90 și
Keilwinkel <90 und ermöglichen in permit unghiuri de degajare pozitive în sistemele de
Klemmsystemen positive Spanwinkel in Abb. prindere în figurile 3.10a, b și c, în timp ce plăcuțele
3.10a, b und c, während Negativplatten einen negative au un unghi de 90° şi prezintă unghiuri
Keilwinkel von 90 aufweisen und negative negative de aşchiere (figura 3.10d).
Spanwinkel in Abb. 3.10d ergeben. Numărul de muchii așchietoare care pot fi utilizate
Die Anzahl der verwendbaren Schneiden ist bei este de două ori mai mare pentru plăcuţele negative,
Negativplatten doppelt so groß wie bei comparativ cu cele pozitive având aceeaşi formă de
Positivplatten gleicher Grundform. bază.

3.1.3 Auswahl der Drehwerkzeuge 3.1.3 Alegerea cutitelor de strung

 Werkzeuge für Außenbearbeitung  Scule pentru prelucrări exterioare


Schneidplatten / Wendeschneidplatten werden in Plăcuţele / Plăcuţele amovibile sunt fixate în suport
Klemmhaltern aufgenommen. Für Drehwerkzeuge (corpul cuţitului). Pentru cuţitele de strung
sind die Schneidplatten und Klemmhalter plăcuţele şi suporturile sunt standardizate.
genormt.

 Plăcuţe şi descrierea acestora


 Schneidplatten und deren Bezeichnung
În figura următoare se pot vedea diverse tipuri de
Im naechsten Bild kann man eine kleine Auswahl
plăcuţe/ plăcuţe amovibile, care diferă prin formă,
unterschiedlicher Schneideplatten sehen, die sich
geometria feţei de degajare şi materialul din care
in der Plattenform, der Spanflächengeometrie und
sunt confecţionate.
den Schneidstoffen unterscheiden.

Schneideplattenform / Forme de plăcuţe

Die Bezeichnung/Bennenung der Schneid-platten / Descrierea plăcuţelor fixe / amovibile este


Wendeschneidplatten ist in der DIN 4867 genormt. strandardizată prin DIN 4867. Prin intermediul
Anhand des Beispiels aus Bild wird weiter die exemplului din figura de ma jos este detaliata în
Bezeichnung von Schneide-platten verdeutlicht continuare descrierea plăcuţelor cuţitelor de strung.
werden.

Beispiel für die Bezeichnung von Schneidplatten / Exemplu descriere cod plăcuţe cuţit de strung

50
Die einzelnen Bezeichnungspositionen sind Fiecare pozţie din codul de descriere al plăcuţelor
numeriert und entsprechen den Nummern der este numerotată şi corespunde numerelor din
folgenden Aufzählung: enumerarea următoare:

1. Schneidplattenform: S ist eine quadratische 1. Forma plăcuţei: S reprezintă o plăcuţă pătrată.


Platte. Weitere Plattenformen rund, achteckig, Alte posibile forme de plăcuţe sunt rotundă,
sechseckig, rhombisch mit einem Eckenwinkel ε octogonală, hexagonală, rombică cu un unghi la
= 35-80º, dreieckig können in unten im Bild vârf de ε = 35-80, triunghiulare sunt prezentate
entnehmen werden. în figura de mai jos.

2. Freiwinkel  der Platte: das N entspricht 2. Unghiul de aşezare al plăcuţei : N corespunde


einem Freiwinkel α=0º. Weitere Freiwinkel- unui unghi de aşezare =0. Alte litere pentru
Buchstaben: A für α=3º, B für α=5º, C für α=7º, D descrierea unghiurilor de aşezare: A pentru =3,
für α=15º. B pentru =5, C pentru =7, D pentru =15.
3. Toleranz der Platte: die meisten 3. Toleranţa plăcuţei: cele mai multe plăcuţe au
Schneidplatten haben die Toleranzklasse M mit toleranţe corespunzătoare clasei M cu d 
d  (0,05-0,13) mm, m  (0,08-0,18) mm und (0,05-0,13) mm, m(0,08-0,18) mm şi grosimea
plăcuţei s  0,13 mm.
Plattendicke s 0,13 mm.
4. Tipul plăcuţei cu modul de fixare şi forma
4. Plattentyp mit Befestigungsart und sfărâmătorului de aşchii: R descrie o plăcuţă
Spanformer: R kennzeichnet eine Platte ohne fără gaură de fixare cu sfărâmător de aşchii pe o
Bohrung, jedoch mit einseitigem Spanformer. N singură muchie. N descrie o plăcuţă fără gaură
kennzeichnet eine Platte ohne Bohrung und ohne de fixare şi fără sfărâmător de aşchii, A o plăcuţă
Spanformer, A eine Platte mit zylindrischer cu gaură de fixare cilindrică şi fără sfărâmător de
Bohrung ohne Spanformer, M eine Platte mit aşchii, M o plăcuţă cu gaură de fixare cilindrică şi
zylindrischer Bohrung und einseitigem sfărâmător de aşchii pe o singură muchie, G şi M
Spanformer, G wie M, jedoch mit beidseitgem cu sfărâmător de aşchii pe două muchii şi T o
Spanformer, und T eine Platte mit Bohrung mit plăcuţă cu alezaj pentru fixare cu şurub şi
Befestigungsschraube und einseitigem fragmentator de aşchii pe o muchie.
Spanformer.

51
5. Schneidkantenlänge: hier 12 entspricht einer 5. Lungimea muchiei plăcuţei: în exemplul dat
Schneidkantenlänge von 12,6mm. Die 12 corespunde unei lungimi a muchiei plăcuţei
Schnedikanten haben eine Länge zwischen 3,97- de 12,6 mm. Muchiile plăcuţelor au de regulă
32 mm. lungimi cuprinse între 3,97- 32 mm.
6. Plattendicke (abgerundete Angaben): hier 04 6. Grosimea plăcuţei: în exemplul dat 04
entspricht einer Dicke von 4,76 mm. Platten corespunde unei grosimi de 4,76 mm. Plăcuţele au
haben eine Dicke zwischen 1,59- 9,52 mm. de regulă grosimi cuprinse între 1,59- 9,52 mm.

7. Eckenradius/Schneidenradius rε (Faktor 10): 7. Raza la vârf a plăcuţei rε: 08 indică faptul că


die 08 besagt, dass der Eckenradius der Platte raza la vârf a plăcuţei este de 0,8 mm. Raza la
0,8 mm beträgt. Der Schneidenradius nimmt vârf a plăcuţei are valori cuprinse între 0-3,2 mm.
Werte zwischen 0-3,2 mm an.
8. Forma muchiei aşchietoare a plăcuţei: în
8. Schneidkantenausführung: hier T
exemplul prezentat litera T descrie o muchie
kennzeichnet eine Schneidkante mit Fase. Der
aşchietoare cu teşitură. Litera F descrie o muchie
Buchstabe F kennzeichnet eine scharfe
ascuţită, E o muchie rotunjită, iar litera S o
Schneidkante, E eine gerundete und S eine
muchie rotunjită şi cu teşitură suplimentară.
gerundete mit zusätzlicher Fase. Die Fasenbreite
Lăţimea teşiturii poate avea valori de bfy =0,2-2
beträgt zwischen bfγ = 0,2-2 mm und der
mm, unghiul de înclinare al teşiturii f = 10-30.
Fasenwinkel f =10-30º.

9. Schnittrichtung. Sie ist in diesem Beispiel 9. Direcţia de aşchiere. În exemplul prezentat


rechts R. direcţia de aşchiere este spre dreapta R.

10. Schneidstoff (häufig herstellerspezirfische


10. Materialul plăcuţei (acesta este de cele mai
Bezeichnung): hier Anwendergruppe P05.
multe ori o specificaţie a producătorului). În
exemplu: carburi metalice din grupa P05.

52
 Bezeichnung der Klemmhalter für die  Descrierea suportului pentru prelucrări
Außenbearbeitung exterioare

Im Bild ist eine kleine Auswahl von Klemmhaltern În figura este prezentat un exemplu de codificare
für die Außenbearbeitung dargestellt, deren a suportului pentru plăcuţă, în cazul prelucrărilor
Einteilung und Bezeichnung im folgenden Beispiel exterioare.
verdeutlicht wird.

Die einzelnen Bezeichnungspositionen sind Fiecare dintre poziţiile acestui cod este numerotată
numeriert und entspechen den Nummern der şi corespunde numerelor din următoarea
folgenden Aufzählung: enumerare:

1. Art der Klemmung: M – Klemmung über die 1. Modul de fixare: M fixarea plăcuţei prin gaură
Bohrung der Schneidplatte und mit Spannfinger. şi pârghie. Alte sisteme de fixare ale plăcuţelor
Weitere Klemmarten von Schneidplatte können sunt reprezentate în figura 3.15.
vom Bild 3.15 entnommen werden.  Mod de fixare C: pe partea superioară prin
 Klemmart C: von oben über Spannfinger intermediul pârghiei
 Klemmart M: von oben über Spannfinger und  Mod de fixare M: pe partea superioară prin
über Bohrung gaură şi prin intermediul pârghiei
 Klemmart P: nur über die Bohrung  Mod de fixare P: numai prin gaură
 Klemmart S: über die Bohrung mit einer  Mod de fixare S: prin gaură prin intermediul
Spannschraube. şuruburilor

53
Wendeschneidplatten können mit einem Plăcuţele interschimbabile pot fi fixate prin
Spannfinger oder Kniehebel oder durch eine intermediul pârghiilor, clemelor sau cu şuruburi.
Schraube befestigt werden. Die Befestigung durch Fixarea cu şuruburi presupune că plăcuţa este
eine Schraube setzt eine Bohrung in der prevăzută cu o gaură care îi slăbeşte rezistenţa, dar
Schneideplatte voraus, die sie schwächt, aber totodată asigură o fixare foarte simplă. În acest caz
anderseits sehr einfach aufgebaut ist. Der fixarea plăcuţei durează mai mult decât în cazul
Plattenwechsel dauert hier länger als bei der fixării cu pârghie. Cele două modalităţi de fixare a
Ausführung mit einem Kniehebel. Weder die plăcuţelor pot reprezenta un impediment în
Kniehebel- noch die Schraubenausführung îndepărtarea aşchiilor, care poate fi eliminat prin
behindern die Spanabfuhr. Der Spannfinger könnte integrarea unui sistem de formare a aşchiilor, care
die Spanabfuhr behindern, anderseits kann in să permită generarea unor aşchii cu formă
dieses Spannsystem auch ein verstellbarer favorabilă.
Spanformer integriert werden, um so eine günstige
Spanform zu erreichen.

Klemmsysteme für Wendelschneidplatten / Sisteme de fixare ale plăcuţelor

2. Plattenform: Buchstabe T kennzeichnnet eine 2. Forma plăcuţei: litera T descrie o plăcuţă


dreieckige Plattenform mit einem Eckenwikel triunghiulară cu un unghi la vârf de ε=60. S
descrie o formă pătrată a plăcuţelor, O rotundă, L
ε=60º. Plattenform S ist quadratisch, O ist rund,
dreptunghiulară etc., aşa cum a fost prezentat
L ist rechteckig usw. wie oben gezeigt ist. anterior.

3. Halterfom: der Buchstabe J besagt, dass der 3. Forma suportului plăcuţei: litera J indică faptul
Halter einen Einstellwinkel =93º hat. Halterformen că suportul are un unghi de atac principal de
zum Längsdrehen: A für 90º, B für 75º, E für 60º, D =93. Forme de suport pentru strunjirea
für 45º. Halterformen zum Plandrehen: J für =93º, longitudinală: A - 90, B - 75, E - 60, D - 45.
F für =90º, K für =75º. Forme de suport pentru strunjirea plană: J - 93, F
- 90, K - 75.

54
Der Einstellwinkel κ nimmt Werte von 45-107,5º, Unghiul de atac principal  ia valori cuprinse între
zur Vorschubrichtung (axial oder/und radial) an. 45-107,5 pe direcţia mişcării de avans (axial sau/şi
Die einzelnen Klemmhalterformen werden mit
radial). Fiecare formă a suportului plăcuţei este
Buchstaben von A bis W gekennzeichnet. Die
descrisă prin litere de la A la W. Forma suportului
Halterformen werden von den
este considerată separat de forma plăcuţei, astfel că
Schneidplattenformen getrennt, da man
un unghi de atac principal de =90 poate fi obţinut
beispielweise einen Einstellwinkel =90º mit
cu diferite tipuri de plăcuţe, aşa cum se arată în figura
unterschiedlichen Schneidplatten erreichen kann,
următoare.
wie Bild deutlich macht.

Gleicher Halterform A mit κ=90º mit unterschidelichen Schneidplatten / Acelaşi κ = 90 ̊obţinut cu diferite
tipuri de plăcuţe

4. Freiwinkel der Platte: der Buchstabe C 4. Unghiul de aşezare al plăcuţei: litera C


kennzeichnet eine Platte mit einem Freiwinkel descrie o plăcuţă cu un unghi de aşezare de
=7. Weitere Freiwinkel Buchstaben: A für 3º, =7. Alte exemple de litere pentru descrierea
B für 5º, D für 15º, N für 0º. unghiului de aşezare: A-3, B-5, D 15 şi N-0.
5. Schnittrichtung: L besagt, dass er für die 5. Direcţia de aşchiere: litera L indică faptul că
Schnittrichtung links geeignet ist. direcţia de aşchiere este spre stânga.
6. Schafthöhe: sie beträgt in diesem Beispiel 25 6. Înălţimea suportului (corpului cuţitului): în
mm. exemplu înălţimea suportului este de 25 mm.

7. Schaftbreite: sie beträgt 25 mm. 7. Lăţimea suportului (corpului cuţitului): în


exemplu lăţimea suportului este de 25 mm.
8. Werkzeuglänge: der Buchstabe N kennzeichnet
8. Lungimea sculei: litera N descrie un suport cu
einen Klemmhalter mit einer Gesamtlänge von 160
lungimea totală de 160 mm. Alte exemple de
mm. Weitere Werkzeuglängen Buchstaben: A für
litere care descriu lungimea sculei aşchietoare
32 mm, C für 50 mm, H für 100 mm, M für 150 mm,
sunt: A pentru 32 mm, C pentru 50 mm, H pentru
R für 200 mm.
100 mm, M pentru 150 mm, R pentru 200 mm.
55
9. Schneidkantenlänge: die Schneidplatte hat 9. Lungimea muchiei plăcuţei: muchia păcuţei
eine Länge von 16 mm. are lungimea de 16 mm

10. Sonderformen, auch herstellerbezogen oder 10. Forme speciale, specificaţii ale producătorului
höhere Genauigkeit. sau o precizie superioară.

Korelation der Benennunkode / Corelaţia codurilor descriere plăcuţă - cod descriere suport

Schneidplatte

Klemmhalter

56
Werkzeuge zum Formdrehen/Kopierdrehen Scule pentru strunjirea profilată
Da ein längeres, zusammenhängendes Dacă iniţial un semifabricat lung cu profil complex
Werkstückprofil früher ausschließlich mittels einer era prelucrat exclusiv cu ajutorul unui şablon a
Schablone auf Werkstück übertragen /kopiert cărui geometrie era copiată pe suprafaţa sa,
wurde, wird das Formdrehen auf NC-Maschinen in strunjirea profilată se realizează în prezent pe
der Praxis Kopierdrehen oder Kurzkopieren strunguri NC şi se numeşte în practică strunjire de
gennant. Das klassische Kopierdrehen wird mit copiere sau simplu copiere, chiar dacă din punct
einer profilierten Schneide durchgeführt. de vedere al terminologiei exprimarea nu este
corectă. Strunjirea profilată se realizează cu
ajutorul unei scule profilate.

Werkzeuge zum Profildrehen im Einsatz / Scule pentru strunjire profilată

Beim Formdrehen unterscheidet es sich nicht La strunjirea formelor nu se mai face


mehr zwischen Plan- und Längsdrehen, sondern, diferenţierea între strunjire plană şi longitudinală ci,
wie der Begriff bereits aussagt, bezieht es auf eine aşa cum reiese din denumire, rezultă o formă, un
Form, eine zusammenhängebde, beliebige Kontur contur complex cu diferite diametre pe lungime.
mit unterschiedlichen Durchmessern.

Beim Formdrehen ändern sich die La strunjirea formelor se modifică continuu lăţimea
Spanungsbreite b, der effektive Vorschub f und de aşchiere, avansul efectiv şi unghiul de atac
der Einstellwinkel κ. Um dennoch einen sicheren principal. Pentru a se asigura totuşi o fragmentare
Spanbruch zu erreichen, werden an die sigură a aşchiilor se impun cerinţe suplimentare ale
Plattengeometrie hohe Anforderungen gestellt. Bild geometriei plăcuţei. Figura prezintă contururile 3 şi
zeigt die Teilkonturen 3 und 4 des 4 în detaliul Z.
Beispielwerkstücks im Ausschnitt Z

57
   n  W  2 0
Ein- und Auswärtskopieren / Strunjire de copiere

Das im Bild 3.21 durchgestrichen dargestellten Scula aşchietoare marcată în figura 3.21 nu este
Werkzeug eignet sich nicht für das Formdrehen corespunzătoare pentru strunjirea conturului 3e,
des Konturabschnittes 3e, da dessen Freiwinkel n, deoarece unghiul de aşezare n al acesteia pe
an der Nebenschneide kleiner ist als der tăişul secundar este mai mic decât unghiul de
Konturwinkel βw des Werkstücks. In diesem Fall înclinaţie al conturului w. În acest caz Δ< 0, ceea
wäre Δ<0º, d.h. die Werkstückkontur mit dem ce înseamnă că porţiunea de contur a
Konturwinkel βw, kann nicht hergestellt werden. semifabricatului cu înclinaţia w nu poate fi
prelucrată.

Gewindedrehen Strunjirea filetelor

Beim Gewindedrehen ist es zu beachten, dass die: La strunjire trebuie avut în vedere că:
 Schneidenspitze auf Drehmitte eingestellt wird  vârful sculei trebuie reglat pe axa de rotaţie,
 Zustellung rechtwinkelig zur Drehachse erfolgt.  scula se poziţionează perpendicular pe axă.

Die Herstellung eines Gewinde ist zeitintensiv, da Strunjirea filetelor este o operaţie cu
ein Gewinde in mehreren Schnitten erzeugt wird. productivitate mică, deoarece filetele se
Bei einer Steigung p=1 mm, sind es 6-10 Schnitte prelucrează din mai multe treceri. La un pas p=1
und bei der Steigung p von 3 mm ca. 15-30 mm sunt necesare 6-10 treceri, iar la prelucarea
Schnitte. unui filet cu pasul p = 3 mm circa 15-30 treceri.

Bild zeigt drei Möglichkeiten der Zustellung bei der Figura indică trei posibilităţi de divizare a adaosului
Gewindeherstellung auf NC-Maschinen: de prelucrare la strunjire a filetelor pe strunguri NC:
a. radiale Zustellung: sie ist am gebräuchlichsten. a. pe direcţie radială: este cea mai frecvent
Beide Schneidenflanken werden gleichmäßsig utilizată metodă. Ambele flancuri ale filetului
beansprucht sunt generate simultan.
b. pe flanc: asigură o mai bună degajare a
b. Flankenzustellung: besserer Spanablauf,
aşchiilor, însă apar frecări mari între flancul
allerdings reibt das Werkzeug an der rechten
drept al filetului şi muchia sculei care nu
nichtschneidenden Flanke. Sie wird bei großen

58
Gewindesteigungen eingesetzt aşchiază. Metoda se aplică la prelucrarea
filetelor cu pas mare.
c. modifizierte Flankenzustellung: kein Reiben an
c. pe flanc modificat: se elimină frecările pe
der rechten Flanke und dadurch bessere
flancul drept rezultând astfel o mai bună calitate
Gewindeoberflächen.
a suprafeţelor filetului.

Zustellung beim Gewindedrehen (a) radiale Zustellung (b) Flankenzustellung, (c) modifizierte
Flankenzustellung / Divizarea adaosului la strunjirea filetelor: (a) pe direcţie radială, (b) pe flanc, (c) pe flanc
modificat

Um die Anzahl der Durchgänge zu verringern setzt Pentru a diminua numărul de treceri se folosesc
man auch mehrzahnige (zwei- oder dreischneidige) plăcuţe multităiş pentru strunjirea filetelor (cu
Gewindeschneidplatten ein. Beim Gewindestrehlen, două sau trei tăişuri). În acest caz avansul radial al
nimmt die radiale Zustellung vom ersten bis zum tăişurilor creşte de la primul până la ultimul dinte,
letzten Zahn zu und das Gewinde wird in einem filetul fiind astfel prelucrat într-o singură trecere.
Durchgang gefertigt.

Der erforderliche Gewindeauslauf ist hierbei În acest caz lungimea de ieşire din aşchiere este
größer, er entspricht der Länge der Gewindeplatte. mai mare, corespunzător lungimii taişurilor sculei.
Bei mehrgängigen Gewinde werden die einzelnen La filetele cu mai multe începuturi, se
Gewindegänge meistens nacheinander gefertigt, prelucrează de cele mai multe ori succesiv fiecare
d.h. zuerst wird der erste Gewindegang in început, fiecare din mai multe treceri.
mehreren Schnitten gefertigt und danach der
zweite usw.

 Werkzeuge für Innenbearbeitung  Scule pentru prelucrări interioare


Bei der Innenbearbeitung liegen die zu La prelucrările interioare suprafeţele care se
bearbeitenden Flächen im Werkstück. Für die prelucrează sunt mai puţin accesibile. La aceste
Innenbearbeitung werden in der Reihefolge prelucrări se utilizează de regulă bare de strunjit.
Bohrstangen verwendet.

 Schneidplatten für Innenbearbeitung  Plăcuţe pentru prelucrări interioare


Für die Innenbearbeitung verwendet es die Pentru prelucrările interioare se utilizează aceleaşi
gleichen Schneidplattten wie für die plăcuţe ca şi pentru cele exterioare, a căror
Außenbearbeitung, deren Bezeichnung und descriere a fost făcută anterior.
Ausführung kennengelernt ist.

59
 Klemmhalter für Innenbearbeitung  Suporturi de plăcuţă la prelucrările interioare

Din einzelnen Bezeichnungspositionen sind Fiecare poziţie din codul de descriere al corpului
numeriert und entsprechen den Nummern der cuţitului pentru prelucrări interioare este
folgenden Aufzählung: numerotată şi corespunde numerelelor din
1. Schaftausführung: der Buchstabe A steht für enumerarea următoare:
Stahlschaft mit Kühlbohrung, B für Stahlschaft mit 1. Modul de realizare al corpului: litera A
Dämpfung, C - Hartmetallschaft mit Stahlkopf, S - corespunde unui corp din oţel cu canal de răcire,
Stahlschaft. B pentru corp din oţel cu amortizor, C pentru
2. Schaftdurchmesser: D=32 mm corp din metale dure, S corp din oţel.
3. Werkzeuglänge: der Buchstabe R kennzeichnet 2. Diametrul corpului: D = 32 mm
einen Klemmhalter mit einer Gesamtlänge vom 3. Lungimea sculei: litera R descrie un corp al
200 mm sculei cu lungimea totală de 200 mm
4. Art der Klemmung: P = Klemmung über die
4. Tipul de fixare a plăcuţei: P = fixare prin gaură
Bohrung
5. Forma plăcuţei: litera S descrie o plăcuţă
5. Plattenform: der Buchstabe S kennzeichnet eine
quadratische Platte mit einem Eckenwinkel pătrată cu un unghi la vârf ε = 90
ε=90º
6. Halterform: der Buchstabe K besagt, dass der 6. Forma corpului: litera K descrie un corp cu un

Halter einen Einstellwinkel κ=75º hat unghi de atac principal  = 75


7. Freiwinkel der Platte: der Buchstabe C 7. Unghiul de aşezare al plăcuţei: litera C indică o
kennzeichnet eine Platte mit einem Freiwinkel
α=7º plăcuţă cu un unghi de aşezare  = 7
8. Schnittrichtung: R besagt, dass der Halter für
8. Direcţia de aşchiere: R indică faptul că suportul
die Schnittrichtung rechts geeignet ist
corespunde aşchierii pe dreapta
9. Schneidkantenlänge: die Schneidplatte hat eine
9. Lungimea muchiei plăcuţei: muchia plăcuţei
Länge von 16 mm
are o lungime de 16 mm
10. Sonderformen oder hähere Genauigkeit.
10. Forme speciale sau precizii superioare

Beispiel für die Bezeichnung von Klemmhaltern für die Innenbearbeitung / Exemplu de descriere a
suportului pentru plăcuţă la prelucrări interioare

60
3.1.4. Richtlinien zur Werkzeugauswahl 3.1.4. Recomandări pentru alegerea sculelor
 Schaftabmessungen: möglichst großen
 Dimensiunea corpului sculei: pe cât posibil se
Schaftquerschnitt und geringe Schaftlänge, um
alege un corp cu secţiune mare şi lungime mică
das Auftreten vom Schwingungen zu vermeiden-
pentru a elimina sau diminua apariţia vibraţiilor.
verringern.
 Sistemul de fixare: la degroşare se recomandă
 Klemmhaltersysteme: für Schruppen die stabile
fixarea plăcuţelor cu pârghie în timp ce la
Klemmung mit Spannfinger oder Kniehebel
finisare este suficientă fixarea cu şurub.
bevorzugen, während zum Schlichten die
 Forma corpului: unghiul de atac principal 
Schraubenspannung ausreicht.
trebuie ales cât mai mic posibil. La
 Halterform: der Einstellwinkel κ sollte so klein
semifabricatele zvelte se recomandă însă
wie möglich gewählt werden. Bei labilen,
alegerea unor unghiuri de atac mari, până la
schlanken Werkstücken muss der Einstellwinkel
90, pentru diminuarea forţei pasive, care
groß gewählt werden, bis 90º, um die Passivkraft
respinge scula pe direcţie radială.
zu verringern, die das Werkstück radial abdrängt.
 Forma plăcuţei: defineşte unghiul la vârf ε. Cu
 Plattenform: sie bestimmt den Eckenwinkel ε.
cât unghiul ε este mai mare cu atât stabilitatea
Je größer der Eckenwinkel ist, um so stabiler ist
tăişurilor plăcuţei va fi mai mare iar încărcarea
die Schneide, so dass die Belastungen durch
(solicitările) datorită avansului şi adâncimii de
Vorschub und Schnitttiefe erhöht werden können.
aşchiere pot fi mai mari. La degroşare se alege
Zum Schruppen einen möglichst großen
un unghi la vârf cât mai mare posibil. Un unghi
Eckenwinkel wählen. Ein kleiner Eckenwinkel
mai mic necesită o accesibilitate mai mare la
bedingt eine bessere Zugänglichkeit zum
suprafaţa semifabricatului. La strunjirea profilată
Werkstück und einen vielseitigeren Einsatz. Zum
se recomandă utilizarea plăcuţelor cu unghiuri
Formdrehen werden Platten mit einem
Eckenwinkel zwischen 35-60º eingesetzt. la vârf de 35-60.

 Plattengröße: ist die maximale Schnitttiefe  Dimensiunea plăcuţei: Odată determinată

festgelegt, kann daraus die erforderliche adâncimea de aşchiere maximă, se pot stabili

Plattengröße/Schneidkantenlänge ermittelt dimensiumea plăcuţei respectiv lungimea

werden, wie Bild zeigt. muchiei aşchietoare, aşa cum se arată în figură.

Einfluss der Schneidelänge / Eingriffslänge lc auf die Plattengröße


(lc – Länge der im Eingriff befindlichen Schneide, l – Plattenlänge, d - Durchmesser) / Influenţa
lungimii muchiei aşchietoare / lungimii muchiei aflată în aşchiere asupra grosimii plăcuţei

 Eckenradius rε verbindet die Hauptschneide mit  Raza la vârf a plăcuţei rε: face conexiunea
der Nebenschneide und ist beim Spanen an der între tăişul principal şi cel secundar al plăcuţei şi
zentralsten Stelle. Ein großer Eckenradius erhöht are un rol important în aşchiere. O rază la vârf
die Stabilität der Schneide, verbessert die mare creşte stabilitatea tăişurilor, îmbunătăţeşte

61
Oberflächenrauheit und erhöht die rugozitatea suprafeţei prelucrate şi creşte riscul
Vibrationsgefahr. Der Eckenradius begrenzt den de apariţie a vibraţiilor. Raza la vârf limitează
zulässigen Vorschub: mărimea avansului:
f≈ 0,3 rε beim Schlichten f~ 0,3 rε la finisare
f≈ 0,5 rε beim Schruppen f~ 0,5 rε la degroşare

Runde Schneidplatten haben einen sehr großen


Plăcuţele rotunde au o rază la vârf foarte mare şi
Eckenradius und eignen sich daher für starkes
sunt recomandate pentru degroşări chiar şi la
Schruppen auch im unterbrochenen Schnitt, der
prelucrări discontinue, de exemplu la prelucrarea
beispielweise beim Überdrehen einer Längstnut
unui canal longitudinal.
ensteht.
 Spanflächenge1ometrie: Häufig Schneiden-  Geometria feţei de degajare: adesea
geometrie oder Plattentyp genannt: um einen geometria tăişurilor sau tipul plăcuţei sunt
sicheren Spanbruch zu erreichen, werdem die definitorii pentru fragmentarea corespunzătoare
Spanflächen mit einer bestimmten Geometrie a aşchiilor.
erzeugt.

Ähnlichkeiten und Unterschiede: konventionell/CNC / Asemănări și deosebiri: convențional/CNC


[Car 18]

3.2 Bohren.Senken. Reiben 3.2 Găurirea. Lamarea. Alezarea

Bohren ist Spanen mit kreisförmiger Găurirea este procesul de aşchiere la care
Schnittbewegung, bei dem die Drehachse des mişcarea principală este o mişcare de rotaţie, axa
Werkzeugs und die Achse der zu erzeugenden de rotaţie a sculei şi axa suprafeţei interioare care
Innenfläche identisch sind und die urmează să fie prelucrată sunt identice şi mişcarea
Vorschubbewegung im Vergleich zum Innendrehen de avans poate fi numai în direcţia acestei axe de

62
nur in Richtung dieser Drehachse verlaufen darf. rotaţie, spre deosebire de strunjirea interioară.

Senken ist Bohren zum Erzeugen von senkrecht Lamarea este utilizată pentru a produce suprafeţe
zur Drehachse liegenden Planflächen oder plane perpendiculare pe axa de rotaţie sau
symmetrisch zur Drehachse liegenden suprafeţe conice simetrice faţă de axa de rotaţie,
Kegelflächen bei meist gleichzeitigem Erzeugen cu generarea simultană a suprafeţelor interioare
von zylindrischen Innenflächen. cilindrice.

Reiben ist ein Aufbohren zwecks Erhöhung der Alezarea este o operaţia de lărgire cu scopul de a
Oberflächengüte bei geringen Spanungsdicken. creşte calitatea suprafeţei la grosimi mici ale aşchiilor.

3.2.1 Bohrverfahren 3.2.1 Procedee de găurire

Die Einteilung der Bohrverfahren nach DIN 8589, Clasificarea procedeelor de găurire conform DIN
zeigt Abb. 3.13. Unter Plansenken versteht man 8589, este prezentată în figura 3.13. Prin lamare
Senken zur Erzeugung von senkrecht zur plană se înţelege prelucrarea suprafeţelor plane,
Drehachse der Schnittbewegung liegenden ebenen perpendiculare pe axa de rotaţie a mişcării de
Flächen, wie Abb. 3.14 zeigt. aşchiere, aşa cum se arată în figura 3.14.

Es kann zwischen dem Planansenken und dem Trebuie să se facă distincția între planarea
Planeinsenken unterschieden werden. Durch suprafețelor exterioare şi interioare. Primul
Planansenken werden am Werkstück procedeu se obțin suprafețe plane amplasate pe
hervorstehende Planflächen gefertigt. Das proeminențe (bosaje). Al doilea procedeu este
Planeinsenken dient zum Erzeugen von im utilizat pentru a crea suprafețe plane încastrate în
Werkstück vertieften Planflächen; hierbei entsteht piesa de prelucrat fiind simultan prelucrată o
gleichzeitig eine kreiszylindrische Innenfläche. suprafață interioară cilindrică (lamaje).

Abb. 3.13 Einteilung der Bohrverfahren (nach DIN 8589-2) / Clasificarea procedeelor de găurire

63
Abb. 3.14 Plansenkverfahren / Lărgire şi adâncire

Rundbohren kennzeichnet einen Bohrvorgang Găurirea este o operaţie de găurire cu scopul de a


zum Erzeugen einer kreiszylindrischen, koaxial zur prelucra o suprafaţă interioară circulară coaxială cu
Drehachse der Schnittbewegung gelegenen axa de rotaţie a mişcării de aşchiere. Conform DIN,
Innenfläche. Nach DIN werden Rund- metodele de găurire sunt împărţite în funcţie de
Bohrverfahren nach Merkmalen des caracteristicile sculei.
Werkzeugeingriffs unterteilt. Man unterscheidet
Se diferenţiază între:
zwischen:
• Găurirea în plin,
 Bohren ins Volle,
• Găurirea inelară,
 Kernbohren,
• Lărgirea
 Aufbohren und
• Alezarea.
 Reiben.
Exemple de procedee de găurire cu scule cu
Beispiele für das Rundbohren mit symmetrisch
muchii aşchietoare dispuse simetric sunt
angeordneten Hauptschneiden zeigt Abb. 3.15.
prezentate în figura 3.15. Pentru găurirea în plin,
Beim Rundbohren ins Volle wird mit dem
scula pătrunde în material fără o pregăurire
Werkzeug ohne Vorbohren in den Werkstückstoff
prealabilă a materialului.
gebohrt.

Abb. 3.15 Rundbohrverfahren / Procedee de prelucrare a găurilor [WES 10]

64
Kernbohren ist Bohren, bei dem das Bohrwerkzeug Găurirea inelară (cu miez) este procedeul de
den Werkstückstoff ringförmig zerspant und găurire la care burghiul aşchiază inelar materialul
gleichzeitig mit der Bohrung ein kreiszylindrischer semifabricatului şi formează simultan cu
Kern entsteht bzw. übrig bleibt. prelucrarea găurii un miez cilindric.

Mit Aufbohren bezeichnet man solche Lărgirea este cunoscută sub numele de metode de
Bohrverfahren, die zur Vergrößerung einer bereits găurire care se utilizează pentru a mări diametrul
vorgefertigten Bohrung (z.B. durch Gießen oder unei găuri deja existente (de ex., prin turnare sau
Vorbohren) dienen. pregăurire).

Reiben ist als weitere Untergruppe des Alezarea este o altă subgrupă a burghierii. În cazul
Rundbohrens definiert. Beim Rundreiben werden alezării cilindrice, se urmăreşte îmbunătăţirea
maß und formgenaue, kreiszylindrische preciziei dimensionale, de formă şi a rugozităţii
Innenflächen mit hoher Oberflächengüte durch suprafeţelor cilindrice interioare, adaosul de
Aufbohren mit geringer Spanungsdicke erzielt. Es prelucrare fiind mic. În funcție de tipul de sculelor
kann dabei je nach Art des verwendeten utilizate se disting prelucrarea cu alezor mono- sau
Reibwerkzeugs zwischen mehrschneidigem Reiben multităiş.
und einschneidigem Reiben unterschieden werden.

Abb. 3.16 Profilbohrverfahren / Procedee de găurire profilată [WES 10]

Einige ausgewählte Profilbohrverfahren sind in Câteva procedee de găurire profilată sunt prezentate
Abb. 3.16 dargestellt. Profilbohren ins Volle ist în figura 3.16. Prelucrarea în plin a găurilor
Bohren in den vollen Werkstückstoff zum Erzeugen profilate reprezintă operaţia prin care se prelucrează
von rotationssymmetrischen Innen-profilen, die suprafeţe de rotaţie interioare profilate rezultate prin
durch das Hauptschneiden-profil des copierea profilului sculei pe suprafaţa semifabricatului
Bohrwerkzeugs bestimmt sind (z.B. Profilbohren (de ex. găuri de centrare).
mit Zentrierbohrer).

65
Beim Profilaufbohren wird das jeweilige Lărgirea suprafeţelor profilate permite realizarea
Innenprofil durch Aufbohren hergestellt (z.B. unor suprafeţe interioare conice. Alte metode de
Aufbohren einer kegeligen Innenfläche für găurire profilată sunt lamarea conică şi alezarea
Kegelstifte). Weitere Profilbohrverfahren sind das profilată.
Profilsenken und das Profilreiben.

Abb. 3.17 Schraub- und Formbohren / Tarodarea şi prelucrarea găurilor necirculare [WES10]

Schraubbohren ist Bohren mit einem Schraub- Tarodarea este procedeul de prelucrare a unui filet
profilwerkzeug in ein vorhandenes bzw. interior într-o gaură existentă, coaxial cu mişcarea
Vorgebohrtes Loch, hierbei entstehen koaxial zur de aşchiere, conform Fig. 3.17.
Schnittbewegung liegende Innenschraubflächen,
gemäß Abb. 3.17.
Prelucrarea găurilor prin generare cinematică
Formbohren sind Bohrverfahren mit gesteuerter
este o metodă de găurire la care mişcarea de
Schnitt- bzw. Vorschubbewegung zur Erzeugung
aşchiere şi cea de avans sunt combinate pentru a
von Innenflächen, die von der kreiszylindrischen
produce suprafețe interioare care se abat de la
Form abweichen. Abbildung 3.17 zeigt das
forma cilindrică circulară. Figura 3.17 prezintă
Unrundaufbohren eines gegossenen oder
găurirea necirculară a unei găuri turnate sau
vorgebohrten Loches.
pregăurite.

3.2.2 Bohrwerkzeuge 3.2.2 Scule pentru găurire


Die Bauformen von Bohrwerkzeugen sind äußerst Forma construtivă a burghielor este extrem de
vielfältig. Trotz der Vielzahl von standardisierten diversă. În ciuda numărului mare de burghie
Bohrwerkzeugen nimmt der Anteil von an die standardizate, proporția sculelor speciale adaptate
jeweilige Bearbeitungsaufgabe angepassten la operaţia de prelucrare este în continuă creştere.
Sonderwerkzeugen ständig zu.
În cadrul procesului de fabricaţie, operaţiile de
Für die Fertigungsverfahren Bohren lassen sich prelucrare a alezajelor pot fi ordonate în funcţie de
zeitlich aufeinanderfolgende Fertigungsstufen succesiunea de realizare. În figura 3.18, sculele de
unterscheiden. In Abb. 3.18 sind den nach DIN găurit tipice sunt asociate proceselor de prelucrare
8589-2 definierten Fertigungsverfahren und den definite în conformitate cu DIN 8589-2 şi etapelor
daraus abgeleiteten Fertigungsstufen für de producţie derivate din acestea pentru anumite
bestimmte zu erzeugende Formelemente typische tipuri de suprafeţe.
Bohrwerkzeuge zugeordnet.

66
Abb. 3.18 Werkzeuge für verschiedene Fertigungsstufen beim Bohren / Scule pentru prelucrarea găurilor [WES 10]

Der Wendelbohrer zählt zu den am meisten Burghiul elicoidal este una dintre cele mai utilizate
verwendeten Bohrwerkzeugen. Je nach der Größe scule pentru găurire. În funcție de mărimea
des Seitenspanwinkels γ (Drallwinkel) und des unghiului lateral γ şi a unghiului la vârf σ, se pot
Spitzenwinkels σ können verschiedene Wendel- distinge diferite tipuri de burghie elicoidale, așa
bohrertypen unterschieden werden, wie Abb. 3.19 cum este ilustrat în figura 3.19.
verdeutlicht.

Mit Wendelbohrern lassen sich i.Allg. Bohrungen Cu burghiele elicoidale pot fi prelucrate fără
mit einem Verhältnis Bohrtiefe dificultate găuri cu un raport adâncime de găurire /
/Bohrungsdurchmesser lw/dw<5 ohne diametrul găurii lw/dw<5. Prin intermediul burghielor
Schwierigkeiten erzeugen. Mit speziellen pentru găuri adânci se pot prelucra în prezent
Tiefbohrwerkzeugen können heute lw/dw găuri având rapoartele lw/dw cuprinse între 150 şi
Verhältnisse im Bereich von 150 bis 200 erreicht 200.
werden.

Spitzenwinkel und Querschneide Unghiul la vârf și tăișul transversal

Praktisch gibt es keine Querschneide bei Burghiele monobloc din carburi metalice nu au
Vollhartmetallbohrern. Die axiale Schnittkraft wird practic un tăiș transversal. Din acest motiv, forța de
deutlich reduziert, da praktisch keine Querschneide așchiere pe direcție radială este diminuată

67
bei Vollhartmetallbohrern angeschliffen ist. Dies considerabil. De asemenea este asigurată astfel o
sorgt für längere Standzeit und höhere mai mare durabilitate a sculei și o productivitate
Produktivität. mai mare.
Das Ergebnis ist eine bessere Zentrierung. Un alt efect constă într-o mai bună centrare a
Außerdem werden die Späne enger an der burghiului. Așchiile se formează mai aproape de
Bohrerspitzenmitte geschnitten. Dadurch besteht vârful burghiului, ceea ce face să nu mai fie
kein Bedarf für Zentrierbohrer [www.sandwik.de].. necesară o centruire prealabilă [www.sandwik.de].

Maximale Bohrungstiefe Adâcimea maximă de găurire

Die Bohrungstiefe (LU) bestimmt die Wahl des Adâncimea maximă găurii (LU) influențează
Werkzeuges. Die maximale Bohrungstiefe ist eine alegerea burghiului. Adâncimea maximă a găurii
Funktion des Bohrungsdurchmessers DC und der este determinată de diametrul găurii DC și
Bohrungstiefe (z.B.: Max. Bohrungstiefe LU = 3 x adâncimea acesteia (de ex: adâncimea max de
DC) [www.sandwik.de]. găurire LU= 3 x DC) [www.sandwik.de]..

Tiefbohrwerkzeuge finden heute aber auch zum Sculele pentru prelucrarea găurilor adânci sunt de
Fertigen von Bohrungen mit höheren asemenea utilizate pentru găurile cu cerințe mai
Anforderungen an die Maßgenauigkeit (IT 7 bis IT mari privind precizia dimensională (IT 7 la IT 10),
10) und an die Form- und Lagegenauigkeit precizia formei şi poziţiei. Sculele pentru găurirea
Anwendung. Werkzeuge zum Tiefbohren sind: adâncă sunt:
 Einlippenbohrwerkzeuge, • Scule cu un singur tăiş,
 Bohrköpfe (Abbildung 3.20). • Capete de găurit (Figura 3.20).

68
Abb. 3.20 Anwendung von Tiefbohrwerkzeugen beim Rundbohren ins Volle / Utilizarea sculelor pentru prelucrarea
găurilor adânci [WES 10]

3.3 Fräsen 3.4 Frezarea

Fräsen ist ein spanendes Fertigungsverfahren, das Frezarea este un proces de prelucrare care
mit meist mehrzahnigen Werkzeugen bei permite realizarea aproape oricărei geometrii a
kreisförmiger Schnittbewegung und senkrecht oder suprafeţei, cu ajutorul unor scule multităiş cu o
auch schräg zur Drehachse gerichteter mişcare de aşchiere circulară şi mişcări de avans
Vorschubbewegung nahezu beliebig geformte perpendiculare sau oblice faţă de axa de rotaţie.
Werkstückflächen zu erzeugen vermag.

Wesentliche Verfahrensmerkmale sind die im Caracteristica principală a frezării este faptul că


Gegensatz zu anderen Verfahren (z. B. Drehen prelucrarea este discontinuă, spre deosebire de
und Bohren) sich stetig verändernden alte metode (de ex. strunjire sau găurire).
Eingriffsverhältnisse.

Unterbrochener Schnitt und die in Abhängigkeit Aşchierea discontinuă şi grosimea variabilă a


vom Vorschubrichtungswinkel nicht konstanten aşchiei, care depinde de direcţia mişcării de avans
Spanungsdicken und damit verbundenen şi fluctuaţiile forţei de aşchiere, necesită un
Schnittkraftschwankungen erfordern ein gutes comportament dinamic bun al sistemului tehnologic
dynamisches Verhalten des Systems Werkstück – sculă - semifabricat - maşina unealtă.
Werkzeug – Werkzeugmaschine.

3.3.1 Fräsverfahren 3.3.1 Procedee de frezare

Fräsverfahren werden nach DIN 8589-3 in Plan-, Procedeele de frezare sunt împărţite în

Rund-, Schraub-, Wälz-, Profil- und Formfräsen conformitate cu DIN 8589-3 în: frezare plană,

unterteilt, wie aus Abb. 3.22 hervorgeht. frezare circulară, frezare filetelor, frezare prin

Nach Art des Werkzeugeingriffs kann zwischen: rulare, frezare profilată, aşa cum se arată în figura

 Umfangsfräsen, 3.22. În funcţie de tipul de sculei utilizate se disting:

 Stirnfräsen und • Frezarea cilindrică,


 Stirn-Umfangsfräsen • Frezarea frontală şi
unterschieden werden. • Frezarea cilindro-frontală.

69
Abb. 3.22 Einteilung der Fräsverfahren (nach DIN 8589-3) / Clasificarea procedeelor de frezare

Hierbei erzeugen jeweils die am Umfang liegenden După caz, prelucrarea este realizată fie de muchiile
Hauptschneiden, die an der Stirnseite des aşchietoare principale de pe circumferinţa frezei,
Fräswerkzeugs liegenden Nebenschneiden oder muchiile aşchietoare secundare situate pe partea
die am Umfang bzw. der Stirnseite wirkenden frontală a acesteia, fie simultan de muchiile
Haupt- und Nebenschneiden gleichzeitig die aşchietoare principale și secundare de partea
gewünschte Werkstückform. frontală şi de pe circumferinţă.

Planfräsen ist Fräsen mit geradliniger Frezarea plană este prelucrarea prin frezare cu o
Vorschubbewegung zur Erzeugung ebener mişcare de avans liniară, rezultând fireşte
Flächen. Verfahrensvarianten des Planfräsens suprafeţe plane. Variantele procesului de frezare
sind in Abb. 3.23 gezeigt. plană sunt prezentate în figura 3.23.

Abb. 3.23 Planfräsverfahren [WES 10]

Beim Rundfräsen lassen sich kreiszylindrische Prin frezare circulară pot fi prelucrate suprafeţe
Flächen. Werkzeug- und Werkstückdrehachse cilindrice. Axele de rotație a sculei şi a
stehen bei üblichen Rundfräsverfahren parallel semifabricatului sunt paralele.
zueinander.

Als wirtschaftliche Alternative zum Drehen haben Ca o alternativă economică la strunjire, au fost
sich in bestimmten Anwendungsfällen dezvoltate procese de frezare circulară în anumite
Rundfräsverfahren entwickelt, bei denen die aplicaţii, în care axa de rotație a sculei este

70
Werkzeugdrehachse annähernd senkrecht zur dispusă perpendicular pe axa de rotație a piesei de
Werkstückdrehachse angeordnet ist, Abb. 3.24. prelucrat, Fig.3.24.

Abb. 3.24 Rundfräsverfahren / Frezarea circulară [WES 10]

Mit Schraubfräsen bezeichnet man Fräsverfahren, Frezarea filetelor este o metodă de frezare prin
bei denen unter wendelförmiger Vorschub- care se prelucrează suprafețe elicoidale (de ex.
bewegung schraubenförmige Flächen am şuruburi şi melci cilindrici) utilizând o mişcare de
Werkstück entstehen (z.B. Gewinde und avans elicoidal.
Zylinderschnecken).

Zum Schraubfräsen gehören gemäß Abb. 3.25 das Prin acest procedeu pot prelucrate filete scurte
Langgewindefräsen und das Kurzgewinde- sau lungi, conform figurii 3.25. Frezarea filetelor
fräsen. Langgewindefräsen ist Schraubfräsen mit lungi se realizează cu freze mono-profil, a căror
einem einprofiligen Gewindefräser, dessen Achse axă este înclinată în direcţia de înclinare a filetului
in Richtung der Gewindesteigung geneigt ist und şi al cărei avans longitudinal corespunde pasului
dessen Vorschub der Gewindesteigung entspricht. filetului.

Das Kurzgewindefräsen erfolgt dagegen mit Pe de altă parte, frezarea fieletelor scurte este
einem mehrprofiligen Gewindefräser, dessen realizată cu o freză multiprofil, a cărei axă este
Achse zur Werkstückachse parallel liegt und paralelă cu axa piesei de prelucrat şi al cărei avans
dessen Vorschub der Gewindesteigung entspricht. corespunde pasului filetului. Pentru realizarea
Zur Herstellung des Gewindes ist dabei lediglich filetului este necesar doar ceva mai mult de o
etwas mehr als eine Werkstückumdrehung rotaţie a semifabricatului.
erforderlich.

Wälzfräsen ist eines der wichtigsten Fertigungs- Frezarea prin rulare este cel mai important
verfahren zur Herstellung von Verzahnungen. Beim procedeu de prelucrare a roţilor dinţate. În timpul
Wälzfräsen führt ein Fräser mit Bezugsprofil eine frezării, o freză melcată efectuează o mişcare de
mit der Vorschubbewegung simultane rulare prin combinarea mişcării principale şi a
Wälzbewegung aus. Dabei wälzen Werkzeug und mişcării de avans. Dantura roţii dinţate rezultă prin
Werkstück ähnlich wie eine Schnecke in einem rularea sculei şi a semifabricatului (simular unui
71
Schneckenradgetriebe während des angrenaj melcat), turaţiile acestora fiind corelate
Zerspanvorgangs gegeneinander ab (Abb. 3.25). (Figura 3.25).

Abb. 3.25 Schraub- und Wälzfräsverfahren / Frezarea filetelor şi a roţilor dinţate [WES 10]

Profilfräsen ist Fräsen unter Verwendung eines Frezarea profilată prin copiere este frezarea cu
Werkzeugs mit werkstückgebundener Form. Es ajutorul unei scule al cărui profil este corelat cu
dient zur Erzeugung gerader (geradlinige geometria suprafeţei care se prelucrează. Se
Vorschubbewegung), rotationssymmetrischer utilizează pentru a genera o suprafaţă profilată
(kreisförmige Vorschubbewegung) und beliebig in liniară (mişcarea de avans liniară), de rotaţie
einer Ebene gekrümmte Profilflächen (gesteuerte simetrică (mișcare de avans circulară) sau a unor
Vorschubbewegung). Einige Beispiele für das suprafețe profilate curbate arbitrar (mişcare de
Profilfräsen zeigt Abb. 3.26. avans controlată). Câteva exemple de frezare a
profilelor sunt prezentate în figura 3.26.

Abb. 3.26 Profilfräsverfahren / Frezare prin copiere [WES 10]

Formfräsen ist Fräsen, bei dem die Frezarea suprafeţelor profilate este procedeul la
Vorschubbewegung in einer Ebene oder räumlich care mişcarea de avans este controlată într-un plan
gesteuert ist und dadurch die gewünschte Form sau spaţial, producând astfel forma dorită a piesei.
des Werkstücks erzeugt wird. Zu dieser Acest grup de procese include procedeele
Verfahrensgruppe gehören die in Abb. 3.27 prezentate în figura 3.27:
dargestellten Prozesse:
• Frezare profilată liberă,
 Freiformfräsen,
• Frezare profilată după şablon,
 Nachformfräsen, • Ffrezare profilată cinematică
 Kinematisch-Formfräsen und • Frezare profilată NC.
 NC-Formfräsen.
72
Abb. 3.27 Formfräsverfahren / Frezare profilată [WES 10]

Ein weiterer Gesichtspunkt für die Un alt aspect pentru diferențierea metodelor de
Unterscheidung von Fräsverfahren ist die Richtung frezare este direcția mişcării de avans în raport cu
der Vorschubbewegung gegenüber der direcţia mişcarea principală de aşchiere. Astfel, se
Schnittbewegung. Man unterscheidet zwischen face o distincţie între frezarea în sensul avansului
Gleichlauf - und Gegenlauffräsen. Die beiden şi frezarea în sens invers avansului. Cele două
Fräsarten sind in Abb. 3.28a schematisch tipuri de frezare sunt prezentate schematic în
dargestellt. figura 3.28a.

La frezarea în sens invers avansului, mişcarea


Beim Gegenlauffräsen sind die Drehrichtung des
de rotaţie a sculei şi mişcarea de avans a
Fräsers und die Vorschubrichtung des
semifabicatului se realizează în sensuri opuse.
Werkstückes entgegengerichtet. Der
Unghiul direcţiei mişcării de avans () are valori
Vorschubrichtungswinkel nimmt Werte zwischen
cuprinse între 0 şi 90. Aşchia se formează începând
0º ≤ φ≤ 90º an. Der Span wird am dünnen Ende
cu secţiunea minimă (grosimea teoretică a aşchiei în
angeschnitten (theoretische Spanungsdicke h=0).
momentul respectiv h=0). Aceasta determină o
Dies führt zu einem Gleiten der anschneidenden
alunecare a tăişurilor care intră în aşchiere şi la o
Schneide und zu einer Verfestigung im Werkstück.
ecruisare a materialului semifabricatului. Procesul de
Der Reibvorgang erzeugt Wärme und Verschleiß
frecare intensă determină producerea căldurii şi
am Fräser. Der Fräser versucht das Werkstück
uzarea sculei. Scula are tendinţa de a desprinde piesa
vom Maschinentisch abzuheben.
de pe masa maşinii.

Beim Gleichlauffräsen sind die Drehrichtung des La frezarea în sensul avansului direcţia de
Fräsers und die Vorschubrichtung des rotaţie a sculei şi direcţia de deplasare a
Werkstückes gleichgerichtet. Der semifabricatului sunt indentice. Unghiul direcţiei
Vorschubrichtungswinkel nimmt Werte mişcării de avans () are valori cuprinse între 90
zwischen 90º ≤ φ≤ 180º an. Die Zespanung şi 180. Aşchierea începe cu o secţiune maximă a
beginnt mit der maximalen Spanungsdicke, was aşchiei, ceea ce în cazul prelucrării materialelor
beim Bearbeiten härterer Oberflächen zum dure conduce la o uzare intensă a sculei. Tendinţa
erhöhten Fräserverschleiß führt. Die Ratterneigung de producere a vibraţiilor este mai redusă

73
ist geringer als beim Gegenlauffräsen. Das comparativ cu frezarea în sens invers avansului.
Gleichlauffräsen wird hauptsächlich zur Frezarea în sensul avansului se utilizează în
Bearbeitung dünner,leicht verformbarer special la prelucrarea semifabricatelor subţiri uşor
Werkstücke (kein Anheben) angewendet. Der deformabile. În acest caz trebuie eliminate jocurile
Vorschubantrieb muß bei diesem Fräsverfahren din lanţul cinematic al maşinii de frezat.
spielfrei sein.

Abb. 3.28a Werkzeug- und Werkstückbewegungen beim Umfangfräsen (nach DIN 6580): links - Gleichlauffräsen
(φ> 90), rechts - Gegenlauffräsen (φ< 90) / Mişcările la frezarea în sensul avansului şi în sens invers avansului
[SCH 18]

Beim Stirnfräsen erfolgt gleichzeitiges La frezarea frontală are loc simultan frezare în
Gegenlauf- und Gleichlauffräsen (sofern der sensul avansului şi în sens invers avansului
Fräser bederseits seiner Drehachse im Eingriff ist). (atâta timp cât se găsesc în aşchiere tăişuri de pe
Der Vorschubrichtungswinkel kann Werte ambele părţi ale frezei în raport cu axa de rotaţie).
zwischen 0º ≤ φ≤ 180º annehmen. (Abb. 3/28b) Unghiul direcţiei mişcării de avans () are valori
cuprinse între 0 şi 180.(Fig. 3/28b)

Die Maschinenbelastung ist gleichmäßiger als beim Solicitările maşinii-unelte sunt mai uniforme decât
Walzenfräsen, was zu einem ruhigen Lauf, cele de la frezarea cilindrică, ceea ce conduce la o
besserer Maßhaltigkeit (IT8 beim Wälzfräsen, IT6 desfăşurare mai cursivă a procesului, la o mai bună
beim Stirnfräsen), besserer Oberflächengüte und constanţă a preciziei de prelucrare (IT8 la frezarea
höherer Standzeit der Fräser führt. cilindrică, IT6 la frezarea frontală), o mai bună
calitate a suprafeţei prelucrate şi o mai bună
durabilitate a sculei.
vf – Vorschubgeschwindigkeit
ve – Wirkgeschwindigkeit
vc – Schnittgeschwindigkeit
 φ – Vorschubrichtungswinkel
η - Wirkrichtungsswinkel

Abb. 3.28b Stirnfräsen / Frezare frontală [SCH 18]

74
3.3.4 Fräswerkzeuge 3.3.4 Scule pentru frezare

Die Bezeichnungen der einzelnen Fräser enstehen Descrierea fiecărui tip de freză se realizează pe
aus verschidenen Kriterien, diese sind zum einen baza mai multor criterii, care se referă pe de o
die geometrische Form, die Art der Aufnahme parte la forma geometrică şi la modul de fixare
(Aufsteck- oder Schaftfräser) und zum anderen die (freze cu alezaj sau freze cu coadă), iar pe de altă
Ausführung der Schneiden (HSS-Fräser bzw. parte la modul de realizare al tăişurilor (freze
Fräser mit eingesetzten Schneidplatten). Folgende confecţionate în întregime din oţeluri rapide,
Tabellen gibt einen Überblick über die am respectiv freze cu plăcuţe din materiale dure). În
häufigsten verwendeten Fräser. tabelele următoare sunt enumerate cele mai
frecvent utilizate tipuri de freze.

Scule pentru frezare


Freze cu alezaj Freze cu coadă
Freze cilindrice Freze pentru prelucrări adânci
Freze cilindro-frontale Freze cu coadă
Freze disc Freze pentru canale T
Freze profilate Freze unghiulare
Freze cilindro-frontale

Abbildung 3.29 zeigt, dass grundsätzlich vier Figura 3.29 arată faptul că în principiu pot fi
verschiedene Fräswerkzeugtypen definiert werden definite patru tipuri diferite de scule de frezat. În
können. Demnach lassen sich die hauptsächlich consecință, sculele de frezat utilizate pot fi
angewendeten Fräswerkzeuge in Umfangs-, Stirn-, împărțite freze cilindrice, freze frontale, freze
Profil- und Formfräser unterteilen. profilate şi freze pentru prelucrare profile.

75
Abb. 3.29a Fräswerkzeuge und einige typische Anwendungen / Freze şi domenii de utilizare [WES 18]

76
Abb. 3.29b Fräswerkzeuge und einige typische Anwendungen / Freze şi domenii de utilizare [WES 10]

Außer den Fräswerkzeugen aus Schnell- Pe lângă frezele din oţel rapid, sunt folosite din ce
arbeitsstahl werden zunehmend Hartmetall- în ce mai mult cele din carburi metalice. De
werkzeuge angewendet. Zum Fräsen von asemenea, pentru frezarea materialelor turnate se
Gusswerkstoffen werden inzwischen auch utilizează frecvent freze cu plăcuţe amovibile din
Wendeschneidplatten aus weniger stoßempfind- amestec de materiale ceramice, mai puţin sensibile
lichen Mischkeramiksorten häufiger eingesetzt. la impact.

Bei der Bearbeitung von Nichteisenmetallen La prelucrarea metalelor neferoase, se pot utiliza
können Schneidplatten aus polykristallinem cu succes plăcuţe policristaline cu diamant. Cu
Diamant erfolgreich verwendet werden. toate acestea, plăcuţele policristaline din nitrură de
Schneidplatten aus polykristallinem Bornitrid bieten bor reprezintă o alternativă pentru procesarea
beim Fräsen von schwer zerspanbaren eficientă, din punct de vedere al costurilor, a
Eisenwerkstoffen aber eine wirtschaftliche materialelor cu aşchiabilitate redusă.
Fertigungsalternative.

Moderne Fräsmethoden Metode noi de frezare


Moderne 4 bis 5-achsige Maschinen Mașini de frezat in 4 sau 5 axe

Heute geht die Entwicklung der Maschinen in


În prezent mașinile unelte înregistrează o evolușie
unterschiedlichste Richtungen. Drehzentren haben
semnificativă. Centrele de prelucrare au
die Fähigkeit zum Fräsen durch angetriebene
posibilitatea de realizare atât a operațiilor de
Werkzeuge, ebenso lassen sich auf Bearbeitungs-
strunjire și frezare cu scule antrenate.
zentren Drehbearbeitungen durchführen. Mit den
Prin utilizarea aplicațiilor CAM este posibilă
CAM geht die Zunahme des Einsatzes von
implementarea echipamentelor în 5 axe
fünfachsigen Maschinen einher [www.sandwik.de].
[www.sandwik.de].
77
78
3.4 Hobeln und Stoßen 3.4 Rabotarea longitudinală şi
transversală

Hobeln und Stoßen ist Spanen mit wiederholter Rabotarea longitudinală şi transversală sunt
meist geradliniger Schnittbewegung und procese de prelucrare prin aşchiere cu mişcări
schrittweiser, senkrecht zur Schnittrichtung principale de aşchiere rectilinii-alternative repetate
liegender Vorschubbewegung. Hobel- und şi mişcări de avans intermitente perpendiculare pe
Stoßverfahren unterscheiden sich lediglich in der direcţia de aşchiere. Procesele de rabotare
Aufteilung von Schnitt- und Vorschubbewegung auf longitudinală şi transversală se deosebesc numai
Werkstück und Werkzeug. Beim Hobeln wird die prin mişcările principală şi de avans ale
Schnittbewegung vom Werkstück, beim Stoßen semifabricatului şi a sculei. La rabotarea
durch das Werkzeug ausgeführt. longitudinală, mişcarea principală este efectuată de
piesa de prelucrat, în timp ce la rabotarea
transversală de către sculă.

Große Fortschritte beim Fräsen bewirkten, dass Progresele mari în domeniul frezării au determinat
das Hobeln auf vielen Gebieten durch das Fräsen înlocuirea rabotării cu frezarea în cazul multor
ersetzt wurde. Die Anwendungsgebiete des Hobeln aplicaţii. Domeniile de aplicare ale rabotării
und Stoßens beschränken sich heute auf das longitudinale şi transversale se limitează în prezent
Herstellen von Werkstückflächen, die durch andere la producția de piese care sunt dificil sau imposibil
spanende Fertigungsverfahren nur schwer oder de fabricat prin alte procese de prelucrare.
nicht wirtschaftlich zu fertigen sind.
3.4.1 Procedee de rabotare longitudinală şi
3.4.1 Hobel- und Stoßverfahren transversală
Procedeele de rabotarea longitudinală şi
Hobel- und Stoßverfahren sind wegen der
gleichen Kinematik beim Zerspanvorgang in DIN transversală au fost incluse conform DIN 8589-4 în

8589-4 zusammengefasst worden, wie dies Abb. aceeaşi grupă datorită pentru cinematicii similare a

3.32 zeigt. proceselor, aşa cum se arată în figura 3.32.

Abb. 3.32 Einteilung der Hobel- und Stoßverfahren (nach DIN 8589-4) / Clasificarea procedeelor de rabotare
longitudinală şi transversală

Nach der Art der zu erzeugenden Flächen, În funcţie de tipul de suprafeţei prelucrate, al
kinematischen und werkzeugbezogenen cinematicii şi al sculelor utilizate se disting
Gesichtspunkten ergeben sich für das Hobeln und următoarele procedee de rabotare longitudinală

79
Stoßen: Plan-, Rund-, Schraub-, Wälz-, Profil und sau transversală: plană, rotundă, a filetelor, a
Formverfahren. Abbildung 3.33 zeigt die roţilor dinţate şi profilată. Figura 3.33 prezintă
Kinematik einiger wichtiger Hobel- bzw. cinematica unora dintre cele mai cunoscute
Stoßverfahren. procedee de rabotare.

Abb. 3.33 Plan-, Wälz-, Profil- und Formverfahren beim Hobeln und Stoßen / Rabotare plană, roţi dinţate, profilată
[WES 10]

3.4.2 Hobelwerkzeuge 3.4.2 Scule pentru rabotat

Die Werkzeuge entsprechen in ihrem Aufbau den Cuţitele de rabotat sunt similare celor utilizate la
Werkzeugen zum Drehen. Als Schneidstoffe strunjire. Materialele de scule folosite pentru
werden vorwiegend Schnellarbeitsstähle confecţionarea cuţitelor de rabotat sunt
verwendet. Infolge des unterbrochenen Schnittes preponderent oţelurile rapide. Din cauză că
bleibt die Anwendung von Hartmetallwerkzeugen aşchierea este discontinuă, utilizarea cuţitelor de
beim Hobeln und Stoßen auf die zähen rabotat din carburi metalice este limitată la
Anwendungsgruppen beschränkt. prelucrarea materialelor tenace.

Hobelwerkzeuge werden überwiegend zur Cuţitele de rabotat longitudinal sunt utilizate în


Bearbeitung von langen, schmalen Plan- und principal pentru prelucrarea suprafeţelor plane sau
Profilflächen eingesetzt. Ein typisches Beispiel ist profilate lungi şi înguste. Un exemplu tipic este
das Bearbeiten von Führungen an prelucrarea ghidajelor maşinilor-unelte, aşa cum se
Werkzeugmaschinen gemäß Abb. 3.34. arată în figura 3.34.

80
Abb. 3.34 Hobelwerkzeuge für typische Bearbeitungen: 1 Breitschlichthobelmeißel 2 Nutenhobelmeißel 3 gerader
Hobelmeißel 4 gerader Hobelmeißel / Scule de rabotat longitudinal pentru prelucrări tipice [WES 10]

3.5 Räumen 3.5 Broşarea

Räumen ist Spanen mit einem mehrzahningen Broşarea este procedeul de prelucrare prin
Werkzeug, dessen Schneidzähne hintereinander aşchiere realizat cu o sculă multităiş, ai cărei dinţi
liegen und jeweils um eine Spanungsdicke sunt pozitionaţi unul după altul, decalaţi pe înălţime
gestaffelt sind. Die Vorschubbewegung wird durch cu adâncimea de aşchiere. Mişcarea de avans este
die Staffelung h der Schneidzähne ersetzt. Die realizată prin supraînălţarea dinţilor h. Ultimii dinţi
letzten Zähne stellen das am Werkstück ai broşei au profilul dorit al piesei prelucrate.
gewünschte Profil her. Der Arbeitsvorgang ist nach Procesul de prelucrare este finalizat dintr-o singură
einem Durchlauf des Räumwerkzeuges beendet trecere a sculei de broşat, piesa fiind complet
und die Werkstückoberfläche fertig bearbeitet. prelucrată.

Typische Teile: Innenprofile, Außenplanflächen Piese tipice: profile interioare, suprafeţe plane
exterioare
Einsatzbereich: Mittel- bis Großserienfertigung
Domeniu de aplicare: producţia de serie mijlocie
şi serie mare

Räumwerkzeuge gestatten es, eine komplizierte Broşele se caracterizează printr-o geometrie


Fertigteilgeometrie meist in einem Durchgang zu complicată a părții active, ceea ce permite
erzeugen. Die dadurch gegenüber anderen prelucrarea dintr-o singură trecere. Durata prelucrării
Fertigungsverfahren wesentlich kürzeren este semnificativ mai scurtă comparativ cu alte
Schnittzeiten kennzeichnen das Räumen als procese de aşchiere, motiv pentru care broşarea se
typisches Fertigungsverfahren in der recomandă în cazul producției de masă.
Massenfertigung.
Vitezele de aşchiere specifice broşării se situează
Die mit Räumverfahren erreichbaren Schnitt- în general în domeniul vc=1m/min până la
geschwindigkeiten liegen i.Allg. im Bereich von vc=15m/min. În cazul broşării de mare viteză,
vc=1m/min bis vc=15m/min. viteza de aşchiere poate ajunge până la vc= 50
m/min.
Beim Hochgeschwindigkeitsräumen können heute
bereits Schnittgeschwindigkeiten bis zu vc = 50
m/min verwirklicht werden.

81
3.5.1 Räumverfahren 3.5.1 Procedee de broşare

Je nach Art der zu erzeugenden Werkstückfläche În funcţie de tipul suprafeţei prelucrate procesele
lässt sich das Räumen in Plan-, Rund-, Schraub-, de broşare pot fi clasificate în următoarele
Profil- und Formräumen unterteilen, wie aus Abb. categorii: broşare plană, broşare rotundă, broşare
3.36 hervorgeht. Weiterhin kann je nach Lage der filete şi broşare profilată (Fig. 3.36). După
zu bearbeitenden Werkstückflächen zwischen amplasarea suprafeţei prelucrate se disting
Außenräumen und Innenräumen unterschieden procedee de broşare exterioară şi broşare
werden. Das Außenräumen ist vorwiegend beim interioară. În principiu broşarea exterioară se referă
Plan- und Profilräumen gebräuchlich. la prelucrarea suprafeţelor plane şi a celor profilate.

Abb. 3.36 Einteilung der Räumverfahren (nach DIN 8589-5) / Clasificarea procedeelor de broşare

Das Profilräumen wird zum Herstellen von Broşarea profilată este utilizată pentru prelucrarea
komplizierten Innen- und Außenprofilen unor profile complexe interioare şi exterioare.
angewandt. Einige typische Profile für das Außen Câteva profile tipice pentru broşarea exterioară şi
und Innenräumen zeigt Abb. 3.37. interioară sunt prezentate în figura 3.37.

Abb. 3.37 Herstellbare Profile beim Außen- und Innenräumen / Broşare profile interioare sau exterioare [WES 10]
Beim Räumen von ebenen und kreiszylindrischen La broşarea suprafeţelor plane sau cilindrice sau a
Flächen oder Profilen entsprechend Abb. 3.38 suprafeţelor profilate, scula sau semifabricatul
führt das Werkzeug oder das Werkstück eine execută o mişcare liniară, aşa cum se arată în
geradlinige Schnittbewegung aus. figura 3.38.

82
Abb. 3.38 Plan-, Rund- und Profilräumverfahren / Procedee de broşare plană, cilindrică, profilată [WES 10]

Wenn der geradlinigen Schnittbewegung zusätzlich Dacă peste mişcarea de translaţie se suprapune o
eine Drehbewegung des Werkstücks oder mişcare de rotaţie a piesei sau a sculei, pot fi
Werkzeugs überlagert wird, lassen sich prelucrate suprafeţe elicoidale. Prelucrare unei
schraubenförmige Flächen fertigen. Das Erzeugen suprafeţe profilate complexe este posibilă printr-o
einer Formfläche ist mit einer gesteuerten, mişcare de aşchiere circulară controlată.
kreisförmigen Schnittbewegung möglich. Procedeele de broşare a suprafeţelor profilate se
Formräumverfahren sind das Schwenkräumen realizează fie fără deplasarea piesei sau cu rotirea
(ohne Werkstückbewegung) und das Drehräumen piesei.
(mit rotierender Werkstückbewegung).

3.5.2 Räumwerkzeuge 3.5.2 Scule de broşat

Innenräumwerkzeuge sind meist einteilig Sculele pentru broşarea interioară sunt de obicei
ausgeführt und werden bevorzugt aus concepute dintr-o singură bucată şi sunt de
Schnellarbeitsstahl hergestellt. Bei der Bearbeitung preferinţă produse din oţel rapid. În procesul de
von Grauguss werden auch mit prelucrare a fontei cenuşii, se folosesc şi broşe din
Hartmetallschneiden bestückte Räumwerkzeuge carburi metalice. În cazul în care se impune
eingesetzt. Bei größeren zu räumenden Volumen broşarea unor volume mai mari de material, este
kann der Zahnungsteil auch aus mehreren posibil ca zona cu dinţi a broşei poate fi realizată
auswechselbaren Räumbuchsen bestehen. din mai multe părţi interschimbabile.

Außenräumwerkzeuge sind besonders bei Sculele pentru broşarea exterioară sunt compuse
schwierigen Werkstückformen aus mehreren din mai multe secţiuni, în special în cazul unor
Zahnungsteilabschnitten zusammengesetzt. Sie semifabricate cu forme dificil de prelucrat. Prin
lassen sich dadurch leichter herstellen, urmare, acestea sunt mai uşor de realizat, finisat.
nachschleifen.

Den Aufbau eines Innenräumwerkzeugs zeigt Abb. Figura 3.39 prezintă construcţia unei scule broşat
3.39. Es besteht aus Schaft, Aufnahme, interior. Se compune din coadă, partea de fixare,
Zahnungsteil, Führungsstück und Endstück. Am partea dinţată şi partea de ghidare. Scula se
Schaft wird das Werkzeug eingespannt, damit es fixează pe coadă astfel încât să poată fi trasă prin

83
durch das Werkstück gezogen werden kann. Der piesa de prelucrat. Părţile de fixare şi dirijare au
Aufnahme- oder Einführungsteil hat die Aufgabe, sarcina de centrare a pieselor.
die Werkstücke zu zentrieren.

Abb. 3.39 Aufbau eines Innenräumwerkzeugs / Construcţia unei broşe pentru prelucrări interioare [GYE 91]

Die Zahnungslänge setzt sich aus Schrupp-, Lungimea pe care sunt amplasaţi dinţii are mai multe
Schlicht- und Reserveteil zusammen, die zone, fiind alcătuită din: zona dinţilor de degroşare,
nacheinander zum Eingriff kommen. Die zona dinţilor de finisare şi zona dinţilor de rezervă
Reservezahnung dient zur Kompensation der (calibrare), care sunt amplasate şi intră în aşchiere
durch Nachschleifen bewirkten Maßänderungen progresiv, una după alta. Zona dinţilor de rezervă
(Kalibrieren). Die Schneidengeometrie eines este utilizată pentru a compensa modificările
Räumwerkzeugs ist nach DIN 1416 in dimensionale cauzate de reascuţire (calibrarea).
Abhängigkeit von der Zahnteilung t festgelegt. Geometria broşelor este definită conform DIN 1416 în
Abbildung 3.40 zeigt hierzu Einzelheiten. funcţie de pasul dinţilor t. Figura 3.40 prezintă detalii
ale configurației unei broșe.

Abb. 3.40 Eingriffsverhältnisse und Schneidengeometrie beim Räumen (nach DIN 1416): α Freiwinkel, γ Spanwinkel,
c Spankammertiefe, e Zahnrücken, t Zahnteilung, R; r Spanflächenradien, hz Spanungsdicke je Zahn, lw
Spanungslänge / Aşchierea şi geometria tăişului la broşare [WES 10]

Das Spanraumvolumen der Spankammer ist so zu Volumul spaţiilor dintre dinţi trebuie să fie
bemessen, dass diese den Span während des dimensionat astfel încât să poată înmagazina
Schnitts aufnehmen kann. Die Größe der aşchiile în timpul prelucrării. Dimensiunea spaţiului

84
Spankammer ist abhängig von der Spanungsdicke dintre dinţi depinde de grosimea aşchiei hz, care la
hz, die beim Räumen dem Vorschub je Zahn fz broşare depinde de avansul pe dinte fz, lungimea
entspricht, der Spanungs- bzw. Werkstücklänge lw piesei de prelucrat lw şi numărul spaţiilor dintre dinţi
und der Spanraumzahl R. R.

Die Spanraumzahl ist werkstückstoffabhängig. Als Numărul de spaţii dintre dinţi depinde de materialul
vorteilhaft haben sich für die Spanraumzahl R beim semifabricatului. S-a stabilit că este eficient un
Räumen für spröde, bröckelndeWerkstückstoffe număr de 3-6 la prelucrarea pieselor din materiale
Werte von 3 bis 6 und für zähe, langspanende fragile şi valori de la 4 la 8 pentru piesele din
Werkstückstoffe, Werte von 4 bis 8 erwiesen. Die materiale tenace, care formează cu aşchii lungi.
Angaben beziehen sich auf das Profilräumen. Die Datele se referă la broşarea profilată. Valorile mai
unteren Werte gelten für das Schruppen, die mici corespund degroşării, iar cele superioare
oberen für das Schlichten. pentru finisare.

Die Zahnteilung t kann nach der empirischen Pasul dinţilor t poate fi determinat conform ecuaţiei
Gleichung ermittelt werden. empirice.

(3.11) (3.11)

Beim Schruppen und Schlichten ergeben sich Datorită volumului diferit de aşchii rezultate, rezultă
aufgrund der unterschiedlich anfallenden paşi diferiţi ai dinţilor de degroşare şi finisare.
Spanmengen auch variierende Zahnteilungen. Pentru a obţine forme favorabile ale aşchiilor
Damit für die jeweilige Bearbeitungsaufgabe pentru fiecare prelucrare, sunt prevăzute pe
günstige Spanformen zu erhalten sind, werden in muchiile aşchietoare ale fiecărui dinte canale de
die einzelnen Schneiden Spanbrechernuten rupere a aşchiilor.
eingebracht. Die Anordnung der
Amplasarea tăişurilor dinţilor succesivi este definită
aufeinanderfolgenden Schneiden bezeichnet man
prin supraînălţare. În conformitate cu DIN 1415, pot
als Zahnstaffelung. Nach DIN 1415 lassen sich
fi definite diferite tipuri de decalare, aşa cum se
verschiedene Staffelungsarten definieren, wie aus
arată în figura 3.41.
Abb. 3.41 hervorgeht.

Abb. 3.41 Staffelungsarten und Zerspanschemata beim Räumen (nach DIN 1415) / Divizarea adaosului de
prelucrare la broşare

85
Bei der Tiefenstaffelung dringen die Schneiden În cazul decalării pe adâncime, muchiile
senkrecht zu der zu fertigendenWerkstückfläche in aşchietoare pătrund în material perpendicular pe
ganzer Schneidenbreite in den Werkstückstoff ein suprafaţa piesei, pe întreaga lăţime a muchiei
und spanen diesen bei geringen Spanungsdicken ab. aşchietoare şi cu grosimi mici ale aşchiilor.

Bei der Seitenstaffelung dringen die Schneiden În cazul decalării laterale, muchiile aşchietoare
parallel (tangential) zu der zu fertigenden pătrund paralel (tangenţial) cu suprafaţa piesei în
Werkstückfläche in den Werkstückstoff ein und materialul şi se prelucrează o grosime mare a
spanen diesen streifenweise bei großer aşchiei.
Spanungsdicke ab.

3.6 Auswahl spanender Fertigungs- 3.6 Selectarea proceselor de prelucrare


verfahren
Selecţia proceselor de prelucrare este determinată
Die Auswahl von Fertigungsverfahren wird von den
de caracteristicile şi parametrii geometrici şi
geometrischen und technologischen Merkmalen
tehnologici ai unei suprafeţe. Un exemplu poate fi
und Kenngrößen einer Bearbeitungsaufgabe
cazul pieselor tip arbore, care reprezintă o parte
bestimmt. Exemplarisch seien diese für
considerabilă a spectrului pieselor de prelucrat
wellenförmige Bauteile betrachtet, die mit 75%
(aproximatv 75%). Această categorie de piese
einen erheblichen Anteil des Werkstückspektrums
este analizată printr-un exemplu din producţia de
darstellen, und anhand eines Beispiels aus der
serie.
Großserienfertigung beurteilt.

Ausgangspunkt sind zunächst die Un prim aspect vizează cerinţele referitoare la


werkstückseitigen Fertigungsanforderungen. piesele de prelucrat. Piesele tip arbore sunt
Wellenförmige Bauteile werden beschrieben durch descrise prin contur (piesă complexă), suprafeţele
die Werkstückkontur (Komplexteil), die zu componente ale piesei, dimensiunile
fertigenden Teilformelemente, die Abmessungen semifabricatului şi ale piesei finite şi caracteristicile
von Roh- und Fertigteil und den hieraus geometrice şi tehnologice derivate din acestea,
abgeleiteten geometrischen und technologischen precum şi toleranţe, caracteristicile de suprafaţă,
Kenngrößen sowie den formelementspezifischen materialul piesei şi proprietăţile materialelor
Toleranzen und Oberflächenmerkmalen, dem auxiliare necesare, Fig. 3.43.
Werkstückstoff und den verlangten
Stoffeigenschaften, Abb. 3.43.

86
Abb. 3.43 Auswahl spangebender Fertigungsverfahren abhängig von der Werkstückkontur, den Formelementen,
dem Zerspanvolumen und der Oberflächengüte / Alegerea proceselor de fabricaţie în funcţie de conturul piesei,
formă, volumul aşchiilor îndepărtat şi calitatea suprafeţelor [WES 10]

Technologische Merkmale, die die Auswahl Caracteristicile tehnologice care determină


spangebender Fertigungsverfahren bestimmen, alegerea proceselor de fabricaţie sunt: tipul
betreffen die Art des Rohteils, die realisierbaren semifabricatului, volumul de aşchii îndepărtat în
Zeitspanvolumina, die Spanbildung und unitatea de timp, formarea aşchiei şi forţele de
Zerspankräfte, den Verschleiß, die Temperatur, aşchiere, uzura sculei, temperatura, calitatea
Oberflächengüte und die Einhaltung vorgegebener suprafeţei şi respectarea preciziei dimensionale, de
Maß-, Form- und Lagegenauigkeiten, Abb. 3.44. formă şi de poziţie impuse, Fig. 3.44.

Die Einhaltung der verlangten Werkstückqualität Respectarea calităţii piesei şi siguranţa procesului
und die damit verbundene Prozess-Sicherheit ist este un criteriu decisiv pentru evaluarea proceselor
besonders für die Serienfertigung ein de prelucrare, în special pentru producţia de serie.
entscheidendes Beurteilungskriterium. So werden De exemplu, precizia dimensională şi de formă
beispielsweise beim messgesteuerten Drehen corespunzătoare claselor IT 8 la IT 7 sunt uşor la
kleinerer Werkstückdurchmesser Maß- und strunjirea diametrelor mici ale pieselor.
Formgenauigkeiten von IT 8 bis IT 7 problemlos
eingehalten.

Anhand eines typischen Bearbeitungsbeispiels aus Folosind un exemplu tipic de procesare din producţia
der Großserienfertigung für die Automobilindustrie de serie mare pentru industria de automobile, devine
wird deutlich, wie die Varianz von Werkstückkontur clar modul în care variaţia contururilor pieselor de
und die formelementbezogenen Konstruktions- prelucrat şi a caracteristicilor de proiectare legate de
merkmale wichtige geometrische und forma geometrică, determină parametrii geometrici şi
technologische Kenngrößen für die Verfahrens- tehnologici importanţi pentru selectarea proceselor de
auswahl bestimmen, Abb. 3.45. prelucrare, Fig.3.45.

87
So sind z. B. das Verhältnis der De exemplu, raportul adaosurilor de prelucrare min
Bearbeitungszugaben Z oder der Stabilitätsgrad λ şi max Z sau gradul de stabilitate λ sunt parametri
wichtige Kenngrößen, die die Auswahl von importanţi care influenţează alegerea proceselor de
Fertigungsverfahren beeinflussen. prelucrare.

Abb. 3.44 Technologiebezogene Auswahlkriterien beim Spanen wellenförmiger Teile, wie z. B. Zeitspanvolumen,
Spanbildung, Zerspankräfte sowie Oberflächengüte und Maß-, Form- und Lagegenauigkeit [SCH 18]

88
Abb. 3.45 Bearbeitungsbeispiel aus der Automobilindustrie: Einfluss der Werkstückkontur auf die
geometrischen und technologischen Kenngrößen / Exemplu de prelucrare din industria de automobile
[SCH 18]

Die Anforderungen an die Fertigung für diese Cerinţele de fabricaţie pentru procesarea acestui
Bearbeitungsaufgabe sind in Abb. 3.46 den reper sunt asociate elementelor sale geometrice
jeweiligen Formelementen zugeordnet. Neben der Figura 3.46. Pe lângă evaluarea proceselor de
Beurteilung anwendbarer Fertigungsverfahren fabricație aplicabile, analiza în funcţie de formă a
gestattet die formelementbezogene Analyse der cerinţelor de prelucrare permite o revizuire a
Fertigungsanforderungen eine Überprüfung von configuraţiei geometrice a superafeţelor în ceea ce
Gestaltungsbereichen hinsichtlich ihrer priveşte fiabilitatea lor în fabricaţie.
Fertigungsgerechtheit. De exemplu, suprafeţe profilate ca degajările sau
teşiturile, ar putea fi uniformizate sau chiar
Können z.B. Formelemente wie Einstiche oder
eliminate? Este posibil ca volumele de materiale
Fasen vereinheitlicht werden oder gar entfallen?
89
Können abzutrennende Zerspanvolumina durch care urmează să fie aşchiate să fie reduse prin
konstruktive Maßnahmen reduziert oder măsuri constructive sau cerințele privind precizia
Forderungen an die Werkstückgenauigkeit weiter pieselor de prelucrat pot fi diminuate sau
minimiert bzw. vereinheitlicht werden? uniformizate?

Abb. 3.46 Fertigungsanforderungen für verschiedene Formelemente, gemäß Beispiel in Abb. 3.45 [SCH
18]

In Weiterführung der auf das Formelement Procesele de fabricaţie cunoscute conform DIN
bezogenen Betrachtungsweise lassen sich alle 8580, care sunt adecvate pentru îndeplinirea
nach DIN 8580 bekannten Fertigungsverfahren, die cerințelor de fabricaţie geometrică și tehnologică,
geeignet sind, die geometrischen und pot fi reprezentate într-o matrice, așa cum se arată
technologischen Fertigungsanforderungen zu în figura 3.47.
erfüllen, in einer Verfahrensmatrix darstellen, wie
sie in Abb. 3.47 dargestellt ist.
Acesta matrice prezintă alternativele de procedee
Sie zeigt die Verfahrensalternativen, die in einer
care permit prelucrarea într-o primă estimare a
ersten Schätzung zusammenhängende
suprafeţelor profilate (complex de suprafeţe) şi
Konturbereiche (Formelementkomplexe) erstellen
necesită un număr minim de faze de prelucrare
können und eine minimale Anzahl von
pentru generarea întregului contur al piesei de
Fertigungsverfahren zum Erzeugen der gesamten
prelucrat.
Werkstückkontur benötigen.

90
Abb. 3.47 Verfahrensmatrix für die Abschätzung zusammenhängender Konturbereiche (Formelementkomplexe)
zwecks Minimierung der Anzahl von Fertigungsverfahren zum Erzeugen der gesamten Werkstückkontur. Im
vorliegenden Fall sind das die Fertigungsverfahren Formdrehen und Profilschleifen / Matricea proceselor [SCH 18]

Im vorliegenden Fall sind das die În cazul de față, acestea sunt procesul de strunjire
Fertigungsverfahren Formdrehen und profilată şi rectificare profilată prin copiere,
Profilschleifen, Abb.3.47. Für beide Fig.3.47. Pentru ambele alternative de proces, o
Verfahrensalternativen ließe sich nun eine feinere subclasificare mai exactă a fazelor de prelucrare ar
Unterteilung nach den die Produktivität putea fi bazată pe factorii ca: timpul
bestimmenden Faktoren Zeiten, Kosten, Qualität, (productivitatea), costurile, calitatea, siguranța
Prozess-Sicherheit sowie Umweltverträglichkeit procesului şi compatibilitatea cu mediul
optimierte Fertigungsfolge ermitteln. înconjurător.

91
KAPITEL 4. CAPITOLUL 4.
Spanen mit geometrisch Aşchierea cu scule cu muchii
unbestimmten Schneiden aşchietoare nedefinite

Die Bezeichnung „Spanen mit geometrisch Noţiunea de "aşchiere cu scule cu muchii


unbestimmten Schneiden“ soll darauf hinweisen, aşchietoare nedefinite" indică faptul că, pe de o
dass einerseits die Schneidengeometrie bei der parte, geometria muchiei aşchietoare nu poate fi
Herstellung der Werkzeuge nicht fest vorgegeben precizată la producerea sculelor şi, pe de altă
werden kann und andererseits die Werkzeuge parte, mai multe muchii aşchietoare se găsesc
mehrere Schneiden gleichzeitig zum Einsatz simultan în aşchiere.
bringen.

Die Anordnung der Schneiden und die für die Dispunerea tăişurilor şi unghiurile care definesc
Zerspanung wichtigen Winkel an den einzelnen geometria sculei nu sunt cunoscute pentru fiecare
Schneiden sind also nicht bekannt. muchie aşchietoare.

Als Schneidwerkstoff werden verschiedene Ca materialele de scule sunt utilizate diverse


Hartstoffe in Kornform mit Durchmessern im materiale dure sub formă de granule cu diametre
Bereich von 0,5 bis 350 µm eingesetzt. Diese sog. cuprinse între 0,5-350 µm. Aceste granule
Schneidkörner können je nach abrazive pot fi utilizate în formă compactă sau în
Bearbeitungsverfahren in gebundener oder loser stare liberă, în funcţie de procedeul de
Form eingesetzt werden. Zu den gebundenen prelucrare. Granulele abrazive în formp compactă
Werkzeugen gehören Schleifscheiben, includ discurile abrazive, benzi abrazive şi
Schleifbänder und Honsteine. baretele de honuire.

Die losen Schneidkörner werden beim Läppen Granulele abrazive în stare liberă sunt folosite sub
und Polieren als Suspension eingesetzt. formă de suspensii la procesele de lepuire şi
Untersuchungen der Topografie an Schleifscheiben lustruire. Studiile privind topografia corpurilor
und Honsteinen ergaben, dass der Großteil der abrazive şi a barelelor de honuit au arătat că
Schneidkörner vorwiegend negative Spanwinkel majoritatea granulelor abrazive au predominant
aufweist. unghiuri de degajare negative.

Aufgrund der geometrischen Ausbildung der Datorită configuraţiei geometrice a sculelor şi


Werkzeuge und der verwendeten Kinematik cinematicii folosite, patru mecanisme de lucru ale
ergeben sich vier Wirkprinzipien der granulelor abrazive se manifestă pe suprafaţa
Schneidkörner an der Werkstückoberfläche (Abb. piesei de prelucrat (Fig. 4.1). Mecanismul de
4.1). Das Wirkprinzip bestimmt die spätere acţiune determină textura ulterioară a suprafaţei
Oberflächentextur des Werkstücks. piesei.

Beim Schleifen werden die Schneiden auf einer fest La rectificare, muchiile aşchietoare sunt ghidate
vorgegebenen Bahn durch den Werkstoff geführt, prin material pe o traiectorie fixă predeterminată,
woraus sich geradlinig angeordnete Schnittspuren rezultând urme dispuse liniar. Muchiile
ergeben. Die Schneiden haben (auf ihre Bahnkurve aşchietoare (în raport cu traiectoria lor curbilinie)

92
bezogen) nur einen kurzen Kontakt mit dem Werkstoff au doar un contact scurt cu semifabricatul, iar în
und sind sonst nicht im Schnitteinsatz. rest nu se găsesc în aşchiere.
În situaţia în care granulele abrazive sunt
Sind die Schneiden ständig im Eingriff und werden
permanent în contact cu semifabricatul şi sunt
ebenso zielgerichtet geführt, dann wird von Honen
ghidate în aceeași direcţie,se vorbeşte despre
gesprochen.
procesul de honuire.

Abb. 4.1 Kinematisches Wirkprinzip und Oberflächenausbildung beim Schleifen, Honen, Läppen und Strahlspanen /
Mecanismul cinematic şi formarea suprafeţei la rectificare, honuire, lepuire şi prelucrare cu fascicul abraziv [WES 10]
Wegen des ständigen Anpressdrucks, der für die Datorită presiunii de contact constante, care este
Zerspanung eine wichtige Einflussgröße darstellt, un factor important de influenţă pentru prelucrare,
wird das Wirkprinzip als kraftgebunden bezeichnet. principiul de acţiune este descris ca fiind legat de
Aufgrund der zeitgleichen Überlagerung einer forţă. Datorită suprapunerii simultane a unei
rotatorischen und translatorischen Schnittbewegung mişcări de aşchiere rotative şi translaţionale a
der Schneidkörner entstehen sich kreuzende, granulelor abrazive, se formează urme
geradlinige Schnittspuren auf der intersectate drepte (striaţii), pe suprafaţa piesei
Werkstückoberfläche. de prelucrat.
Das Läppen zählt zu den raumgebundenen Lepuirea este un procedeu de aşchiere la care
Verfahren. Hier können sich die Schneidkörner granulele abrazive se pot deplasa liber între placa
zwischen der Andruckplatte und dem Werkstück de presiune şi piesa de prelucrat. Granulele
unter Druckbelastung beliebig bewegen. Die abrazive pot efectua o mişcare de rulare, tragere
Schneidkörner können eine rollende oder auch sau împingere.
ziehende bzw. schiebende Bewegung durchführen.

Die Druckquotienten und die Bewegung von Coeficienţii de presiune, mişcarea semifabricatului
Werkstück und Andruckplatte sowie die şi a plăcii de presiune, precum şi cuplul de
Werkstoffpaarung zwischen Werkstück, materiale piesă-placă de presiune- material
Andruckplatte und Schneidkorn entscheiden, wie abraziv determină predominant modul în care se
sich die Schneidkörner vorwiegend bewegen. Wenn deplasează granulele abrazive. Dacă predominant
es sich um eine vorwiegend rollende Bewegung der este realizată o mişcare de rulare granulelor
Schneidkörner handelt, entsteht eine matte abrazive, rezultă o suprafaţă mată cu urme foarte
Oberfläche mit sehr kleinen Eindrücken. vagi.

93
Neben der Zerspanung an der Oberfläche tritt dabei Pe lângă aşchiere, pe suprafaţa piesei se
auch eine Randzonenverfestigung am Werkstück produce şi o durificare a stratului superficial de
ein. Ein Läppprozess mit einer Korngröße kleiner 3 material. Un procedeu de lepuire, utilizand un
µm wird auch als Polieren bezeichnet. Der Begriff material abraziv cu o granulaţie mai mică de 3
Polieren ist nicht genormt. μm, este denumit lustruire. Procedeul de lustruire
nu este standardizat.
Zu den energiegebundenen Wirkprinzipien gehört Un procedeu care se bazează pe mecanismul de
das Strahlspanen, bei dem die Schneidkörner mit operare legat de trandferul de energie este
einer großen Geschwindigkeit auf die finisarea cu fascicul abraziv, în care granulele
Werkstückoberfläche geströmt werden. Dies ergibt abrazive sunt dirijate pe suprafața piesei de
eine ähnliche Oberflächenstruktur wie beim prelucrat cu o viteză mare. Acest lucru oferă o
Läppen, jedoch ist der Ebenheitsfehler erheblich structură de suprafaţă similară lepuirii, dar eroarea
größer. de planeitate este semnificativ mai mare.

3.1 Schleifen 3.3 Rectificarea


In vielen Anwendungsfällen ist Schleifen das letzte
În multe situaţii practice, rectificarea este ultimul
Bearbeitungsverfahren in der Prozesskette. In
proces din lanţul de procesare, prin care se
diesen Fällen wird durch das Schleifen die
obţine calitatea impusă piesei. Metodele de
Werkstückqualität am Werkstück erzeugt. Heutige
rectificare au în prezent o gamă largă de aplicații.
Schleifverfahren verfügen über eine große
Anwendungsbreite.
Es gibt kaum einen Werkstoff, der nicht durch Schleifen
Nu există aproape nici un material care nu poate fi
zu bearbeiten wäre. Während früher ausschließlich
prelucrat prin rectificare. Dacă în trecut doar
gehärtete Werkstoffe geschliffen wurden, so ist es
materialele dure puteau fi rectificate, acum este
heute auch möglich, weiche und lang spanende
posibilă şi prelucrarea materialelor moi şi ductile.
Werkstoffe zu bearbeiten. Das Schleifen besitzt
Rectificarea are avantaje faţă de alte procese de
fertigungstechnische Vorteile gegenüber anderen
prelucrare, atunci când sunt necesare o precizie
Fertigungsverfahren, wenn geometrische Genauigkeit
geometrică bună şi condiţii de suprafaţă
und feinste Oberflächenzustände (Rauheit,
(rugozitate, starea stratului superficial al
Randzonenzustand usw.) gefordert sind.
materialului etc.).
Der Werkstoff wird mit sehr hohen
Materialul este prelucrat cu viteze foarte mari.
Schnittgeschwindigkeiten zerspant. Der
Viteza de aşchiere pentru corpurile abrazive
Schnittgeschwindigkeitsbereich für die konventionellen
convenţionale este de aproximativ 20 - 80 m/s. Cu
Schleifscheiben umfasst 20 - 80 m/s. Mit hochharten
aşa-numitele corpuri abrazive foarte dure,
Schleifscheiben werden Schnittgeschwindigkeiten bis
rectificarea poate fi realizată cu viteze de aşchiere
etwa 300 m/s gefahren. Für die meisten
de până la aproximativ 300 m/s. Cu toate
Anwendungsfälle werden aber 200 m/s nicht
acestea, pentru cele mai multe aplicţii, viteza de
überschritten, weil sich keine nennenswerten
200 m/s nu este depăşită, deoarece nu sunt
fertigungstechnischen Vorteile mehr ergeben in Bezug
obţinute avantaje tehnologice semnificative în
auf den maschinellen Aufwand, der dafür erforderlich
ceea ce priveşte efortul mecanic necesar.
ist.

94
Der Energiebedarf ist beim Schleifen höher als bei Consumul de energie este mai mare în timpul
vielen anderen Zerspanprozessen. Dabei wird nur rectificării decât în cazul multor altor procese de
ein geringer Anteil der Schnittleistung für die prelucrare. Numai o mică parte din puterea de
Zerspanung eingesetzt, der Rest wird durch Reibung aşchiere este utilizată pentru prelucrare, restul
in Wärme umgewandelt. Aus diesem Grund ist für este transformat în căldură prin frecare. Din acest
das Schleifen eine effektive Kühlung der motiv, răcirea eficientă a zonei de contact este
Kontaktzone erforderlich. Bisherige Versuche zu necesară pentru rectificare. Încercările de
Alternativen, wie Minimalmengenschmierung oder implementare a rectificării cu ungere şi răcire
gar trocken schleifen, waren bisher nicht erfolgreich. minimală sau uscată s-au dovedit ineficiente.

Vom Prinzip ist es möglich, mit einer În principiu, este posibil să se realizeze rectificarea
Minimalmengenschmierung zu schleifen, dabei cu cantitate minimă de lubrifianţi, dar volumul de
bleibt aber das Zeitspanvolumen deutlich unter den aşchii îndepărtat în unitatea de timp rămâne în mod
bisher erreichten Werten, woraus eine clar sub valorile realizabile în condiţii normale, ceea
unwirtschaftliche Schleifbearbeitung resultiert. Ohne ce duce la realizarea ineficientă a prelucrării. Fără
wirkungsvolle Kühlung des Schleifprozesses răcirea eficientă în timpul procesului de rectificare
besteht die Gefahr, dass die Werkstücke thermisch există riscul ca semifabricatele să fie deteriorate.
geschädigt werden.

Die heutigen Schleifmaschinen erlauben in vielen În prezent maşinile de rectificat permit în multe
Fällen eine Komplettbearbeitung der Werkstücke in cazuri o prelucrare completă a pieselor dintr-o
einer Aufspannung, so dass Nebenzeiten reduziert prindere, astfel încât să se reducă timpii auxiliari de
und Umspannfehler vermieden werden können. prelucrare și să se evite erorile de fixare. Acest
Dies und die hohe Leistungsfähigkeit moderner aspect şi performanţele mari ale proceselor de
Schleifprozesse bei Erfüllung der rectificare moderne, atunci când cerințele de calitate
Qualitätsanforderungen führen zu einer hohen sunt îndeplinite, au ca rezultat o eficiență ridicată a
Wirtschaftlichkeit des Schleifens mit geringen rectificării, cu timpi de producție scurţi și o
Fertigungszeiten und einer hohen Ausbringung an productivitate ridicată.
Werkstücken.
Cu toate acestea, nu se recomandă începerea
Ohne die Schleifscheiben auf der Maschine zu
operaţiei de rectificare fără corectarea în prealabil
konditionieren sollte allerdings nicht mit dem Schleifen
a corpurilor abrazive. Pregătirea corpurilor
begonnen werden. Diese Vorbereitung der
abrazive asigură centrarea necesară, profilul şi
Schleifscheiben sorgt für den erforderlichen Rundlauf,
capacitatea de aşchiere a corpurilor abrazive. În
das Profil und die gewünschte Schnittfähigkeit der
funcție de sculele şi procedeul de rectificare
Schleifscheiben. Durch die Konditioniermöglichkeit auf selectate, trebuie să fie aleasă și metoda corectă.
der Maschine lässt sich die Profilveränderung durch Datorită posibilităţii de îndreptare pe maşina de
den Schleifscheibenverschleiß einfach korrigieren. rectificat, profilul modificat prin uzură al corpului
abraziv poate fi ușor corectat.
Abweichungen vom optimalen Schleifprozess werden Abaterile de la procesul optim de rectificare sunt
teilweise durch Sensoren oder Messverfahren detectate parţial de senzori sau prin metode de
erkannt, um frühzeitig reagieren zu können und măsurare, pentru a putea reacționa la timp şi
Ausschuss sowie Nacharbeit zu vermeiden. pentru a evita apariţia rebuturilor şi necesitatea
reprocesării pieselor.

95
4.1.1 Kinematik und Kennwerte des 4.1.1 Cinematica şi mărimile caracteristice
Schleifens ale rectificării

Die Schnittgeschwindigkeit ist eine Überlagerung Viteza de aşchiere rezultă printr-o suprapunere a
von Schleifscheiben-Umfangsgeschwindigkeit vitezei periferice a corpului abraziv şi a vitezei
und Vorschubgeschwindigkeit des Werkstücks. de avans a semifabricatului, scula şi
Dabei können das Schleifwerkzeug und das semifabricatul putând executa o mişcare de
Werkstück rotatorische und/oder translatorische rotație şi / sau translaţie.
Bewegungen durchführen.

Wenn es sich nicht um spezielle Verfahren, wie z.B. Cu excepţia unor procedee de rectificare speciale,
das Schnellhubschleifen handelt, dann ist die viteza periferică a discului abraziv este
Schleifscheiben-Umfangsgeschwindigkeit deutlich semnificativ mai mare decât viteza de avans a
größer als die Werkstückvorschub-geschwindigkeit, semifabricatului, astfel încât viteza de aşchiere vc
so dass die Schnittgeschwin-digkeit vc este în mod normal echivalentă cu viteza
normalerweise mit der Schleifscheiben- periferică a corpului abraziv vs:
Umfangsgeschwindigkeit vs gleich gesetzt wird:

(4.1)
(4.1)
unde ds = diametrul corpului abraziv
mit ds = Schleifscheibendurchmesser,
ns = Schleifscheibendrehzahl. ns = turaţia sculei.

Die Vorschubbewegung ist je nach Schleifverfahren Mişcarea de avans depinde de procedeul de


translatorisch (Planschleifen) oder eine Kombination rectificare, fiind transversală (la rectificarea plană)
aus translatorischer und rotatorischer Bewegung sau o combinaţie a mişcării de translaţie şi rotaţie
des Werkstücks oder des Werkzeugs (Innenrund- a semifabricatului sau a sculei (la rectificarea
oder Außenrundschleifen). Die Vorschubgeschwin- cilindrică interioară sau exterioară).
digkeit wird mit dem Index „f“ gekennzeichnet und Viteza de avans este dată de indicele "f" şi alte
erhält weitere Indizes, je nach indicatori suplimentari în funcţie de componenta
Bewegungskomponente (Tischvorschub- de mişcare (de exemplu, viteza de avans a mesei
geschwindigkeit vft, Werkstückgeschwindigkeit vfw vft, viteza piesei vfw sau viteza de avans radial vfr).
oder radiale Einstechgeschwindigkeit vfr).

Eine sehr wichtige Kenngröße zur Beurteilung des O caracteristică foarte importantă pentru

Schleifprozesses ist das Zeitspanvolumen QW: evaluarea procesului de rectificare este volumul
de aşchii îndepărtat în unitatea de timp Qw:
(4.2)
mit vft=Vorschubgeschwindigkeit, in (4.2)

Umfangsrichtung der Schleifscheibe wirkend, AD= cu vft=viteza de avans, acționând în direcția

Spanungsquerschnitt der Schleifscheibe. periferică a corpului abraziv, AD = secţiunea


transversală a aşchiei discului abraziv.
Für das Flachschleifen ist vft die
Tischvorschubgeschwindigkeit und für das Pentru rectificarea plană, viteza de avans a mesei

Rundschleifen die Umfangsgeschwindigkeit și pentru rectificarea rotundă a vitezei periferice a

desWerkstücks vw. Der Spanungsquerschnitt AD piesei de prelucrat vw. Secțiunea transversală a


96
errechnet sich aus der Zustelltiefe ae und der aşchiei AD se calculează în funcţie de adâncimea
Zustellbreite ap: de aşchiere ae și de lățimea de aşchiere ap:

(4.3) (4.3)
Volumul de aşchii îndepărtat în unitatea de timp
Häufig wird das Zeitspanvolumen auf 1 mm der
este adesea raportat la o lăţime de aşchiere de 1
Zustellbreite bezogen. Daraus ergibt sich das
mm. De aici rezultă volumul de aşchii specific Q'w:
sogenannte bezogene Zeitspanvolumen Q’w :

(4.4) (4.4)

Die Größe der Späne beim Schleifen kann Dimensiunea așchiilor rezultate în timpul
rechnerisch ermittelt werden. Es handelt sich dabei rectificării poate fi determinată prin calcul. Aceasta
natürlich nur um einen Mittelwert, der aber zur este, desigur, doar o valoare medie, folosită
Interpretation der Zerspanungsvorgänge pentru interpretarea proceselor de prelucrare.
herangezogen wird. Für keramische Werkstoffe darf Pentru materiale ceramice, de ex. grosimea
z.B. die äquivalente Spandicke einen echivalentă a aşchiei nu poate depăşi o valoare
werkstoffabhängigen kritischen Wert nicht critică dependentă de material.
überschreiten.
Grosimea echivalentă a aşchiei (numită şi
Die äquivalente Spandicke (auch der mittlerer
secţiunea medie a aşchiei) se calculează pornind
Spanquerschnitt genannt) berechnet sich aus dem
de la volumul specific de aşchii îndepărtat în
bezogenen Zeitspanvolumen und der
unitatea de timp și viteza de aşchiere:
Schnittgeschwindigkeit:

(4.5)
(4.5)

Je nach Schleifverfahren stellen sich unterschiedlich În funcție de procedeul de rectificare, lungimea de


große Kontaktlängen zwischen der Schleifscheibe contact dintre corpul abraziv şi semifabricat este
und dem Werkstück ein (Abb. 4.2). diferită (Fig. 4.2).

Abb. 4.2 Kontaktlängen beim Rund- und Planschleifen / Lungimile de contact la rectificarea cilindrică şi plană [SCH
18]

97
Je größer die Kontaktlänge und damit der Cu cât lungimea de contact este mai mare şi deci şi
Umschlingungswinkel ist, desto schlechter sind die unghiul de înfăşurare, cu atât sunt mai nefavorabile
Bedingungen für eine effiziente Kühlschmierstoff- condiţiile de acces eficient al lubrifiantului în zona
zufuhr und desto höher ist damit die Gefahr der de prelucrare şi cu atât este mai mare riscul
thermischen Überlastung des Werkstücks. Die suprasolicitării termice a semifabricatului.
Kontaktlänge lässt sich aus der Zustellung und dem Lungimea de contact poate fi calculată în funcţie de
äquivalenten Werkstückdurchmesser, der mit adâncimea de aşchiere şi diametrul echivalent al
folgender Näherungsgleichung berechnen: semifabricatului, care se calculează folosind
următoarea relaţie de aproximare:
𝑙𝑒𝑞 = √𝑎𝑒 . 𝑑𝑒𝑞 (4.6)
𝑙𝑒𝑞 = √𝑎𝑒 . 𝑑𝑒𝑞 (4.6)

Durch den äquivalenten Schleifscheiben- Prin intermediul diametrului echivalent al corpului


durchmesser deq lassen sich die Schleifverfahren abraziv deq, procedeele de rectificare pot fi
untereinander vergleichen und die Kontaktlänge für comparate, iar lungimea de contact poate fi ușor
die Verfahren leicht berechnen: calculată:

(4.7)
(4.7)
cu ds = diametrul corpului abraziv,
mit ds=Schleifscheibendurchmesser,
dw = diametrul semifabricatului.
dw=Werkstückdurchmesser.

Für das Außenrundschleifen ist (+) und für das Semnul (+) se utilizează pentru rectificarea
Innenrundschleifen das negative Vorzeichen (-) zu exterioară iar semnul (-) pentru rectificarea

verwenden. Für das Planschleifen ist der interioară. Pentru rectificarea plană, diametrul

äquivalente Schleifscheibendurchmesser gleich echivalent al corpului abraziv este egal cu

dem realen Schleifscheibendurchmesser. diametrul real al sculei.

Die Kontaktbogenlänge (Abb. 4.2) wird sehr stark Lungimea arcului de contact (Fig. 4.2) este foarte

durch die Krümmungsquotienten der Schleifscheibe influenţată de coeficienţii de curbură ai corpului

und des Werkstücks beeinflusst und ist für das abraziv şi ai piesei, având cea mai mică valoare

Außenrundschleifen am kleinsten, nimmt über dem pentru rectificarea exterioară, creşte la rectificarea

Planschleifen zu und erreicht für das plană şi atinge cea mai mare valoare pentru

Innrundschleifen den größten Wert. rectificarea interioară.

Die Schneidkörner nehmen bei der Herstellung der La fabricarea corpurilor abrazive, granulele
Schleifwerkzeuge eine beliebige Position in der abrazive au poziții oarecare în liant. Cu toate
Bindung ein. Dennoch ist davon auszugehen, dass acestea, se presupune că unghiurile de degajare
die Spanwinkel vorwiegend negativ sind. Die sunt predominant negative. Adâncimea de
Eindringtiefe des Schneidkorns beträgt abhängig penetrare a granulelor abrazive este de doar
von der Körnung (je nach Einstellparameter) nur câteva zecimi de micrometru, în funcţie de
einige zehntel Mikrometer (Abb. 4.3). granulaţie (Fig. 4.3).
Din cauza acţiunii forţelor de prelucrare, aşchierea
Aufgrund der Wirkkräfte ergibt sich zu Beginn des
începe cu o deformare elastică a suprafeţei
Schnittvorgangs eine elastische Verformung an der
semifabricatului, care apoi se transformă într-o
Werkstückoberfläche, die sich dann zu einer

98
plastischen Umformung mit Grataufwürfen wandelt. deformaţie plastică. De la o anumită grosime
Ab einer bestimmten Grenzspandicke werden die limită, rezistenţa materialului este depăşită şi
Festigkeitswerte im Werkstoff überschritten und es apare forfecarea materialului, însoţită de
kommt zum sogenannten Scheren desWerkstoffs formarea aşchiei.
mit der Ausbildung eines Spans.

In Abb. 4.3 wird nur das Schneidkorn gezeigt, so În figura 4.3 este prezentată doar o singură
dass der Einfluss der Bindung hier nicht deutlich granulă abrazivă, neglijându-se astfel influența
hervortritt. Die Körner sind etwa 2/3 ihres liantului. Pe aproximativ 2/3 din diametrul lor,
Durchmessers tief in der Bindung gefasst, so dass granulele se găsesc în liant, astfel că în timpul
auch ein Kontakt zwischen Bindung und Werkstück prelucrării se produce şi un contact între liant şi
entsteht, der zu der schon erwähnten Reibung beim semifabricat, ceea ce conduce la frecarea intensă
Schleifen führt. deja menţionată.

Abb. 4.3 Spanbildung beim Schleifen (nach König) / Formarea aşchiei la rectificare [WES 10]

Die Schneidkörner befinden sich nicht alle auf Granulele abrazive nu sunt amplasate toate pe
demselben Flugkreis zur Drehachse der aceeaşi traiectorie circulară în raport cu axa de
Schleifscheibe, so dass aufgrund der rotaţie a sculei, astfel încât datorită topografiei
Schleifscheibentopografie ganz unterschiedliche corpului abraziv sunt disponibile poziții de
Schneidenpositionen vorliegen (Abb. 4.4). Jedes aşchiere foarte diferite (Figura 4.4). Fiecare
einzelne Schneidkorn wird nun auf der Schnittbahn granulă abrazivă este ghidată individual de-a
durch den Werkstoff geführt und zerspant lungul traseului de aşchiere prin material şi
unterschiedlich bezüglich der Schnitttiefe und der aşchiază diferit în funcţie de adâncimea şi lăţimea
Schnittbreite. de aşchiere.

99
Abb. 4.4 Prinzipielle Schleifscheibentopografie (nach Saljé) / Topografia discurilor abrazive [WES 10]

Dies führt je nach Belastung zu unterschiedlichen În funcţie de solicitările care apar, se produc
Verschleißmechanismen, wie der diferite mecanisme de uzură, cum ar fi aplatizarea
Schneidkornabflachung, der Schneidkorn- granulelor abrazive, fragmentarea sau ruperea
splitterung und dem Schneidkorn-ausbruch. Die acestora. Topografia discului de rectificare se
Schleifscheibentopografie ändert sich ständig und schimbă în mod constant, astfel încât rugozitatea
somit unterliegt auch die erzeugte piesei este se mofidică în timpul procesului.
Werkstückrautiefe einer zeitlichen Veränderung.

4.1.2 Aufbau der Schleifwerkzeuge 4.1.2 Construcţia corpurilor abrazive

Die Schleifscheiben können je nach Schneidkorn in În funcţie de tipul granulelor abrazive din care sunt
konventionelle und hochharte Schleifscheiben realizate, corpurile abrazive pot fi clasificare în
eingeteilt werden. Zu den konventionellen convenţionale şi foarte dure. Corpurile abrazive
Schneidkörnern zählen verschiedene Arten von convenţionale includ diverse tipuri de corindon şi
Elektrokorund und Siliziumkarbid. Als hochharte carbură de siliciu. Diamantele naturale şi
Schneidstoffe werden natürliche und sintetice şi nitrura cubică cristalină de bor (CBN)
synthetische Diamanten und kubisch kristallines definesc sculele de rectificare cu duritate ridicată.
Bornitrid (CBN) bezeichnet.

Der konventionelle Schleifscheibenaufbau Din punct de vedere al conţinutului, corpurile


besteht aus einem Dreistoffsystem: dem abrazive convenționale constau din trei
Schneidkorn, der Bindung und den Poren. Die elemente: material abraziv, liant şi pori.
Schneidkörner müssen von ihren Granulele abrazive prin caracterisiticile lor
Werkstoffkennwerten (Härte und Zähigkeit) in der (duritate şi tenacitate) trebuie să poată prelucra
Lage sein, den Werkstückstoff zu zerspanen. Die semifabricatul. Liantul are sarcina de a susţine şi
Bindung hat die Aufgabe, die Schneidkörner zu de a menţine coeziunea granulelor abrazive. Porii
halten und zu stützen. Die Poren sollen die au rolul de a prelua așchiile rezultate, să le
Schleifspäne aufnehmen und aus der Kontaktzone îndepărteze din zona de contact şi să transporte
heraus transportieren sowie den Kühlschmierstoff in lichidul de răcire în zona de aşchiere.
die Kontaktzone hinein befördern.

Die hochharten Schleifscheiben besitzen einen Sculele abrazive cu duritate mare au bază din
Grundkörper aus Keramik, Kunstharz oder răşină, ceramică sau metal, pe care se lipesc
Metall, auf dem Schleifsegmente mit CBN oder segmente de rectificare din CBN sau diamant.
Diamant aufgeklebt werden. Die Segmente mit Segmentele din materiale ceramice au pori; lianţii

100
keramischer Bindung verfügen über Poren; die din răşini sintetice nu au pori şi, prin urmare,
Kunstharzbindungen besitzen keine Poren und trebuie ascuţite înainte de rectificare. Lianţii
müssen daher vor dem Schleifeinsatz geschärft galvanici constau doar dintr-un singur strat de
werden. Die galvanischen Bindungen halten nur granule abrazive, acest tip de scule putând fi
eine einzige Schneidkornlage und lassen sich nur corectat doar în anumite limite.
begrenzt konditionieren.
Corpurile abrazive convenţionale funcţionează
Konventionelle Schleifscheiben arbeiten teilweise im
parţial în aşa-numita zonă de autoascuțire, în
sog. Selbstschärfbereich, bei dem die Körner
care în mod continuu granulele sunt fisurate sau
kontinuierlich splittern oder ausbrechen, um ihr
rupte pentru ca scula să-şi menţină capacitatea de
Schneidvermögen beizubehalten. Für die
aşchiere. Acest lucru este evitat pentru corpurile
hochharten Schleifscheiben wird dies vermieden,
abrazive dure, deoarece costurile acestor
weil die Schneidkornkosten deutlich höher sind.
materiale abrazive sunt semnificativ mai mari.

 Schneidstoffe und Bindung  Materiale abrazive şi lianţi

Die heute vorwiegend eingesetzten Schneidstoffe Materialele abrazive utilizate în prezent sunt
sind Edelkorund (Elektrokorund), Siliziumkarbid, corindon (alumină topită), carbură de siliciu, nitrură
kubisches Bornitrid (CBN) sowie synthetischer und cubică de bor (CBN), precum şi diamante sintetice şi
natürlicher Diamant. Dabei ist der Diamant der naturale. Diamantul este cel mai dur material urmat
härteste Schneidstoff, gefolgt von CBN, Silizumkarbid de CBN, carbura de siliciu, iar corindonul este cel
und Edelkorund als weichster dieser Schneidstoffe. mai moale dintre aceste materiale.

Der Elektrokorund wird mit zunehmendem Electrocorindonul este desemnat cu o puritate


Reinheitsgehalt als Normalkorund, und Edelkorund mai mare ca corindonul standard şi corindonul
(weiß oder rosa) bezeichnet. nobil (alb sau roz).

Das Siliziumkarbid ist härter und scharfkantiger als Carbura de siliciu este mai dură şi cu muchii mai
Korund und wird für die Hartmetall-, Keramik- und ascuţite decât corindonul, fiind utilizată pentru
Glasbearbeitung eingesetzt. prelucrarea metalelor dure, materialelor ceramice
şi a sticlei.
Das kubisch kristalline Bornitrid (CBN) wird trotz
seines höheren Preises insbesondere beim În ciuda preţului său superior, nitrura cubică
Hochgeschwindigkeitsschleifen mehr und mehr cristalină de bor (CBN) este folosită din ce în ce
eingesetzt. Es ist zwar nicht so hart wie Diamant, mai mult la rectificarea rapidă. Deşi nu este la fel
jedoch lassen sich mit CBN nahezu alle Werkstoffe de dură ca diamantul, aproape toate materialele
problemlos schleifen. Die einzige Ausnahme bilden pot fi ușor rectificate cu CBN. Singura excepție
die Nickel-, Titan- und Kobaltbasislegierungen sunt aliajele de Ni, Ti şi Co, datorită uzurii
wegen des hohen abrasiven Verschleißes der abrazive intense a granulelor.
Körner.
Diamantschneidkörner eignen sich hervorragend Granulele abrazive din diamant sunt ideale
für die Schleifbearbeitung von nichteisenhaltigen pentru rectificarea materialelor neferoase. Datorită
Werkstoffen. Aufgrund der hohen chemischen afinităţii chimice ridicate a carbonului cu fierul din
Affinität des Kohlenstoffs zum Eisen in oţeluri, se produce o uzură chimică puternică. Ar
Stahlwerkstoffen kommt es zu einem starken trebui să fie luată în considerare şi reducerea

101
chemischen Verschleiß. Dazu ist noch der starke accentuată a durităţii la temperaturi de cca.
Rückgang der Härte ab Temperaturen von ca. 800C. Domeniile tipice de aplicare pentru
800C zu berücksichtigen. Typische Einsatzgebiete granulele abrazive din diamant sunt rectificarea
für Diamantschneidkörner sind Schleifaufgaben an pieselor din roci, ceramică, sticlă, precum şi
Gestein, Keramik, Glas sowie speziellen materiale plastice speciale şi aliaje de aluminiu.
Kunststoffen und Aluminiumlegierungen.

Die Bindungen stellen das Gerüst des Schleifkörpers Lianţii reprezintă elementul structural de bază al
dar. Sie halten die Schneidkörner in Position und corpurilor de rectificat. Ei menţin granulele în
stellen je nach Bindungstyp mehr oder weniger Poren corpul abraziv şi creează mai mulţi sau mai puțini
zum Kühlschmierstoff- und Spänetransport zur pori pentru transportul lichidului de aşchiere şi al
Verfügung. Es wird in anorganische und organische aşchiilor. Se diferenţiază lianţi organici şi
Bindungen unterteilt. anorganici.

Zu den anorganischen Bindungen zählen die Lianţii anorganici includ materialele ceramice şi
keramische und die metallische Bindung. metalele. Răşinile sintetice şi cauciucul sunt
Kunstharz und Gummibindungen sind typische reprezentanţi tipici ai lianţilor organici.
Vertreter organischer Bindungen.
Componentele lianţilor ceramici sunt argila,
Bestandteile keramischer Bindungen sind Ton,
caolinul şi cuarţul. Discurile abrazive cu liant
Kaolin und Quarz. Schleifscheiben mit keramischer
ceramic sunt fragile.
Bindung sind spröde.

Metallische Bindungen sind entweder gesintert Lianţii metalici sunt obtinuţi fie prin sinterizare
und bestehen aus Bronze, Stahl oder Hartmetall (bronz, oțel sau metale dure), fie printr-un proces
oder sie können auch durch einen galvanischen de depunere galvanică. Corpurile abrazive cu
Abscheidungsprozess aufgebracht werden. lianţi metalici pot fi corectate greu şi de multe ori
Metallische Bindungen lassen sich schwerer trebuie să fie suplimentar ascuţite după realizarea
konditionieren und müssen nach der Herstellung profilului.
des Profils oft noch geschärft werden.
Lianţii din cauciuc, realizaţi din cauciuc sintetic,
Gummibindungen aus synthetischem Kautschuk
sunt mai convenabili decât lianţii din răşină, dar nu
sind nachgiebiger als Kunstharzbindungen, jedoch
trebuie expuşi la temperaturi de rectificare
dürfen sie nicht zu hohen Schleiftemperaturen
ridicate. Prin urmare, corpurile abrazive cu lianţi
ausgesetzt werden. Sie werden deshalb für
din cauciuc sunt utilizate pentru rectificarea de
Schlichtschleifen eingesetzt.
finisare.

102
Abb. 4.5 Schleifscheibenspezifikation nach DIN ISO 525 für konventionelle Schleifscheiben / Specificaţii tehnice
pentru corpurile abrazive convenţionale [TOE 11]

Aus der Bezeichnung können die Abmessungen, Din codul de descriere al corpurilor abrazive
die Schneidkornart, die Härte, das Gefüge, die rezultă dimensiunile, tipul granulelor abrazive,
Bindungsart und die zulässige duritatea, structura, tipul liantului şi viteza
Umfangsgeschwindigkeit entnommen werden. Die periferică admisă. Descrierea generică este
grundsätzlichen Bezeichnungen sind im Abb. 4.5 prezentată în figura 4.5.
zusammengestellt.

Die Kennzeichnung für hochharte Schleifscheiben Marcajul pentru corpurile abrazive dure diferă în
unterscheidet sich in einigen Punkten von der unele privinţe față de corpurile abrazive
konventioneller Schleifscheiben, Abb. 4.6. convenţionale, Fig. 4.6.

103
Abb. 4.6 Schleifscheibenspezifikation nach DIN ISO 6104 für hochharte CBN- und Diamantschleifscheiben /
Specificaţii tehnice ale corpurilor abrazive dure [TOE 11]

 Schleifscheibenverschleiß  Uzura corpurilor abrazive


Topografia corpurilor abrazive se modifică din
Die Schleifscheibentopografie verändert sich durch
cauza solicitărilor care apar în timpul rectificării.
die Beanspruchung beim Schleifen. Dabei sind die
Condiţiile de prelucrare, cum ar fi volumul de
Einstellbedingungen wie das Zeitspanvolumen,
aşchii îndepărtat în unitatea de timp, viteza de
die Schnittgeschwindigkeit, die Zustelltiefe und
aşchiere, adâncimea de aşchiere şi avansul, sunt
der Vorschub maßgeblich für den späteren
decisive pentru uzura ulterioară sculei.
Schleifscheibenverschleiß.
În general, uzura copurilor abrazive creşte odată
Generell nimmt der Schleifscheibenverschleiß mit
cu volumul de aşchii. Este important să se
höherem Zeitspanungsvolumen zu. Es ist wichtig,
selecteze condiţiile de corectare a sculelor, astfel
die Konditionierbedingungen so zu wählen, dass die
încât timpul de rodaj să fie cât mai scurt şi să se
Einschleifzeit möglichst gering ist und somit die
obţină rugozitatea dorită încă de la prima piesă
richtige Rautiefe gleich beim ersten Werkstück
prelucrată. Pentru fiecare prelucrare este specifică
erzielt wird. Zu jeder Schleifbelastung passt eine
o anumită topografie a corpului abraziv, care se
Wirktopografie der Schleifscheibe, die sich über
reface după un anumit interval de timp.
einen langen Zeitraum immer wieder regeneriert.

104
Diesen Zustand nennt man Selbstschärfeffekt. Für Acest fenomen se numește efect de auto-
einfache Profilgeometrien ist dieser Zustand ascuţire. Pentru geometrii simple ale profilului
erwünscht. Beim Profilschleifen kann jedoch sehr aceasta stare este de dorit. Cu toate acestea, o
schnell ein Formfehler entstehen, weshalb dort der eroare de formă poate apărea foarte repede în
Selbstschärfeffekt gering gehalten werden muss. timpul rectificării profilelor, motiv pentru care
efectul de auto-ascuţire trebuie menţinut la un
nivel scăzut în aceste situaţii.
Generell wird bei Schleifscheiben zwischen Makro- În general la discurile abrazive, se face distincţie
und Mikroverschleiß unterschieden. Der între macro şi micro uzură. Macro-uzura include
Makroverschleiß beinhaltet den Radialverschleiß uzura radială şi uzura muchiilor care influenţează
und den Kantenverschleiß und damit die Form precizia de formă şi a profilului discului abraziv.
und Profilgenauigkeit der Schleifscheibe. Macro-uzura corpului abraziv conduce deci la
Makroverschleiß der Schleifscheibe führt also zu erori de profil şi la abateri dimensionale ale
Profilfehlern und Maßabweichungen am Werkstück piesei, precum şi la abateri de circularilate ale
und Rundlaufabweichungen an der Schleifscheibe sculei (Fig. 4.8).
(Abb. 4.8).

Abb. 4.8 Makroverschleiß der Schleifscheibe / Macro uzura discurilor abrazive (CIRP Keynote STC-G 2011)

Neben dem Makroverschleiß unterliegt die Pe lângă macro uzură, scula este de asemenea
Schleifscheibe auch einem Mikroverschleiß, der supusă unei micro uzuri, ceea ce afectează
sich auf die Schnittfähigkeit der Schleifscheibe capacitatea de aşchiere a corpului abraziv. Se
auswirkt. Es werden vier Mikroverschleißmecha- disting patru mecanisme de producere a micro-
nismen unterschieden, zwei Mechanismen des uzurii, două mecanisme de uzură a granulelor
Kornverschleißes und zwei des Bindungs- abrazive şi două de uzură a lianţilor. Uzura
verschleißes. Kornverschleiß tritt aufgrund der granulelor abrazive se datorează fricţiunii dintre
Reibung zwischen Korn und Werkstück im acestea şi semifabricat în timpul procesului de
Schleifprozess auf. Je nach Kornspezifikation und rectificare. În funcţie de caracteristicile granulelor
Prozessparametern überwiegt der abrasive şi de parametrii de proces, uzura abrazivă,
Verschleiß, der durch Mikrobrüche im Korn und einer caracterizată prin micro-fisuri ale grăunţilor
daraus resultierenden Kornanflachung charakterisiert abrazivi şi aplatizarea muchiilor acestora sau
ist oder Makrobrüche, durch die neue Schneidkanten macro-fracturi, care au ca rezultat muchii
entstehen (Abb. 4.9). aşchietoare noi (Fig. 4.9)

105
Abb. 4.9 Mikroverschleißmechanismen / Mecanisme de producere a uzurii corpurilor abrazive (CIRP Keynote STC-
G 2011)
Alle Verschleißmechanismen treten im Prozess Toate mecanismele de uzură apar simultan în
parallel auf. Daher sollten Schleifscheibe und proces. Prin urmare, corpul abraziv şi parametrii
Prozessparameter so ausgewählt werden, dass der de proces trebuie selectați astfel încât uzura să fie
Verschleiß möglichst minimiert wird. Insbesondere minimizată cât mai mult posibil. În special în
bei Anwendungen, die eine sehr hohe aplicaţiile care necesită o precizie foarte bună a
Profilgenauigkeit erfordern, sollen härtere profilului, trebuie utilizate discuri abrazive are au o
Schleifscheiben verwendet werden, die eine höhere rezistenţă mai mare la uzură.
Verschleißbeständigkeit aufweisen.
Das Verschleißverhalten der Schleifscheiben wird Comportamentul la uzură al sculelor abrazive
über den Verschleißquotienten G, der sich aus este definit de raţia G, care este determinată de
zerspantem Werkstückvolumen Vw und raportul dintre volumul de material aşchiat de pe
Schleifscheibenverschleißvolumen Vs zusammen- semifabricat Vw şi volumul de material pierdut de
setzt, definiert: pe sculă Vs:

(4.9)
(4.9)

Der Verschleißquotient liegt im Bereich von G= 20– Raţia G se situează în intervalul G = 20-60 pentru

60 bei Edelkorund und Siliziumkarbid und bei über corindon şi carbura de siliciu şi peste 500 pentru

500 für hochharte Schleifscheiben. corpurile abrazive dure.

 Konditionieren von Schleifwerkzeugen  Corecţia corpurilor abrazive

Die Aufgabe des Konditionierens ist, dem Corecţia corpurilor abrazive are drept scop
Schleifwerkzeug die für das Schleifen erforderliche asigurarea profilului sculei şi a proprietăţilor
Profilgenauigkeit und Schnittfähigkeit aşchietoare ale acesteia. Procesul are două
wiederzugeben. Es wird unterteilt in Abrichten und etape: îndreptare şi curăţare. Îndreptarea
Reinigen der Schleifscheibe. Das Abrichten include atât profilarea cât şi ascuţirea corpului
umfasst sowohl das Profilieren, als auch das abraziv. Profilarea implică producerea
Schärfen der Schleifscheibe. Das Profilieren macrogeometriei şi a profilului sculei în direcție
beinhaltet die Herstellung der Makrogeometrie und axială şi radială.
des Profils in axialer und radialer Richtung.
Neben Formfehlern wird so auch der rundlauffehler
reduziert. Schärfen ist erforderlich, um die Pe lângă erorile de formă se reduce şi bătaia
Mikrogeometrie der Schleifscheibe an den Prozess
106
anzupassen. Dies erfolgt, indem die Bindung radială a sculei abrazive. Ascuţirea este necesară
zurückgesetzt wird, so dass verschlissene Körner pentru a se asigura microgeometria corpului
entfernt und neue Schneidkanten freigelegt werden. abraziv corespunzătoare procesului. Acest lucru
Die Reinigung der Schleifscheibe hat die Aufgabe, se face, astfel încât granulele abrazive uzate să
Zusetzungen der Schleifscheibe durch Späne zu fie îndepărtate şi muchii aschietoare noi să intre în
entfernen, ohne die Bindung und die Schneidkörner aşchiere. Curățarea corpului abraziv are rolul de
zu beeinflussen (Abb. 4.10, Abb. 4.11). a înlătura aşchiile impregnate pe sculă, fără a
afecta liantul şi granulele abrazive (Fig. 4.10, Fig.
4.11).

Abb. 4.10 Konditionieren / Corecţia corpurilor abrasive (CIRP Keynote STC-G 2011)

Abb. 4.11 Kinematik häufig eingesetzter Abrichtverfahren / Cinematica proceselor de corecţie a corpurilor abrazive
[WES 10]

Bei den stehenden Abrichtwerkzeugen werden Ca instrumente pentru corectarea corpurilor


Einkornabrichter, Abrichtplatten und abrazive se utilizează: vârfuri sau plăcuţe de
Vielkornabrichter unterschieden (Abb. 4.12). diamant (Fig.4.12).

107
Abb. 4.12 Übersicht stehender Abrichtwerkzeuge (1 Abrichtrad, 2 Abrichtrolle, 3 Abrichtigel, 4 Abrichtplatte) /
Instrumente pentru corectarea corpurilor abrazive [Weinz GmbH & Co]

 Schleiftemperatur und Kühlung  Temperatura de rectificare şi răcirea

Beim Schleifen tritt ein hoher Anteil an Reibung


În timpul rectificării, se produce o frecare intensă
zwischen den Körnern und dem Werkstück, der
între granule şi piesă, liant şi piesă, precum și
Bindung und dem Werkstück sowie innere Reibung
frecare internă în semifabricat. Prin urmare, până la
im Werkstück auf. Daher werden bis zu 90% der
90% din puterea necesară pentru rectificare Pc este
Leistung Pc, die für das Schleifen benötigt werden,
transformată în căldură. O mare parte din această
in Wärme umgewandelt. Ein großer Teil dieser
energie este acumulată în piesă şi poate duce la
Energie fließt in das Werkstück und kann so zu
modificări structurale şi deteriorări termice. Prin
Gefügeumwandlungen und thermischen
urmare, cea mai mare parte din căldură ar trebui să
Schädigungen führen. Daher sollte ein möglichst
fie disipată prin intermediul lichidelor de aşchiere sau
hoher Anteil der Wärme über den Kühlschmierstoff
să fie preluată de aşchii.
und die Späne abgeführt werden.

Insbesondere beim Tiefschleifen mit hohen În special la rectificarea dintr-o singură trecere,
Zustellungen besteht die Gefahr der thermischen când adâncimea de aşchiere este mare, există
Schädigung. Wird mit identischem bezogenen pericolul de deteriorare termică. Dacă acelaşi
Zeitspanvolumen im Pendelschliff mit geringen volum de material se îndepărtează prin rectificare
Zustellungen geschliffen, ist die Temperatur zwar din mai multe treceri, temperatura este de
ebenfalls hoch, aber die Dauer der Wärmeeinwirkung asemenea ridicată, dar durata efectului termic
ist deutlich geringer und damit auch die thermische este semnificativ mai mică la fel ca şi solicitarea
Belastung des Werkstücks. Eine thermische termică a piesei. O deteriorare termică a piesei
Schädigung des Werkstücks kann bereits aufgetreten poate să se producă fără apariția unor arsuri pe
sein, ohne dass es zu Brandflecken kommt, die suprafaţa prelucrată, care pot fi detectate optic.
optisch erfasst werden können.

Je nach Anwendungsfall werden als În funcţie de aplicaţie sunt utilizate ca lichide


Kühlschmierstoffe meist Mineralöl oder Öl-in- ungere şi răcire, uleiurile minerale sau emulsiile
Wasser-Emulsionen oder Lösungen auf ulei-în-apă sau soluțiile pe bază de apă.
Wasserbasis eingesetzt. Die Hauptaufgaben des Principalele sarcini ale lichidului de aşchiere sunt:
Kühlschmierstoffs sind:

• reducerea frecării între granulele abrazive şi


 Reduktion der Reibung zwischen Korn und piesă,

108
Werkstück, • îndepărtarea aşchiilor,
 Späneabfuhr, • răcirea piesei,
 Werkstückkühlung, • curăţarea corpului abraziv,
 Schleifscheibenreinigung, • protecţia împotriva coroziunii.
 Korrosionsschutz.
Prin reducerea frecării, forța de rectificare şi
Durch eine Reduktion der Reibung werden die temperatura de rectificare sunt reduse. Acest
Schleifkraft und die Schleiftemperatur reduziert. lucru conduce, de asemenea, la o uzură mai
Dies führt auch zu einem geringeren redusă a sculei şi, de asemenea, la o rugozitate
Werkzeugverschleiß und es können zudem mai mică. Cea mai mare reducere a frecării este
geringere Rauheiten erzielt werden. Die höchste obţinută prin utilizarea uleiului, ceea ce înseamnă
Reibungsreduktion wird bei Einsatz von Öl erreicht, că temperaturile de rectificare sunt de asemenea
dadurch sind auch die Schleiftemperaturen mai mici, deşi emulsiile au un efect de răcire mai
geringer, obwohl Emulsion eine höhere Kühlwirkung mare (Fig. 4.19).
hat (Abb. 4.19).

Abb. 4.19 Maximale Schleiftemperatur in Abhängigkeit von der Zustelltiefe und verschiedenen Kühlungsarten (nach
König) / Temperatura de rectificare în funcţie de metoda de răcire şi adâncimea de aşchiere [KOE 07]

4.1.4 Schleifverfahren 4.1.4 Procedee de rectificare


Die Schleifverfahren mit rotierendem Werkzeug Metodele de rectificare cu scule rotative au fost
wurden in der DIN 8589-1 zusammengestellt. Es clasificate în DIN 8589-1. Se pot distinge
kann in Rund- und Planschleifen sowie in Außen- următoarele procedee: rectificare rotundă şi
und Innenschleifen unterschieden werden. In rectificare plană, dar şi rectifcare exterioară
Kombination mit der Relativbewegung zwischen respectiv rectificare interioară. În funcţie de
Spindelachse und Schleifscheibe ergeben sich die mişcarea relativă dintre axul arborelui şi corpul
Verfahrensbezeichnungen (Abb. 4.21). Beim abraziv, se face o altă clasificare, aşa cum este
Seitenschleifen bildet die Planseite der prezentat în figura 4.21. În cazul rectificării laterale,
Schleifscheibe mit dem Werkstück die Kontaktzone. partea plană a sculei intră în contact cu piesa, fiind
In diesem Fall ist es besonders schwierig, das deosebit de dificil ca lichidul de răcire să ajungă în
Kühlmittel in den gesamten Kontaktbereich zu întreaga zonă de contact. Acest proces de

109
fördern. Dieses Schleifverfahren wird auf Maschinen rectificare se realizează predominant pe maşini
mit vorwiegend vertikaler Spindelanordnung rectificat cu ax vertical.
durchgeführt.

Abb. 4.21 Einteilung und Bewegungsabläufe der Schleifverfahren / Clasificarea procedeelor de rectificare [WES 10]

Viteza de aşchiere este determinată de viteza


Die Schnittgeschwindigkeit wird bei allen Verfahren
periferică a discului de rectificat la toate procedeele
durch die Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe
de rectificare. Vitezele de avans şi mişcările de
bestimmt. Die Vorschub-geschwindigkeiten können
avans corespunzătoare pot fi realizate atât de
sowohl auf der Werkstückseite als auch auf der Schleif-
piesă cât şi de scula abrazivă.
scheibenseite liegen. Je nach Schleifaufgabe werden
În funcţie de metoda de rectificare, mişcările de
sowohl kontinuierliche als auch diskontinuierliche
avans pot fi atât continue cât şi discontinue.
Vorschubbewegungen durch-geführt.

 Rectificarea plană
 Planschleifen
Dintre procedeele de rectificare plană sunt
Von den Planschleifverfahren werden hier das
prezentate mai detalit rectificarea cu suprafaţa
Längs-Umfangs-Planschleifen und das Längs-
periferică a corpului abraziv şi avans longitudinal
Seiten-Planschleifen näher vorgestellt (Abb. 4.21).
şi rectificarea plană cu partea frontală a corpului
abraziv şi avans longitudinal (Fig. 4.21).

Die Vorschubbewegung ist beim Längs-Umfangs- La rectificarea cu avans longitudinal şi partea


Planschleifen translatorisch und kann sowohl durch periferică a discului abraziv, mişcarea de avans este
die Schleifscheibe als auch durch das Werkstück o mişcare de translaţie şi poate fi executată atât de
ausgeführt werden. In den meisten Fällen erfolgt sculă cât şi de piesă. În cele mai multe cazuri, se

110
dies über die Tischbewegung der Schleifmaschine realizeaza prin mişcarea mesei maşinii de rectificat,
und damit über das Werkstück. pe care este fixată piesa.

Das Längs-Seiten-Planschleifen kann mit La rectificarea cu partea laterală a corpului abraziv


translatorischer oder rotatorischer Vorschub- şi avans longitudinal mişcarea de avans poate fi o
bewegung durchgeführt werden. Beide Möglich- mişcare de translaţie sau rotaţie. Ambele posibilităţi
keiten, Längstischbewegung und Rundtisch- de mişcare sunt asigurate de masa longitudinală
bewegung, stehen maschinenseitig zur Verfügung. sau rotativă a maşinii de rectificat.
Beim Längs-Umfangs-Planschleifen, je nach La rectificarea cu partea periferică a sculei şi
Drehrichtung der Schleifscheibe zur avans longitudinal, în funcție de direcţia de rotaţie
Tischvorschubgeschwindigkeit wird im Gegenlauf a corpului abraziv în raport cu direcţia mişcării de
oder im Gleichlauf geschliffen. a avans a mesei maşinii se disting: rectificarea in
sensul avansului, respectiv rectificare în sens
invers avansului.

Es gibt widersprüchliche Empfehlungen zum Există recomandări contradictorii cu privire la


Einsatz von Gegen- oder Gleichlaufschleifen. utilizarea rectificării în sensul sau invers
Überwiegend wird das Schruppschleifen im avansului. În cele mai multe situaţii rectificarea de
Gegenlauf und das Schlichtschleifen im Gleichlauf degroşare se realizează în sens invers avansului,
ausgeführt. iar rectificarea de finisare în sensul avansului.

 Rundschleifen zwischen Spitzen  Rectificarea cilindrică între varfuri


Procedeele de rectificare cilindrică exterioară:
Das Außenrundschleifen wird unterteilt in:

111
 Längs-Umfangs-Außen-Rundschleifen,  cu partea periferică a discului abraziv şi
avans longitudinal
 Quer- Umfangs-Außen-Rundschleifen,  cu partea periferică a discului abraziv şi
avans transversal
 Längs-Seiten- Außen-Rundschleifen und
 cu partea frontală a discului abraziv şi
 Quer-Seiten-Außen- Rundschleifen, avans longitudinal
 cu partea frontală a discului abraziv şi
avans transversal
wobei die beiden ersten am häufigsten verwendet
primele două fiind cel mai frecvent utilizate.
werden.

Beim Längs-Umfangs-Außen-Rundschleifen În cazul rectificării cilindrice exterioare cu partea


erfolgt zunächst die Zustellung ae der Schleifscheibe periferică a discului abraziv şi avans longitudinal
und anschließend eine Längsbewegung der se reglează mai întâi adâncimea de aşchiere a
Schleifscheibe parallel zur Werkstückachse. Die sculei ae (avansul transversal) şi apoi mişcarea de
Zustellung erfolgt entweder an beiden Seiten nach avans longitudinală sculei, paralelă cu axa piesei.
jedem Hub oder an einer Seite nach jedem Avansul transversal se realizează fie la sfârşitul
Doppelhub. fiecărei curse sau după fiecare cursă dublă.

Um die Formgenauigkeit der Kanten des Pentru a asigura precizia formei muchiilor piesei,
Werkstücks zu gewährleisten, sollte die corpul abraziv trebuie să depăşească extremitatea
Schleifscheibe an jeder Seite überlaufen. Am Ende semifabricatului la fiecare capăt de cursă. La
des Schleifprozesses erfolgen mehrere Leerhübe sfârşitul procesului de rectificare se efectuează mai
ohne Zustellung beim sog. Ausfunken, um den multe curse în gol, fără avans transversal, așa-
Rundlauf des Werkstücks zu verbessern. Häufig numitele treceri de scânteiere, pentru a îmbunătăți
wird das Verfahren auch als Längsschleifen concentricitatea piesei. Procesul este adesea
bezeichnet. denumit rectificare longitudinală.

Beim Quer-Umfangs-Außen-Rundschleifen, auch În cazul rectificării cilindrice exterioare cu

bezeichnet als Einstechschleifen, erfolgt eine partea periferică a corpului abraziv şi avans

kontinuierliche, radiale Zustellung der trasversal, avansul este continuu pe direcţie

Schleifscheibe ohne Längsvorschub. In diesem radială, fără deplasare pe direcţie longitudinală.

Verfahren können auch (über den Einsatz Prin acest procedeu pot fi prelucrate suprafeţe

profilierter Schleifscheiben) Profile auf dem profilate (utilizând corpuri abrazive profilate). În

Werkstückumfang erzeugt werden. Zudem können plus, pot fi prelucrate simultan mai multe suprafeţe

über einen Satz von Schleifscheiben mehrere de revoluţie prin utilizarea unui set (pachet) de

Umfangsflächen parallel bearbeitet werden. Bei corpuri abrazive. În cazul pieselor lungi, sprijinul

langen Werkstücken erfolgt eine Abstützung durch suplimentar este asigurat prin intermediul unor

Lünetten, um Formfehler durch Ausbiegungen zu suporturi fixe (lunete) pentru a evita deformarea

vermeiden. Um die Prozessdauer zu verkürzen, semifabricatului. Pentru creșterea productivității,

kann das Schruppen in mehreren Quer-Umfangs- se poare realiza degroșarea din mai multe treceri

Außen-Rundschleifprozessen ausgeführt werden cu avans de pătrundere iar finisarea cu avans

und das Schlichten als Längs-Umfangs-Außen- longitudinal.

Rundschleifprozess.

112
Beim Innenrundschleifen werden das Längs- În cazul rectificării cilindrice interioare, se disting
Umfangs-Innenrundschleifen und das Quer- rectificarea cilindrică interioară cu partea
Umfangs-Innen-Rundschleifen unterschieden. Am periferică a sculei şi avans longitudinal şi
häufigsten werden zylindrische oder kegelige rectificarea cilindrică interioară cu partea
Bohrungen geschliffen. periferică a sculei şi avans longitudinal.
Suprafeţele rectificate cel mai frecvent sunt găurile
cilindrice sau conice.
Verfahren sind prinzipiell äquivalent zum Procedeele sunt practic echivalente cu cele de la
Außenrundschleifen. Allerdings kann nur mit prelucrările exterioare. Cu toate acestea, la
geringeren Vorschüben gearbeitet werden. Ein prelucrările interioare avansurile de lucru sunt mai
Problem des Innenrundschleifens ist die große mici. O problemă care apare la rectificarea
Kontaktlänge zwischen Schleifscheibe und interioară este lungimea mare de contact dintre
Werkstück, die zu einer gesteigerten Gefahr der corpul abraziv şi semifabricat, ceea ce duce la un
thermischen Schädigung des Werkstücks führt. risc crescut de deteriorare termică a piesei.

Zudem ist die Zuführung des Kühlschmierstoffs Mai mult, dirijarea lichidului de aşchiere este mai
erschwert. Die Schleifscheibe zum Innenrund- dificilă. Discurile abrazive pentru rectificarea
schleifen ist in der Regel auf einem Dorn befestigt, interioară sunt în general montate pe un dorn,
der aufgrund seiner Auskraglänge und des geringen care are o rigiditate scăzută datorită lungimii sale
Durchmessers nur eine geringe Steifigkeit aufweist. mari și a diametrului mic. Are loc o deviere a
Daher erfolgt durch die Prozesskräfte eine dornului din cauza forţelor de aşchiere, ceea ce
Ausbiegung des Schleifdorns, die zu Form- und duce la apariţia unor erori de formă şi
Maßfehlern führen kann. Üblicherweise sollten die dimensionale. De obicei, raportul diametrelor
Durchmesser von Schleifscheibe ds und Werkstück sculei ds și al piesei dw ar trebui să fie ds/dw =
dw den Quotienten ds/dw =0,65 -0,75 aufweisen. 0,65-0,75.

113
 Spitzenlosschleifen  Rectificarea fără centre

Das Spitzenlosschleifen eignet sich sehr gut für die Rectificarea fără centre este un procedeu specific
Massenfertigung, da hohe Zerspanraten und große pentru producția de masă, deoarece se lucrează
Stückzahlen bei geringen Durchlaufzeiten erreicht cu viteze mari, un număr mare de piese putând fi
werden. Beim Spitzenlosschleifen ist das Werkstück realizate într-un timp scurt. În timpul prelucrării
nicht gespannt, sondern liegt auf einer semifabricatul nu este fixat, ci doar sprijinit cu o
Auflageschiene. Es wird dann zwischen riglă de susţinere. Acesta este apoi ghidat între
Auflageschiene, Schleifscheibe und Regelscheibe riglă, discul abraziv şi discul conducător.
geführt.
Distanţa dintre discul de rectificat şi cel
Der Abstand zwischen der Schleifscheibe und der
conducător, care se rotesc în acelasi sens,
Regelscheibe, die im Gleichlauf rotieren, bestimmt
determină diametrul piesei de prelucrat. Discul
den Werkstückdurchmesser. Die Regelscheibe
conducător are formă cilindrică pentru
weist eine zylindrische Form für das Quer-
rectificarea cu avans transversal şi o formă
Umfangs-Schleifen und eine hyperbolische Form
hiperbolică pentru rectificarea cu avans
für das Durchlaufschleifen auf. Sie besteht in der
longitudinal. Se confecţionează, în general, din
Regel aus Hartgummi oder Kunstharz.
cauciuc dur sau răşină sintetică.
Das Durchlaufschleifen kann nur für glatte, Rectificarea fără centre cu avans longitudinal poate
zylindrische Werkstücke eingesetzt werden. Das fi utilizată numai pentru piese cilindrice netede.
Quer-Umfangs-Spitzenlos-Schleifen wird eingesetzt, Rectificarea fără centre cu partea periferică a
wenn angestuften oder profilierten Werkstücke corpului abraziv şi avans transversal este utilizată
gefertigt werden sollen. atunci când urmează să fie prelucrate piese
Für das Durchlaufschleifen ist die Regelscheibe cilindrice în trepte sau profilate.
schräg gestellt, so dass eine Axialkraft resultiert, La rectificarea fără centre cu avans longitudinal,
durch die das Werkstück nach vorne geführt wird. axa de rotaţie a discului conducător este înclinată
Der Winkel der Schrägstellung bestimmt daher die astfel încât rezultă o componentă axială a forţei,
Durchlaufgeschwindigkeit. Die Regelscheibe rotiert care asigură avansul axial al semifabricatului.
etwas langsamer als die Schleifscheibe und bremst Unghiul de înclinare al axei discului conducător
das Werkstück damit ab, so dass eine determină, prin urmare, viteza de transfer a piesei
Spanabnahme entsteht. Beim Quer-Umfangs- printre cele două discuri. Discul conducător se
Spitzenlosschleifen ist das Werkstück kürzer als die roteşte mai încet decât discul abraziv şi frânează
Schleifscheibenbreite und die Regelscheibe führt piesa astfel încât să se realizeze îndepărtarea
neben der Rotation auch noch eine materialului sub formă de aşchii (Fig. 4.24).
Zustellbewegung aus (Abb. 4.24).

La rectificarea fără centre cu avans transversal,


Beim Quer-Umfangs-Spitzenlosschleifen ist das piesa este mai scurtă decât lăţimea discului
Werkstück kürzer als die Schleifscheibenbreite und abraziv şi discul conducător realizează pe lângă
die Regelscheibe führt neben der Rotation auch mişcarea de rotaţie şi o mişcare de avans
noch eine Zustellbewegung aus. transversal.

114
Abb. 4.24 Spitzenloses Außenrundschleifen, a Seitenansicht, b Ansicht in Achsenrichtung / Rectificarea fără centre
cu avans longitudinal [WES 10]

Das Spitzenlosschleifen ist besonders dann von Rectificarea fără centre este deosebit de
Vorteil, wenn lange, zylindrische Bauteile zu fertigen avantajoasă atunci când se prelucrează arbori
sind, da auch ohne Einsatz von Lünetten keine netezi lungi, deoarece chiar şi fără utilizarea de
Durchbiegung des Werkstücks erfolgt. Zudem entfällt lunete nu se produce o deformare a piesei. În
das Einspannen und Zentrieren der Bauteile. plus, se elimină fixarea şi centrarea
semifabricatelor

 Wälzschleifen  Rectificarea prin rulare

Oberflächenrauheit und geometrische Genauigkeit Rugozitatea suprafețelor şi precizia geometrică a


werden für die Herstellung von Zahnrädern nur roţilor dinţate pot fi obţinute doar prin rectificare.
durch die Schleifbearbeitung erreicht. Dabei ist das Rectificarea prin rulare este metoda cea mai
Wälzschleifen die effektivste Schleifbearbeitung von eficientă pentru finisarea angrenajelor exterioare
größeren gerad- und schrägverzahnten cu dinţi drepţi şi înclinaţi. Profilul corpului abraziv
Außenstirnrädern. Das Schleifscheibenprofil besitzt are profilul negativ al piesei. În timpul rectificării,
das Negativprofil des Werkstücks. Während des profilul corpului abraziv rulează pe suprafaţa
Schleifens wälzt das Schleifscheibenprofil auf der piesei de prelucrat (Fig. 4.25). (Mai multe detalii, în
Werkstückoberfläche ab (Abb. 4.25). (Mehr zu semestrul următor).
diesem Thema im nächsten Studiumsemester).

115
Abb. 4.25 Wälzschleifen / Rectificarea roţilor dinţate [WES 10]

 Profilschleifen  Rectificarea suprafeţelor profilate


Für das Profilschleifen wird vor der
Pentru rectificarea suprafeţelor profilate, profilul
Schleifbearbeitung das Negativprofil in die
negativ este reprodus pe corpul abraziv prin
Schleifscheibe durch Profilabrichten eingebracht.
profilarea acestuia înaintea procesului de
Dies kann mit Formdiamanten, Diamantformrollen
rectificare. Acest lucru se poate face cu vârfuri de
und Diamantprofilrollen erfolgen. Besitzt die
diamant, role de modelare din diamant şi role de
Schleifscheibe schon das Negativprofil des
profilare din diamant. Dacă corpul abraziv are deja
Werkstücks, dann wird nur noch eine
profilul negativ al piesei de prelucrat, mai este
Vorschubbewegung bei der eigentlichen
necesară o singură mişcare de avans în timpul
Schleifbearbeitung benötigt.
procesului de rectificare real.
Wenn der Profilradius durch den
Dacă corpul abraziv îşi pierde conturul corect din
Schleifscheibenverschleiß seine geforderte Kontur
cauza uzurii, atunci scula trebuie să fie profilată
verliert, dann muss wieder profiliert werden.
din nou.
Schleifscheiben mit CBN- oder Discurile abrazive din CBN sau diamant pot să îşi
Diamantschneidkörnern können das Profil länger menţină profilul un timp mai îndelungat decât
halten als konventionelle Schleifscheiben. Allerdings corpurile abrazive convenționale. Cu toate
müssen die hochharten Schleifscheiben acestea, corpurile abrazive cu duritate mare
konditionierbar sein, weil sonst der einmal trebuie să permită corecţia deoarece, în caz
verschlissene Profilradius nicht mehr regeneriert contrar, raza profilului nu poate fi regenerată în

116
werden kann. Das Profilschleifen kann auf urma uzării. Rectificarea profilelor poate fi
Planschleifmaschinen sowohl im Pendelschliff als efectuată pe maşinile de rectificat plan atât prin
auch im Tiefschliff erfolgen [WES 10]. procedeul de rectificare în mai multe treceri cât şi
dintr-o singură trecere [WES 10]

 Tiefschleifen  Rectificarea dintr-o singură trecere

Der Tiefschliff erfolgt mit der gesamten Profiltiefe În cazul acestui procedeu întregul adaos de
und einer langsamen Vorschubgeschwindigkeit. prelucrare se îndepărtează într-o singură trecere
Dabei entstehen je nach Zeitspanvolumen sehr a corpului abraziv, cu viteze de avans mici. În
hohe Schleifkräfte. Eine gute Kühlung ist funcție de volumul de aşchii îndepărtat în unitatea
erforderlich, damit kein Schleifbrand auf dem de timp, se produc forţe foarte mari de rectificare.
Werkstück entsteht. Für die Endbearbeitung kann Este necesară o răcire intensă, astfel încât să nu
der letzte Schliff auch mit einer geringen Zustellung apară arsuri pe suprafaţa piesei. Trecerea finală
und einer hohen Tischvorschubgeschwindigkeit poate fi realizată cu o adâncime de aşchiere
erfolgen. redusă şi cu o viteză mare de avans a mesei.

Rectificarea dintr-o singură trecere poate, de


Gerade das Tiefschleifen kann z.B. Substituierend exemplu, să înlocuiască frezarea. Utilizarea
für das Fräsen eingesetzt werden. Der Einsatz von discurilor abrazive din CBN şi diamant pentru
CBN- und Diamantschleifscheiben beim rectificarea dintr-o singură trecere extinde domeniul
Tiefschleifen erweitert das Anwendungsgebiet für de aplicare al acestui procedeu pentru producţia de
die Massenfertigung technisch hochwertiger masă a pieselor de înaltă calitate. Rectificarea într-o
Werkstücke. Das Tiefschleifen hat sich singură trecere a devenit o metodă comună, în
insbesondere beim Schleifen von Profilen als special în cazul rectificării profilurilor [KOE 07].
gängiges Verfahren etabliert.

117
4.2 Honen 4.2 Honuirea

Honen ist Spanen mit geometrisch unbestimmten Honuirea este un proces de aşchiere cu scule cu
Schneiden. Die vielschneidigen Werkzeuge führen muchii aşchietoare nedefinite. Prelucrarea se face
eine aus zwei Komponenten bestehende cu scule multităiş (barete abrazive), care
Schnittbewegung aus. realizează o mişcare de aşchiere cu două
componente.

Beim Honen wird mit einem Werkzeug aus La honuire excesul de material de pe semifabricat
gebundenem Korn unter ständiger este îndepărtat cu ajutorul unor scule abrazive
Flächenberührung Werkstückstoff zerspant. Das aflate în contact permanent cu suprafaţa de
Honen dient der Endbearbeitung von meist prelucrat. Honuirea se aplică pentru suprafinisarea
zylinderförmigen Innen- und Außenflächen und ist suprafeţelor interioare şi exterioare, în principal
aufgrund des hohen Traganteils der gehonten cilindrice şi este adecvată datorită portanţei mari a
Oberflächen sowie der erreichbaren Maß- und suprafeţelor şi a preciziilor dimensionale şi de
Formgenauigkeiten besonders für tribologisch stark formă mari realizabile în special pentru
beanspruchte Bauteile oder Flächen mit componentele foarte solicitate din punct de vedere
Dichtungsfunktion geeignet. tribologic sau suprafețele cu funcţie de etanşare.

Die Hauptanwendungsfälle liegen daher im Principalele aplicaţii sunt, prin urmare, în


Motorenbau und der Fertigung von Lager und construcţia motoarelor şi producţia de lagăre şi de
Hydraulikkomponenten (Einsatzbereich: Klein- und componente hidraulice (Domenii de aplicare:
Großserienfertigung). Durch die Verwendung fabricaţie de serie mică şi masă). Prin utilizarea
verschiedener Schneid- und Kühlschmierstoffe sind diferitelor lichide de răcire, în prezent aproape toate
fast alle technisch relevanten Werkstoffe heutzutage materialele relevante din punct de vedere tehnic
honbar. Bearbeitbar sind u.a. Stahl (weich und pot fi prelucrate prin honuire. Sunt prelucrabile prin
gehärtet), Gusseisen, Bronze, Messing, Glas, acest procedeu oţeluri (moi sau dure), fonte, bronz,
Graphit. alamă, sticlă, grafit.

118
Beim Honen sind alle Werkzeuge gleichzeitig im La honuire toate sculele se găsesc simultan în
Eingriff. Infolge der ziehenden und drehenden aşchiere. Ca urmare a mişcărilor de rotaţie şi
Bewegungen zwischen Honsteinen und Werkstück translaţie între baretele abrazive şi semifabricat
weisen die gehonten Flächen kreuzende apar striaţii încrucişate pe suprafaţa prelucrată,
Bearbeitungsriefen auf und sind matt bis glänzend. care poate fi de la mată până la lucioasă.
Durch die niedrigen Schnittgeschwindigkeiten, bis
Datorită vitezelor de aşchiere mici de până la 30
ca. 30 m/min, findet nur eine geringe Randzonen-
m/min are loc doar o încălzire superficială a
erwärmung statt. Das Honen wird meist zum
materialului. Honuirea este cel mai frecvent utilizată
Fertigbearbeiten von einzelnen Funktionsflächen
ca operaţie finală de prelucrare a unor suprafeţe
am Werkstück verwendet. Die Werkstücke sollen
funcţionale ale semifabricatului. Semifabricatele
möglichst formgenau und mit geringen
trebuie să fie prelucrate în prealabil şi aduse la o
Bearbeitungszugaben (0,05-0,1 mm) vorbearbeitet
formă precisă cu adaosuri de prelucrare mici (0,05-
werden.
0,1 mm).

Honuirea se aplică în scopul îmbunătăţirii


Honen dient zur Verbesserung (bzw. Änderung) von:
(modificării):  formei,  preciziei dimensionale, 
 Form, Maßgenauigkeit und  Oberflächengüte
calităţii suprafeţei prelucrate în urma contactului
des Werkstücks unter ständiger Flächenberührung
continuu cu semifabricatul. Se aplică ca prelucrare
des Werkzeugs. Es wird im allgemeinen im
finală după finisare.
Anschluss an eine vorhergehende Feinbearbeitung
zur Endbearbeitung angewandt. Scop: îmbunătăţirea rugozităţii, circularităţii,
corectarea cilindricităţii, îmbunătăţirea preciziei
Ziel: Verbesserung der Rauheit, der Rundheit,
dimensionale, eliminarea stratului superficial de
Zylindrizitätskorrektur, Maßkorrektur, Beseitigung der
material afectat termic sau mecanic.
thermisch oder mechanisch beeinflußter Randzonen.

4.2.1 Kinematik beim Honen 4.2.1 Cinematica procesului de honuire

Die Kinematik des Honverfahrens setzt sich aus Cinematica procesului de honuire are 3
einer axialen, einer tangentialen und einer radialen componente: axială, tangenţială şi radială.
Komponente zusammen. Die axiale Komponente Componenta axială este oscilantă fiind realizată
verläuft oszillierend und wird durch gleichmäßige prin mişcări uniforme de ridicare şi coborâre ale
Hub- und Senkbewegungen des Werkzeugs sculei. Componenta tangenţială rezultă din rotirea
erreicht. Die tangentiale Bewegungskomponente uniformă a sculei.
resultiert aus der gleichmäßigen Werkzeugrotation.

In radialer Richtung erfolgt die kraft- oder În direcţie radială, avansul sculei se realizează
weggebundene Zustellung des Werkzeugs auf das prin presiune sau prin deplasarea semifabricatului.
Werkstück. Anhand der Kinematik lässt sich das Din punct de vedere cinematic, procedeele de
Honen in Außenrund-, Innenrund- und Planhonen honuire pot fi clasificate în: honuire cilindrică
(auch als Flachhonen bezeichnet) unterteilen, exterioară, honuire cilindrică interioară şi
Abb. 4.26. honuire plană, Fig. 4.26.

119
Abb. 4.26 Kinematik und Verfahren beim Honen / Cinematica procesului şi procedee de honuire [WES 10]

Nach der Länge der Hubbewegung werden auch În funcție de lungimea cursei mişcării oscilatorii pe
das Langhub- und das Kurzhubhonen direcţie axială, se disting, de asemenea două
unterschieden. procedee, honuirea şi vibrohonuirea.
La honuirea propriu-zisă scula execută cele două
Beim Langhubhonen führt das Werkzeug die
mişcări de rotaţie şi de translaţie. Striaţiile care
erforderliche Rotations- und Translationsbewegung
rezultă sunt utile, favorizând o mai bună aderare a
aus. Die dabei entstehenden Riefen sind erwünscht,
filmului de ulei.
da sie das Haften eines Schmierfilms begünstigen.

Beim Kurzhubhonen (Feinhonen, Superfinishen)


La vibrohonuire (honuire fină, superfinisare)
wird der rotierenden und translatorischen Bewegung
peste mişcarea clasică de roto-translaţie a sculei
noch eine Schwingbewegung mit Frequenzen bis
se suprapune o mişcare vibratorie cu amplitudine
250 Hz und geringer Amplitude überlagert. Mit dem
mică şi frecvenţă mare (până la 250 Hz). Prin
Kurzhubhonen werden z.B. Gleitlagerzapfen,
acest procedeu se prelucrează de ex. fusurile
Dichtflächen und Wälzlagerteile bearbeitet.
lagărelor de alunecare, suprafeţe de etanşare şi
Die weiterführenden Betrachtungen beziehen sich componente ale lagărelor de rostogolire.
auf das Langhub-Innenrundhonen.
Explicaţiile următoare se referă la metoda de
honuire cilindrică interioară.

Viteza de aşchiere rezultantă se obţine din


120
combinarea vectorială a componentelor vitezei, în
Die resultierende Schnittgeschwindigkeit ergibt sich
care viteza de avans radială poate fi neglijată în
aus dem Betrag der Vektorsumme der einzelnen
raport cu celelalte componente (Fig. 4.26):
Geschwindigkeitskomponenten, wobei die radiale
Vorschubgeschwindigkeit im Vergleich zu den
anderen Komponenten vernachlässigt werden kann
(4.20)
(Abb. 4.26):

(4.20)
Datorită mişcării oscilante axiale şi a rotaţiei
uniforme se formează pe suprafaţa urme
Durch die oszillierende Hubbewegung und die
intersectate (striaţii) caracteristice prelucrării prin
gleichmäßige Rotation entstehen auf der
honuire. Unghiul de intersecţie ("unghiul de
Werkstückoberfläche die für das Honen
honuire") α depinde de vitezele axială şi
charakteristischen kreuzförmigen Riefen. Der
tangențială:
Kreuzungswinkel („Honwinkel“) α ist von der axialen
und tangentialen Geschwindigkeit abhängig:

(4.21) (4.21)

Abb. 4.28 Schnittdarstellung eines Honwerkzeugs zur Bohrungsbearbeitung / Cap de honuit pentru prelucrarea
alezajelor [SCH 18]

Für die Aufbringung der Zustellkraft werden kraft- Pentru aplicarea forţei de avans, se folosesc
und formschlüssige Zustellsysteme eingesetzt sisteme de presare prin forţă şi formă (Fig. 4.29).
(Abb. 4.29). Bei der kraftabhängigen Zustellung În cazul presării prin forță, un piston este acţionat
wird ein Kolben mit der Kolbenfläche Ak mit einem de suprafaţa Ak cu o presiune pz .
Zustelldruck pz beaufschlagt.

121
Die formschlüssige Zustellung erfolgt durch die Presiunea prin formă se efectuează prin
Umsetzung des Zustellmoments Mz eines transformarea cuplului de avans Mz al unui motor
Schrittmotors über ein Gewindegetriebe und wird pas cu pas printr-o transmisie filetată fiind,
auch als elektro-mechanische Zustellung menţionată ca acţionare electromecanică.
bezeichnet.

Abb. 4.29 Kraft- und formschlüssige Zustellsysteme / Sisteme de presiune prin forţă şi formă [TOE 11]

4.2.2 Werkzeuge beim Honen 4.2.2 Scule pentru honuit

Die beim Honen eingesetztenWerkzeuge können in


Sculele utilizate pentru honuire pot fi împărţite în
aufweitbare (Durchmesser von ca. 5 mm bis 1000
scule expandabile (cu diametre cuprinse între 5-
mm) und nicht aufweitbare Werkzeuge (Durchmesser
1000 mm) şi ne-expandabile (diametru mai mic
kleiner 5 mm) unterteilt werden. Bei den aufweitbaren de 5 mm). În cazul sculelor extensibile, are loc o
Werkzeugen findet während des Zerspanvorgangs
expansiune continuă în timpul procesului de
eine kontinuierliche Aufweitung statt, bis der
aşchiere până la atingerea diametrului dorit al
Solldurchmesser der Bohrung erreicht ist. Je nach
găurii. În funcţie de diametrul găurii, pot fi utilizate
Bohrungsdurchmesser können Werkzeuge mit einer unelte cu una sau mai multe barete abrazive (vezi
oder mit mehreren Schneidleisten (vgl. Abb. 4.30)
Fig. 4.30).
zum Einsatz kommen.

Bei kleineren Bohrungen kommt oft das sog. Pentru prelucrarea găurilor mai mici este adesea
Dornhonen zum Einsatz. Hierbei wird ein vollflächig folosit procedeul de honuire cu dorn. În acest caz,
mit Schneidbelag besetztes Werkzeug, das eine se foloseşte o sculă cu o zonă de aşchiere conică
konische Schneidenzone und eine auf den şi o zonă de calibrare cilindrică ajustată la
Solldurchmesser eingestellte zylindrische diametrul dorit, Fig. 4.30. Deoarece uzura sculei
Kalibrierzone aufweist eingesetzt, Abb. 4.30. Da afectează în mod direct dimensiunea finală a
sich der auftretende Schneidbelagverschleiß direkt găurii, sculele de honuit tip dornuri au adesea un
auf das Endmaß der Bohrung auswirkt, weisen mecanism de expandare pentru compensarea
Dornhonwerkzeuge oft einen Aufweite- uzurii. În cazul honuirii cu dorn, scula efectuează
122
mechanismus auf. Beim Dornhonen führt das numai câteva curse duble, deoarece partea
Werkzeug nur wenige Doppelhübe aus, da der principală a prelucrării este deja efectuată în
Hauptanteil der Zerspanungsarbeit bereits beim timpul primei curse a sculei.
ersten Abwärtshub geleistet wird.

Abb. 4.30 Einfluss des Honleistenüberlaufs auf die Bohrungsform / Influenţa lungimii cursei axiale asupra preciziei
de formă [WES 10]

Abb. 4.31 Prinzipieller Aufbau eines Dornhonwerkzeugs mit konischer Schneidenzone / Construcţia unui dorn de
honuit [WES 10]

123
Die beim Honen verwendeten Schneidstoffe sind Materialele de scule utilizate în procesul de
(wie auch beim Schleifen), Aluminiumoxid (Korund – honuire sunt (ca şi la rectificare) alumină
Al2O3), Siliziumkarbid (SiC), kubisches Bornitrid (corindon Al2O3), carbură de siliciu (SiC), nitrură
(CBN) und Diamant. Ebenfalls analog zum de bor cubică (CBN) şi diamant. Similar cu
Schleifen kommen keramische Bindungen und rectificarea, sunt utilizaţi lianţii ceramici şi cei
pulvermetallurgisch oder galvanisch hergestellte obţinuţi prin metalurgia pulberilor sau depunere
metallische Bindungen zum Einsatz. Die galvanică. Tipurile de uzură care apar în cazul
auftretenden Verschleißformen bei metallischer lianţilor metalici pot fi clasificate în: uzura liantului
Bindung können in Bindungs- und Kornverschleiß şi uzura granulelor abrazive, Fig. 4.32.
unterteilt werden, Abb. 4.32.

Abb. 4.32 Verschleißmechanismen an Honleisten / Mecanisme de uzură a baretelor de honuit

Durch die richtige Abstimmung von Schneidstoff Efectul de auto-ascuţire al baretelor abrazive de
und Bindungshärte kann ein Selbstschärfeffekt der honuit poate fi asigurat prin alegerea corectă a
Honleisten erzielt werden, wodurch die materialului abraziv şi a durităţii liantului, astfel
Schneideigenschaften der Honleiste über die încât proprietățile aşchietoare ale baretelor să
gesamte Standzeit konstant bleiben. In diesem Fall rămână constante pe întreaga durată de utilizare.
wird ein Schneidkorn solange in der Bindung În acest caz, o granulă abrazivă este menţinută în
gehalten, bis es abgestumpft ist und durch die liant până când îşi pierde proprietăţile aşchietoare
steigende Schnittkraft am Korn aus der Bindung şi se desprinde datorită forţelor mari de aşchiere.
bricht. Astfel, noi granule abrazive intră în aşchiere.
Dadurch kommen neue Schneidkörner zum Einsatz. Pentru prelucrări de degroşare, se folosesc
Für die Schruppbearbeitung werden häufig adesea materiale abrazive cu o tendinţă mare de
Schneidkörner mit starker Splitterneigung rupere, deoarece oferă multe muchii ascuţite şi
eingesetzt, da durch die Kornsplitterung viele permite astfel îndepărtarea unui volum mare de
scharfe Schneidkanten am Korn vorhanden sind aşchii în unitatea de timp.
und sich dadurch ein hohes Zeitspanvolumen
erzielen lässt.

4.2.3 Honprozess 4.2.3 Procesul de honuire

Beim Honen werden hohe Anforderungen an die Atunci când se realizează o prelucrare prin honuire,
Prozesssicherheit gestellt. Ausschuss ist daher mit se impun cerințe ridicate în ceea ce priveşte
hohen Kosten verbunden, weil gehonte Oberflächen fiabilitatea şi siguranţa procesului. Prin urmare,
meist Funktionsoberflächen darstellen. So können orice rebut este asociat unor costuri ridicate,

124
Fehler in der Prozessführung beim Honen der deoarece de cele mai multe ori suprafeţele honuite
Zylinderlaufbahnen von Verbrennungsmotoren z.B. sunt de cele mai multe ori suprafeţe funcţionale.
zu unzulässig hohem Ölverbrauch oder Astfel, erorile de proces în timpul honurii cilindrilor
schlimmstenfalls sogar zu Motorschäden führen. motoarelor cu combustie, poate duce la un consum
inadmisibil de mare de ulei sau, în cel mai rău caz,
Daher ist das Wissen um die Einflüsse einzelner chiar la deteriorarea motorului.
Prozesseingangs- und Störgrößen auf das Prin urmare, informaţiile despre influenţa diferiţilor
Honergebnis von besonderer Bedeutung. Für die parametrii şi variabile perturbatoare asupra
wirtschaftliche Bewertung des Verfahrens sind rezultatelor obţinute prin honuire sunt deosebit de
zudem die Auswirkungen einzelner Größen z.B. auf importante. Pentru evaluarea eficienţei economice
die Honzeit (erreichbare Taktzeit) und den a procesului de honuire,trebuie analizat timpul de
Honleistenverschleiß zu bewerten. Die prelucrare (durata ciclului realizabil) şi uzura
Eingangsgrößen des Honprozesses können nach baretelor de honuire. Parametrii de intrare ai
Einstellgrößen, Werkzeugeigenschaften, procesului de honuire pot fi împărţiţi în variabilele
Werkstückeigenschaften und Kühlschmierung de reglare, proprietăți ale sculelor, proprietăți ale
unterteilt werden (Abb. 4.33). semifabricatelor şi condiţii de ungere şi răcire
(Fig. 4.33).

Abb. 4.33 Systemdarstellung des Honprozesses (nach v. See) / Reprezentarea procesului de honuire ca sistem
{WES 10]

Die ebenfalls steigenden Zerspanungskräfte Forţele de aşchiere mari determină o deformare


bewirken eine zunehmende elastische Verformung elastică proporţională a semifabricatului în timpul
des Werkstücks während der Bearbeitung, was zu prelucrării, ceea ce duce la o precizie de formă şi

125
einer verringerten Form- und Maßgenauigkeit führt. dimensională reduse. Pe lângă parametrii de
Neben den Maschineneinstellgrößen wird der reglaj ai mașinii, procesul de honuire este
Honprozess maßgeblich durch das verwendete influenţat decisiv de sculele folosite. Atât
Honwerkzeug beeinflusst. Sowohl die konstruktiven caracteristicile de proiectare, cum ar fi presiunea
Eigenschaften, wie die Zustellkraftübersetzung creată de unghiul conului capului de honuit sau
durch den Konuswinkel oder Reibungsverluste pierderile prin frecare, prin elementele de
durch die mechanischen Kraftüber- transmisie a puterii mecanice, precum şi natura
tragungselemente, als auch die Beschaffenheit der baretelor abrazive afectează rezultatul procesului
Honleiste wirken sich auf das Honergebnis aus. de honuire.

Neben der bereits erwähnten Selbstschärfung Pe lângă mecanismul de auto-ascuțire baretele


müssen die Honleisten eine auf den zu honenden menţionate mai sus trebuie să aibă o goemetrie
Bohrungsdurchmesser abgerichtete Geometrie adaptată diametrului alezajului prelucrat, astfel
aufweisen, um die geforderte Maß- und încât să se poată obţine precizie dimensională şi
Formgenauigkeit zu erzielen. de formă dorite.

Das Werkstück beeinflusst den Honprozess in erster Semifabricatul influențează în principal procesul
Linie durch die Härte der zu honenden Fläche. Mit de honuire prin duritatea suprafeţei care urmează
zunehmender Härte sinkt die Korneindringtiefe bei să fie prelucrată. Pe măsură ce crește duritatea,
gegebenem Honleistenanpressdruck. In der Folge adâncimea de penetrare a granulelor abrazive
nehmen das erzielbare Zeitspanvolumen und die scade pentru o aceeaşi presiune a capului de
Rauheit der gehonten Oberfläche ab. Durch die honuit. Ca urmare, volumul de aşchii realizabil
Geometrie und die damit verbundenen lokalen scade şi rugozitatea suprafeţei se înrăutăţeşte.
Nachgiebigkeiten des Werkstücks können über die Datorită geometriei şi configuraţiei locale a piesei,
Bearbeitungsfläche unterschiedliche Anteile pot apărea deformări elastice induse de forţele de
zerspankraftbedingter elastischer Verformungen prelucrare în timpul procesului. Consecinţele
während des Honens auftreten. Mögliche Folgen sind posibile sunt erorile dimensionale şi de formă ale
Maß-und Formfehler des gehontenWerkstücks. piesei.

Des Weiteren kann das Honergebnis auch durch die Rezultatul procesului de honuire poate fi, de
Eigenschaften des eingesetzten Kühlschmierstoffs asemenea, influenţat de proprietăţile lichidului de
beeinflusst werden. Verwendet werden sowohl aşchiere folosit. Sunt utilizate atât emulsii pe bază
wasserbasierte Emulsionen als auch spezielle de apă, cât şi uleiuri speciale de honuit. Deoarece
Honöle. Da die Schnittgeschwindigkeiten beim vitezele de aşchiere în timpul honuirii sunt foarte
Honen im Vergleich zum Schleifen sehr gering sind, scăzute în comparăţie cu rectificarea, funcţia de
spielt die Kühlfunktion eine untergeordnete Rolle. răcire joacă un rol mai puţin important. Sarcina
Die Hauptaufgabe des Kühlschmierstoffes besteht principală a lichidului de aşchiere este de a lubrifia
somit in der Schmierung und der Späneabfuhr, um şi de a îndepărta aşchiile, pentru a preveni
ein Zusetzen der Honleiste mit Honspänen zu impregnarea aşchiilor pe baretele abrazive.
verhindern.
Durch die Verwendung höherviskoser Öle bildet Prin utilizarea unor uleiuri cu viscozitate ridicată se
sich ein dickerer Schmierfilm zwischen Werkstück formează un film de lubrifiant mai gros între piesă şi
und Honleiste, wodurch die Korneindringtiefe piatra de honuit, prin care adâncimea de penetrare

126
abnehmen. Emulsionen kommen häufig in der a granulelor abrazive se micşorează. Emulsiile sunt
Großserienfertigung zum Einsatz. Zu den adesea folosite pe scară largă în producția de serie
wichtigsten Störgrößen zählen Rauheits- und mare şi masă. Cele mai importante perturbări care
Aufmaßschwankungen des Rohteils. pot interveni în procesul de honuire includ
fluctuaţiile excesive dimensionale şi de rugozitate
ale semifabricatului.

4.3 Läppen 4.3 Lepuirea

Bei Werkstücken, an die höchste Anforderungen Lepuirea este prevăzută pentru prelucrarea
hinsichtlich Oberflächenqualität sowie Form und pieselor cu cele mai înalte cerințe în ceea ce
Maßgenauigkeit gestellt werden, wird in der Regel priveşte calitatea suprafeţei şi precizia
das Läppen oder immer häufiger auch das dimensională şi de formă.
Feinschleifen mit Läppkinematik eingesetzt.

4.3.1 Grundlagen 4.3.1 Noţiuni de bază

Läppen ist ein Spanen mit losem (in einer Lepuirea este procesul de aşchiere cu scule
Flüssigkeit oder Paste) verteiltem Korn aşchietoare cu muchii nedefinite, care utilizează
(Läppgemisch). Das wird auf einem meist granule abrazive în stare liberă (amestec de
formtragenden Gegenstück (Läppwerkzeug) bei lepuire sub formă de suspensie sau pastă).
möglichst ungerichteten Schneidbahnen der Acesta se depune pe o piesă complementară
einzelnen Körner geführt. (scula de lepuit) pe direcţia de aşchiere
neorientată a granulelor.

Läppen ist ein Fein- und Feinstbearbeitungs- Lepuirea este o prelucrare fină sau ultrafină
prin care se pot obţine:
verfahren, bei dem
 foarte bună calitate a suprafeţei (<0,1 µm)
 hohe Oberflächengüten (bis 0,1 µm)
 foarte bună precizie a formei,
 extreme Formgenauigkeiten
 toleranţe dimensionale mici (< IT 1)
 enge Maßtoleranzen (bis IT 1) independent de duritatea semifabricatului.
unabhängig von der Werkstoffhärte erreicht werden
können. Spre deosebire de rectificare şi honuire la lepuire
Beim Läppen werden im Gegensatz zum Schleifen muchiile aşchietoare sunt materializate de
und Honen die Schneiden von losen Körnern granulele abrazive aflate în suspensie sau sub
gebildet. Der Werkstoffabtrag erfolgt durch zwei formă de pastă. Îndepărtarea materialului de pe
gleichzeitig ablaufende Vorgänge (Abb. 3.34): semifabricat se produce prin două mecanisme
care se desfăşoară simultan (Fig. 3.34):
 Spanprozess durch Relativbewegung zwischen
 proces de aşchiere prin deplasarea relativă
Läppplatte (mit eingedrückten Läppkörnern) und
între placa de lepuit (pe care sunt presate
Werkstück,
granulele abrazive),
 Verfestigungsprozess an der
 procesul de durificare a suprafeţei
Werkstückoberfläche durch Rollbewegung
semifabricatului prin mişcarea de rulare
beweglicher Läppkörner zwischen Läppplatte und
(rostogolire) a granulelor abrazive aflate între
127
Werkstück. placa de lepuit şi semifabricat.

Dabei drücken sich einzelne Kornspitzen in Astfel vârfurile fiecărei granule se presează în
Werkstück und Läppwerkzeug ein und hinterlassen semifabricat şi scula de lepuit şi creează urme
kraterförmige, ungerichtete Bearbeitungsspuren und (striaţii) sub formă de cratere neorientate şi
Mikrorisse. microfisuri.

Abb. 4.34 Materialabtragmechanismen beim Läppen / Mecanisme de îndepărtare a materialului la lepuire [WES 10]

Beim Läppen wird im Gegensatz zum Honen und În cazul lepuirii, spre deosebire de honuire şi
Schleifen mit losem Korn gearbeitet. Es können rectificare materialul abraziv utilizat este în stare
nahezu alle Werkstoffe bearbeitet werden, z.B. alle liberă. Aproape toate materialele pot fi prelucrate
Metalle, Keramiken, Gläser, Halbleiter und prin lepuire: toate metalele, ceramică, sticlă,
Kunststoffe, aber auch andere Stoffe wie z.B. Grafit. semiconductori și materiale plastice, dar şi alte
Die Voraussetzung für die Bearbeitungsfähigkeit ist substanţe, cum ar fi grafitul. Premisa pentru
ein homogenes Gefüge. prelucrabilitate este o structură omogenă.

Zudem dürfen sich die Werkstoffe nicht durch ihr Mai mult, nu se acceptă ca materialele să se
Eigengewicht oder eine Belastung elastisch oder deformeze elastic sau plastic sub acţiunea
plastisch verformen. Die beim Läppen erreichbaren propriei greutăţi sau a altor solicitări. Calitatea
Qualitäten liegen bei einem arithmetischen realizabilă prin procesul de lepuire este Ra=0,02 -
Mittenrauwert Ra=0,02 bis 16 µm, einer 16 µm, un paralelism între 1- 2 µm şi o eroare a
Planparallelität zwischen 1 bis 2 µm und einem planeităţii mai mică de 0,6 µm.
Ebenheitsfehler unter 0,6 µm.
Principalele avantaje ale procesului constau în
Hauptvorteile des Verfahrens sind die
faptul că prelucrarea piesei se face fără fixarea
Werkstückbearbeitung ohne Einspannung, die
acesteia, posibilitatea de a prelucra piese mici cu
Möglichkeit auch kleinste Bauteile mit einer Dicke
grosime sub 0,1 mm precum şi prevenirea
unter 0,1mm zu fertigen sowie die Vermeidung von
producerii căldurii şi tensionarea suprafeţei.
Wärme- und Spannungsverzug an der geläppten
prelucrate.
Oberfläche.

128
Beim Läppen treten zwei parallele Mechanismen În cazul lepuirii, apar simultan două mecanisme
auf, die zur Entfernung von Werkstückstoff führen. care conduc la îndepărtarea materialului. Granulele
Das Läppkorn wird in einer Flüssigkeit oder Paste abrazive de lepuit sunt plasate în spațiul de lucru
in den Arbeitsspalt zwischen Werkstück und dintre piesa de prelucrat şi sculă sub forma unui
Werkzeug gebracht. Hier wird ein Teil der Körner lichid sau a unei paste. O parte dintre granulele
im Werkzeug eingebettet. Das wirkt ähnlich wie abrazive se impregnează în sculă şi acţionează
gebundene Körner. Es kommt zu einer similar corpurilor abrazive, conducând la formarea
Spanbildung am Werkstück. aşchiilor.

Die restlichen Körner rollen zwischen dem Restul granulelor rulează între sculă şi piesa de
Werkzeug und dem Werkstück ab. Dabei drücken prelucrat. Se presează în piesa de prelucrat astfel
sie sich so in das Werkstück ein, dass eine încât să se formeze o structură craterială. Acest
Kraterstruktur entsteht. Dies ist mit einer ständigen lucru este asociat cu o deformare plastică
plastischen Verformung des Werkstücks verbunden, permanentă a piesei, stratul superficial al
wodurch die Werkstückrandzone bis zu einer Tiefe materialului piesei se ecruisează o adâncime de
von 4 bis 24 µm verfestigt wird. 4-24 µm.

Die Einteilung der Läppverfahren in Planläppen, Clasificarea procedeelor se face astfel: lepuire
Rundläppen, Schraubläppen şi Profilläppen plană, lepuire cilindrică, lepuire filete şi lepuire
erfolgt nach DIN 8589. Zusätzlich existieren profilată, conform DIN 8589. În plus există
Sonderläppverfahren, durch die jedoch nur die procedee speciale de lepuire prin care se
Oberflächenqualität verbessert werden kann, îmbunătăţeşte doar calitatea suprafeţei, în timp
während dieMaß- und Formgenauigkeit nicht ce precizia de formă şi dimensională nu sunt
beeinflusst wird. Am häufigsten werden die afectată. Cele mai frecvent utilizate metode sunt
Verfahren Planläppen, Außenrundläppen mit lepuirea plană, lepuirea cilindrică exterioară cu
Linienberührung und Innenrundläppen eingesetzt. contact liniar şi lepuirea cilindrică interioară.

4.3.2 Influenţa parametrilor procesului


4.3.2 Einfluss von Prozesskenngrößen auf
asupra rezultatului procesului de lepuire
das Läppergebnis
Pe lângă discul de lepuit, agentul de lepuire şi
Neben der Läppscheibe, dem Läppmittel und dem
semifabricat, rezultatul procesului de lepuire este
Werkstückstoff wird das Läppergebnis auch durch
de asemenea influențat de parametrii de proces,
die an der Maschine einstellbaren Prozesskenn-
care pot fi reglaţi la maşină, presiunea de lepuire
größen Läppdruck und Läppdauer beeinflusst. Mit
şi timpul de prelucrare. Pe măsură ce viteza de
steigender Läppgeschwindigkeit steigt auch die
lepuire creşte, creşte de asemenea viteza de rata
Zerspanrate. Aufgrund des Einsatzes von losem
de aşchiere. Datorită utilizării granulelor abrazive
Korn führt eine überhöhte Drehzahl jedoch dazu,
în stare liberă, o viteză de rotație excesivă
dass das Läppkorn durch die Zentrifugalkraft aus
conduce la îndepărtarea acestora din spațiul de
dem Arbeitsspalt gefördert wird. Daher sollte die
lucru prin forţa centrifugă. Prin urmare, viteza de
Läppgeschwindigkeit zwischen 0,1-0,5 m/s liegen.
lepuire recomandată variază între 0,1-0,5 m/s.
Läppkorn und Läppflüssigkeit bilden das Mediul de lepuire este format de materialul abraziv
Läppmittel, das einen Läppfilm zwischen Werkzeug şi lichidul de lepuit, care formează o peliculă între
und Werkstück erzeugt. Dieser hat die Aufgabe, sculă şi piesa de prelucrat. Acesta are sarcina de a
129
neue Läppkörner in den Prozess zu führen. Höhere aduce permanent noi granule abrazive în proces.
Läppdrücke führen dazu, dass die Läppkörner Presiunile mari exercitate asupra mediului de lepuire
ständig splittern und somit neue Schneiden determină apariţia unor noi muchii aşchietoare. În
entstehen. Darüber hinaus bestimmen der plus, raportul de amestecare al granulelor şi
Mischungsquotient von Läppkorn und lichidului de lepuit, precum şi cantitatea de mediu de
Läppflüssigkeit sowie die zugeführte Menge an lepuire alimentat în zona de prelucrare determină
Läppmittel das Zerspanverhalten. Das comportamentul de aşchiere. Raportul de
Mischungsverhältnis sollte etwa zwischen 150 und amestecare trebuie să fie între 150 și 200 g/l. Un
200 g/l betragen. Ein zu dicker Läppfilm bei kleinen film de mediu de lepuire prea dens, cu granulaţie
Körnungen würde eine Werkstoffzerspanung mică, ar împiedica aşchierea materialului, astfel
verhindern, so dass hier eine dünnflüssigere încât este necesară doar o suspensie cu densitate
Läppsuspension erforderlich ist. redusă.

Am häufigsten werden Läppkörner mit einem Cel mai frecvent sunt utilizate granulele cu
mittleren Korndurchmesser unter 20 µm eingesetzt. diametru mediu sub 20 μm. Cu toate acestea,
Es existieren jedoch auch Körnungen zwischen 0,1 există şi granule de între 0,1 μm pentru cele mai
µm für feinste Oberflächen und bis zu 150 µm für fine suprafețe până la 150 μm pentru prelucrări de
die Schruppbearbeitung. Um die Gefahr der degroşare. Pentru a reduce riscul de apariţie a
Kratzerbildung zu senken, sollten die zgârieturilor pe suprafaţa prelucrată, diametrele
Korndurchmesser innerhalb einer Korngröße granulelor trebuie să fie pe cât posibil identice.
möglichst identisch sein.

Tab. 4.4 Günstige Kombinationen von Läpppulver und Werkstückstoff (nach Wolters und Klocke) /Combinaţii
recomandate de materiale abrazive şi semifabricate

Abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff werden În funcţie de materialul care urmează să fie prelucrat,
meist Siliziumkarbid oder Edelkorund als carbura de siliciu sau corindonul nobil sunt
Kornwerkstoff eingesetzt, aber auch Diamant und utilizate în general ca materiale abrazive la lepuire,
Bornitrid finden Anwendung, wenn harte Werkstoffe dar se utilizează, de asemenea, diamant şi nitrură
wie Keramiken oder Hartmetall bearbeitet werden de bor atunci când se prelucrează materiale dure,
sollen (Tab. 4.4). cum ar fi materiale ceramice sau metalele dure, (Tab.
4.4).
Insbesondere bei weichen Werkstoffen führen
große Läppkörner und höhere Läppdrücke zu În special la lepuirea materialelor moi, granulele
130
großen Riefen und tiefen Eindrücken auf der de lepuit mari şi presiunile ridicate duc la apariţia
Oberfläche und damit auch zu einer höheren unor striaţii şi urme adânci pe suprafaţă, deci la o
Rauheit (Abb. 4.35). rugozitate mai mare (Fig. 4.35).

Abb. 4.35 Rauheit in Abhängigkeit vom Läppdruck und mittleren Korndurchmesser (nach Lichtenberg) / Variaţia
rugozităţii in funcţie de presiunea de lepuire şi diametrul mediu al granulelor

Das Zeitspanvolumen lässt sich zudem über eine Volumul de aşchii îndepărtat poate fi mărit printr-o
Erhöhung der Kornkonzentration steigern, da immer creştere a concentraţiei granulelor abrazive,
mehr Körner am Läppprozess beteiligt werden. Ist deoarece tot mai multe granule sunt implicate în
die Zahl der Läppkörner hingegen zu hoch, so procesul de aşchiere. Dacă, numărul de granule
hindern sich die Körner gegenseitig an ihrer este prea mare, acestea interferează şi volumul
Bewegung und das Zeitspanvolumen sinkt (Abb. de material aşchiat scade (Fig.4.36).
4.36).

Abb. 4.36 Einfluss der Läppkorndichte auf das Zeitspanvolumen (nach Lichtenberg) / Influenţa densităţii granulelor
asupra volumului de aşchii îndepărtat
In der Praxis werden meist Läppscheiben mit einer În practică sunt de obicei folosite discuri de lepuire
Härte zwischen 140–220 HB eingesetzt, da diese cu o duritate cuprinsă între 140 și 220 HB, deoarece
einen geringen Formverschleiß aufweisen. acestea au o rezistenţă mai mare la uzură.

4.3.3 Läppverfahren 4.3.3 Procedee de lepuire


131
 Planläppen  Lepuire plană
Am häufigsten wird das Läppen ebener Bauteile auf
Lepuirea suprafeţelor plane este cel mai frecvent
Ein- und Zweischeibenmaschinen durchgeführt.
efectuată pe maşini cu un singur disc sau cu două
Dabei liegen die Werkstücke in sog. Käfigen, die
discuri. Piesele de prelucrat sunt ampalsate în
wiederum von Laufringen gehalten werden, die wie
aşa-numitele cuşti, care, la rândul lor, sunt ţinute
die Planeten eines Planetengetriebes um das
de căi de rulare şi se rostogolesc în jurul centrului
Zentrum der Läppscheibe abrollen. Bei
discului de presiune. În cazul maşinilor cu un
Einscheibenmaschinen erfolgt der Antrieb meist
singur disc, mecanismul este acţionat de obicei
über Reibungskopplung. Die Drehbewegung der
prin cuplul de frecare. Mişcarea rotativă a inelelor
Laufringe bewirkt, dass die Läppscheibe
de rulare face ca discul de presiune să fie
kontinuierlich abgerichtet wird und daher plan bleibt.
îndreptat în mod continuu şi, prin urmare, rămâne
Um den erforderlichen Läppdruck aufzubringen,
plat. Pentru a aplica presiunea de lepuire
werden die Werkstücke über Gewichte oder eine
necesară, semifabricatele sunt încărcate cu
pneumatisch arbeitende Belastungseinheit belastet
greutăţi sau presate printr-un sistem pneumatic de
(Abb. 4.37).
încărcare (Fig.4.37).

Abb. 4.37 Prinzip des Läppens / Principiul procesului de lepuire [WES 10]

Die Zweischeibenmaschinen haben den Vorteil, Maşinile de lepuit cu două discuri au avantajul că
dass beide Seiten der Werkstücke parallel ambele părți ale pieselor sunt prelucrate în
bearbeitet werden. Die Läuferringe haben hierbei paralel. În acest caz, inelele rotorului au coroană
einen Zahnkranz, der an einem äußeren Zahnkranz dinţată, care se roteşte pe un coroană exterioară
abrollt und von einem inneren Zahnkranz dinţată. Ca şi în cazul sistemului cu un singur disc,
angetrieben wird.Wie auch beim Einscheiben- se obţin, forme cicloide ale traiectoriilor pieselor
system ergeben sich hierdurch zykloidische de prelucrat (Fig.4.38).
Bahnformen der Werkstücke (Abb. 4.38).

132
Abb. 4.38 Bahnkurven der Werkstücke beim Läppen (nach Ardelt) / Traiectoria pieselor la lepuire [TOE 11]

Die Drehrichtung und Rotationsgeschwindigkeit der Direcţia de rotaţie şi viteza de rotaţie a inelului
Läuferringe müssen daher so an die Läppscheiben- rotor trebuie, prin urmare, să fie adaptate la viteza
geschwindigkeit angepasst werden, dass ein discului de lepuit astfel încât uzura discului să fie
möglichst gleichmäßiger Läppscheibenverschleiß cât mai uniformă posibil şi discul de lepuit să
auftritt und die Läppscheiben eben bleiben. So kann rămână plat. Astfel se asigură că piesele de
gewährleistet werden, dass die Werkstücke eine prelucrat au un paralelism ridicat şi o precizie
hohe Planparallelität und Maßgenauigkeit dimensională bună.
aufweisen.

 Lepuirea cilindrică
 Rundläppen
Lepuirea cilindrică exterioară se efectuează în
Das Außenrundläppen wird äquivalent zum acelaşi mod ca şi lepuirea plană pe maşinile cu
Planläppen auf Zweischeibenmaschinen două discuri, în care mai multe semifabricate sunt
durchgeführt, wobei mehrereWerkstücke zeitgleich prelucrate simultan. Şi aici, piesele de prelucrat
bearbeitet werden. Auch hier erfolgt die Führung der sunt ghidate prin intermediul unor cuşti care se
Werkstücke über Käfige, die in den Laufringen află pe canalele de rulare.
liegen.

Beim Innenrundläppen kann der Durchmesser des La lepuirea interioară, diametrul sculei poate fi
Läppwerkzeugs wie beim Honen über einen Kegel reglat prin intermediul unui ax conic în anumite
innerhalb eines begrenzten Bereichs eingestellt limite, ca și la honuire. Cinematica constă, ca la
werden. Auch die Kinematik besteht wie beim honuire, din suprapunerea unei mişcări de rotaţie
Honen aus einer Überlagerung einer cu o mişcare rectilinie-alternativă pe direcție
Drehbewegung mit einer Oszillation in axialer axială.
Richtung.

Das sogenannte Läppgemisch wird zwischen die Aşa numitul amestec de lepuire este pus între
Berührungsflächen von Werkstück und dem suprafeţele de contact ale semifabricatului şi plăcii
formübertragenden Werkzeug gebracht. de lepuit. Prin mişcări de aşchiere neregulate
fiecare granulă abrazivă participă la lepuirea
Durch die ungeordneten Schneidbahnen der
suprafeţei prin crearea unor urme pe diferite
einzelnen Körner besitzen geläppte Oberflächen
direcţii.
ungerichtete Bearbeitungsspuren.

133
 Lepuirea cilindrică interioară
Permite prelucrarea a alezajelor cu ajutorul unor
 Innenrundläppen
manşoane de lepuit, care execută o mişcare de
Es ist das Läppen von Bohrungen mittels
rotaţie şi o cursă longitudinală intermitentă.
Läpphülsen, die eine Dreh- und Hubbewegung
Exemple tipice de piese care se prelucrează prin
ausführen. Typische Beispiele für dieses Verfahren
acest procedeu sunt componentele pompelor de
sind Bauteile wie Einspritzpumpenteile oder
injecţie sau cilindrii hidraulici (Fig. 4.39).
Hydraulikzylinder (Abb. 4.39)
Amestecul de lepuit (un amestec de lichid şi
material abraziv) trebuie să fie rezistent la
Das Läppmittel (eine Mischung aus Läppflüssigkeit
presiune şi uzură. Dimensiunile granulelor
und Läppmittel) muss vor allem druck- und
abrazive variază între 5 şi 100 µm. Ca lichide de
verschleißfest sein. Die Korngröße liegt zwischen 5
lepuire se recomandă apă cu 2-3% concentrat de
und 100 µm. Als Läppflüssigkeiten haben sich
lepuire, amestec de ulei, petrol sau alţi aditivi.
Wasser mit 2-3 % Läppkonzentrat, Gemische aus
Rolul lor este transport al aşchiilor şi de a asigură
Öl, Petroleum oder anderen Beimengungen
răcirea zonei de aşchiere.
bewährt. Ihre Aufgabe ist es, für den
Späneabtransport und für Kühlung zu sorgen.  Lepuirea profilată. Scula are forma
complementară a suprafeţei piesei care se
 Formläppen. Das Werkzeug weisst die
prelucrează. În acest caz primordială este
entsprechende Negativgestallt der
reducerea erorilor de formă.
herzustellenden Form auf. Dabei steht meist die
Verringerung eines Formfehlers im Vordergrund.

Abb.4.39 Innerundläppen / Lepuirea cilindrică interioară [GYE 91]

134
KAPITEL 5. CAPITOUL 5.
Trockenbearbeitung und Prelucrarea uscată şi tehnica
Minimalmengekühlschmierung de aşchiere cu ungere şi răcire
minimală

Moderne Fertigungsverfahren stellen Procesele de fabricaţie moderne se confruntă


ununterbrochenen den Kostendruck und hohe neîntrerupt cu presiunea costurilor şi cu
Qualitätserwartungen gegenüber. Konkurrierend zu cerinţele de calitate. Pentru a rămâne
bleiben muss eine Firma: competitivă o companie trebuie să:
 Kostenverminderungsgelegenheiten in der  Identifice constant posibilităţile/oportunităţile
Produktion fortwährend kennzeichnen, de reducere a costurilor de producţie,
 die ökonomische Gelegenheiten ausnutzen und  Utilizeze oportunităţile economice,
 ununterbrochen Produktionsprozesse  Îmbunătăţească neîncetat procesele de
verbessern. producţie.
De la începutul secolului XIX problemele
Seit dem Anfang voriges Jahrhunderts sind die
ecologice apărute în cadrul proceselor de
innerhalb der Fertigungsverfahren auftreten
fabricaţie au fost sistematic şi ştiinţific
Umweltproblemen systematisch und wissenschaftlich
analizate. În multe cazuri s-a încercat
analysiert gewesen. In vielen Fällen ist es versucht
obţinerea unei eficienţe maxime corelată cu
worden, um eine maximale Leistungsfähigkeit in
cerinţele economice.
Verbindung mit ökonomischen Herstellungszuständen
zu erzielen.

Die Herstellung eines Produktes, indem es


Fabricaţia unui produs în care este inclus
Prozessmaterialien, Energie und Rohstoffen
consumul de material, energie, materii prime
hinzufügt, läuft unvermeidlich in Konflikt mit
se desfăşoară inevitabil în conflict cu poluarea
Argumenten über die resultierenden
mediului înconjurător (Fig. 5.1).
Umweltbelastungen (Abb. 5.1).

Auf der Suche nach Lösungen, um


În căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a
Bearbeitungsprozesse zu verbessern, versucht
proceselor de fabricaţie se încearcă asigurarea
man die erzielen minimale Umweltverschmutzung
unui poluări minimale a mediului înconjurător în
in Verbindung mit den verwendbaren Technologien
corelaţie cu tehnologiile utilizate.
zu erlauben.

135
Arbeiter

Material Produkten

Energie Dienstleistungen

Wasser BEARBEITUNGS-
Abfälle
PROZESS
Wissen Spezielle Abfälle

Abb. 5.1 Eingang- und Ausgangparameter / Parametrii de intrare şi ieşire [ROS 00]

Von den zahlreichen Produktionsverfahren lasst Din numeroasele procese de fabricaţie


sich diese Vorlesung auf den Zerspanung existente, cursul se concentrează în continuare
konzentrieren. Das Werkzeug, das Werkstück, die asupra proceselor de aşchiere. În acest caz
Prozessmaterialien und die Energie werden als scula, semifabricatul, materialele auxiliare ale
Prozesseingang Variablen betrachtet. Einerseits procesului şi energia sunt considerate variabile
ergibt der Arbeitsprozess ein Produkt, das die de intrare ale procesului. Pe de o parte,
erforderten Eigenschaften zeigt, die in Qualität, procesul de lucru conduce la obţinerea unui
ökonomischer Leistungsfähigkeit und Recycling produs cu caracteristici corespunzătoare,
ausgedrückt werden. Anderseits ergibt der Prozess exprimate prin calitate, eficienţă şi reciclabilitate.
die Abfälle und Emissionen. Pe de altă parte în urma procesului rezultă, de
asemenea, deşeuri şi emisii.

Abb. 5.2 Fertigungprozess / Procesul de fabricaţie [FRA 08]

Im Maschinenbau heutzutage entstehen die În prezent în construcţia de maşini apar


größten Probleme als Ergebnis dem Gebrauch der numeroase probleme legate de consumul de

136
Kühlschmierstoffen. Mit der Verwendung von lichide de aşchiere. Utilizarea lichidelor de
Kühlschmierstoffe als Hilfsstoff in der ungere şi răcire în procesele de aşchiere este
Zerspantechnik sind die Kosten und Probleme der corelată cu o serie de costuri şi probleme
Vermeidung von Gesundheitsschädigungen und legate de poluarea mediului şi probleme de
Umweltbelastungen verbunden. sănătate.
Steigende Kosten für Abfallentsorgung jedoch
zwingen jetzt alle Firmen, die Costurile tot mai ridicate pentru tratarea
Kühlschmierungsstrategien einzuführen, die deşeurilor obligă toate firmele să utilizeze acele
angepasst werden, um ihrer eigenen lichide de aşchiere care corespund structurii de
Herstellungsstruktur zu entsprechen. fabricaţie a companiilor respective.

Analyse der Beschädigungsfaktoren im Bereich der Analiza factorilor poluanţi în domeniul industriei
Maschinenbauindustrie und dank den erhaltenen construcţiilor de maşini şi rezultatele obţinute
Ergebnissen, ermutigt man den Einsatz der încurajează implementarea metodelor
modernen umweltfreundlichen Spanmethoden in ecologice de aşchiere în practică.
der Praxis.
Beim Einsatz von HSS-Werkzeugen wurde früher
În cazul utilizării sculelor din oţel rapid se
vor allem eine Wasser-in-Öl-Emulsion oder
utilizau emulsii pe bază de apă şi ulei sau
Schneidöle verwendet. Bei der Verwendung von
uleiuri de aşchiere. Odată cu utilizarea în
modernen Hartmetallwerkzeugen mit neuen
practică a sculelor din carburi metalice cu
Verschleißschutzschichten wird mit sehr hohen
acoperiri metalice rezistente la uzură este
Schnittgeschwindigkeiten zerspant, was bewirkt,
posibilă aşchierea cu viteze foarte mari, ceea
dass in der Schnittzone Temperaturen bis 900 C°
ce face ca temperaturile în zona de aşchiere să
auftreten.
ajungă până la 900C.
Eingesetzte Kühlmittel würden, auf Grund der
hohen Umfangsgeschwindigkeit der Schneide, nicht
Din cauza vitezelor periferice foarte mari ale
bis in die Schnittzone vordringen und somit nur die
tăişurilor sculei, mediile de ungere şi răcire nu
nicht im Eingriff befindlichen Schneiden kühlen. Die
pătrund până în zona de contact dintre sculă şi
thermische Wechselbelastung der Scheiden würde
semifabricat asigurând răcirea doar a muchiilor
verstärkt, was sich negativ auf die Standzeit
aşchietoare neantrenate în aşchiere.
auswirken würde. Deshalb geht der Trend in
Solicitările termice oscilante alte muchiilor
Richtung Trockenbearbeitung.
aşchietoare se intensifică având un efect
negativ asupra durabilităţii sculelor. Din acest
motiv tendinţa este de implementare a
aşchierii uscate.

5.1 Trockenbearbeitung 5.1 Prelucrarea uscată (PU)

Eine Lösungstechnologie bezüglich der O tehnică care rezolvă problema lichidelor de


Kühlschmierung, die Kosteneinsparungs- aşchiere şi rezolvă problema economiei

137
gelegenheiten darstellt, ist die costurilor asociate consumului acestora este
Trockenbearbeitung. Die Beseitigung oder die prelucrarea uscată. Eliminarea sau
bedeutenden Verkleinerungen der deminuarea considerabilă a consumului de
Kühlschmiermittel beeinflussen alle Bestandteile lichide de aşchiere influenţează toate
eines Produktionssystems. Eine ausführliche componentele sistemului de producţie. O
Analyse und eine Anpassung der analiză detaliată şi o alegere corectă a
Schnittparameter, der Werkzeuge, der parametrilor de aşchiere, a sculei, a maşinii-
Werkzeugmaschinen und des Umwelt sind unelte şi a mediului de lucru sunt necesare în
vorgeschrieben, um einen leistungsfähigen Prozess prealabil pentru pentru a putea desfăşura un
sicherzustellen und der Trockenbearbeitung process eficient şi a face posibilă utilizarea
erfolgreich zu ermöglichen. prelucrării uscate.

Bei Verwendung thermisch isolierender În cazul utilizării sculelor cu acoperiri metalice


Verschleißschutzschichten wird ein Großteil, der termoizolante o mare parte din căldura
bei der Zerspanung entstehenden Wärme, über generată în timpul procesului de aşchiere va fi
den Span abgeleitet. Für ein reibungsloses dirijată spre aşchii. Pentru îndepărtarea fără
Entfernen der Späne wird oft Druckluft verwendet, frecare a aşchiilor se utilizează adesea aer
die auch gekühlt sein kann. Unter ökologischen und comprimat, care poate fi de asemenea şi răcit.
wirtschaftlichen Gründen wird die Prelucrarea uscată este preferată din motive
Trockenbearbeitung zudem bevorzugt (siehe economice şi ecologice.
Diagramm).
Werkzeugkosten
Kühlschmierstoffkosten
4%
16,8%

restliche Kosten
79,2%

Abb. 5.3 Kostenanteile bei der Fertigung von Leichtmetallteilen / Distribuţia costurilor de fabricaţie [FRA
08]

138
Abb.5.4 Vorteile und Nachteile der Trocken- und Nassbearbeitung / Avantajele şi dezavantajele prelucrării
uscate şi a aşchierii cu răcire convenţională [SCH 00]

Einflussgroßen auf der Trockenbearbeitung

139
Abb.5.6 Technologische Voraussetzungen für Trockenbearbeitung / Premize tehnologice la aşchierea uscată
[FRA 08]

Die Zielsetzung muss es sein, funktionsfähige Scopul prelucrării trebuie să fie fabricaţia unor
Bauteile wirtschaftlich herzustellen. Es erfordert, componente funcţionale. Este necesară
dass in Abhängigkeit von Werkstoff, Geometrie, verificarea posibilităţii realizării unor prelucrări
Anforderungen an Genauigkeit, uscate în functie de: materialul
Oberflächenausbildung sowie der semifabricatului, geometrie, cerinţele de
durchzuführenden Bearbeitungsoperationen die precizie, modul de generare a suprafeţei şi
Machbarkeit einer Trockenbearbeitung mit den zur operaţiile de prelucrare.
Verfügung stehenden Werkzeugen und
Werkzeugmaschinen zu prüfen.

Grundsätzlich kann die Trockenbearbeitung În principiu, prelucrarea uscată se poate


eingesetzt werden, wenn an die Genauigkeit der implementa dacă în privinţa preciziei
Bauteile keine so hohen Anforderungen gestellt reperelelor prelucrate nu se impun cerinţe
werden. Dies gilt für die Vorarbeitung von foarte mari. Acest lucru este valabil în cazul
Werkstücken, die zum Erlangen ihrer Endkontur prelucrărilor preliminare ale semifabricatelor,
und -genauigkeit noch einem weiteren care ulterior necesită etape de prelucrări de
Bearbeitungsschritt unterzogen werden müssen. finisare pentru obţinerea geometriei şi a
preciziei finale.
Der Werkstoff beeinflusst in Abhängigkeit von dem
Bearbeitungsverfahren durch seine Materialul semifabricatului, prin proprietăţile
thermomechanischen Eigenschaften und seine sale termomecanice şi aşchiabilitate în functie
Zerspanbarkeit in starkem Masse die Machbarkeit de procesul de prelucrare care se realizează,
und die Wirtschaftlichkeit der Trockenbearbeitung. influenţează în mare măsură realizarea şi
Von Vorteil sind eine geringe Wärmeleitfähigkeit, eficienţa prelucrării uscate. Sunt avantajoase

140
eine hohe Wärmekapazität sowie eine hohe Dichte materialele cu conductibilitate termică scăzută
des Werkstoffes. şi capacitate termică mare ca şi cele cu o
densitate mare a materialului.

Überwindung der Trockenbearbeitungsgrenzen Depăşirea limitelor aşchierii uscate


Punctul de plecare în depăşirea limitelor
Die Ansatzpunkte zur Überwindung technologischer
tehnologice ale prelucrării uscate este
Grenzen in der Trockenbearbeitung stellen die
optimizarea sculelor, implementarea tehnicilor
Optimierung der Werkzeuge, der Einsatz einer
de aşchiere cu ungere şi răcire minimală ca şi
Minimal- oder Mindermengenkühlschmiertechnik
înlocuirea proceselor de prelucrare.
sowie Verfahrenssubstitution dar.

Abb. 5.8 Überwindung der technologischen Grenzen bei Trockenbearbeitung / Depăşirea barierelor
tehnologice la prelucrarea uscată [WAL 95]

5.2. Minimalmengenschmierung (MMS) 5.2 Prelucrarea cu ungere şi răcire


minimală (PURM)

Grundlagen der Minimalmengekühlschmier-


Noţiuni de bază la prelucrarea cu ungere şi
technik răcire minimală
Stand der Technik zeigt, dass einer vollständiger
Studiile în domeniu arată ca o eliminare
Verzicht auf Kühlschmierstoff für viele
completă a lichidelor de aşchiere nu este
Zerspanungsprozesse nicht möglich ist. In solchen
posibilă în cazul multor procese de aşchiere. În
Fälle bietet sich häufig als Kompromiss die

141
Minimalmengekühlschmierung an. asemenea situaţii soluţia de compromis este
prelucrarea cu ungere şi răcire minimală.
Wenn eine reine Trockenbearbeitung technologisch
În cazurile în care aşchierea uscată pură nu
nicht zu realisieren ist, bietet die
este realizabilă din punct de vedere tehnologic,
Minimalmengeschmierung in der Regel eine
prelucrarea cu ungere şi răcire minimală
Alternative an (Abb. 5.9). In vielen Bearbei-
reprezintă o alternativă (Fig. 5.9). Aşadar la
tungsprozessen ist die Minimalkühlschmier-technik
multe procese de prelucrare ungerea şi răcirea
der Schlüssel zur erfolgreichen Trocken-bearbeitung.
minimală reprezintă elementul cheie spre
Von Minimalmengenschmierung als Quasi-
prelucrarea uscată. Se vorbeşte de ungere şi
Trockenbearbeitung spricht man bei einem kleinen
răcire minimală sau prelucrare cvasi-uscată la
Schmiermittelverbrauch (0-150 ml pro Stunde).
un consum redus de lichid de aşchiere (0-150
Schmiermittel wird in Druckluft gelöst und gelangt
ml/oră).
als Aerosol an das Werkzeug/Werkstück auch bei
Lichidul de aşchiere este pulverizat cu ajutorul
höheren Umfangsgeschwindigkeiten. Von allen
aerului comprimat şi dirijat ca aerosol către
andere beeinflussen seine einzelnen Bestandteilen
zona de contact sculă/semifabricat chiar şi în
(die Kühlschmiermittel, die
cazul vitezelor periferice mari. În cea mai mare
Parametereinstellungen, die Werkzeuge und die
măsură influenţează parametrii de proces
Werkzeugmaschinen) den Prozess.
(lichidele de aşchiere, reglarea parametrilor
Alle Bestandteile im MMKST System müssen sehr
de aşchiere, sculele şi maşina-unealtă).
sorgfältig koordiniert werden, um das gewünschte
Toate componentele unui sistem de ungere şi
Resultat (technologisch und ökonomisch
răcire minimală trebuie să fie atent coordonate
optimal) zu erzielen.
pentru a obţine rezultatele scontate (optime
din punct de vedere tehnologic şi
economic).

142
Minimalkühlschmierung

Abb. 5.9 Einsatzfälle der MMST / Implementarea MMST [FRA 08]

Während beim konventionellen Kühlschmierstoff- În timp ce la procesele de aşchiere cu


einsatz die Bearbeitungsstelle großflächig überflutet ungere şi răcire convenţională zona de
wird, ist es bei MMS das Ziel, die Kontaktstelle aşchiere este abundent răcită, la ungerea
Werkzeug-Werkstück mit einer geringen Menge KSS şi răcirea minimală scopul este de a asigura
möglichst verlustfrei zu erreichen. zona de contact sculă-semifabricat cu o
cantitate minimă de lichid de aşchiere,
fără pierderi dacă este posibil.

5.2.1 MMKST Philosophie 5.2.1 Filozofia PURM


Die Philosophie der Minimalmengenschmierung - auch Filozofia prelucrării cu ungere minimală
oft bezeichnet als Minimalmengenkühlschmierung (PUM), adesea definită şi ca prelucrare cu
oder Sprühnebelschmierung - kann beschrieben cantitate minimală de lichid de aşchiere
werden als eine Abkehr von dem Grundsatz: "Viel hilft sau ungere cu pulverizare de lichid de

143
viel" hin zu der Erkenntnis: "Soviel wie nötig, nicht aşchiere, poate fi descrisă ca o renunţare
mehr als notwendig" . la principiul “Mult ajută mult” şi adoptarea
principiului “ Atât cât este necesar, nu mai
mult decât trebuie”.
Wenn Öle als das flüssige Mittel benutzt werden, ist
Când se utilizează uleiurile ca medii de
das Hauptgewicht auf ihren guten
aşchiere, importante sunt proprietăţile de
Schmierungseigenschaften. Ihre Funktion ist, die
ungere ale acestora. Principala funcţie a
Reibung und die Adhäsion zwischen dem Werkstück,
acestora este de reducere a frecării între
dem Span und dem Werkzeug zu verringern.
sculă-semifabricat şi aşchii.
Ca urmare se reduce şi cantitatea de
Infolgedessen wird die Menge von Reibung erzeugten
căldură generată ca urmare a frecării şi,
Hitze auch verringert und deswegen werden das
implicit, este preluată de sculă şi
Werkzeug und das Werkstück zu weniger Hitze
semifabricat mai puţină căldură decât în
ausgesetzt, als sie würden sein , wenn der
cazul prelucrării complet uscate.
Bearbeitungsprozess vollständig trocken durchgeführt
war.

Abb.5.10 Ökologische Techniken / Metode ecologice de prelucrare [MUL 98]

5.2.2 Definitionen der MMKST 2 Definiţia PURM


Emulsiile şi apa sunt mai rar utilizate ca medii de
Die Emulsionen und das Wasser werden seltener
aşchiere la prelucrarea cu ungere şi răcire
als Öl im Minimalkühlschmiertechnik verwendet.
minimală. În general acestea se utilizează
Allgemeines sprechend, werden sie benutzt, nur
numai când răcirea piesei şi a sculei sunt mai
wenn die Werkzeug- oder die Teilabkühlung
eficiente decât cu ulei.
leistungsfähiger als mit Öl möglich ist.

144
Die Prozesse, in denen die Emulsion, das Wasser Procesele în care se utilizează emulsiile, apa
oder die Luft (kalte oder flüssige Luft) benutzt sau aerul ca medii de aşchiere sunt cunoscute şi
werden, gekennzeichnet als Minimalkühltechnik sub denumirea de prelucrare cu răcire minimală
(MKT), da die Emulsion ein beträchtlich niedriger (PRM). Emulsia asigură un nivel considerabil
Schmierungsniveau als Öl liefert, dennoch mehr mai mic de ungere decât uleiul, dar totuşi mai
als Wasser und Luft, die keine Schmierung an mare decât apa şi aerul care nu asigură efectul
allen liefern. de răcire.

Im Gegensatz zu MST ist MKT bis jetzt selten În comparaţie cu PUM, PRM este până în prezent
verwendet gewesen, und folglich ist MKT ein mai puţin utilizată, fiind aşadar o componentă
großer nicht erforschter Bestandteil der MKST. importantă şi insuficient analizată a PURM.
Mit Hilfe moderner Dosiertechnik wird die
Cu ajutorul sistemelor moderne de dozare se
eingesetzte Schmierstoffmenge auf das unbedingt
reduce în mod considerabil cantitatea de lichid
notwendige Maß reduziert. Sie wird in sehr kleinen
de aşchiere utilizată în timpul proceselor de
Mengen der Wirkstelle direkt oder fein zerstäubt in
aşchiere. Mediile de aşchiere sunt dozate în
einem Pressluftstrom mit Hilfe von
cantităţi extrem de mici, direct sau pulverizate fin
Düsensystemen zugeführt. Auf dem Werkzeug-
în forma unui jet de ceaţă cu ajutorul sistemelor
oder dem Werkstück - wird ein feiner
de dozare, şi dirijate înspre zona de aşchiere.
Schmiermittelfilm gebildet.
Astfel se formează pe sculă sau pe semifabricat
Ziel ist es, durch effiziente Schmierung, die un film subţire de lichid de aşchiere.
Reibung und somit die Wärmeentwicklung zu
Scopul este ca printr-o ungere eficientă să se
minimieren. Die Minimalmengenschmierung ist
reducă frecările şi astfel să se diminueze şi
eine Verlust- oder Verbrauchsschmierung, das
cantitatea de căldură dezvoltată în timpul
heißt: der eingesetzte Kühlschmierstoff wird
procesului de aşchiere. Ungerea minimală este
während der Bearbeitung nahezu vollständig
o ungere cu pierdere sau cu consum total al
verdampft.
lichidului de aşchiere. Asta înseamnă că
Die an der Wirkstelle entstehende Wärme wird
întreaga cantitate de lichid de aşchiere utilizată
dem System durch die kühlende Wirkung des
se consumă prin evaporare. Căldura care
Pressluftstromes und durch die Verdampfung des
rezultă în zona de aşchiere este transferată prin
Schmiermittels weitgehend entzogen.
jetul de aer sub presiune şi prin evaporarea
Im Vergleich zur Verwendung herkömmlicher lichidului de aşchiere.
Kühlschmierstofföle und Emulsionen führt die Comparativ cu metoda convenţională de ungere
nahezu reststofffreie Verflüchtigung der şi racire cu uleiuri şi emulsii, volatilizarea
verwendeten Medien im Bearbeitungsprozess zu aproape completă a mediului de aşchiere utilizat
einer Reihe von ökologischen und în timpul procesului de prelucrare conduce la o
ökonomischen Vorteilen der MST. Das serie de avantaje economice şi ecologice ale
Sonderabfallaufkommen wird vermieden und PUM. Cheltuielile pentru tratarea deşeurilor
Kosten für ein Kühlschmierstoffshandling sunt evitate, iar costurile pentru manipularea
entfallen. lichidelor de aşchiere uzate sunt eliminate.
Die folgende Aufzählung gliedert die Vorteile: Avantajele sunt enumerate în continuare:

145
 keine Entsorgung verbrauchter  nu se mai face tratarea lichidelor de aşchiere
Kühlschmierstoffe, uzate,
 problemloseres Recycling und gesteigerter  reciclarea fără probleme şi creșterea nivelului
Wiederverkaufswert der Späne, da kaum de valorificare al aşchiilor, care nu mai sunt
anhaftendes Öl, aproape deloc impregnate cu ulei,
 es entstehen keine Kosten für die Pflege und  sunt eliminate costurile cu alimentarea şi
Überwachung der Kühlschmierstoffsbäder, supravegherea rezervoarelor cu lichide de
aşchiere ale maşinilor-unelte,
 es ist in der Regel keine Reinigung (Entfettung
 nu mai este necesară curăţarea (degresarea)
etc.) der Werkstücke notwendig.
pieselor prelucrate.

Das heißt: Alte avantaje secundare:


 keine Entsorgung verschmutzter Reiniger,  nu se mai face tratarea soluţiilor de curăţare,
 Einsparung der Anlagentechnik zur Entfettung,  economii din eliminarea instalaţiilor de
 Optimierung des Fertigungsablaufes degresare,
(Einsparung von Zeit und Arbeitskraft),  optimizarea procesului de fabricaţie
 Erhöhung der Werkzeugstandzeiten um ca. (economie de timp şi forţă de muncă),
10%.  creşterea durabilităţii sculelor aşchietoare cu
aproximativ 10%.

5.2.3 Dosiersysteme .2.3 Sisteme de dozare

Vollstrahlkühlung Răcire convenţională cu jet continuu

Die Hauptfunktionen eines Kühlschmiermittels in Principalele funcţii ale lichidelor de aşchiere în

der Vollstrahlkühlungsfertigung sind Abkühlung, cazul metodei convenţionale de ungere şi răcire

Schmierung und Spänentfernung. Als Regel sunt răcirea, ungerea şi transportul aşchiilor. De

werden Emulsionen oder Öle im Allgemeinen regulă se folosesc emulsii şi uleiuri, în funcţie de

benutzt, abhängig von der betroffenen procesul de fabricaţie la care se utilizează şi în

Herstellungsverfahren- und Fertigungsaufgabe. funcţie de procedeul de prelucrare.

Die Wärmeübertragungseigenschaften der Proprietăţile de preluare a căldurii ale

Emulsionsgruppen sind ausgezeichnet, wegen diferitelor tipuri de emusii sunt foarte bune

ihres hohen Wassergehalts. Gerade die Öle datorită conţinutului mare de apă. Se folosesc

übertreffen, wenn ein hoher uleiuri de aşchiere atunci când sunt necesare

Schmierfähigkeitsgrad angefordert wird. Die caracteristici mai bune de ungere. Ambele medii

beiden Mittel garantieren leistungsfähiger de aşchiere asigură un transport eficient al

Spantransport. Wenn komprimierte Luft statt aşchiilor. Utilizarea aerului comprimat în locul

einem Kühlschmiermittel benutzt wird, ist der lichidelor de aşchiere conduce la pierderea

Schmierungsvorteil der Flüssigkeit verloren. efectului de ungere.146
Minimalkühlschmierung
Ungerea şi răcirea minimală

Beim MKST werden die flüssigen Mittel zum În cazul tehnicii de aşchiere cu ungere şi răcire
Werkzeug und/oder zum Bearbeitungspunkt in minimală mediile lichide de aşchiere sunt
den kleinen Quantitäten eingezogen. dirijate fie spre sculă fie spre zona de
Dieses wird mit oder ohne die Unterstützung eines prelucrare în cantităţi reduse. Acest lucru se
Transportmittels, z.B. Luft, getan. Im Fall der so face cu sau fără ajutorul unui mediu de
genannten “airless“ Systeme, liefert eine Pumpe transport (de ex. aer). Sistemele de dozare fără
das Werkzeug mit dem Mittel, normalerweise Öl, in aer dispun de o pompă care dozează mediul
Form einer schnellen Reihenfolge der präzision- de aşchiere (de obicei ulei) pe sculă, sub
gemessenen Tröpfchen. forma unei succesiuni rapide de picături mici
de dimensiuni constante.

Im Fall vom Druckluftsysteme wird das Mittel in


einer Düse atomisiert, um extrem feine Tröpfchen În cazul sistemelor de dozare cu aer
zu bilden, die dann zum Bearbeitungspunkt in der comprimat, lichidul de aşchiere este atomizat
Form eines Aerosolsprays eingezogen werden. Die printr-o duză, pentru a crea picături extrem de
Geräte sind einfach und kompakt aufgebaut. In der fine, care sunt dirijate apoi spre zona de
Folge sind die Wirkprinzipien der verschiedenen aşchiere sub forma unui jet de aerosol.
Dosiersysteme kurz dargelegt. Asemenea sisteme au o construcţie simplă şi
compactă. În continuare sunt prezentate
 Außen Dosiersysteme principiile de funcţionare ale diferitelor sisteme
de dozare.
Der Flussmittel wird über die Düsen (die separat in
 Sisteme de dozare cu alimentare externă
den Maschinebereich gepasst werden) geleitet.
Mediul de aşchiere lichid este dirijat prin duze
Das Aerosol wird auf das Werkzeug von der
care sunt amplasate în zona de lucru a maşinii-
Außenseite über eine oder mehrere Düsen
unelte. Jetul de aerosol ajunge pe sculă din
gesprüht.
exterior prin una sau mai multe duze.
Die Zahl und die Richtung den Düsen in
Verbindung mit der Strahlbildung, das von der Numărul şi direcţia duzelor corelate cu modul
Düsenanordnung abhängt, spielen eine wichtige de formare al jetului de aerosol (care depinde
Rolle in der Ergebnisqualität. de poziţionarea duzelor) joacă un rol important
în ceea ce priveşte calitatea rezultatelor
Diese Technik wird beim Sägen, Stirn- und
prelucrării.
Planfräsen und Drehen verwendet. Im Fall der
Acest tip de sisteme se aplică la procesele de
Prozesse wie Bohrung, Reiben oder Senken, ist der
debitare, frezare plană, frezare frontală şi
außen Dosiersysteme nur bis Länge/Durchmesser zu
strunjire. În cazul unor procese ca găurire,
den Verhältnissen von L/d<3 angebracht.
alezare sau lamare, sistemele de dozare cu
Die Außendosiersysteme können auch Probleme alimentare externă sunt recomandate pentru
erzeugen, im Fall der Bearbeitungsaufgaben, die prelucrarea alezajelor scurte la care L/d<3.
den Gebrauch der mehrfachen Werkzeuge mit Sistemul de dozare cu alimentare externă
breiten unterschiedlichen Längen und poate ridica şi o serie de probleme în cazul
Durchmessern erfordern. operaţiilor de prelucrare la care se utilizează
147
mai multe scule cu lungimi şi diametre diferite.
In diesem Fall muss die Lagebestimmung der
Dosiersystemsdüsen entweder manuell oder mit
În asemenea situaţii trebuie realizată o ajustare
Abb. 5.11. Dosiersystem mit externer Schmierung / Sistem de dozare cu alimentare externă [EIS 97]

 Innen Dosiersysteme  Sisteme de dozare cu alimentare internă

Ein Innendosiersystem über Spindel und Werkzeug Un sistem de dozare cu alimentare internă prin
ist bei der Bohrung, dem Reiben und Senken mit ax şi corpul sculei este avantajos în cazul
größeren l/d Verhältnissen vorteilhaft, so lange das prelucrării alezajelor cu lungime mai mare
Mittel ständig nah an der Schneide vorhanden ist, (L/d>3) prin găurire, alezare sau lamare, atâta
unabhängig von der Werkzeugposition. timp cât lichidul de aşchiere ajunge constant pe
tăişurile sculei indiferent de poziţia acesteia.
Aus ähnlichen Gründen trifft dieses auch auf Acest lucru se întâmplă şi în cazul sculelor cu
Werkzeuge mit sehr unterschiedlichen Maßen zu. dimensiuni foarte diferite. În cazul prelucrării
In der tiefen Bohrung bildet die große l/d Zuteilung găurilor adânci, raportul L/D foarte mare face
einen internen MQL Dosiersystem unentbehrlich. ca utilizarea unui sistem de dozare cu
alimentare internă să fie indispensabilă.
Es gibt zusätzliche Vorteile eines internen MQL Acest tip de sisteme de dozare are şi alte
Dosiersystem bestehen dadurch, dass die avantaje suplimentare, constând în eliminarea
Düsenpositionierungsfehler beseitigt werden und eventualelor erori de poziţionare a duzelor,
die Integration der MQL Vorrichtung innerhalb der respectiv din integrarea echipamentelor de
Maschineumfeld bedeutet, dass der ungere şi răcire minimaă în perimetrul maşinii
Bearbeitungsbereich nicht durch die astfel încât în zona de lucru să nu existe
Dosiersystemsrohre durcheinander geworfen wird. furtunuri ale sistemului de dozare.

148
Abb. 5.12. Dosiersystem mit interner Schmierung / Sistem de dozare cu alimentare internă [EIS 97]

1. Niederdruck-Sprühsystem 1. Sistem de pulverizare cu joasă presiune


În acest caz duzele de pulverizare care
Nach dem Injektor-Prinzip arbeitende Sprühdüsen
funcţionează conform principiului injectorului
werden mit sehr geringen Luftdrücken, <1 bar,
sunt alimentare cu o presiune foarte mică a
beschickt. Der Schmierstoff wird aufgrund der
aerului (<1 bar). Mediul de aşchiere este
Düsenform angesaugt und tröpfchenweise
absorbit datorită formei duzelor şi pulverizat
zerstäubt.
sub formă de picături.

Abb.5.13 Niederdruck – Sprühsystem / Sistem de dozare cu presiune joasă [FRA 08]

2. Überdruck-Sprühsysteme 2. Sisteme de dozare cu presiune înaltă


Sistemele de dozare cu suprapresiune
Die Überdruck-Sprühsysteme arbeiten mit
funcţionează la presiuni de circa 4-6 bar.
Systemdrücken von ca. 4-6 bar. Zur Förderung des
Pentru alimentarea sistemului cu lichid de
Schmierstoffes im System werden zwei Techniken
aşchiere se utilizează două metode:
angewendet:
 Alimentarea lichidului de aşchiere dintr-un
 Förderung des Schmiermittels durch einen mit
rezervor de stocare cu ajutorul aerului
Druckluft beaufschlagten Bevorratungsbehälter. comprimat.
 Förderung des Schmiermittels durch die  Alimentarea lichidului de aşchiere cu
Verwendung von Dosierpumpen, z.B. ajutorul unor pompe de dozare (de ex.
Kolbenpumpen. pompe cu piston).

149
Abb.5.14 Überdruck-Sprühsysteme [a], [b] / Sistem de dozare cu suprapresiune [EIS 97]

In Bezug auf internes MQL Dosiersysteme wird Referitor la sistemele de dozare cu alimentare
eine weitere Unterscheidung zwischen so genannte internă se face încă o distincţie între sistemele
1-Zuführung und 2-Zuführungen Systeme cu un canal, respectiv cu două canale de
gezeichnet. Wenn 1-Führung System (Abb.5.16) alimentare. Când se utilizează un sistem cu un
verwendet wird, wird die Aerosolmischung singur canal de alimentare (Fig. 5.16),
außerhalb der Spindel gebildet und die amestecul de aerosol se formează în exteriorul
Einfachkanale dienen als ein Zufuhrweg für die dispozitivilui, iar canalul de alimentare serveşte
Mischung. drept cale de alimentare pentru amestec.

Axiale Mischung, bzw. Zuführung von Luft und Schmierstoff

Abb.5.16 System mit axiale Mischung / Sistem de dozare cu amestecare axială [EIS 97]

Zu beachten ist bei diesem Verfahren, dass die La acest tip de procese trebuie avut în vedere
Vermischung von Luft- und Schmiermittelstrom că amestecul fluxurilor de aer şi de lichid de
möglichst unmittelbar vor Eintritt in die Düse erfolgt, aşchiere să se realizeze imediat înaintea
um ein gleichmäßiges Sprühbild garantieren zu intrării în duze, astfel încât să se poată garanta
können. Lange Transportwege des o formare uniformă a jetului de aerosol. O
Gemischstromes können zu Ungleichmäßigkeiten lungime mare a canalelor de transport al
im Sprühbild führen. fluxului de amestec (aer-lichid de aşchiere)

150
poate să conducă la neuniformităţi în formarea
jetului de aerosol.

Abb.5.17 System mit koaxiale Mischung / Sistem de dozare cu alimentare coaxială [EIS 97]

Im Fall von 2 Zuführungen Systemen (Abb.5.17), În cazul sistemelor de dozare cu două canale
werden Öl und Luft separat durch die Spindel de alimentare (Fig. 5.17) uleiul de aşchiere şi
eingezogen. Das Schmiermittel und die Luft werden aerul comprimat sunt dirijate separat prin
in zwei koaxial angeordneten, d.h. ineinander dispozitiv. Lichidul de aşchiere şi aerul
geschobenen Zuführungsschläuchen zum comprimat sunt alimentate prin două furtunuri
Düsensystem geleitet. dispuse coaxial (unul în altul) şi dirijate astfel
spre zona de prelucrare.

Die Luft-Öl Mischung wird dann direkt vor dem Amestecul aer-ulei de aşchiere este realizat
Werkzeug produziert. Die Hauptanforderung in direct înainte de a intra în contact cu scula.
jeder dieser Veränderungen ist, dass eine Cerinţa principală este ca o cantitate suficientă
genügende Quantität des Mittels am de lichid de aşchiere să ajungă în punctul de
Bearbeitungspunkt vorhanden ist, wenn der prelucrare când procesul de aşchiere începe.
Zerspanprozess anfängt. Avantajele metodei de ungere şi răcire internă
Die Vorteile der inneren Spindel sunt:
Mischungsmethode sind:  Pentru că distanţa faţă de axa de rotaţie a
 Weil der Abstand von der Spindelumdrehung kurz sculei este mică, descărcarea pe vârfului
ist, ist die Entladung Antwort von der sculei este bună.
Werkzeugspitze gut,  Pentru că lichidul de aşchiere poate curge
 Weil die Flüssigkeit durch die konstante prin pompă cu volum constant este uşor de
Volumenpumpe fließen kann, ist es einfach, die controlat cantitatea de lichid de aşchiere
Entladungsquantität von KSS zu steuern. Die dispersată. Presetări ale volumului lichidelor
Schmiermittelvoreinstellungen für jedes de aşchiere dozate sunt disponibile.
Werkzeug sind vorhanden,  Pentru că picăturile de dimensiuni mai mari
 Weil größere Tröpfchen leicht gebracht werden pot fi utilizate mai uşor, o mică parte a ceţii
können, wird weniger entgehender Nebel formate (aerosol) este neutilizată în timpul
erzeugt, prelucrării.

151
 Se poate trece uşor la ungerea şi răcirea
 Es ist einfach zwischen MKS und
minimală de la metodele convenţionale, fără
herkömmliches Kühlmittel zu schalten. Die
a fi necesară schimbarea axului principal.
Lagerspindel braucht nicht ersetzt werden.

5.3 Kühlschmierstoffe 5.3 Lichide de aşchiere

Gebrauch von Kühlschmierflüssigkeiten erhöht Utilizarea lichidelor de aşchiere conduce la


die Werkzeugstandzeit, trägt zu einer creşterea durabilităţii sculelor, permite
ökonomischeren Schnittgeschwindigkeit bei folosirea unor viteze de aşchiere economice
und verbessert im Allgemeinen die şi îmbunătăţeşte în general performanţele
Leistungsfähigkeit der Produktionssysteme. sistemelor de producţie.
Din cauza numeroaselor şi diverselor
Wegen der Vielfältigkeit der Umweltbelastungen,
probleme de mediu pe care lichidele de
den die Kühlschmierstoffe (flüssige Abfälle) auf
aşchiere (deşeuri lichide) le cauzează asupra
Menschgesundheit und die Umwelt bewirken, ist in
sănătăţii oamenilor şi asupra mediului
der modernen Produktion eine zunehmende
înconjurător, în cadrul metodelor de fabricaţie
Aufmerksamkeit zum sorgfältig Vorwählen
moderne se ocordă o atenţie tot mai sporită
leistungsfähige Ausschnittflüssigkeiten gewesen.
alegerii cu grijă a unor lichide de aşchiere
Außer den üblichen tribologischen
performante.
Anforderungen müssen die Kühlschmiermittel den
În afara cerinţelor tribologice obişnuite,
Anforderungen des Umweltschutzes gerecht
lichidele de aşchiere trebuie să corespundă şi
werden.
cerinţelor legate de protecţia mediului
Die Entsorgung verbrauchter Kühlschmierstoffe înconjurător.
verursacht hohe Kosten. Die durch den Tratarea lichidelor de aşchiere uzate
Kühlschmierstoff verursachten Kosten gliedern sich cauzeză costuri suplimentare semnificative.
auf in: Acestea se pot clasifica astfel:
 Anschaffungskosten (KSS - Konzentrat und  Costuri de achiziţie (medii de aşchiere
Wasser; Lagerhaltung), concentrate, apă, deepozitare/stocare)
 Entsorgungskosten (inklusiv Abfallabgabe),  Costuri de tratare (inclusiv livrarea
 Aufwendungen für Peripherie-Geräte deşeurilor)
(Zuleitungen, Pumpen etc.) sowie  Cheltuieli pentru echipamente auxiliare
 Kosten für Wartung, Pflege und Personal periferice (furtunuri, pompe) ca şi
 Costuri de întreţinere, îngrijire şi cu
personalul.
Die Kostenreduktion ist möglich durch einen Reducerea acestor costuri este posibilă
optimierten Kühlschmierstoffeinsatz: dieser kann printr-o utilizare optimizată a lichidelor de
mit Hilfe abfallarmer Produktionsverfahren, wie der aşchiere, care se poate realiza cu ajutorul
Anwendung der Minimalmengenkühlschmierung proceselor de fabricaţie ecologice
realisiert werden (generatoare de cantităţi reduse de deşeuri) şi
a tehnicilor de ungere şi răcire minimală.

152
5.3.1 Kühlschmierstoffe für die 5.3.1 Lichide de aşchiere pentru ungerea şi
Minimalmengekühlschmierung răcirea minimală

Verschiedene Probleme werden mit dem Gebrauch


Diverse probleme ce apar în timpul aşchierii
von Kühlschmierstoffe angeschlossen. Die
sunt corelate cu consumul de lichide de
Aufmerksamkeit wird weiter auf den ökologischen
aşchiere. Atenţia este concentrată în
und ökonomischen Aspekten des Verwendens
continuare asupra aspectelor ecologice şi
der Ausschnittflüssigkeiten und auf dem Kontakt
economice ale utilizării acestor materiale şi
mit ihnen am Arbeitsplatz gerichtet.
asupra contactului operatorilor cu acestea la
Die Kühlschmierstoffe haben nach Art des locul de muncă.
Zerspanprozesses (in Abhängigkeit von den Lichidele de aşchiere au, în funcţie de procesul
Bearbeitungsbedingungen, den Schneidstoffen und de prelucrare (condiţii de prelucrare,
den bearbeitenden Werkstoffen) 2 Hauptaufgaben: materalului sculei, materialul semifabricatului)
două roluri principale:
 Reibungsverminderung zwischen Werkzeug und
 Reducerea frecării între sculă şi semifabricat,
Werkstück, beziehungsweise zwischen Werkzeug
respectiv între sculă şi aschii (Ungere),
und Späne (Schmierung),
 Wärmeabfuhr aus Werkstück, Werkzeug und  Îndepărtarea căldurii din semifabricat, sculă
Span (Kühlung) şi aşchie (Răcire).

Weitere Aufgaben sind die Spanabfuhr


(Spanspüllung) und der Korrosionsschutz, der Alte roluri suplimentare ale lichidelor de

besonderes bei wassermischbaren aşchiere sunt îndepărtarea aşchiilor


(spălarea aşchiilor) şi protecţie anticorozivă
Kühlschmierstoffen eine große Rolle spielt.
în special în cazul lichidelor pe bază de apă.
5.3.2 Komposition (Einteilung und Aufbau)
5.3.2 Compoziţie (clasificare şi structură)
Entsprechend Standards (DIN 51385) werden die
Kühlschmierstoffe in den folgenden Gruppen Conform strandardului DIN 51385, lichidele de

eingeteilt: aşchiere se împart în următoarele grupe:

 Nichtwassermischbaren Kühlschmierstoffe,  Lichide de aşchiere solubile în apă

 Wassermischbaren Kühlschmierstoffe,  Lichide de aşchiere insolubile în apă

 Wassergemischten Kühlschmierstoffe.  Lichide de aşchiere în amestec cu apa.

Bezüglich des materiellen Aufbaus muss eine În ceea ce priveşte structura materială a

Unterscheidung zwischen die Primärmaterialien lichidelor de aşchiere trebuie făcută o

und die Sekundärmaterialien gezeichnet werden. diferenţiere între materialele primare şi cele

 Die Primärmaterialien werden normalerweise secundare.


auf Mineralölen basiert und sie stellen sich in  Materialele primare se bazează în mod

den Ausschnittflüssigkeiten auf Anlieferung dar. normal pe uleiuri minerale şi se livrează ca

 Die Sekundärmaterialien bilden sich während lichide de aşchiere,

des Gebrauches.  Materilale secundare se prepară în timpul


consumului.

153
Zusätze (Additiven) Suplimente (aditivi)
Jeder Kühlschmierstoff besteht aus einem Fiecare lichid de aşchiere constă dintr-un
Grundstoff (Grundöl), dem dann die material de bază (ulei) la care se adaugă
entsprechenden Zusätze zugegeben werden. ulterior aditivi corespunzători. Pentru a adapta
Um die Kühlschmierstoffe sowie ihre lichidele de aşchiere şi posibilităţile de utilizare
Anwendungsmöglichkeiten anzupassen, werden ale acestora, se adaugă de asemenea
solche Mittel addiert, die den physische und den materiale suplimentare, care modifică
chemischen Eigenschaften der Kühlschmierstoffe proprietăţile fizice şi chimice ale acestora.
ändern.

Die Gruppen der Substanzen, die den Grupele de substanţe care se adaugă lichidelor
Kühlschmiermitteln hinzugefügt werden, sind: de aşchiere sunt:
 Verschleißschutz Zusätze (die einen  Aditivi impotriva uzării (aditivi AW-
schmierenden Film bilden): polare Stoffe, favorizeza formarea unui film de ungere):
Hochdruckadditive (so genannte EP Zusätze), materiale polare, aditivi de suprapresiune
Antiwear-additive (AW Zusätze); (aşa numiţii aditivi EP)
 Sonstige Additive: Korrosionsschutz-zusätze,  Alţi aditivi: aditivi anticoroziune, aditivi
Schauminhibitoren, Antinebeladditive, antispumare, aditivi care reduc tendinţa de
Emulgatoren, etc. formare a ceţii, emulgatori etc.

Abb.5.18 Eigenschaften der Kühlschmierstoffe / Proprietăţile lichidelor de aşchiere [FRA 08]

Die Kühlschmierstoffe ändern sich während des Lichidele de aşchiere se modifică atunci când
Gebrauches bei der Fertigung. Wenn er neu ist, sunt folosiţi în timpul proceselor de prelucrare.
stellt die Ausschnittflüssigkeit nur eine geringfügige Când acestea sunt noi, consumul lor prezintă
Gefahr dar. Dieses ändert im Verlauf seiner un pericol mai redus. Dar compoziţia acestora
Nutzungsdauer. Offenbar ist der materielle Aufbau se schimbă pe parcursul utilizării lichidelor.

154
der Kühlschmierstoffe extrem kompliziert. Structura materială a lichidelor de aşchiere
este extrem de complicată.

Die Benutzer der Kühlschmierstoffe jedoch finden Utilizatorii lichidelor de aşchiere dispun adesea
es häufig unmöglich, Informationen über den de puţine informaţii în ceea ce priveşte
Aufbau der benutzten Produkte und über alle compoziţia acestora şi asupra proprietăţilor
möglichen Gesundheits-Hindernden Eigenschaften care pot cauza probleme de sănătate.
einzuholen. După utilizare, lichidele de aşchiere pot fi
Die Kühlschmierstoffe können nach Gebrauch eliminate fie în cadrul companiei care le-a
entweder innerhalb der Firma oder außen durch produs, fie în exterior în cadrul unei firme
eine Abfallentsorgungsfirma entledigt sein. specializate pe tratarea deşeurilor. În funcţie de
Abhängig von der Qualität und dem Entsorgungsart calitatea şi tipul proceselor de tratare aplicate
wird das Ergebnis auch die Wasser- und/oder se poate produce poluarea apei şi/sau a
Luftverschmutzung bewirken. aerului.

Abb.5.19 Entsorgung der KSS / Neutralizarea lichidelor de aşchiere uzate [WEI 95]

155
Mit genügender Sorgfalt brauchen die Dacă se acordă suficientă atenţie utilizării lor,
nichtwassermischbaren Kühlschmierstoffe, lichidele de aşchiere inmiscibile în apă nu
nicht ersetzt zu werden. Die Nachfüllungsmenge, trebuie înlocuite. Cantităţile cu care se
die durch Verlust über Späne und Werkstücke completează lichidele de aşchiere care se pierd
erfordert wird, ist genügend, sicherzugehen, dass (rămân pe aşchii şi pe semifabricat) sunt
die Qualitäten groß beibehalten werden. suficiente pentru a asigura calitatea produselor
prelucrate.
Die wassergemischten Kühlschmierstoffe
verursachen viel größere Probleme. Hier muss die Lichidele de aşchiere pe bază de apă
Emulsion in der Maschine regelmäßig geändert cauzează probleme mult mai mari. În acest caz
werden (3-20mal im Jahr). Das bedeutet, dass es emulsiile trebuie schimbate periodic (3-20 ori
eine enorme Flüssigkeitsmenge wegwerfen soll. anual), ceea ce înseamnă că se aruncă o
Um das Wasser zu recyklieren, werden die beiden cantitate enormă de lichide de aşchiere uzate.
Wasser- und Ölphasen zuerst durch Ultrafiltration Pentru ca apa conţinută în aceste lichide să
getrennt. poata fi reciclată este necesară în prealabli o
separare a fazelor apă-ulei prin ultrafiltare.

Auswertung der ökologischen Parameter Evaluarea parametrilor ecologici


Fast ganze technologische Umgebung ist vom Aproape tot mediul tehnologic este influenţat
Gebrauch eines Kühlschmierstoffs mit seinem de utilizarea lichidelor de aşchiere cu cele trei
grundlegenden Funktionen (Abkühlen, Schmierung funcţiuni de bază (răcire, ungere şi transport
und Spülung) beeinflusst. Die Zielfunktionen sind: aşchii). Scopurile sunt:
 Zunahme von Produktivität,  Creşterea productivităţii,
 Verbesserung der Wirksamkeit,  Îmbunătăţirea eficacităţii,
 Garantie der Prozesssicherheit,  Garantarea siguranţei procesului,
 Sicherung und Zunahme der Bearbeitungs-  Asigurarea şi cresterea calităţii.
qualität.
Pentru evaluarea paramentrilor ecologici ai
Für die Auswertung der ökologischen Parameter lichidelor de aşchiere sunt necesare toate
der Kühlschmierstoffe benötigt es alle informaţiile care se obţin din analiza ciclului de
Informationen, die von der Analyse des viaţă al unui asemenea lichid.
Lebenszyklus einer bestimmten Flüssigkeit
eingeholt werden. Criteriile pentru utilizarea şi evaluarea
lichidelor de aşchiere sunt:
Die Kriterien für die Anwendung und die  Rezultatele prelucrării (precizia dimensională
Auswertung der Kühlschmierstoffe sind: şi geometrică a suprafeţelor prelucrate),
 die Bearbeitungsergebnisse (geometrische  Consumul de energie (forţele de aşchiere),
Oberflächengenauigkeit),  Eficacitatea prelucrării (uzura minimă a
 Energieverbrauch (Schnittkräfte), sculei),
 Wirksamkeit der Bearbeitung (min.  Productivitatea (durata aşchierii),

156
Werkzeugverschleiß),  Siguranţa procesului.
 Produktivität (min. Schnittzeit),
 Prozesssicherheit.

Herangehensmöglichkeiten von ökologische Oportunităţi de abordare a problemelor


ecologice
Problemen
În afara problemelor menţionate în legătură cu
Außer den Problemen, die in der Einleitung in
consumul de lichide de aşchiere, există şi alte
Zusammenhang mit dem Gebrauch von
aspecte care trebuie avute în vedere:
Kühlschmierstoffe erwähnt werden, gibt es auch
andere Probleme zu betrachten wie:  Pierderile de lichide de aşchiere în timpul
procesului de prelucrare,
 flüssige Verluste des Ausschnitts während des
Bearbeitungsprozesses,  Apa utilizată pentru curăţarea
semifabricatelor,
 Wasser für die Reinigung des Werkstückes und
 der Ablagerung der benutzten Kühlschmierstoffe.  Depozitarea lichidelor de aşchiere uzate.

Um einige der oben genannten Probleme zu Pentru a evita apariţia unora dintre problemele

vermeiden, kann man einer der folgenden amintite anterior se poate opta pentru una

gebrauchen: dintre următoarele soluţii:

 Trockenbearbeitung (Bearbeitung ohne die  Prelucrarea uscată (prelucrare fără

Kühlschmierstoff zu verwenden) utilizarea de lichide de aşchiere),

 Minimalkühlschmierung  Prelucrarea cu ungere şi răcire

 Werkzeugbeschichtungen (mit harten minimală,

Schichten)  Utilizarea de scule cu acoperiri metalice

 ökologische Fertigung: (straturi dure),

-Gebrauch der biodegradierbaren  Fabricaţia ecologică:

Ökoausschnittflüssigkeiten; - Utilizarea de lichide de aşchiere ecologice

-Entwicklung und Anwendung der biodegradabile

Ausschnittflüssigkeiten mit verringertem Inhalt - Dezvoltarea şi utilizarea de lichide de

der Verschmutzungsstoffe; aşchiere cu conţinut redus de materiale

 Anwendung der Multifunktionsöle (hydraulisch, poluante

Kühlschmierstoffe).  Utilizarea de uleiuri multifuncţionale


(hidraulic, lichide de aşchiere).

5.4 Werkzeuge / Werksoffe für TB und 5.4 Scule/ Materiale pentru PU şi


PURM
MKST
Die besonderen Anforderungen an Schneidstoffe
Cerinţele speciale în ceea ce priveşte
und Beschichtungen für die Trockenbearbeitung
materialul sculei şi acoperirile metalice ale
sind: höhe Warmhärte, geringer Reibwert, geringe
acesteia în cazul prelucrării uscate sunt:
Wärmeleitfähigkeit und geringe Eigenspannungen.
duritate ridicată, uzura redusă, conductivitate
Diese Anforderungen stellen entgegensetzende

157
Eigenschaften dar, damit ein optimales und scazută, tensiuni reziduale reduse. Aceste
universales Ausschnittmaterial nicht von einem cerinţe reprezintă însă proprietăţi opuse
technologischen Gesichtspunkt realisierbar ist. (contradictorii), astfel că din punct de vedere
tehnologic nu este posibil de realizat un
material de scule optim şi universal.

Abb.5.20 Optimale Schneidstoffe für die Trockenbearbeitung / Materiale de scule optime pentru prelucrarea
uscată [FRA 08]

Abb.5.21 Scheidstoffe für Trockenbearbeitung / Materiale de scule la prelucrarea uscată [[WEI 97]

158
Abb.5.22 Eingang der unterschiedlichen Werkstückmaterialien für die Trockenbearbeitung / Materiale
prelucrabile uscat [FRA 08]

5.5. Einsatz der TB und MKST in der 5.5 Implementarea PU şi PURM în


practică
Praxis

Der Einsatz der Minimalkühlschmiertechnik und Implementarea PU şi PURM va fi analizată în


Trockenbearbeitung wird in den folgenden für die continuare în cazul proceselor de prelucrare
Prozesse mit geometrisch bestimmter Schneide care utilizează scule cu muchii aşchietoare
und geometrisch unbestimmter Schneide definite respectiv nedefinite.
dargestellt.

Die unterschiedlichen Bearbeitungsprozesse Diferite procese de prelucrare necesită o


stellten die verschiedenen Nachfragen auf der adaptare a consumului de lichide de
Menge der Kühlschmierstoffe ein, die für die aşchiere necesare pentru a obţine rezultate
sicheren und zufriedenstellenden sigure şi satisfăcătoare ale prelucrării.
Bearbeitungsergebnisse benötigt werden.

Bei dem Einsatz der Trockenbearbeitung, wenn În cazul proiectării procesului în condiţiile
man den Prozess entwirft, müssen die prelucrării uscate trebuie avute în vedere:
Hitzeerzeugung, die Entfernung der Späne und generarea de căldură, îndepărtarea aşchiilor
kinematische Bedingungen betrachtet werden. şi condiţiile cinematice.

159
Abb.5.23 Einfluss des Zerspanprozesses an der Kühlschmiertechnik / Ungerea şi răcirea la diferite
procese de aşchiere [FRA 08]

Um die MKST und die Trockenbearbeitung für das Pentru ca PURM şi PU să poată fi realizate la
Fertigungsverfahren realisieren zu können, gilt es, procesele de fabricaţie este necesară o
eine ganze Systembetrachtung des monitorizare completă a sistemului
Fertigungsprozesses durchzuführen. Dabei sind tehnologic. Printre altele trebuie luate în
unter anderen die folgenden Fragen zu considerare următoarele întrebări care apar
berücksichtigen, die durch den Verzicht auf den atunci când se renunţă la utilizarea lichidelor
KSS- Einsatz ergeben: de aşchiere:

 Wie wirkt sich die fehlende Kühlfunktion des  Cum afectează absenţa funcţiilor lichidelor
KSS auf den Prozess aus? de aşchiere desfăşurarea procesului?

 Kann die fehlende Schmierung kompensiert  Poate fi compensată absenţa efectului de


werden? ungere?
 Trebuie dezvoltate noi concepte suplimentare
 Müssen zusätzliche Konzepte zur Spanabfuhr
referitor la îndepărtarea aşchiilor de pe maşina-
aus der Werkzeugmaschine entwickelt werden?
unealtă?
 Ist die Prozesssicherheit bei der
 Este garantată siguranţa procesului de
Trockenbearbeitung gewährleistet?
prelucrare uscată?
 Ergeben sich Änderungen für
 Se impum modificări ale maşinii-unelte şi a
Werkzeugmaschine und ihr Umfeld?
spaţiului de lucru?
 Ist ein bestehender Prozess auf die
 Poate fi adaptat un proces existent astfel încât
Trockenzerspanung umzustellen oder ist ein
să poate fi realizat prin PU sau trebuie
neuer Prozess ohne KSS- Einsatz zu planen?
planificat un proces fără utilizarea de lichide
de aşchiere?

160
5.6 Werkzeugmaschinen und periphere 5.6 Maşini-unelte şi echipamente
Einrichtung /dispozitive perifierice auxiliare
Die Implementierung der Trockenbearbeitung kann
Implementarea prelucrării uscate nu poate fi
nicht durch die einfache Ausschaltung vom
realizată prin simpla deconectare a sistemului
Kühlschmiermitteldosiersystem vollendet werden.
de dozare a lichidelor de aşchiere. Lichidul de
Tatsächlich führt das Kühlmittel einige wichtige
aşchiere îşi îndeplineşte funcţiile specifice,
Funktionen durch, die, in seiner Abwesenheit,
care în absenţa sa trebuie preluate de alte
durch andere Bestandteile im Bearbeitungsprozess
componente ale sistemului tehnologic.
übernommen werden müssen.
Die Trockenbearbeitung erfordert nicht nur eine Prelucrarea uscată nu necesită o adaptare
technologische Anpassung des Bearbeitungspro- tehnologică a procesului de prelucrare ci şi alte
zesses aber auch neue Standards für Werkzeug- standarde pentru maşinile-unelte şi
maschinen und Ausrüstung, die die Werkzeug- echipamentele acestora, care să asigure
maschine stützt. protecţia maşinilor-unelte.
Die Auslassung des Kühlschmierstoffsfunktionen,
Absenţa funcţiilor lichidelor de aşchiere
wie Schmieren, Kühlen, Temperieren, Spülen,
(ungere, răcire, spălare, transport aşchii,
Transport der Späne, Reinigung, und das
curăţare şi conservare) necesită soluţii
Konservieren, erfordert Alternativlösungen, die nur
alternative care pot fi obţinute numai printr-un
durch passendes Design der Werkzeugmaschinen
design corespunzător al maşinii-unelte şi al
und des Umfeldes erzielt werden können.
mediului de lucru.

5.6.1 Werkzeugmaschine Design


5.6.1 Design-ul maşinii-unelte
In Bezug auf Spanabbau ist es wichtig, dass heiße
Refertor la îndepărtarea aşchiilor este
Späne kinetische und thermische Energie nicht auf
important ca energia cinetică şi termică a
Werkstück-, Befestigungs- und Werkzeugma-
aşchiilor fierbinţi să nu fie transferată asupra
schinenbestandteile bringen. Ein Grundbedarf ist
semifabricatului, dispozitivelor de fixare,
ein modulares Design des Arbeitsraums und einen
subansamblurilor maşinii-unelte. O cerinţă de
wirkungsvollen Spanabfuhr vom Bearbeitungsraum
bază este existenţa unui design modular al
zu haben.
spaţiului de lucru şi o îndepărtare eficientă a
aşchiilor din zona de prelucrare.

Zusätzlich gibt es viele unterschiedliche Suplimentar există diverse instalaţii de


Absaugungssanlage, um die Späne so schnell absorbţie care asigură îndepărtarea cât mai
wie möglich zu entfernen. Die erforderlichen rapidă a aşchiilor. Aceste modificări necesare
Änderungen, um von Trockenbearbeitungsprozess pentru implementarea aşchierii uscate
unterzubringen, beeinflussen nicht nur die influenţează nu numai arhitectura internă a
Innenarchitektur der Werkzeugmaschinen. maşinilor-unelte.

161
Abb.5.24 Werkzeugmaschinendesign für die Verbesserung der Spanentfernung / Design-ul maşinii unelte
pentru facilitarea evacuării aşchiilor [FRA 08]

Andere Bestandteile eines Fertigungssystems Şi alte componente ale sistemului tehnologic


müssen geändert werden und Zusatzausrüstung trebuie modificate, iar echipamentele
muss den spezifischen Notwendigkeiten angepasst suplimentare utilizate trebuie adaptate nevoile
werden. Außer der Unterbringung für das specifice de prelucrare. În afara pregătirii spaţiului
Bearbeitungsraum und die Extraktion der Späne, de lucru şi asigurarea extragerii aşchiilor, prafului
des Staubes und anderer Partikel, muss die şi a altor particule din zona respectivă, trebuie
Behandlung der Emissionen betrachtet werden. avute în vedere şi emisiile rezultate. Sunt
Die Filter- und Trennungssysteme sind aus den necesare în acest sens sisteme de filtrare şi de
Trennenden- und Reinigungsgründen erforderlich. separare care să asigură separarea şi curăţarea
emisiilor.
Einige kommerzielle Werkzeugmaschinen sind
entwickelt worden, so dass sie den Au fost concepute câteva maşini-unelte care
Notwendigkeiten der trockenen Fertigung să corespundă cerinţelor prelucrărilor uscate şi
angepasst werden. Typische Eigenschaften sind a celor cu ungere minimală. Caracteristicile
eine automatische Behandlung des tipice ale acestora sunt: manipularea
Werkstückes und die Integration der mit innen automată a semifabricatelor şi integrarea
Dosiersysteme MKST. unor sisteme de dozare minimală a
lichidelor de aşchiere şi a unor sisteme de
compensare a deformaţiilor termice.
5.6.2 Spanabfuhr 5.6.2 Îndepărtarea aşchiilor
Die konsequente Anwendung der Utilizarea consecventă a tehnicii de aşchiere
Minimalkühlschmiertechnik erfordert, über die cu ungere şi răcire minimală necesită
MMKS- Zufuhr, Maßnahmen zur Abfuhr der Späne alimentarea cu lichide de aşchiere, dar şi
und der Prozessemissionen aus der măsuri suplimentare de îndepărtare a aşchiilor

162
Bearbeitungsraum, da insbesondere der şi a emisiilor din spaţiul de lucru, pentru că în
Spantransport durch den Kühlschmierstoff- special transportul aşchiilor nu mai este
Volumenstrom nicht mehr gegeben ist. asigurat de volumul redus de lichide de
aşchiere folosit.

Abb.5.25 Verschiedene Möglichkeiten zur Absaugung der Späne aus dem Arbeitsraum beim Fräsen /
Posibilităţi de evacuare a aşchiilor la frezare [FRA 08]

5.6.3 Temperaturkontrolle 5.6.3 Controlul temperaturii


Wenn die Wärmeübertragung nicht vermieden Când transmiterea căldurii nu poate fi evitată,
werden kann, ist es wichtig, die Menge von der este importantă cunoaşterea cantităţii de
während des Bearbeitungsprozesses erzeugten căldură rezultate în timpul procesului de
Wärme zu kennen. Bedeutende thermische prelucrare.
Ausdehnungen des Werkstückes und der Deformaţiile termice semnificative ale
Werkzeuge müssen ermittelt werden, z.B. semifabricatului şi sculei trebuie să fie studiate,
integrierte Laser messende Systeme, und de exemplu cu ajutorul unor sisteme integrate
Ausgleiche führten sofort durch das numerisches cu laser, şi realizate o serie de comparaţii prin
Steuersystem ein. Diese Ausgabe und sistemul de comandă al maşinii-unelte.
verbundenen Systemveränderungen stehen nicht Această sarcină şi modificările
nur mit der Trockenenbearbeitung in Verbindung. corespunzătoare asociate sistemului sunt
Sie treffen gleichmäßig gut auf praktisch alle necesare nu numai în cazul aşchierii uscate.
Bearbeitungs-systeme zu. Ele sunt prezente practic în egală măsură în
toate sistemele de fabricaţie.

163
Schlussfolgerungen Concluzii
 Die Verkleinerung der Kühlschmierstoffe in den
 Diminuarea cantităţii de lichide de aşchiere
modernen Zerspantechnologien von
în cadrul tehnologiilor de aşchiere prin
Trockenbearbeitung und von MKST hat zu
implementarea tehnicilor de prelucrare uscată
bedeutende Förderungen in
şi de aşchiere cu cantitate minimală de lichid
Bearbeitungstechnologie geführt.
de aşchiere a condus la progrese seminficative
în domeniul tehnologiilor de fabricaţie.
 Heute, viele Bearbeitungsprozesse und
 În prezent sunt dezvoltate multe procese de
Werkstückmaterialien werden produziert, indem
prelucrare şi materiale, în cazul cărora se
man moderne Schnittwerkzeuge und
concep scule moderne cu acoperiri metalice,
Beschichtungen anwendet, angepasste
scule adecvate şi strategii de fabricaţie.
Werkzeuge und Fertigungsstrategien, sowie
optimierte Werkzeugmaschinen entwerfen.

 Aceste componente ale sistemului


 Diese leistungsstarken Systemsbestandteile
tehnologic asigura economicitatea şi
stellen die ökonomischen und in hohem Grad
productivitatea procesului, reduc într-o
produktiven Prozesse sicher, verringern etwas die
oarecare măsura timpii de prelucrare
Produktionszeit von Prozess mit der
comparativ cu metoda convenţională de
konventionellen Vollstrahlkühlung und verbessern
ungere şi răcire şi îmbunătăţesc considerabil
erheblich die Werkstückqualität.
calitatea pieselor prelucrate.

 Das Trockenbearbeitung, hauptsächlich


 Implementarea aşchierii uscate, în special
angewendet in der Großserie und Großindustrien,
în cadrul producţiilor/industriilor de serie şi
wie Automobilherstellung, erfordern noch
masă, cum este de exemplu industria
spezielle Lösungen.
automobilelor, necesită încă alte soluţii
speciale.

164
Referenzen / Bibliografie

[ABE 93] Abel, R. Kostensenkung und Leistungsteigerung mit neuen Schneidstoffen. Dima 47
(1993) 8/9, p. 52-55.
[ADA 97] Adams, F.-J.; Schulte, K. Bohren von Stahl mit unterschiedlichen Kühlschmierstoff-
Konzepten. In: Weinert, K. (Hrsg).: Spannende Fertigung. 2. Ausg. Essen: Vulkan-
Verlag 1997, p.98-109.
[AUT 98] Autorenkollektiv: Trockenbearbeitung prismatischer Teile, VDI Berichte 1375, VDI
Verlag Düsseldorf 1998, p.4-12.
[BIR 96] Birkhofer, H., Schot, H. Entwicklung umweltgerechter Produkte – eine Herausforderung
für die Konstruktionwissenschaft. În Konstruktion 48, nr. 12/1996, p. 386-396.
[BRI 96] Brinksmeier, E., Walter, A., Einsatzbeispiele für Minimalmengenschmierung und
Trockenbearbeitung, Tribologie und Schmierungstechnik. Bericht Nr. 13/14 – 1996.
[CAD 97] Caduff, G., Züst, R. Steigerung der Öko-Performance in der Produktentwicklung. În
Konstruktion, nr. 49, 1997, p. 40-44.
[CAR 18] Carean A. Tehnologii de prelucrare prin aschiere. Suport de curs 2018.
[CSE 97] Cselle, T., Eichler, R., Zielasko, W., Thamke, D. Reduzierung des
Kühlschmierstoffeinsätzes beim Tiefbohren mit Einlippenbohrern. In: Weinert, K.
(Hrsg).: Spanende Fertigung. 2. Ausg. Essen: Vulkan-Verlag 1997, p. 141-154.
[DEA 92] Deacu, L., Kerekes, L., Julean, D., Carean, M., Bazele aschierii şi generarii
suprafetelor. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea Constructii de Masini,
1992.
[DIN 02] Diniz, E.,A., Micaroni, R., Cutting conditions for finish turning process aiming: the use of
dry cutting. In International Journal of Machine Tools & Manufacture 42 (2002) p.899-
904.
[DOE 97] Doerfel, O.: Applikationstechnologie Minimalmengenschmierung. Vortrag und interner
Bericht beim Abschluß-Meeting zum BMBF-Projekt „Trockenzerspanung von Alu-
Knetlegierungen - Teilprojekte Fräsen, Bohren und Reiben", Daimler-Benz
Forschungszentrum Ulm, 16.-17. Juni 1997, p.144-153.
[DOR 99] Doerr, J., Sahm, A., Erfahrungen mit Minimalmengen-Schmierung. In Werkstatt und
Betrieb. 132 (1999). p. 38-49.
[EIS 97] Eisenblätter, G., Thamke, D. Gerätetechnik zur Minimalmengenkühlschmierrung.
Vortrag und interner Bericht zur Abschlußpräsentation des BMBF-Vorhabens
„Trockenbearbeitung prismatischer Teile - Teilprojekt Trockentiefbohren", Stuttgart, 4-5.
November 1997.
[FRA 08] Fratila D. Umweltfreundliche Zerspanung. UTPRESS, 2008
[FRE 98] Freiler, C. Ökologische und Ökonomische Aspekte beim Einsatz von Esterölen. In:
Bartz, W.J. (Hrsg).: „ 11 International Colloquim Industrial and Automotive Lubrication ",
13.-15. Januar 1998, Ostfildern: Technische Akademie Esslingen, 1998 Band II,
p.1137-1152.
[GYE 91] Gyenge Cs., Ros O., Popa M. Tehnologia fabricării maşinilor. UTC-N, 1991
[GYE 04] Gyenge Cs.,Fratila D. Ingineria Fabricatiei, Editura Alma Mater, 2004.

165
[HEI 93] Heisel, U.; Lutz, M. Probleme der umwelt- und humanverträglichen Fertigung am
Beispiel der Kühlschmierstoffe. Dima 47 (1993) 10, p.35-40.
[KOE 07] Koether R., Rau W. - Fertigungstechnik für Wirtschaftingenieure. Taschenbuch: 457
Seiten, Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG; Auflage: 3., aktualisierte (6.
Dezember 2007), ISBN-10: 3446412743, ISBN-13: 978-3446412743.
[MUL 98] Mueller, J., Arbeits- und umweltvertraeglich wassermischbare Kuehlschmierstoffe –ein
Beitrag zur Oekologie und Oekonomie. In 11th International Colloquium Industrial and
Automotive Lubrication. 13-15 Januar 1998. Band II, p. 1121-1135.
[PER 00] Perovic B. Spanende und Abtragende Fertigungsverfahren. Verlag: expert; Auflage: 1
(1. Januar 2000). 291 Seiten. ISBN-10: 3816919111, ISBN-13: 978-3816919117.

[RIN 96] Rinker, U.; Christoffel, K.: Trockenbearbeitung entlastet die Umwelt. Werkstatt und
Betrieb 129 (1996) 6, p. 574-576.
[ROS 00] Ros, O., Frăţilă, D. Proiectare pentru mediu, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2000, ISBN
973-686-113-9.
[SCH 18] Schoenherr H. - Spanende Fertigung. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 19 mar. 2018
- 510 seiten.

[SCH 00] Schmidt, J., Dyck, M. Einstieg in die Trockenbearbeitung. In Werkstatt und Betrieb. 2
(2000). p. 68-70.
[TOE 11] Toenshoff H., Denkena B.- Spanen. Springer-Verlag, 12 Aug. 2011, 426 Seiten.
[WAL 95] Walter, A. Minimalschmiertechnik und Trockenbearbeitung – Moegliche Einsatzgebiete.
DIF Seminar, 9-10 Oktober 1995, Bremen, 1995.
[WEI 95] Weinert, K., Adams, F.-J., Thamke, D. Was kostet Kühlschmierung? - Erfassung der
Kosten für den Kühlschmierstoffeinsatz in der Großserienfertigung. Technica 44 (1995)
7, p.19-23.
[WEI 97] Weinert, K., Schulte, K., Thamke, D., Grenzen der Trockenbearbeitung – In Maschinen
- Anlagen - Verfahren.1995, p. 108-109.
[WEI 99] Weinert,K. Trockenbearbeitung und Minimalmengeuhlschmierung, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 1999, p.230.
[WES 01] Wessel, G. Technologiesprung von der Minimalmengenschmierung zur
Trockenbearbeitung beim spanabhebenden Trennen. In Fertigungstechnisches
Seminar WS 2000/2001, p.1-19.
[WES 10] Westkaemper E., Warnecke H.J. Einfuehrung in der Fertigungstechnik.
Fertigungstechnik und Produktionslehre: Grundlagen und Dokumentation des aktuellen
Wissensstandes aus erster Hand. Springer 2010.

[WIT 96] Witt G. Taschenbuch der Fertigungstechnik. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Verlag: (6. Oktober 2005), 448 Seiten, ISBN-10 3446225404, ISBN-13: 978-
3446225404.
[*** 96] Projektbericht- Einsatz der Minimalmengeschmierung in der Zerspanung. Institut für
Fertigungstechnik der Universität Magdeburg, Hannover 1996.
Web Sites http://www.accu-lube.com/html/hauptteil_firma.html

166
http://www.menzel-metallchemie.de/startd.htm
http://www.uni-magdeburg.de/ifq/forschung/vortrag97.htm
www.ifu.com
http://www.iwt-bremen.de/ft/service/vortraege-1996.html
http://www.sandwik.de

167